• " Değerlerimizi önemsiyoruz..Önem Taşıyoruz... "

Güvenlik Bilgi Formu

Güvenlik Bilgi Formu

MSDS, SDS, Malzeme Güvenlik Bilgi Formları, Güvenlik Bilgi Formları nedir?

 

MSDS, “Malzeme Güvelik Bilgi Forumu’nun” İngilizce kısaltmasıdır. MSDS kısaltmasının İngilizce açık yazılmış hali “Material Safety Data Sheet” dir. Son zamanlarda isim değiştiren MSDS, SDS (Safety Data Sheet) ismi ile kullanılmaktadır. Türkçesi ise Güvelik Bilgi Forumu’dur. Uluslararası standartlara göre hazırlanması gereken bu form ulusal mevzuatımızda ilk kez 11/07/1993 tarih ve 21634 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği” ve bağlı tebliğler kapsamında yer almıştır. Daha sonra güncel ihtiyaçlara göre yapılan bir dizi değişikliklerle Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 30105 sayılı(Mükerrer) ve 23 Haziran 2017 tarihli Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkındaki Yönetmelik(KKDİK) adı altında son bir düzenleme getirilmiştir. Yapılan düzenlemelerin genel amacı insan sağlığı ve çevrenin yüksek düzeyde korunmasını sağlamak, maddelerin zararlarının değerlendirilmesine yönelik alternatif yöntemleri özendirmek, rekabeti ve yeniliği artırmak üzere kimyasalların kaydı, değerlendirilmesi, izni ve kısıtlanmasına ilişkin idari ve teknik usul ve esasları belirlemektir.

 

KKDİK Yönetmeliğinin 27. Maddesinin 6. Bendinde Güvelik Bilgi Formunda yer alması gereken bilgileri şu şekilde sıralamaktadır:

MADDE 27 –

(6) Güvenlik bilgi formunda yer alması gereken bilgiler aşağıdadır:

a) Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı,

b) Bileşimi/İçeriği Hakkında Bilgi,

c) Tehlikelerin Tanıtımı,

ç) İlk Yardım Tedbirleri,

d) Yangınla Mücadele Tedbirleri,

e) Kaza Sonucu Yayılmaya Karşı Tedbirler,

f) Elleçleme ve Depolama,

g) Maruziyet Kontrolleri/Kişisel Korunma,

ğ) Fiziksel ve Kimyasal Özellikler,

h) Kararlılık ve Tepkime,

ı) Toksikolojik Bilgi,

i) Ekolojik Bilgi,

j) Bertaraf Bilgileri,

k) Taşımacılık Bilgileri,

l) Mevzuat Bilgileri,

m) Diğer Bilgiler.

 

Ayrıca mevcut yönetmeliğe göre Güvenlik Bilgi Formları, yalnızca akredite kurumlar tarafından verilen eğitime katılmış ve Güvenlik Bilgi Formları Hazırlayıcısı sertifikası almış kişiler tarafından hazırlanabilir.

 

Kutlu Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşu bünyesinde yer alan Sertifikalı SDS hazırlayıcılarımızın(Kimyasal Değerlendirme Uzmanlarımızın) her biri ayrıca Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı olup, bu kapsamda oluşturduğumuz ekibimizin başında Türkiye’de sayısı çok az bulunan SDS eğiticimiz yer almaktadır.