• " Değerlerimizi önemsiyoruz..Önem Taşıyoruz... "

Amaç
MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kamuya açık karayoluyla yapılacak tehlikeli madde taşımacılığı faaliyetlerinin; insan sağlığı ve diğer canlı varlıklar ile çevreye zarar vermeden güvenli, emniyetli ve düzenli bir şekilde yürütülmesine ve bu faaliyetlerde yer alan; gönderenlerin, alıcıların, dolduranların, yükleyenlerin, boşaltanların, paketleyenlerin, tank-konteyner/portatif tank işletmecilerinin, taşımacıların ve tehlikeli maddeleri taşıyan her türlü taşıt sürücülerinin sorumluluk ve yükümlülüklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik;
a) Karayolu ile yapılan tehlikeli madde taşımacılığı faaliyetinde yer alan; gönderenleri, alıcıları, dolduranları, paketleyenleri, yükleyenleri, tank-konteyner/portatif tank işletmecileri, taşımacıları ve boşaltanları,
b)  Tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan; taşıt, ambalaj ve yük taşıma birimlerinin tip onay sertifikalandınlmalan ile söz konusu taşıma birimlerinin ilk, ara, periyodik ve istisnai test ve muayenelerini,
c) Tehlikeli madde taşımacılığı faaliyetlerine yönelik eğitim ve denetimleri,
ç) Ülkemiz sınırları içerisinde yabancı plakalı taşıtlarla yapılan uluslararası tehlikeli madde taşımalarını,
d) Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının tehlikeli madde taşımacılık faaliyetlerini,
e) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı adına; üçüncü şahıslar tarafından yapılan tehlikeli mal taşımacılığını,
kapsar.
(2) Bu Yönetmelik;
a) Uluslararası anlaşmalar ile savaş hali ve olağanüstü hallerde uygulanacak mevzuat hükümlerine göre yapılan taşıma işlemlerini,
b) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığına ait resmi taşıtlarla yapılan taşıma işlemlerini,
kapsamaz.
Dayanak
MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma ve Altyapı Alanına İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesine, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 480 inci maddesi ile 497 nci maddesi ve 5434 sayılı Kanun ile kabul edilen Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasına dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) ADR: Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasını,
b) ADR Uygunluk Belgesi: Model yılına bakılmaksızın ADR’ye taraf olan ülkelere yönelik olarak tehlikeli madde taşımacılık faaliyetinde bulunacak taşıtlar ve/veya yurt içinde tehlikeli madde taşımacılık faaliyetinde bulunacak 2015 ve sonrası model yılına sahip taşıtlar için ADR Bölüm 9’da belirtilen hükümler kapsamında, Bakanlığın düzenlediği/düzenlettirdiği belgeyi,
c) Alıcı: Taşıma evrakı, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi veya taşıma senedinde belirtilen tehlikeli maddenin teslim edileceği işletmeyi veya taşıma işlemi, taşıma sözleşmesi olmadan gerçekleştiriliyorsa, vanş noktasında tehlikeli malların idaresini üstüne alacak işletmeyi,
ç) Bakanlık: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını,
d) Boşaltan: Tehlikeli madde yüklü konteyneri, çok elemanlı gaz konteynerini, tank-konteynerini, portatif tankı bir araçtan indiren; paketli tehlikeli maddeleri ve portatif tankları bir araç veya konteynerden indiren; bir tüplü gaz tankerinden, çok elemanlı gaz konteynerinden, bir araçtan veya dökme yük taşıyan konteynerden boşaltan işletmeyi,
e) Çok elemanlı gaz konteyneri (ÇEGK): Bir manifold ile birbirine bağlanan ve bir çerçeveye monte edilmiş elemanları; silindirler, tüpler, basınçlı variller veya silindir demeti, ayrıca ADR 2.2.2.l.l'de tanımlanan gazların taşınmasında kullanılan 450 litreden daha fazla kapasiteli tankları,
f) Dolduran: Tehlikeli maddeleri; tankerlere, tanklara, portatif tanklara ya da tank-konteynerlere, tüplü gaz tankerlerine, çok elemanlı gaz konteynerine veya konteynere dökme olarak dolum yapan işletmeleri,
g) Genel Müdürlük: Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünü,
ğ) Gönderen: Kendi adına veya bir üçüncü şahıs adına tehlikeli maddeleri gönderen işletmeyi veya taşıma işlemi bir taşıma sözleşmesine bağlı olarak yürütülüyorsa, sözleşmede “Gönderen” olarak belirtilen kişiyi,
h) İşletme: Kamu kurum ve kuruluşları da dahil olmak üzere kâr amacı bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerde bulunan gerçek veya tüzel kişileri,

ı) Kıyı tesisi: 3/3/2015 tarihli ve 29284 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Deniz Yoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fikrası kapsamında tehlikeli madde uygunluk belgesine sahip tesisi,
i) Konteyner: Bir taşıma donanımı parçası olarak, yükleme biçimi korunarak veya bozulmadan birden çok taşıma türüyle taşınmasına imkân verebilen, taşıma yolunda aktarma ve istiflemeye, kolaylıkla doldurulup boşaltılmaya, birçok kez kullanılmaya uygun ve dayanıklı malzemeden imal edilmiş kabı,
j) Paketleyen: Tehlikeli maddeleri, büyük paketler ve orta boy hacimli konteynerler de dahil olmak üzere değişik cinsteki kaplara yerleştiren ve gerektiğinde paketleri taşınmak üzere hazır hale getiren işletmeleri, k) Patlayıcı madde: ADR Bölüm 2.2. l’de ifade edilen maddeleri,
1) Relay tankeri: Karayolu yol inşaatı için bitüm taşımacılığında kullanılan    ve    tank    içindeki    bitümün
ısıtılmasını sağlamak veya belirli sıcaklığın altına düşmesini engellemek için brülörlerle donatılmış olan tankeri, m) Resmi taşıt: Araç tescil belgesinde “resmi” olarak tescil edilmiş taşıtı,
n) Sevk irsaliyesi: 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 230 uncu maddesinin birinci    fıkrasının
(5) numaralı alt bendi uyarınca mal sevkiyatında kullanılması zorunlu olan belgeyi,
o)    Tamamlanmış araç: İlgili mevzuata uygun olarak çok aşamalı tip onayı veya 26/10/2016 tarihli ve 29869 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre uygunluk belgesi alınarak imal edilen aracı,
ö) Tank-konteyner/portatif tank işletmecisi: Tank-konteyner veya portatif tankları, adına kayıtlı olduğu ya da bunlan bir sözleşmeye dayalı olarak işleten işletmecileri,
p) Taşıma evrakı: ADR Bölüm 5.4.1 ’deki bilgileri içerecek şekilde gönderen tarafindan düzenlenmiş belgeyi, r) Taşıma irsaliyesi: Ücret karşılığında eşya nakleden bütün gerçek ve tüzel kişilerin naklettikleri eşya için 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 240 inci maddesi uyarınca düzenlediği belgeyi,
s) Taşımacı: Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre Cl, C2, C3, Kİ, K2, K3, Ll, L2, Mİ, M2, Nl, N2, Pl, P2, Rl, R2 ve TİO yetki belgesi sahiplerini,
ş) Taşıma İşleri Organizatörü (TİO): Yük taşımacılığı alanında ilgili mevzuat uyarınca yetki belgesi veya faaliyet izni almış gerçek veya tüzel kişilerin imkân, kabiliyet ve kapasitelerini kullanarak kendi nam ve hesabına yük taşıması yaptırarak taşıma faturası/sözleşmesi düzenleyen, taşıma ile ilişkili depolama, paketleme, etiketleme, ambalajlama, sipariş yönetimi, gümrük, sigorta, dağıtım vb. lojistik işlemleri gerçekleştiren bir veya birden fazla taşıma türü kullanarak taşımacılık ve lojistik hizmetlerini sunmayı meslek edinen ve Bakanlıkça yetki belgesi verilen gerçek ve tüzel kişileri,
t) Taşınabilir basınçlı ekipman: 31/12/2012 tarihli ve 28514 4. Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (2010/35/AB)’nde tanımlanan kapları,
u) Taşıt (Araç): Karayolunda tehlikeli madde taşımacılığı yapılması amacıyla ilgili mevzuata uygun olarak imal edilen en az dört tekerlekli ve azami tasarım hızı 25 km/s’den fazla olan kamyon, kamyonet, tanker ve bunlar tarafindan çekilmesine izin verilen römorklar ile çekici türündeki taşıtlarla çekilen yarı römork veya römork türündeki taşıtlar ile bu amaçla özel donanımı bulunan diğer taşıtları,
ü) Taşıt Uygunluk Belgesi: Ülkemiz sınırlan dahilinde ve/veya ADR’ye taraf olmayan ülkelere taşımacılık faaliyetinde bulunacak ADR’nin gerekliliklerini tam olarak sağlamayan 2014 ve öncesi model yılına sahip taşıtlar için Bakanlığın belirlediği usul ve esaslara göre alınması zorunlu olan belgeyi,
v) Tehlike ikaz levhası: Tehlikeli yük taşımacılığında kullanılan taşıt, konteyner, ÇEGK, MEMU, tank- konteyner ve portatif tanklardaki yüklerin, sınıf, tehlike derecesi ve muhteviyatı gibi özelliklerini ifade eden harf, rakam ve şekillerin yer aldığı levhaları,
y) Tehlike ikaz etiketi: Tehlikeli yük taşımacılığında kullanılan ambalajlardaki yüklerin, sınıf, tehlike derecesi ve muhteviyatı gibi özelliklerini ifade eden harf, rakam ve şekillerin yer aldığı etiketi,
z) Tehlikeli madde (tehlikeli yük): ADR Bölüm 3.2’deki tehlikeli malların listelendiği Tablo A’da yer alan maddeleri,
aa) Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB): Bu Yönetmelik kapsamında yer alan tehlikeli madde ile iştigal eden işletmelerin, sorumluluk ve yükümlülüklerini yerine getirip getirmediklerinin tespitinin yapılabilmesi için ve işletmelerin kayıt altına alınması amacıyla düzenlenen belgeyi,
bb) Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD): İfa edeceği görev ve nitelikleri ADR Bölüm 1.8.3’te belirtilen ve alması gereken eğitime istinaden Bakanlıkça yetkilendirilmiş gerçek kişiyi,
cc) Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşu (TMGDK): Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hizmeti vermek üzere Bakanlık tarafından yetkilendirilen kuruluşu,
çç) Tehlikeli Mal Taşımacılığı Sürücü Eğitim Sertifikası (SRC5): ADR Bölüm 8.2 kapsamında Bakanlıkça düzenlenen belgeyi,
dd) Turuncu renkli plaka: ADR Bölüm 5.3.2.2’de tanımlanan özellikteki plakaları,
ee) Tüplü gaz tankeri: Birbirine manifoltlarla bağlı ve bu araca kalıcı olarak sabitlenmiş 450 litreden fazla kapasiteli tanklardan oluşan aracı,
fi) Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi (U-ETDS): Bu Yönetmeliğe göre faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin, faaliyetlerine ilişkin Bakanlıkça belirlenen verilerin tutulduğu, gerektiğinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla veri paylaşımına açık olduğu/olabileceği sistemi,
gg) UN numarası: ADR Bölüm 3.2’de Tablo A’da yer alan tehlikeli maddeleri tanımlayan dört basamaklı Birleşmiş Milletler Numarasını,
ğğ) Yazılı talimat: ADR Bölüm 5.4.3’te belirtildiği şekilde, taşıyıcı tarafından sürücüye verilmek üzere hazırlanan ve taşıma esnasında oluşabilecek bir kaza durumunda alınacak tedbirler ile taşınan maddelerle ilgili özelliklerin yazılı olduğu belgeyi,
hh) Yetkilendirilmiş kuruluş: TSE ISO/IEC 17020 standardına uygun dokümantasyona sahip olduğu Bakanlıkça tespit edilen ve yetkilendirilmesini müteakip bir yıl içerisinde yetki kapsamında TSE ISO/IEC 17020 standardına göre Türk Akreditasyon Kurumu (TURKAK) tarafından akredite edilen kuruluşu,
ıı) Yükleyen: Paketli veya dökme tehlikeli maddelerin içerisinde bulunduğu ambalaj, konteyner veya portatif tankları bir aracın içine veya üzerine veya bir konteynerin içine yükleyen işletmeleri,
ifade eder.
(2) Bu Yönetmelikte yer alan ancak birinci fikrada tanımlanmayan ifadeler için ADR ve ulusal mevzuatta belirtilen tanımlar esas alınır.

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç

MADDE 1  (1) Bu Tebliğin amacı, tehlikeli maddeleri; taşıyan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan işletmelerin yaptıkları işlemleri,  insan sağlığına, diğer canlı varlıklara ve çevreye zarar vermeden, güvenli bir şekilde taraf olduğumuz uluslararası anlaşmalar ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında yapmaları için işletmelere yardımcı olmak amacıyla istihdam edilecek veya hizmet alınacak tehlikeli madde güvenlik danışmanlarının (TMGD) nitelikleri, eğitimleri ve belgelendirilmeleri ile görev, yetki ve sorumluluklarına dair usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2  (1) Bu Tebliğ,

a) Tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan ve bir takvim yılı içerisinde net elli ton ve üstü miktarlarda işlem yapan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan olarak faaliyette bulunan işletmeler ile toplam araçtaşıma kapasitesi elli ton ve üzerinde olan taşımacılık işletmelerini,

b) Miktarına bakılmaksızın ADR Bölüm 1.1.3.6.3’te yer alan tablodaki taşıma kategorisi sıfır olan tehlikeli maddelerle iştigal eden ve tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan, gönderen, paketleyen, yükleyen ve dolduran olarak faaliyette bulunan işletmeleri,

c) İşletmeler tarafından istihdam edilecek veya danışmanlık hizmeti alınacak TMGD’leri,

ç) Tehlikeli madde taşımacılığında görev alacak TMGD’lere yönelik eğitim verecek kuruluşlar ile yapılacak eğitim ve sınavları,

kapsar.

(2) Bu Tebliğ,

a) Türk Silahlı Kuvvetlerine (Jandarma Genel Komutanlığı dahil) ait olan ya da Türk Silahlı Kuvvetlerinin temsilcilerinin refakat ettiği taşıtlarla yapılan taşıma işlemlerini,

b) Emniyet Genel Müdürlüğüne ait olan ya da Emniyet Genel Müdürlüğü temsilcilerinin refakat ettiği taşıtlarla yapılan taşıma işlemlerini,

kapsamaz.

Dayanak

MADDE 3  (1) Bu Tebliğ,

a) 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu, 3/9/2004 tarihli ve 25572 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği, 11/2/2012 tarihli ve 28201 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslar Arası Kod Kapsamında Eğitim ve Yetkilendirme Yönetmeliği ve 24/10/2013 tarihli ve 28801 sayılıResmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 33 üncümaddesine dayanılarak,

b) 30/11/2005 tarihli ve 5434 sayılı Kanunla katılmamızın uygun bulunduğu Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasına (ADR) ve 1/6/1985 tarihli ve 18771 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Uluslararası Demiryolları Taşımalarına İlişkin Sözleşmenin (COTIF) C ana eki olan Tehlikeli Eşyaların Demiryoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Yönetmeliğe (RID) paralel olarak,

hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4  (1) Bu Tebliğde geçen;

a) ADR: Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasını,

b) Bakanlık: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını,

c) IATA DGR: Tehlikeli Maddelerin Havayoluyla Taşınması Düzenlemelerini,

ç)  IMDG Kod: Uluslararası Denizcilik Tehlikeli Yükler Kodunu,

d) İdare: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünü,

e) İşletme: Kamu kurum ve kuruluşları da dahil olmak üzere, kâr amacı bulunup bulunmadığına bakılmaksızın bu Tebliğ kapsamında faaliyetlerde bulunan gerçek veya tüzel kişileri,

f)  RID: 1/6/1985 tarihli ve 18771 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren UluslararasıDemiryolları Taşımalarına İlişkin Sözleşmenin (COTIF) C ana eki olan Tehlikeli Eşyaların Demiryoluyla UluslararasıTaşınmasına İlişkin Yönetmeliği,

g) Taşıt/Araç: Tehlikeli mal taşımacılığı alanında kullanılan ADR ve RID’da yer alan karayolu ve demiryolu taşıtlarını,

ğ) Tehlikeli madde: ADR/RID Ek A Bölüm 3.2’deki Tablo A’da yer alan maddeleri,

h) Tehlikeli madde güvenlik danışmanı (TMGD): İfa edeceği görev ve nitelikleri ADR/RID’ın 1.8.3 üncükısmında belirtilen ve Bakanlık tarafından tehlikeli madde güvenlik danışmanı sertifikası düzenlenerek yetkilendirilen gerçek kişiyi,

ı) Tehlikeli madde güvenlik danışmanı sertifikası (TMGDS): Bakanlığın yetkilendirdiği eğitim merkezlerinde tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimini alarak Bakanlıkça yapılan sınavda başarılı olmuş kişilere verilen veya ADR üyesi herhangi bir ülkeden alınmış tehlikeli madde güvenlik danışmanı belgesine istinaden düzenlenen sertifikayı,

i) Tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimi yetki belgesi (TMGDEYB): Tehlikeli madde güvenlik danışmanı yetiştirmek amacıyla Bakanlık tarafından yetkilendirilen eğitim kuruluşlarına düzenlenen belgeyi,

j) Tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğiticisi (TMGDE): Tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimi yetki belgesine (TMGDEYB) sahip eğitim kuruluşlarında görev yapan İdare tarafından yetkilendirilmiş eğiticileri,

k) Tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğiticisi belgesi (TMGDEB): TMGDEYB’ye sahip eğitim kuruluşlarında görev yapacak eğiticilere İdare tarafından düzenlenen belgeyi,

l) Yönetmelik: 24/10/2013 tarihli ve 28801 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliği,

ifade eder.

Taşımacılık faaliyetlerinde genel kurallar

Genel kurallar
MADDE 5 - (1) Tehlikeli maddeler kamuya açık karayolunda, bu Yönetmelik ve ADR hükümlerine uygun olarak kontrollü, emniyetli, insan sağlığına zarar vermeden ve çevreye olumsuz etkisi en az olacak şekilde taşınır.
(2) ADR’de taşınması yasaklanan tehlikeli maddeler taşınamaz.
(3) Tehlikeli maddelerin taşınmasında yer alan taraflar, hasar ve yaralanmaları önleyebilmek ve gerekirse bunların etkisini en aza indirebilmek için öngörülebilen risklerin yapısını ve boyutunu göz önünde bulundurarak bu Yönetmeliğe ve ADR hükümlerine uygun tedbirleri almak zorundadırlar.
(4) Tehlikeli maddelerin karayolu ile taşınmasında; ADR Bölüm 6’da tanımlanan ve Bakanlıkça veya ADR’ye taraf bir ülkenin yetkili otoritesince yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafindan test edilip UN sertifikası verilmiş olan ambalajların kullanılması zorunludur.
(5) Bu Yönetmelik kapsamında taşımacılık faaliyetinde bulunacak gerçek ve tüzel kişiler, Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre Cl, C2, C3, Kİ, K2, K3, Ll, L2, Mİ, M2, Nl, N2, Pl, P2, Rl, R2 veya TİO yetki belgelerinden herhangi birine sahip olmak zorundadırlar.
(6) Bu Yönetmelik ve ADR’ye göre tehlikeli maddelerin karayoluyla taşımacılığı alanında faaliyet gösteren; taşımacı, dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, boşaltan, alıcı ve tank-konteyner/portatif tank işletmecileri, bu faaliyet alanlarından biri veya birden fazlası ile iştigal etmeleri halinde Bakanlığa başvurarak faaliyet alanlarına uygun Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almaları zorunludur. Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesinin düzenlenmesine ilişkin hususlar Bakanlıkça belirlenir.
(7) Bu Yönetmelik kapsamındaki gönderen, paketleyen, dolduran, yükleyen ve boşaltan olarak Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesine sahip işletmeler ile tehlikeli maddeleri taşıyan taşımacıların da ADR Bölüm 1.8.3’te yer alan hükümlere göre TMGD istihdam etmesi veya TMGDK’dan TMGD hizmeti alması zorunludur. TMGD eğitimi, sınavı, yetki, görev ve sorumlulukları ile TMGDK’lann yetki, görev ve sorumlulukları ile ilgili hususlar Bakanlıkça belirlenir.
(8) Bu Yönetmelik ve ADR hükümlerine uygun olarak ulusal ve uluslararası karayollarında tehlikeli yük taşımacılığı yapacak sürücülerin, Bakanlığın yetkilendirdiği eğitim kuruluşlarından, taşınacak tehlikeli maddenin sınıfi ve/veya taşıma şekline uygun eğitim almaları ve Bakanlığın yapacağı sınavda başarılı olmaları gerekmektedir. Sınavda başarılı olan sürücülere, Bakanlık tarafından Tehlikeli Mal Taşımacılığı Sürücü Eğitim Sertifikası düzenlenir. Tehlikeli maddelerin karayoluyla taşınması için gerekli olan sürücü eğitimleri, sınavları, belgelendirilmeleri Bakanlıkça belirlenen mevzuat kapsamında gerçekleştirilir.
(9) Bu maddenin yedinci fıkrası kapsamında kalan işletmelerin istihdam ettiği veya hizmet aldığı TMGD’ler, işletmelerin tehlikeli madde ile iştigal eden personeline, ADR Bölüm 1.3 kapsamında eğitim vermek zorundadır.
(10) Tehlikeli maddelerin; yüklenmesi, doldurulması, taşınması veya boşaltılması sırasında ADR 1.8.5.3’te belirtilen şekilde ciddi bir kaza veya olay olması durumunda kazanın gerçekleştiği yerdeki sorumlu tarafça bu olayın, Bakanlığın belirlediği formda eksiksiz bir şekilde 7 iş günü içerisinde www.türkiye.gov.tr üzerinden Bakanlığa bildirilmesi gerekir.
(11) Tehlikeli madde yüklü veya tehlikeli maddeyi boşalttığı halde temizlenmemiş taşıtların, doldurma ve boşaltma süresi dışında, yerleşim yerlerinde bulunan; okul, kamu binaları, alışveriş merkezi, ibadethane gibi yerlerden en az 300 metre uzağına park edilmesi zorunludur.
ADR/Taşıt Uygunluk Belgesi
MADDE 6 - (1) Tehlikeli maddelerin 1 m3 üzerindeki sabit veya sökülebilir tankla veya 3 m3 üzerindeki tank-konteyner, portatif tank, ÇEGK, vakumla çalışan atık tankı, tank takas gövdesi vb. taşıma birimleri ile taşınması halinde araçlara ADR/Taşıt Uygunluk Belgesi alınması zorunludur.
(2) Tehlikeli maddelerin ambalajlı ve dökme olarak taşınması halinde araçlara ADR/Taşıt Uygunluk Belgesi alınması zorunlu değildir. Ancak patlayıcı madde ve nesneleri (Sınıf 1) ambalajlı olarak taşıyan araçlara ADR/Taşıt Uygunluk Belgesi alınması zorunludur.
(3) ADR’ye taraf olan ülkelere tehlikeli madde taşımacılık faaliyetinde kullanılacak taşıtlar (EX/Ü, EX/in, FL, AT ve MEMU) ile yurt içinde tehlikeli madde taşımacılık faaliyetinde kullanılacak 2015 ve sonrası model yılına sahip taşıtlara Bakanlık veya yetkilendirdiği kurum/kuruluşlar tarafindan ADR Bölüm 9’da belirtilen hükümlere göre yıllık olarak ADR Uygunluk Belgesi alınması zorunludur.
(4) Ülke sınırlarımız dahilinde ve/veya ADR’ye taraf olmayan ülkelere taşımacılık faaliyetinde bulunacak ADR’nin gerekliliklerini tam olarak sağlamayan 2014 ve öncesi model yılına sahip taşıtlar (eski araçlar) için Bakanlığın belirlediği usul ve esaslara göre Bakanlık veya yetkilendirdiği kurum/kuruluşlar tarafından yıllık olarak başvuruda bulunularak Taşıt Uygunluk Belgesi alınması zorunludur.(5) ADR gerekliliklerini karşılamayan 2014 ve öncesi model yılına sahip ve Taşıt Durum Tespit Belgesi veya Taşıt Uygunluk Belgesi almış tamamlanmış araçların üst yapılan, Bakanlıkça yayımlanan usul ve esaslarda belirtilen teknik kriterleri karşılamaları şartıyla, ADR’ye uygun üretilmiş 2015 ve sonrası model yılına sahip araçlara aktanlabilir. Bu durumda ilgili araçlara model yıllarına bakılmaksızın Taşıt Uygunluk Belgesi düzenlenir. Aynı şekilde eski araçların tank kısmının yenilenmesi talebi halinde araca ADR’ye uygun olarak üretilmiş bir tank kullanılmalıdır.
(6) Karayolu yol inşaatlan için bitüm taşımacılığında kullanılan ve yükün belirli sıcaklığın altına düşmesini engellemek için brülörle donatılmış, Bakanlıkça belirlenen teknik kriterleri karşılayan 2014 model ve önceki yıllarda üretilmiş relay tankerler ile 2015 model ve sonraki yıllarda üretilmiş relay tankerlerine ADR’de belirtilen yanmalı ısıtıcılar dışında kalan diğer şartları sağlamalan şartıyla Taşıt Uygunluk Belgesi düzenlenir.
(7) Tehlikeli madde taşıyan araçlann üst yapıları ve tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan; tank, tank- konteyner, portatif tank, ÇEGK, yığın konteyner gibi taşıma birimleri ile IBC ve taşınabilir basınçlı ekipmanların ilk, ara ve periyodik test ve muayenelerinin Bakanlık veya yetkilendirilen kurum ve kuruluşlara yaptırılması gerekir.
Tehlikeli madde taşıyan araçlarda bulundurulması gerekli olan belgeler
MADDE 7 - (1) Tehlikeli madde taşıyan araçlarda aşağıdaki belgelerin bulundurulması zorunludur:
a) Taşıtlar için geçerli ADR/Taşıt Uygunluk Belgesi,
b) ADR Bölüm 5.4.1 ’de belirtildiği şekilde düzenlenen taşıma evrakı,
c) ADR Bölüm 5.4.3’te belirtildiği şekilde, taşımacı tarafından sürücüye verilmek üzere hazırlanan yazılı
talimat,
ç) Araçta görevli her personel için resimli kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport),
d) ADR Bölüm 8.2.2.8’de belirtildiği şekilde Tehlikeli Madde Taşımacılığı Sürücü Eğitim Sertifikası (SRC5).

Yetki belgesi alma zorunluluğu

MADDE 5  (1) TMGD eğitimi verecek gerçek veya tüzel kişilerin, İdareden (TMGDEYB) almalarızorunludur.

Yetki belgesi almak için gerekli belgeler

MADDE 6  (1) Gerçek veya tüzel kişiler, aşağıdaki belgeleri ibraz etmeleri halinde İdare tarafından kendilerine TMGDEYB düzenlenir.

a) Başvuru dilekçesi,

b) ADR, RID, IMDG Kod veya IATA DGR kapsamında İdare tarafından düzenlenen Tehlikeli Madde Taşımacılığı Eğitimi Yetki Belgesinin fotokopisi,

c) Bakanlıkça belirlenen ücretin ödendiğini gösteren tahsilât makbuzu,

ç) Bu Tebliğ kapsamında eğitim verebilecek en az bir eğitici ile yapılmış sözleşmeye ilişkin belge,

d) Sözleşme yapılan eğiticiye ait İdarece düzenlenen Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitici Belgesi (TMGDEB).

Eğitim kuruluşlarının nitelikleri ve bulundurulması gereken materyaller

MADDE 7  (1) Eğitim kuruluşlarında, eğitim için gerekli olan ve aşağıda belirtilen eğitim materyalleri ile araç ve gereçlerin bulundurulması zorunludur:

a) Her sınıfta kurulu ve çalışır halde projeksiyon cihazı.

b) Her kursiyere verilmek üzere birer takım ADR/RID güncel uluslararası anlaşma veya sözleşme dokümanları.

c) Araç tanımlama turuncu ikaz levhası ve tehlike etiketleri.

ç) Trafik işaret levhaları panosu, tehlikeli madde taşımasıyla ilgili görsel duvar resimleri ve benzeri ekipmanları.

d) En az 10 adet farklı çeşitte tehlikeli madde ambalaj örnekleri.

e) ADR Bölüm 8.1.5’e uygun kişisel korunma teçhizatları.

f) EN 12195-1 standardına uygun olarak yükleme emniyetini sağlamada kullanılan  (germe kayışı, zincir, takoz, euro palet, sürtünmeyi artırıcı lastik veya benzeri malzemeden yapılmış ped gibi) teçhizat ve ekipmanları.

(2) Bu Tebliğ kapsamında Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimi Yetki Belgesi talebinde bulunan eğitim kuruluşları birinci fıkradaki şartlara ilaveten, Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliğinin 19 uncu maddesindeki eğitim merkezi için istenen şartları da sağlamak zorundadırlar.

Tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimi yetki belgesinin verilmesi ve suç duyurusu

MADDE 8  (1) TMGDEYB almak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, 6 ncı maddede belirtilen belgelerle İdareye müracaat ederler.

(2) Başvurunun uygun olduğunun tespiti halinde 5 yıl geçerli TMGDEYB düzenlenir.

(3) İdarece yapılacak inceleme ve soruşturma sonunda yanıltıcı bilgi vererek veya belgelerde tahrifat yaparak yetki belgesi almış olanların bu yetki belgeleri iptal edilir ve haklarında cumhuriyet savcılıkları nezdinde suçduyurusunda bulunulur.

Tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimi yetki belgesinin devredilemeyeceği

MADDE 9  (1) TMGDEYB, adına düzenlenen gerçek veya tüzel kişiler dışındakiler tarafından kullanılamaz ve hiçbir şekilde devredilemez.

(2) Ancak, yetki belgesine sahip tüzel kişilikler; pay sahipliği satışı, bağışlama veya muadili bir işlemle el değiştirebilirler. Bu değişim sonunda yeni sahip veya ortaklar, değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren doksan gün içerisinde bu durumu İdareye bildirmek zorundadırlar.

Tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimi yetki belgesi sahiplerinin yükümlülükleri

MADDE 10  (1) TMGD eğitimi için başvuran kursiyerlerden, 12 nci maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde istenen şartlara ilişkin belgeleri kontrol etmek, İdarenin oluşturduğu elektronik ortama aktarmak ve bu belgeleri arşivlemekle yükümlüdürler.

(2) TMGDEYB sahipleri;

a) Eğitim kuruluşlarındaki kursiyer devam çizelgelerini eğitim dönemi içerisinde öğleden önce ve öğleden sonra olmak üzere günde iki kere kursiyerlere imzalatmakla,

b) Kursiyerlerce imzalanan yoklama çizelgelerinin eğitici tarafından ad ve soyad yazılarak imzalanmasınısağlamakla,

c) Kursiyerlere ait bütün bilgi ve belgeleri 3 yıl süreyle saklamakla,

ç) Gerekli ve yeterli eğitim araç ve gereçlerini temin etmek ve faal durumda bulundurmakla,

d) Eğitimin düzenli ve disiplinli bir şekilde yürütülmesini ve sonuçlandırılmasını sağlamakla,

e) Eğitime ilişkin yazılı ve görsel malzemeleri hazır bulundurmakla,

f) Unvan, adres, ortak (halka açık sermaye şirketlerinde hamiline yazılı hisse devirleri hariç), hisse devri, yönetici, temsile yetkili şahıs, eğitici kadrosu ve benzeri her türlü değişikliği, değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren 15 gün içinde İdareye bildirmekle,

g) Bakanlığın denetim ve inceleme yapmakla görevli personeli tarafından istenilen bilgi ve belgeleri vermekle,

yükümlüdürler.

(3) TMGDEYB sahipleri ayrıca, her eğitim döneminin başlama ve bitiş tarihlerine ilişkin bildirimler ile kursiyerlere ait bilgileri, http://kamu.turkiye.gov.tr  üzerinden İdareye bildirirler.

(4) Eğitim kuruluşları, yeni başlatacağı eğitim dönemine ilişkin bildirimlerini (dönem güncelleme, ders ekleme/çıkarma,  kursiyer ekleme/çıkarma) eğitim döneminin başlama tarihinden en az 7 takvim günü öncesinde yapar. Bu sürenin son gününün akşamı saat 20.00 itibariyle dönem kapanır ve sistem üzerinde işlem yapılamaz.

(5) Eğitim kuruluşları tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr üzerinden bildirilmiş eğitim programlarının iptali ile ders ve eğitici değişikliğine ilişkin taleplerin karşılanabilmesi için bu talebin eğitim programının başlama tarihinden önceki resmi iş gününde Bakanlığın evrak kaydına girmiş olması gerekir.

(6) Her eğitim döneminin bitiş tarihini takip eden 10 takvim günü içerisinde eğitime katılan kursiyerlere eğitim merkezi tarafından sınav yapılır. 100 puan üzerinden 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılır. 70 puanın altındakiler başarısız kabul edilerek bu kişilerle birlikte devamsızlıktan kalan kursiyerler, eğitim kuruluşları tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr  üzerinden İdare’ye bildirilir.

(7) Eğitim kuruluşları tarafından, eğitim programı sonunda yapılan sınavı kazanan adaylara, sınav sonuçlarının İdarenin onayına müteakiben http://kamu.turkiye.gov.tr üzerinden “Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimi Tamamlama Belgesi” düzenlenir.

Tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimi yetki belgesinin yenilenmesi

MADDE 11  (1) Yetki belgesi sahipleri, yetki belgesinin geçerlilik süresinin bitim tarihinin en az 60 gün öncesinden İdareye yazılı olarak müracaat ederler. Durumları bu Tebliğe uygun olanların yetki belgeleri, belge yenileme ücreti alınarak eski belgelerinin bitim tarihinden itibaren beş yıl geçerli olmak üzere yenilenir.

(2) Yetki belgesinin geçerlilik süresinin sona erdiği tarihten sonra müracaat edilmesi halinde durumu bu Tebliğe uygun olanların yetki belgeleri, tam yetki belgesi ücreti alınarak eski belgelerinin bitim tarihinden itibaren beşyıl geçerli olmak üzere yenilenir.

Gönderenin yükümlülükleri

MADDE 8 - (1) Gönderen, taşınmak üzere sevk edilen malı ADR hükümlerine uygun bir biçimde teslim etmek zorundadır. Gönderenin diğer yükümlülükleri şunlardır:
a) Tehlikeli maddelerin taşınmasının, araçlarına Bakanlıktan uygun yetki belgesi almış olanlarca yapılmasını sağlamak,
b) ADR Bölüm 5.4.1 ’te belirtilen mahiyette taşıma evrakını eksiksiz hazırlamak ve taşımacıya vermek (aynca, taşıma işlemi başlamadan önce taşıma evrakını Bakanlık tarafından oluşturulacak U-ETDS sistemine işlemek/iletmek zorundadır.),
c) Tehlikeli madde taşımacılığını, taşman madde ve nesnenin özelliğine uygun geçerli belgeye sahip bir araçla yapmak,
ç) Tehlikeli madde taşımacılığını, taşman madde ve nesnenin özelliğine uygun sertifikalı ambalaj ve yük taşıma birimlerini kullanmak,
d) Tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan; IBC, tank, tanker, tüplü gaz tankeri, ÇEGK’ler, portatif tanklar ve tank-konteynerlerin ara ve periyodik muayeneleri yapılmış olanlan kullanmak,
e) Tehlikeli madde taşımacılığı yapılan araçlar ile ambalaj ve yük taşıma birimlerinde, ADR’deki tehlike ikaz etiket/levha ve işaretleri ile turuncu renkli plakaların doğru, uygun özellikte ve ebatta olanlarını kullanmak,
f) Tehlikeli madde taşımacılığında; birlikte ambalajlama, yükleme, karışık yükleme ve yükleme sınırlamaları kurallarına uygun hareket etmek,
g) ADR Bölüm 1.4.2.1 ’de yer alan diğer yükümlülükleri yerine getirmek.
(2) Kıyı tesisi işleticileri tesis giriş ve çıkışında; ADR Bölüm 5.4.1’de belirtilen taşıma evrakının araçta bulunup bulunmadığı, yük taşıma biriminin ara ve periyodik muayenelerinin yapılıp yapılmadığı ile söz konusu araçlar ve yük taşıma birimlerinde, ADR’deki tehlike ikaz etiket/levha ve işaretleri ile turuncu renkli plakaların doğru, uygun özellikte ve ebatta olanlannı kullanıp kullanılmadığını kontrol etmek zorundadır.
(3) Tehlikeli madde taşımacılığı, bir sözleşmeye bağlı olarak TİO tarafından yapılması halinde, bu madde kapsamındaki tüm yükümlülükler TİO’ya aittir.
(4) Tehlikeli madde taşımacılığı, bir sözleşmeye bağlı olarak yapılmadığı durumlarda; karayolu, demiryolu ve denizyolu ile tehlikeli madde ithalatında taşıma evrakı bulunmaması halinde, tehlikeli maddeleri ithal eden gerçek veya tüzel kişiler, bu maddede belirtilen yükümlüklerini yerine getirmek zorundadır.
Paketleyenin yükümlülükleri
MADDE 9 - (1) Paketleyenin yükümlülükleri şunlardır:
a) Tehlikeli madde ve nesnenin özelliğine uygun sertifikalı ambalaj kullanmak ve ADR 4.1’deki paketleme talimatlarına uymak,
b) Kombine ambalajlamalarda ADR hükümlerine uymak,
c) Ambalaj ve kombine ambalajların, işaretleme ve etiketlemelerini ADR’ye göre doğru, uygun özellikte ve ebatta olanlannı kullanmak,
ç) Karayolundan denizyoluna geçiş yapacak konteynerler için Konteyner/Araç Paketleme Sertifikası hazırlanmasını sağlamak,
d) ADR bölüm 1.4.3.2’de yer alan diğer kurallara uymak.
Yükleyenin yükümlülükleri
MADDE 10 - (1) Yükleyenin yükümlülükleri şunlardır:
a) Hasarlı veya sızdırma riski taşıyan ambalaj ve yük taşıma birimleri ile boş temizlenmemiş ambalaj ve yük taşıma birimlerini hasar giderilene kadar yüklememek,

b) Tehlikeli maddelerin yükleme, elleçleme, birlikte yükleme yasaklarına, besin ve gıda maddelerinin ya da hayvan yemlerinin ayn tutulması kuralları ile ilgili mevzuata ve özel kurallara uymak,
c) Ambalajlar, kombine ambalaj, IBC, konteyner, portatif tank, tank, tank-konteyner, ÇEGK vb. yük taşıma birimlerinin üzerine ADR’deki tehlike ikaz etiket/levha ve işaretleri ile turuncu renkli plakaların doğru, uygun özellikte ve ebatta olanlarını kullanmak,
ç) Taşıtlara yükleme yaptığı sırada taşıtların yakın çevresinde ateş yakılmasına, açık ışıklandırma yapılmasına ve sigara içilmesine izin vermemek, kıvılcım çıkma özelliğine sahip cisimler bulundurmamak ve bu özelliğe sahip giysilerle çalışmaya müsaade etmemek,
d) Araçlara yüklenecek tehlikeli maddelerin ADR Bölüm 7.5.7’de belirtilen yükleme emniyet kurallarına göre yapılmasını sağlamak,
e) ADR Bölüm 1.4.3.1’de yer alan hükümleri yerine getirmek.
Dolduranın yükümlülükleri
MADDE 11 - (1) Dolduranın yükümlülükleri şunlardır:
a) Tehlikeli maddeleri, taşman madde ve nesnenin özelliğine uygun ADR/Taşıt Uygunluk Belgesine sahip tankere doldurmak,
b) Hacmi 1 m3’ten fazla sabit tank veya sökülebilir tank ile hacmi 3 m3’ten fazla olan portatif tank, tank- konteyner, ÇEGK vb. taşıma birimleri kullanılarak yapılan taşımalarda, taşıyacak araçların ADR/Taşıt Uygunluk Belgesine sahip olanları doldurmak,
c) Tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan; tank, tüplü gaz tankeri, ÇEGK’ler, portatif tanklar ve tank- konteyner vb. yük taşıma birimlerinin, ara ve periyodik muayenelerinin yapıldığının tank plakasından kontrolünü yaparak uygun olanlarına dolum yapmak,
ç) Taşınabilir basınçlı ekipmanlara dolum yapmadan önce periyodik test ve muayenelerinin yapıldığını kontrol
etmek,
d) Tehlikeli madde taşımacılığı yapılan araçlar ile yük taşıma birimlerinin ADR’deki tehlike ikaz etiket/levha ve işaretleri ile turuncu renkli plakaların doğru, uygun özellikte ve ebatta olanlarını kullanmak,
e) Dolduran tankı doldururken bitişik bölmelerdeki tehlikeli maddeleri ilgilendiren zorunluklara uygun hareket
etmek,
f) Doldurulan madde için izin verilen azami doldurma derecesini veya izin verilen azami litre başına içeriklerinin kütlesini göz önünde bulundurmak,
g) Dolumu yaptıktan sonra tank kapaklarının ve/veya doldurma valilerinin sızdırmazlığını kontrol etmek,
ğ) Doldurulan tehlikeli maddelerin tankın dış yüzeyine bulaşmadığını kontrol etmek,
h) Taşıtlara dolum yaptığı sırada, taşıtların yakın çevresinde ateş yakılmasına, açık ışıklandırma yapılmasına ve sigara içilmesine izin vermemek, kıvılcım çıkma özelliğine sahip cisimler bulundurmamak ve bu özelliğe sahip giysiler ile çalışmaya müsaade etmemek,
ı) Araçlara ve konteynerlere tehlikeli maddeleri dökme halinde doldururken, ADR Bölüm 7.3’deki ilgili hükümlere uyulduğunu kontrol etmek,
i) ADR Bölüm 1.4.3.3’te yer alan diğer hükümleri yerine getirmek.
Taşımacının yükümlülükleri
MADDE 12 - (1) Taşımacının yükümlülükleri şunlardır:
a) Tehlikeli madde taşımacılığını, taşman madde ve nesnenin özelliğine uygun ADR/Taşıt Uygunluk Belgesine sahip araçlarla yapmak,
b) Hacmi 1 m3’ten fazla sabit tank veya sökülebilir tank ile hacmi 3 m3’ten fazla olan portatif tank, tank- konteyner, ÇEGK vb. taşıma birimleri kullanılarak yapılan taşımalarda, taşıyacak araçların ADR/Taşıt Uygunluk Belgesine sahip olanlarını kullanmak,
c) Tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan; tank, tüplü gaz tankeri, ÇEGK’ler, portatif tanklar ve tank- konteyner vb. yük taşıma birimlerinin, ara ve periyodik muayenelerinin yapıldığının tank plakasından kontrolünün yapılarak uygun olanlarını taşımak,
ç) Tehlikeli madde taşımacılığı yapılan araçlar ile ambalaj ve yük taşıma birimlerinde, ADR’deki tehlike ikaz etiket/levha ve işaretleri ile turuncu renkli plakaların doğru, uygun özellikte ve ebatta olanlarını kullanmak,
d) Taşıtlarda, tanklarda ve yüklerde görsel olarak belirgin sızıntı, çatlak ya da hasar olmadığını kontrol etmek,
e) Araçlarda, ADR’de yer alan muafiyetler kapsamındaki taşımalar hariç olmak üzere, ADR 8.1.5’te belirtildiği şekilde genel ve kişisel koruyucu teçhizatın bulundurulmasını sağlamak,
f) Tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan araçlarda, ADR’de yeralan muafiyetler kapsamındaki taşımalar hariç olmak üzere, ADR 8.1.4’te belirtilen asgari sayı ve kapasitede yangınla mücadele teçhizatının bulundurulmasını ve ilgili mevzuatına göre bu teçhizata bakım ve testlerini yaptırmak,
g) Sürücüye yazılı talimatları vererek okumasını, anlamasını ve gerektiği şekilde uygulayabilmesini sağlamak,
ğ) Tehlikeli madde taşımacılığında; birlikte ambalajlama, yükleme, karışık yükleme ve yükleme sınırlamaları
kurallarına uygun hareket etmek,
h) Aracı, taşman tehlikeli maddenin smıfı ve/veya taşıma şekline uygun SRC5 Eğitim Sertifikasına sahip sürücülere kullandırmak,
ı) Bu Yönetmelikte belirtilen şartlardan herhangi birinin ihlal edilmiş olduğunu tespit ederse, söz konusu ihlal giderilinceye kadar taşımayı başlatmamak,
i) Taşıma sırasında, taşımanın güvenliğini tehlikeye sokacak bir ihlal oluşursa, trafik güvenliği, gönderilen maddenin güvenliği ve kamu güvenliği bakımından, taşımayı söz konusu ihlal ortadan kaldırılıncaya kadar, derhal durdurmakla, taşımayı ancak gerekli şartlar yerine getirildiği takdirde devam ettirmek,

j) Taşıtlara yükleme ve boşaltma yapıldığı sırada taşıtların yakın çevresinde ateş yakılmasına, açık ışıklandırma yapılmasına ve sigara içilmesine izin vermemek, kıvılcım çıkma özelliğine sahip cisimler bulundurmamak ve bu özelliğe sahip giysiler ile çalışmaya müsaade etmemek,
k) Boş temizlenmemiş; tanker, tank-konteyner, portatif tank, ÇEGK vb. taşıma birimlerine ADR Bölüm 5.4.1.1.6’e göre taşıma evrakı düzenlemek,
1) Araçlara yüklenecek tehlikeli maddelerin ADR Bölüm 7.5.7’de belirtilen yükleme emniyet kurallarına göre yapılmasını sağlamak,
m) ADR Bölüm 1.4.2.2’de yer alan hükümleri yerine getirmek.
Taşıt sürücüsünün ve araçta bulunan diğer görevlilerin yükümlülükleri
MADDE 13 - (1) Taşıt sürücüsü ve araçta bulunan diğer görevlilerin yükümlülükleri şunlardır:
a) Taşıdığı tehlikeli maddenin sınıfı ve/veya taşıma şekline uygun SRC 5 Eğitim Sertifikasına sahip olmak,
b) Tehlikeli madde içeren ambalajlan açmamak, tanker ve patlayıcı madde taşımacılığı yaparken sürücü, taşınabilir yanıcı aydınlatma aletleriyle ve yüzeyi metal alaşımlı olan aletlerle taşıta binmemek,
c) Taşıtlara yükleme, doldurma ve boşaltma yapıldığı sırada taşıtların yakın çevresinde ateş yakılmasına, açık ışıklandırma yapılmasına ve sigara içilmesine izin vermemek, kıvılcım çıkma özelliğine sahip cisimler bulundurmamak ve bu özelliğe sahip giysilerle çalışmamak,
ç) Yükleme, doldurma ve boşaltma sırasında zorunlu hallerin dışında taşıtın motorunu kapalı tutmak,
d) Tehlikeli madde yüklü taşıtı park halinde iken el irenini çekili vaziyette bulundurmak,
e) Tehlikeli madde yüklü taşıt ve tanklar üzerinde bulundurulması zorunlu levha ve turuncu plakaların takılmasını ve usulüne uygun boşaltılarak temizlenmiş olan araçların üzerinden bu levha ve turuncu plakaların çıkarılmasını sağlamak,
f) Hasar görmüş ambalaj ve yük taşıma birimlerini taşımamak,
g) Tehlikeli madde sızıntısı olması veya böyle bir ihtimalin bulunması durumunda taşıma yapmamak, ğ) Tehlikeli maddelere yönelik karayolunun kullanımıyla ilgili yasak ve sınırlamalara uymak,
h) Özel sınıf veya maddelere ilişkin ek gereklilikler ile ilgili ADR hükümlerine uymak,
ı) Araçta yazılı talimatın bulunduğunu kontrol etmekle ve tehlike anında yazılı talimata göre hareket etmek,
i) Taşıma sırasında araçta bulunması zorunlu olan evrakı, denetim sırasında yetkili personele ibraz etmek,
j) Boşaltım alanında güvenlik önlemlerinin tam olarak alınmış olduğunu ve boşaltma işleminde kullanılan donanımın düzgün olarak çalışıyor olduğunu kontrol etmek,
k) ADR 8.1.5’te belirtilmiş olan genel ve kişisel koruyucu teçhizatın araçta bulunmasını sağlamak ve denetim sırasında yetkili personele göstermek,
1) ADR 8.1.4’te belirtilen asgari sayı ve kapasitede uygun yangın mücadele teçhizatının araçta bulunup bulunmadığını kontrol etmek.
Alıcının yükümlülükleri
MADDE 14 - (1) Alıcının yükümlülükleri şunlardır:
a) Yükün teslim alınmasına engel bir durum olmadıkça yükün kabulünü ertelememek,
b) Tehlikeli maddelerin konteyner ile taşındığı durumlarda, ADR hükümlerinin ihlal edildiğinin tespit edilmesi halinde, taşımacıya konteyneri sadece ihlal giderildikten sonra teslim etmek,
c)  Taşıtlardan boşaltma yapıldığı sırada taşıtların yakın çevresinde ateş yakılmasına, açık ışıklandırma yapılmasına ve sigara içilmesine izin vermemek, kıvılcım çıkma özelliğine sahip cisimler bulundurmamak ve bu özelliklere sahip giysiler ile çalışmaya müsaade etmemek,
ç) ADR Bölüm 1.4.2.3’te yer alan diğer hükümleri yerine getirmek.
Boşaltanın yükümlülükleri
MADDE 15 - (1) Boşaltanın yükümlülükleri şunlardır:
a) Boşaltma öncesinde ambalaj, konteyner, tank, tanker, ÇEGK, MEMU, tüplü gaz tanker vb. yük taşıma biriminde bulunan yüklerle ilgili bilgiler ile sevkiyat belgelerinde yer alan ilgili bilgileri karşılaştırarak doğru yükün boşaltılacağını tespit etmek,
b) Boşaltma öncesinde ve sırasında pakette, tankta, araçta veya konteynerde boşaltma işlemini tehlikeye sokacak ölçüde bir tahribatın olup olmadığını kontrol etmek ve olumsuz bir durumun tespiti halinde, gerekli önlemler alınıncaya kadar boşaltma işlemine ara vermek,
c) Aracın, tankın ve konteynerin boşaltılmasının hemen sonrasında; tankın, taşıtın veya konteynerin dışına bulaşan tehlikeli maddelerden arındırılmasını, vana ve kontrol/doldurma kapaklarının güvenli bir şekilde kapatılmasını sağlamak,
ç) Ambalajlı ve dökme olarak tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan araç veya konteynerin temizliği ve dezenfekte edilmesi işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
d) Tehlikeli maddelerin taşınmasını takiben konteynerin tamamen boşaltılmış ve temizlenmiş olması durumunda, ADR Bölüm 5.3 kapsamındaki tehlike ikaz levhalarını konteynerin üzerinden kaldırmak,
e) Boşaltma işlemi devam ederken taşıtların yakın çevresinde ateş yakılmasına, açık ışıklandırma yapılmasına ve sigara içilmesine izin vermemek, kıvılcım çıkma özelliğine sahip cisimler bulundurmamak ve bu özelliğe sahip giysiler ile çalışmaya müsaade etmemek,
f) ADR Bölüm 1.4.3.7’de yer alan hükümleri yerine getirmek.
(2) Boşaltma işlemi; taşımacının personeli veya üçüncü kişiler tarafindan bir sözleşme çerçevesinde hizmet alınarak yapılması durumunda, taşımacı veya söz konusu üçüncü kişiler, boşaltan olarak TMFB almakla ve bu maddedeki görevleri yerine getirmekle yükümlüdür.
Tank-konteyner/portatif tank işletmecisinin yükümlülükleri

MADDE 16 - (1) Tank-konteyner/portatif tank işletmecisinin yükümlülükleri şunlardır:
a) Tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan tank-konteyner ve portatif tankların, ADR ve bu Yönetmeliğe göre üretilmiş ve ara, periyodik test ve muayenelerini süresi içerisinde yapılmış olanları kiralamak,
b) Boşaltılmış tank ya da tank-konteynerlerinin kullanıma tekrar sunulmadan, temizlenmesini ve varsa hasarlı olmamasını sağlamak,
c) ADR Bölüm 1.4.3.4’te yer alan diğer hükümleri yerine getirmek.

Yetkilendirilmesi ve Yükümlülükler

Tehlikeli madde güvenlik danışmanı olma şartları

MADDE 12  (1) TMGD olabilmek için;

a) Üniversitelerin lisans bölümlerinden mezun olmak,

b) Kaçakçılık, dolandırıcılık, dolanlı iflas, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, kaçak insan taşımacılığı veya ticareti, hırsızlık, rüşvet suçlarından hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü bulunmamak,

c) Yetkili yangın söndürme eğitim merkezlerinden uygulamalı yangın söndürme eğitimine katıldığına dair alınan belgenin aslını ibraz etmek veya noter onaylı suretini sunmak,

ç) TMGDEYB sahibi eğitim kuruluşlarında, tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimine katılarak, tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimi tamamlama belgesini almak, bu Tebliğ kapsamında açılacak sınavda başarılıolmak,

gerekir.

Tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimi

MADDE 13  (1) TMGD eğitimleri; TMGDEYB sahibi eğitim kuruluşlarında, bu Tebliğ kapsamında yetkilendirilen tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğiticileri tarafından, tehlikeli maddelerin taşınması konusundaki yürürlükteki mevzuat,  taraf olduğumuz uluslararası anlaşma ve sözleşmeler ile AB müktesebatı düzenlemeleri esas alınarak verilir.

(2) ADR tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimi asgari 49 ders saati olarak uygulanır. RID, IMDG Kod veya IATA DGR kapsamındaki faaliyetlere ilişkin olarak tehlikeli madde güvenlik danışmanı yetkisini de isteyen adaylar, ayrıca bu modlar için onar ders saati ilaveten eğitim almaları gerekir.

(3) Eğitim kuruluşları tarafından düzenlenecek her bir eğitim programında en fazla 20 kursiyer bulunabilir. Eğitimlerde her bir ders saatinin süresi 50 dakika olacak şekilde,  günlük ders programı 3 ders saatinden az, 7 ders saatinden fazla olamaz.

(4) Eğitimde devam zorunludur.

(5) Düzenlenecek eğitimlerin müfredatı, aşağıda yer alan asgari ders konularını içermelidir:

a) Tehlikeli madde taşımacılığına ilişkin ulusal mevzuat ile uluslararası anlaşma ve sözleşmeler.

b) Tehlikeli maddelerin sınıflandırılmaları (çözelti ve karışımların sınıflandırma prosedürleri, tehlikeli madde listesinin yapısı, tehlikeli maddelerin sınıfları ve bu sınıflandırmanın prensipleri, taşınan tehlikeli maddelerin yapısı, tehlikeli maddelerin fiziksel, kimyasal ve zehirlilik özellikleri ve benzeri.).

c) Genel ambalajlama, tank ve tank-konteyner kuralları (tip, kod, etiketleme, yapımı, başlangıç ve periyodik muayene ve testler).

ç) İşaretleme, etiketleme, ikaz levhası ve turuncu plakaların takılması kuralları.

d) Taşıma evrakı hakkında bilgiler.

e) Sevkiyat yöntemi ve gönderimdeki kısıtlamalar (tam yük, dökme halinde taşıma, orta boy hacimli konteynerlerde taşıma, konteynerlerde taşıma, sabit veya sökülebilir tanklarda taşıma).

f) Yolcuların taşınması ile ilgili kurallar.

g) Karışık yüklemeye ilişkin yasaklar ve tedbirler.

ğ) Tehlikeli maddelerin ayrıştırılması kuralları.

h) Taşınan madde miktarlarının sınırlandırılması ve miktar muafiyetleri.

ı) Elleçleme ve istifleme kuralları.

i) Yükleme öncesinde ve boşaltma sonrasında temizleme veya gazdan arındırma kuralları.

j) Araçta bulundurulması gereken belgeler (taşıma evrakı, yazılı talimatlar, araç onay sertifikası, sürücü eğitim sertifikası, özel izin belgesi ve benzeri.).

k) Trafikte araçların seyri ve park etme kuralları.

l) Tehlikeli madde taşımacılığı ile ilgili trafik mevzuatı ve kısıtlamalar.

m) Tahliye işlemleri veya bu işlem sırasında meydana gelebilecek sızıntılara müdahale etme kuralları.

n) Taşıma teçhizatları ile ilgili gereklilikler.

o) Tehlikeli maddelerin taşınmasıyla ilgili işletmeye yönelik güvenlik planlarının hazırlanması.

ö) Tehlikeli madde kaynaklı bir kazanın,  kaza nedenleri ve çeşitleri hakkında bilgilendirme ile bu kazaların raporlanması.

p) İşletmeler için hazırlanacak yıllık raporların hazırlanma usul ve esasları.

Tehlikeli madde güvenlik danışmanı sınavları

MADDE 14  (1) Sınav, sınav tarihinden en az 60 gün önce İdare’nin internet sitesinden (www.tmkt.gov.tr) ilan edilir.

(2) Sınavlar, İdare tarafından belirlenen tarihlerde, Bakanlıkça yapılır.

(3) TMGD sınavı yılda en az bir kez yapılır.

Sınav müracaatı

MADDE 15  (1) Sınavlara katılabilmek için;

a) T.C. vatandaşları için T.C. kimlik numarası olan nüfus cüzdanı fotokopisi, yabancılar için pasaport örneği,

b) Yabancılar için öğrenim durumunu gösterir belgenin Türkçeye tercüme edilmiş noter onaylı sureti,

c) Tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimi tamamlama belgesi,

ç) Yetkili yangın söndürme eğitim merkezlerinden uygulamalı yangın söndürme eğitimine katıldığına dair alınan belgenin aslının ibrazı veya noter onaylı sureti,

d) Sınav ücretinin yatırıldığına dair makbuz,

ile İdareye başvurulur.

Sınava ilişkin genel şartlar

MADDE 16  (1) TMGD sınavı,  ADR/RID Bölüm 1.8.3’e uygun, uluslararası anlaşma ve sözleşmeler kapsamında yazılı olarak yapılır.

(2) Sınav 100 puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulur. Sınav sonunda başarılı olabilmek için en az 70 puan almak gereklidir.

(3) Sınavlarda, tehlikeli madde taşımacılığına ilişkin ilgili uluslararası sözleşme/anlaşma dokümanlarının haricinde başka dokümanların kullanımına izin verilmez. Söz konusu dokümanların güncel hallerini sınav esnasında bulundurmak adayın sorumluluğundadır. Söz konusu uluslararası mevzuat Türkçe olabileceği gibi İngilizce, Fransızca, Almanca veya Rusça olabilir. Ancak, sınav Türkçe olarak yapılır.

(4) Sınav, test veya açık uçlu sorular ile vaka çözümünden oluşur.

(5) Sınav, 13 üncü maddenin beşinci fıkrası kapsamındaki konuları içerir.

Sınav sonuçlarının ilanı

MADDE 17  (1) Sınav sonuçları, sınavı takip eden en geç 15 iş günü içerisinde İdarenin internet adresinde yayımlanarak ilan edilir.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 18  (1) Sınav sonuçlarına itirazlar, sınav sonuçlarının yayımlanmasına müteakip 10 iş günü içinde İdareye yazılı olarak yapılır.

Sınavlarda başarısız olanların durumu

MADDE 19  (1) TMGD sınavlarında başarısız olan adaylara, bir sonraki sınav döneminden itibaren takip eden 3 sınava girme hakkı tanınır. Bu sınavlarda da başarılı olamayanların TMGD eğitim programlarına yeniden katılmaları gerekir.

(2) Girilecek her sınav için sınav ücretinin ödenmesi gerekir.

(3) Müracaat ettiği halde sınava girmeyenlerin sınav ücreti iade edilmez.

Belgelerin saklanması

MADDE 20  (1) Bakanlık, adaylara ait başvuru belgeleri ve sınav kâğıtlarını 5 (beş) yıl süre ile saklar. Bu süre sonunda bir tutanak ile imha edebilir.

Tehlikeli madde güvenlik danışmanı sertifikasının düzenlenmesi

MADDE 21  (1) Sınavlarda başarılı olan TMGD adaylarına,  İdare tarafından ekteki formata uygun 5 yıl geçerli TMGDS düzenlenir.

(2) ADR’ye taraf olan herhangi bir yabancı ülkenin yetkili idaresinden alınmış tehlikeli madde güvenlik danışmanı belgesine sahip olan kişilerin, başvuru dilekçesi, nüfus cüzdanı fotokopisi ile sertifikalarının Türkçe tercüme edilmiş noter onaylı suretini İdareye ibraz etmeleri gerekir. İdarece yapılacak inceleme ve değerlendirme neticesinde, durumu 12 nci maddeye uygun bulunanlara mevcut sertifikalarındaki son geçerlilik tarihine kadar TMGDS düzenlenir.

Tehlikeli madde güvenlik danışmanı sertifikası yenileme sınavı

MADDE 22  (1) TMGD’ler sertifikalarının sürelerinin son yılında sertifikalarını yenilemek için 16 ncımaddedeki hükümler çerçevesinde Bakanlıkça düzenlenen tehlikeli madde güvenlik danışmanı sınavına girmek zorundadırlar. TMGDS’yi yenilemek için en fazla 3 sınava girme hakkı verilir. Yenileme sınavlarında başarısız olanların veya sertifika süresi dolanların yeniden eğitim almaları gerekir.

(2) TMGDS süresi bitmeden Bakanlığın yaptığı sınava girip başarılı olan kişilerin sertifikaları, sertifika süresinin bitim tarihinden itibaren 5 yıl süreyle temdit edilir.

(3) TMGD süresi geçmiş bir sertifikayla faaliyette bulunamaz. Söz konusu kişilerin geçersiz sertifikayla faaliyet gösterdiğinin tespit edilmesi halinde, bu kişilerin Bakanlığın yapacağı sınavlara 2 yıl süreyle girmelerine müsaade edilmez.

Tehlikeli madde güvenlik danışmanının görev ve yükümlülükleri

MADDE 23  (1) Danışmanın asıl görevi, işletmenin başındaki kişinin sorumluluğu altında, yapılan işin gereklilikleri kapsamında en uygun araç ve faaliyetleri belirleyip kullanımını sağlayarak, en güvenli yolla bu faaliyetlerin yönetimini kolaylaştırmaktır.

(2) İşletme içerisindeki faaliyetler göz önüne alındığında, bir danışman başlıca aşağıdaki görevleri yapar:

a) Tehlikeli maddelerin taşınmasında uluslararası anlaşma ve sözleşme (ADR/RID) hükümlerine uyulduğunu izlemek.

b) Tehlikeli maddelerin ADR/RID hükümlerine göre taşınması hususunda işletmeye öneriler sunmak.

c) İşletmenin tehlikeli maddelerin taşınması ile ilgili yıllık faaliyet raporunu, yıl sonu itibariyle ilk üç ay içerisinde hazırlamak ve elektronik ortamında İdare’ye ibraz etmek. Söz konusu yıllık rapor aşağıda belirtilen asgari hususları içerir:

1) Tehlikeli maddelerin tehlike sınıfı ve özelliklerini.

2) Tehlikeli maddelerin sınıflarına göre toplam miktarlarını.

3) ADR/RID Bölüm 1.8.3.6’ya göre işletmede meydana gelmiş kazalarla ilgili düzenlenmiş raporları.

4) Taşınan tehlikeli maddelerin  hangi taşıma türü ile yapıldığını.

5) ADR’de ön görülen muafiyet kapsamında herhangi bir yük taşınıp taşınmadığı, taşınmış ise miktar ve sınıfı.

6) Güvenlik danışmanının, işletme için gerek gördüğü ilave güvenlik değerlendirmesini.

ç) Taşınacak tehlikeli maddelerin tespiti yapılarak, bu maddeye ilişkin ADR’deki zorunluluklar ile uygunluk prosedürlerini belirlemek.

d) İşletmenin faaliyet konusu olan tehlikeli maddelerin taşınmasında kullanacağı taşıma araçları satın alınırken rehberlik etmek.

e) Tehlikeli maddelerin taşınması, yüklenmesi ve boşaltımında kullanılan teçhizatın  kontrolüyle ilgili prosedürleri belirlemek.

f) Ulusal ve uluslararası mevzuat  ve bunlarda yapılan değişiklikler hakkında, işletme çalışanlarına göreve yönelik eğitim vermek veya almalarını sağlamak ve bu eğitimin kayıtlarını muhafaza etmek.

g) Tehlikeli maddelerin taşınması, yüklenmesi veya boşaltılması sırasında bir kaza veya güvenliği etkileyecek muhtemel bir olay meydana gelmesi durumunda uygulanacak acil durum prosedürlerini belirlemek, çalışanlara bunlarla ilgili tatbikatları periyodik olarak yaptırmak ve bunların kayıtlarını tutmak.

ğ) Kazaların veya ciddi ihlallerin tekrar oluşmasını önleyecek tedbirlerin alınmasını sağlamak.

h) Alt yüklenicilerin veya üçüncü tarafların seçiminde ve çalıştırılmasında tehlikeli maddelerin taşınmasıyla ilgili mevzuatın öngördüğü özel şartların dikkate alınmasını sağlamak.

ı) Tehlikeli maddelerin taşınması, doldurulması veya boşaltılmasında yer alan çalışanların, operasyonel prosedürler ve talimatlar hakkında bilgiye sahip olmalarını sağlamak.

i) Tehlikeli malların taşınması, yüklenmesi veya boşaltılmasında muhtemel risklere karşı hazırlıklı olmak için, ilgili personelin farkındalığını artırmaya yönelik önlemler almak.

j) Tehlikeli maddenin sınıfına göre taşıma sırasında taşıtta bulunması gereken doküman ve güvenlik teçhizatlarının taşıma aracında bulundurulmasına yönelik talimatları oluşturmak.

k) ADR/RID Bölüm 1.10.3.2’de belirtilen işletme güvenlik planını hazırlayarak planın uygulanmasınısağlamak.

l) Faaliyetler konusunda eğitim, denetim ve kontrol dâhil yaptığı her türlü işi kayıt altına almak, bu kayıtları 5 yıl süreyle saklamak ve talep edilmesi halinde İdareye ibraz etmek.

m) İşletmede görevi ile ilgili yapacağı denetlemelerde; denetlenen kişi ve işlerle ilgili tarih ve saat belirterek kayıt tutmak.

n) Herhangi bir tehlikenin söz konusu olduğu durumlarda tehlike giderilene kadar yapılan işi durdurmak, tehlikenin giderildiği durumda da işi kendi onayı ile başlatmak ve tehlike giderilene kadar geçen süreçteki her türlüaşamayı işletmeye veya yetkili mercilere yazılı olarak bildirmek.

o) Taşıma aracına yüklenen yükün ADR/RID hükümlerine uygun olarak;  paketlenmesi, etiketlenmesi, işaretlenmesi ve yüklenmesiyle ilgili iş ve işlemlere ilişkin prosedürler belirlemek.

(3) TMGD, sorumlu olduğu işletmede taşıma, yükleme veya boşaltma sırasında meydana gelen bir kazanın cana, mala ve çevreye zarar vermesi durumunda;  kaza hakkında bilgi toplayarak işletme yönetimine veya İdareye bir kaza raporu verir. Bu rapor uluslararası veya ulusal mevzuat kapsamında işletme yönetimi tarafından yazılmasıgereken raporun yerini tutmaz.

(4) TMGD’ler,  ADR/RID’da yapılan değişiklikler için 2 yılda bir yenileme eğitimini almak zorundadırlar.

(5) Bir TMGD, en fazla 5 işletmeye danışmanlık yapabilir.

Yetkilendirilme ve Yükümlülükler

Tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğiticisi sınav esasları

MADDE 24  (1) Bakanlık, TMGDEYB sahibi eğitim kuruluşlarının eğitici ihtiyacını karşılayabilmek için İdarenin internet sitesinde (www.tmkt.gov.tr) duyuru yapmak kaydıyla TMGDE sınavını yapar.

(2) Bakanlık tarafından yapılacak yazılı sınav, 13 üncü maddenin beşinci fıkrasındaki konuları kapsar. Sınav 100 puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulur. Adayların bu sınavda başarılı olabilmeleri için en az 80 puan almaları gerekir.

(3) Söz konusu sınava girmek isteyen adaylar,  aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerle İdareye müracaat ederler.

a) Başvuru dilekçesi,

b) T.C. kimlik numarası olan nüfus cüzdanı fotokopisi,

c)  TMGDS’nin sureti,

ç) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında; İngilizce, Almanca, Fransızca veya Rusça dillerinden birinden asgari 65 düzeyinde puan aldığını gösteren belge veya dil yeterliği bakımından bu puana denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgenin noter veya idarece onaylı sureti,

d) Kaçakçılık, dolandırıcılık, dolanlı iflas, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, kaçak insan taşımacılığı veya ticareti, hırsızlık, rüşvet suçlarından hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü bulunmadığına dair yazılı beyan.

Tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğiticisinin yetkilendirilmesi

MADDE 25  (1) Bakanlıkça yapılan sınavda başarılı olan adayların, belge ücretinin ödendiğine ilişkin makbuzun aslını, İdareye ibraz etmeleri gerekmektedir.

(2) İdarece uygun bulunan adaylar TMGDEB düzenlenerek yetkilendirilir.

Tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğiticisinin görev ve yükümlülükleri

MADDE 26  (1) Eğitim kuruluşlarında tehlikeli madde güvenlik danışmanı adaylarına eğitim verecek eğiticiler:

a) 13 üncü maddenin beşinci fıkrasında yer alan eğitim müfredatına uygun eğitim vermekle,

b) Eğitimde, 7 nci maddede yer alan eğitim dokümanı, materyali ve teçhizatını kullanmakla,

c) Kursiyer devam çizelgelerine devamsızlık yapan adayları işlemek ve bu çizelgeleri (adı ve soyadını yazıp) imzalamakla,

ç) Genel mesleki saygınlık ve etik kurallar çerçevesinde eğitim vermekle,

yükümlüdürler.

(2) TMGDE, TMGDEB kapsamında yetkilendirildiği taşıma moduna ilişkin, en fazla 2 eğitim kuruluşunda eğitim verebilir.

(3) Bir eğitim kuruluşunda çalışan TMGDE, eğitim görevinin haricinde işletmelere TMGD hizmeti vermek istemesi halinde en fazla 2 işletmeye bu hizmeti verebilir.

Muafiyet ve özel izin verilecek haller

MADDE 17 - (1) Bakanlık, tehlikeli maddelerin karayoluyla taşımacılığına ilişkin olarak aşağıda belirtilen esaslar dahilinde; ADR ve bu Yönetmelik hükümleri ile ilgili muafiyet ve/veya özel izin verebilir:
a) Teknik gelişmeler nedeniyle taşınmasının ADR ve bu Yönetmelik kapsamı dışına çıkarılması gerektiğinin belgelenmesine bağlı olarak, bir tehlikeli maddenin taşınmasının talep edilmesi,
b) Gelişmiş teknolojilerle üretilen ve tehlikeli madde özelliği ihtiva eden yeni ürünlerin, UN numarası alma ve ADR’nin ilgili bölümüne dâhil edilme sürecinde, güvenlik tedbirleri alınmak suretiyle taşınmasının talep edilmesi.
(2) Muafiyet veya özel izin verilebilmesi için başvuru sahibi, TMGDK tarafından hazırlanmış tehlikeli madde taşınması sırasında alınması gereken güvenlik tedbirlerini içeren bir raporu ibraz etmek zorundadır. Birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen durumlarda, TMGDK tarafından hazırlanan raporda aynı zamanda oluşabilecek riskler de belirtilir ve muafiyet veya özel iznin neden gerekli olduğu gerekçelerle açıklanır. Bakanlık başvuru sahibinden daha kapsamlı rapor sunmasını isteyebilir.
(3) Bakanlık tarafindan birinci fikranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen bir ürün için tanınan muafiyet, en fazla beş yıl süre ile geçerlidir. Bu beş yıllık süre içinde muafiyet tanınan ürünlerin ADR’nin ilgili bölümlerine eklenmesi veya ilgili bölümlerinden çıkarılması gerekir. Ancak, Bakanlık bu sürenin uzatılmasını talep edenlerden, söz konusu muafiyetin ADR’ye eklenmesinin veya ADR’den çıkarılmasının bu süre içerisinde sağlanamamasının haklı ve makul gerekçelerini gösteren belgelerin sunulmasına bağlı olarak bu beş yıllık süreye ilave olarak en çok bir yıllık ek süre verebilir.
(4) Bakanlık, kamu menfaati veya kamu güvenliğinin söz konusu olduğu durumlarda, ilgili ve yetkili mercilerin talebi üzerine, ADR ve bu Yönetmelik hükümleri ile ilgili olarak muafiyet veya özel izin tanıyabilir.
Özel kurallar
MADDE 18 - (1) Tehlikeli madde taşımalarında ADR’nin yanı sıra aşağıdaki hükümlere de uyulması zorunludur:
a) Tehlikeli maddeleri taşıyan taşıtların Türk boğazlan bölgesindeki köprüleri ve tüp geçitleri kullanımıyla ilgili usul ve esaslar, Bakanlığın ve ilgili valiliklerin görüşü alınmak kaydı ile Karayolları Genel Müdürlüğünce belirlenir. Bu usul ve esaslara uyulması zorunludur.
b) Karayollan üzerindeki tünellere ilişkin tünel kategorilerinin, ADR’ye uygun olarak belirlenmesi ve işaretlenmesi Karayollan Genel Müdürlüğünce yapılır. Karayolları üzerindeki tünellerden tehlikeli madde taşıyan araçlann geçişlerine ilişkin hususlar Bakanlık tarafından belirlenir.
c) Karayolu üzerindeki tünel geçişlerinde, bir taşıtta birden fazla farklı sınıfta tehlikeli madde taşınıyor ise, bu tehlikeli maddelerden en yüksek tünel sınırlama koduna sahip tehlikeli madde sınıfının tünel kodu dikkate alınır.

Denetim

Denetim yetkisi ve kullanımı
MADDE 19 - (1) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan faaliyetler Bakanlık denetimine tabi olup, Bakanlık denetim faaliyetlerini 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesine göre yetkilendirilen kurum veya kuruluş personeli aracılığı ile de yapar veya yaptırır.
(2) Yetkili kılınan kurum ve kuruluşlar, bu maddenin ikinci fıkrasında zikredilen KHK kapsamında bu Yönetmeliğin kendilerine yüklediği görev ve yetkileri yerine getirir ve kullanırlar.
(3) Tehlikeli madde ile iştigal eden işletmelerin denetimleri, Bakanlık tarafından yapılır.
(4) Denetimle ilgili diğer mevzuat hükümleri saklıdır.
Denetimle görevli ve yetkili kurum ve kuruluşlar
MADDE 20 - (1) Bakanlık, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının ilgili personeli, bu Yönetmelik kapsamında yol kenan denetiminde görevli ve yetkilidirler.
(2) Denetim yapmakla görevlendirilenler; 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesi kapsamında, bu Yönetmelik esaslanna göre yaptıkları denetimler sırasında tespit ettikleri ihlaller için tutanak düzenlemekle yükümlüdürler.
(3) Bakanlık, uyarılmasına rağmen denetim görevini aksatanları ilgili ve yetkili mercilere bildirir.
(4) Bakanlık, tehlikeli madde denetimlerini; Genel Müdürlük personeli ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bölge Müdürlüklerinde Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık Şube Müdürlüğünde/Biriminde görevlendirilecek tehlikeli madde denetçisi unvanına sahip personele yaptırır.
(5) Denetimle görevlendirilecek personelin, en az lise veya dengi okul mezunu olmakla birlikte; ADR ve ilgili mevzuat kapsamında 45 saat teorik, 20 saat uygulamalı eğitim aldıktan sonra yapılacak sınavda başanlı olmalan gerekmektedir. Söz konusu personel ayrıca, her iki yılda bir ADR ve mevzuat güncellemeleri hakkında eğitim alır.
(6) Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tehlikeli madde yol kenarı denetimi yapacak personeline beşinci fıkra kapsamında eğitim vermekle yükümlüdürler.

(7) Dördüncü fikrada bahsedilen Ulaştırma Bölge Müdürlüklerinde kurulacak Şube Müdürlüğünde/Biriminde görevlendirilecek personele “tehlikeli madde denetçisi” unvanlı kadrolar alınıncaya kadar tehlikeli madde denetimleri beşinci fikrada özellikleri belirtilen personel tarafından yapılır.
(8) Bakanlık denetimlerde uygulanacak usul ve esasları ayrıca düzenleyebilir.
Yol kenan ve işletme denetimi
MADDE 21 - (1) Bakanlık, görev ve yetkileri kapsamında, sabit veya mobil denetim istasyonlarında tehlikeli madde taşıyan araçların denetimini yapar. Tehlikeli madde taşıyan araçların denetimleri aynca; 20 nci maddede belirtilen kurumlardan karayolunda denetim yapma yetkisi bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına mensup personel tarafından da yapılır.
(2) Bakanlık, görev ve yetkileri kapsamında, bu Yönetmeliğe göre faaliyet gösteren işletmelerin yerinde denetimini yapar. İşletmelerin yerinde denetimine ilişkin usul ve esaslar, Bakanlık tarafından belirlenir.
(3) Tehlikeli madde taşımacılığı yol kenarı denetimlerinde gerekmesi halinde; taşıma evrakında yer alan gönderen ve alıcı bilgilerinin doğruluğu ile araç üzerinde taşıma evrakının bulunmaması halinde gönderenin tespiti, sevk irsaliyesi/e-irsaliye/taşıma irsaliyesi vb. belgeler üzerinde yer alan bilgiler üzerinden yapılır.
(4) Tehlikeli madde taşımacılığı yol kenan denetimlerinde taşınan maddenin içeriği hakkında şüpheye düşülmesi halinde, gönderen/taşımacı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kişilerce hazırlanan Güvenlik Bilgi Formunu (MSDS form) denetim personeline ibraz etmek zorundadır.
(5) TMFB alma zorunluluğu ve TMGD istihdam veya TMGDK’dan hizmet alma zorunluluğu ile paketleyen, yükleyen, boşaltan, alıcı ve tank-konteyner/portatif tank işletmecisine yönelik hususlarla ilgili denetimler işletme denetimi kapsamında yapılır.
(6) Tehlikeli madde taşımacılığı yol kenan denetimlerinde, denetim personeli tarafından tehlikeli maddeyi gönderen/dolduran işletmenin bu Yönetmelik kapsamındaki görev ve yükümlülüklerinden en az üç bendin ihlal edildiğinin tespiti halinde, söz konusu işletmelere işletme denetimi yapılır.

İşletmelerin sorumlulukları ve yükümlülükleri

MADDE 27  (1) Bu Tebliğ kapsamında faaliyet gösteren işletmeler, en az bir adet tehlikeli madde güvenlik danışmanı istihdam etmek veya tehlikeli madde güvenlik danışmanından hizmet almakla yükümlüdürler.

(2) Bir işletmede TMGD görevini TMGDS’ye sahip olmak şartıyla; işletme sahibi, işletmede çalışan başka biri veya işletmede doğrudan çalışmayan biri de yapabilir.

(3) İdare, işletmenin işlem hacmi, faaliyet alanı sayısı, kaza yoğunluğu veya kaza riskinin artması gibi durumları dikkate alarak, gerektiğinde işletmelerin istihdam etmesi gereken TMGD sayısını arttırmasını isteyebilir.

(4) TMGD, bu Tebliğde belirtilen görevleri yerine getirirken bağımsızdır ve işletmeler tarafından bu görevleriyle ilgili olarak etki altında bırakılamaz.

(5) Bu Tebliğ kapsamında faaliyet gösteren işletmeler;

a) TMGD olarak sözleşme yaptığı veya sözleşmesine son verdiği kişi/kişileri 30 (otuz) gün içerisinde İdareye bildirmekle,

b) TMGD olarak görevlendirilen kişinin, İdare’ce verilen TMGDS sahibi olduğunu, İdarenin oluşturduğu elektronik sistemden kontrol etmekle,

c) TMGD’nin işi gereği ihtiyacı olan tüm bilgileri vermekle ve ihtiyacı olan araç ve gereci sağlamakla,

ç) TMGD’nin tavsiye ve görüşleri doğrultusunda, tehlikeli madde taşımacılığını en emniyetli şekilde yapmakla,

d) TMGD’nin yükümlülüklerini tam anlamıyla yerine getirebilmesi için gerekli desteği vermekle,

e) TMGD tarafından hazırlanan yıllık raporları 5 yıl süre ile saklamak ve istendiğinde yetkili kişilere vermekle,

f) Talep edilmesi halinde, Anlaşmaya (ADR/RID) taraf ülkelerin yetkili kurumlarına veya bu amaçla belirlenen kurumlara danışmanların irtibat bilgilerini vermekle,

g) TMGD’nin iletişim bilgilerini, işletmede bulunan tüm çalışanlara yazılı olarak bildirmekle ve çalışanlar tarafından kolay erişilebilir yerlerde ilan etmekle,

ğ) İşletmede birden fazla TMGD istihdam edilmesi halinde danışmanların görev, yetki ve sorumluluklarının paylaşımını yazılı olarak belirlemekle,

yükümlüdürler.

(6) İşletmeler, ADR/RID Bölüm 1.8.3.6’ya göre hazırlanmış kaza raporlarını İdarenin talebi üzerine sunmak zorundadır.

Belge ücretleri

MADDE 28  (1) TMGDEYB ücreti bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla, onyedibinbeşyüzdoksandört TL’dir. Yenileme ücreti ise belge ücretinin %5’i olarak alınır.

(2) TMGDS ücreti bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla, beşyüzondokuz TL, yenileme ücreti ise yüz TL’dir. TMGDS zayi olması halinde yenileme bedeli olarak, belge ücretinin %50 si alınır.

(3) TMGDEB ücreti bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla, beşyüzondokuz TL, yenileme ücreti ise yüz TL’dir. TMGDEB’nin zayi olması halinde yenileme bedeli olarak, belge ücretinin %50 si alınır.

(4) Belge ücretleri,  her takvim yılı başında geçerli olmak üzere o yıl için Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılır.

Belge sahiplerinin uyarılması ve belgelerinin iptali

MADDE 29  (1) TMGDEYB sahipleri 6 ncı maddede belirtilen şartlardan birini kaybetmesi halinde, kaybedilen şart sağlanıncaya kadar eğitim kuruluşunun faaliyeti durdurulur.

(2) Faaliyeti durdurulan eğitim kuruluşu, kaybedilen şartı en geç 3 ay içerisinde sağlamazsa TMGDEYB iptal edilir.

(3) 10 uncu ve 13 üncü maddedeki yükümlülükleri yerine getirmeyen TMGDEYB sahibi eğitim kuruluşu yazılı olarak uyarılır. Uyarıların, aynı konuda iki yıl içerisinde 3 kez tekrarlanması halinde eğitim kuruluşunun belgesi iptal edilir.

(4) TMGDEYB  sahibi eğitim kuruluşu, belgesinin  düzenlendiği tarihten itibaren 1 yıl içerisinde faaliyete başlamak zorundadır. Bu süre içerisinde faaliyete başlamayan eğitim kuruluşunun yetkisi iptal edilir.

(5) Faaliyeti durdurulan veya iptal edilen eğitim kuruluşu, eğitimini tamamlamamış kursiyerlerin eğitim ücretlerini iade etmek zorundadır.

(6) TMGD;

a) Sınav başvurusunda, yanlış veya yanıltıcı bilgi verildiğinin veya belge düzenlediğinin,

b) Bakanlıkça bu Tebliğ kapsamında faaliyet gösteren işletmelere yapılacak denetimlerde, 23 üncü maddede belirtilen görev ve sorumlulukları yerine getirmediğinin,

c) Danışmanlık hizmeti verdiği sürece yetkili makama yanlış veya yanıltıcı bilgi ve belge verdiğinin,

ç) Tehlikeli madde taşımacılığı güvenliğini olumsuz etkileyecek tarzda eksik veya yanlış belge düzenlediğinin,

tespit edilmesi durumunda yazılı olarak uyarılır.

(7) TMGD’nin, altıncı fıkranın (b), (c) ve (ç) bentlerinde yer alan eylemleri nedeniyle bir yıl içerisinde 3 kez yazılı uyarı alması halinde sertifikası iptal edilir. Bu durumda söz konusu kişi, sertifikasını 1 ay içerisinde İdareye göndermek zorundadır.

(8) Sertifikası iptal edilen TMGD, iptal tarihinden itibaren bir yıl süre ile tehlikeli madde güvenlik danışmanısınavına giremez. Bir yılın sonunda Bakanlığın açmış olduğu tehlikeli madde güvenlik danışmanı sınavına girip başarılı olunması halinde yeniden TMGDS düzenlenir.

(9) 26 ncı maddedeki yükümlülükleri yerine getirmeyen TMGDE yazılı olarak uyarılır. Yazılı uyarıların, aynıkonuda iki yıl içerisinde 3 kez tekrarlanması halinde eğiticinin TMGDEB iptal edilir.

(10) Belgesi iptal edilen TMGDE, iptal tarihinden itibaren bir yıl süre ile tehlikeli madde güvenlik danışmanıeğiticisi sınavına giremez. Bir yılın sonunda Bakanlığın açmış olduğu tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğiticisi sınavına girip başarılı olunması halinde yeniden TMGDEB düzenlenir.

Tutanakları düzenlemeye görevli ve yetkili kılınanlar
MADDE 22 - (1) İdari para cezası karar tutanağı düzenlemeye yetkili ve görevli personel aşağıda belirtilmiştir:
a) Yetkilendirilmiş Bakanlık personeli,
b) Trafik polisi,
c) Trafik polisinin görev alanı dışında kalan yerlerde rütbeli jandarma personeli.
Tutanakların düzenlenmesi
MADDE 23 - (1) 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesi gereğince bu Yönetmelikte yapılan düzenlemelere uymayanlar hakkında, 22 nci maddede belirtilen personel tarafından “655 sayılı KHK İdari Para Cezası Karar Tutanağı” düzenlenir.
(2) İdari para cezaları için “655 sayılı KHK İdari Para Cezası Karar Tutanağı” düzenlenir.
Tutanak düzenleyenler ile bağlı oldukları kurum ve kuruluşların yükümlülükleri
MADDE 24 - (1) Tutanak düzenleyenler, tutanaklarla ilgili olarak aşağıdaki hususları yerine getirmekle yükümlüdürler:
a) Tutanaklara, bağlı olduğu kurumun veya birimin adı bulunan kaşe veya damgayı basmak veya bu kurumun veya birimin adını yazmak,
b) Tutanaklara, kendi adını, soyadını, görev unvanını ve sicil numarasını yazarak veya bu bilgiler bulunan kaşe veya damgayı her nüshasına basarak imza etmek,
c) Tutanaklan, tebliğ yerine geçmek üzere, hakkında işlem yapılana veya temsilcisine imza ettirmek ve bir nüshasını vermek,
ç) Tutanakları imza etmekten kaçınanlar için "imzalamadı" kaydı koymak,
d) Zorunlu hallerde resmi ve özel kurum veya kuruluşlann sorumluları için "gıyabında" yazarak kayıt koymak,
e) Tutanakları bağlı bulunduğu kurum ve kuruluşa düzenlendiği andan itibaren kırk sekiz saat içerisinde teslim
etmek.
(2) Tutanak düzenleyenlerin bağlı olduğu kurum ve kuruluşlar; idari para cezası karar tutanaklarını, karann kesinleşmesini takip eden yedi iş günü içinde takip ve tahsil edilmek üzere borçlu gerçek kişi ise ikametgâhının, tüzel kişi ise kanuni veya iş merkezinin bulunduğu yerdeki vergi dairesine, birden fazla vergi dairesi bulunması halinde süreksiz vergileri tahsil ile görevli vergi dairelerine göndermekle yükümlüdürler.

İdari para cezaları

MADDE 30  (1) Aşağıda yer alan ihlallere, 655 sayılı KHK’nin 28 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendine istinaden;

a) 10 uncu maddenin birinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı fıkralarında yer alan hükümlere aykırıhareket eden TMGDEYB sahiplerine, ihlal edilen her bir fıkra için bin Türk Lirası idari para cezası uygulanır.

b) 10 uncu maddenin ikinci fıkrasında yer alan hükümlere aykırı hareket eden TMGDEYB sahiplerine, ihlal edilen her bir bent için beşyüz Türk Lirası idari para cezası uygulanır.

c) 13 üncü maddenin ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında yer alan hükümlere aykırı hareket eden TMGDEYB sahiplerine, ihlal edilen her bir  fıkra için beşyüz Türk Lirası idari para cezası uygulanır.

ç) 23 üncü maddenin ikinci fıkrasında yer alan hükümlere aykırı hareket eden TMGD’ye, ihlal edilen her bir bent için yüz Türk Lirası idari para cezası uygulanır.

d) 23 üncü maddenin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkrasında yer alan hükümlere aykırı hareket eden TMGD’ye, ihlal edilen her bir fıkra için beşyüz Türk Lirası idari para cezası uygulanır.

e) 26 ncı maddenin birinci fıkrasında yer alan hükümlere aykırı hareket eden TMGDE’ye, ihlal edilen her bir bent için beşyüz Türk Lirası idari para cezası uygulanır.

f) 26 ncı maddenin ikinci ve üçüncü fıkrasına aykırı hareket eden TMGDE’ye bin Türk Lirası idari para cezasıuygulanır.

g) 27 nci maddenin beşinci fıkrasında yer alan hükümlere aykırı hareket eden işletmelere, ihlal edilen her bir bent için beşyüz Türk Lirası idari para cezası uygulanır.

ğ) 27 nci maddenin altıncı fıkrası hükmüne aykırı hareket eden işletmelere, bin Türk Lirası idari para cezasıuygulanır.

h) 29 uncu maddenin altıncı fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde yer alan hükümlere aykırı hareket eden TMGD’ye, ihlal edilen her bir bent için bin Türk Lirası idari para cezası uygulanır.

(2) Birinci fıkrada belirtilen idari para cezaları, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/11/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır.

İdari para cezası karar tutanağının düzenlenmesi

MADDE 31  (1) 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede öngörülen ve bu Tebliğde belirtilen hususlara uymayanlar hakkında, bu hususta yetkilendirilmiş Bakanlık personeli tarafından 655 sayılı KHK kapsamında İdari Para Cezası Karar Tutanağı düzenlenir.

Tutanak düzenleyenlerin yükümlülükleri

MADDE 32  (1) Tutanak düzenleyenler, tutanaklarla ilgili olarak aşağıdaki hususları yerine getirmekle yükümlüdürler:

a) Tutanaklara, Bakanlığın adı bulunan kaşe veya damgayı basmak.

b) Tutanaklara, kendi adını, soyadını, görev unvanını ve sicil numarasını yazarak veya bu bilgiler bulunan kaşe veya damgayı her nüshasına basarak imza etmek.

c) Tutanakları, tebliğ yerine geçmek üzere, hakkında işlem yapılana veya temsilcisine imza ettirmek ve bir nüshasını vermek.

ç) Tutanakları imza etmekten kaçınanlar için "imza etmedi" kaydı koymak.

d) Zorunlu hallerde resmi ve özel kurum veya kuruluşların sorumluları için "gıyabında" yazarak kayıt koymak.

e) Tutanakları düzenlendiği andan itibaren kırk sekiz saat içerisinde bağlı olduğu birime teslim etmek.

(2) İdari para cezası karar tutanakları, kararın kesinleşmesini takip eden yedi iş günü içinde takip ve tahsil edilmek üzere borçlunun ikametgâhının, tüzel kişilerin kanuni ikametgâhının veya iş merkezlerinin bulunduğu yerdeki vergi dairesine, birden fazla vergi dairesi bulunması halinde süreksiz vergileri tahsil ile görevli vergi dairelerine gönderilir.

(3) Tutanakların birer örneği değerlendirme için İdareye teslim edilir.

İdari para cezası
MADDE 25 - (1) Tehlikeli madde faaliyetinde bulunanlara yönelik yapılacak yol kenarı ve işletme denetimlerinde, aşağıda yer alan ihlallere 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesine göre;
a) 5 inci maddenin altıncı fıkrasına aykın hareket eden taraflara, ikibin Türk Lirası,
b) 5 inci maddenin yedinci fıkrasına aykın hareket eden taraflara, üçbin Türk Lirası,
c) 5 inci maddenin onuncu fıkrasına aykın hareket eden tarafa bin Türk Lirası,
ç) 5 inci maddenin onbirinci fıkrasına aykın hareket eden taşımacıya beşyüz Türk Lirası,
d) 8 inci maddenin birinci fıkrasına aykırı hareket eden gönderene; (b) bendi için beşyüz Türk Lirası, (c), (ç), (d), (e), (f) ve (g) bentlerine ise her bir bent için bin Türk Lirası,
e) 8 inci maddenin ikinci fıkrasına aykın hareket eden kıyı tesisi işleticisine bin Türk Lirası,f) 8 inci maddenin üçüncü fıkrasında zikredilen TİO’ya; 8 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendine aykın hareket edilmesine beşyüz Türk Lirası, (c), (ç), (d), (e), (i) ve (g) bentlerine aykırı hareket edilmesi halinde her bir bent için bin Türk Lirası,
g) 8 inci maddenin dördüncü fıkrasında zikredilen ithalatçıya; 8 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendine aykın hareket edilmesine beşyüz Türk Lirası, (c), (ç), (d), (e), (i) ve (g) bentlerine aykırı hareket edilmesi halinde her bir bent için bin Türk Lirası,
ğ) 9 uncu maddenin birinci fıkrasına aykırı hareket eden paketleyene; (a) bendi için bin Türk Lirası, (b), (c), (ç) ve (d) bentlerine ise her bir bent için beşyüz Türk Lirası,
h) 10 uncu maddenin birinci fikrasına aykırı hareket eden yükleyene; (a), (b) ve (d) bentleri için her bir bende bin Türk Lirası, (c), (ç) ve (e) bentlerine ise her bir bent için beşyüz Türk Lirası,
ı) 11 inci maddenin birinci fıkrasına aykın hareket eden doldurana; (a), (b) ve (c) bentleri için her bir bende bin Türk Lirası, (d), (e), (f), (g), (ğ), (h), (ı) ve (i) bentlerine ise her bir bent için beşyüz Türk Lirası,
i) 11 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendine aykırı hareket eden taşınabilir basınçlı ekipmanlara dolum yapan tesise beşbin Türk Lirası,
j) 12 nci maddenin birinci fikrasına aykırı hareket eden taşımacıya; (a), (b), (c), (i) ve (1) bentleri için her bir bende bin Türk Lirası, (ç), (d), (g), (ğ), (h), (j), (k) ve (m) bentlerine her bir bent için beşyüz Türk Lirası, (e) bendi için her bir teçhizata elli Türk Lirası, (i) bendi için ise ikiyüz Türk Lirası,
k) 13 üncü maddenin birinci fikrasına aykırı hareket eden sürücüye; (a) bendi için ikiyüz Türk Lirası, (b), (c), (ç), (d), (e), (i), (g), (ğ), (h), (ı), (i), (j), (k) ve (1) bentlerine ise her bir bent için elli Türk Lirası,
1) 14 üncü maddenin birinci fikrasına aykın hareket eden alıcıya; (a), (b), (c) ve (ç) bentleri için her bir bende beşyüz Türk Lirası,
m) 15 inci maddenin birinci fıkrasına aykırı hareket eden boşaltana; (b), (c), (ç), (d), (e) ve (i) bentlerine her bir bent için beşyüz Türk Lirası,
n) 15 inci maddenin ikinci fıkrasına aykın hareket eden taşımacı veya üçüncü kişilere; 15 inci maddenin birinci fikrasının (b), (c), (ç), (d), (e) ve (f) bentlerine her bir bent için beşyüz Türk Lirası,
o) 16 ncı maddenin birinci fikrasına aykırı hareket eden tank-konteyner işletmecisine; (a), (b) ve (c) bentlerine her bir bent için bin Türk Lirası,
idari para cezası uygulanır.
(2) 5 inci maddesinin altıncı ve yedinci fikralarına göre idari para cezası karar tutanağı düzenlenen işletmeye, ihlali düzeltmesi için 30 (otuz) gün süre verilir. Bu sürenin sonunda uzaktan yapılacak denetimlerde, ihlal giderilinceye kadar aynı işletmeye, her bir fıkra için her ay tekrar idari para cezası uygulanır.
(3) Yönetmelik kapsamında yapılacak denetimlerde; tespit edilen ihlallere ilişkin taraflar müteselsilen sorumludur.
(4) Tehlikeli madde taşımacılığı faaliyetinde;
a) İşletme, birden fazla faaliyet konusuna sahipse bir denetimde bu işletmeye kesilecek idari para cezası onikibin Türk Lirasını geçemez.
b) Sadece taşımacılık faaliyetinde bulunan taşımacıya, bir denetimde kesilecek idari para cezası altıbin Türk Lirasını geçemez.
c) Sürücüye, bir denetimde kesilecek idari para cezası beşyüz Türk Lirasını geçemez.
(5) Bu maddenin birinci fikrasında belirtilen idari para cezalan ile dördüncü fıkrasında belirtilen idari para ceza limitleri, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyannca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artınlarak uygulanır. Bu surette idari para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz.

Yetkilendirme
MADDE 26 - (1) Bakanlık, gerektiğinde teknik ve idari kapasite, teşkilat imkânları, hizmetin hızlı/etkin/yaygın olarak üretilmesi ilkelerini gözeterek, Bakanlığın bu Yönetmelik kapsamında yerine getirmekle yükümlü olduğu iş ve işlemlerin bir kısmını aşağıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yürütmek üzere; kamu kurum/kuruluşlan ile TURKAK tarafından TSE ISO/IEC 17020 standardına göre akredite edilen muayene kuruluşlannı yetkilendirebilir.
a) Yetkilendirme, düzenlenecek bir protokol/sözleşme ile yapılır. Bu protokol/sözleşmede yetkilendirmenin konusu, süresi ve mutabakata varılan hususlar açıkça belirtilir.
b) Yetkilendirme, yetkilendirmenin konusu ve niteliği gözetilmek suretiyle en az bir yıl en fazla beş yıl süreyle yapılabilir. Yetkilendirme, süresinin sonunda yenilenebilir.
c) Bakanlık, yetkilendirmenin konusuna, niteliğine ve özelliğine göre aynı konuda birden fazla kamu kurum/kuruluşu, üniversite veya muayene kuruluşunu yetkilendirebilir.
ç) Yetkilendirme kapsamında üretilecek hizmetler için alınacak/ödenecek ücretler Bakanlık tarafından onaylanır.
d) Yetkilendirilmiş olanlar ilgili mevzuata ve Bakanlıkça yayımlanan idari düzenlemelere uymakla yükümlüdürler. Bakanlık, yetkilendirmenin kullanımı ile ilgili olarak gerektiğinde her türlü denetimi yapar.
e) Yetkilendirilmiş olanların ilgili mevzuata ve Bakanlıkça yayımlanan idari düzenlemelere uymaması halinde yapılmış olan yetkilendirme, Bakanlık tarafından iptal edilir.
f) Yetkilendirme, Bakanlığın bu konudaki görev, sorumluluk ve yetkisini ortadan kaldırmaz.
Uygulamadan sorumlu kurumlar ve sorumlu oldukları alanlarMADDE 27 - (1) Tehlikeli maddelerin taşınması ile ilgili ADR Anlaşması hükümlerini yürütmekten Bakanlık sorumlu olduğundan, ADR Anlaşmasına taraf olmadan önce diğer kurumlar tarafından tehlikeli madde taşımacılığı konularını ilgilendiren ancak, ADR ve bu Yönetmelik ile uyumsuz olan mevzuat hükümleri, Bakanlığın görüşü alınarak ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından ADR Anlaşmasına ve bu Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirilir.
Güncelleme
MADDE 28 - (1) Bu Yönetmelik, başta ADR’nin son ekleri olmak üzere ilgili uluslararası anlaşmalar ve standartlardaki değişmeler dikkate alınarak güncel tutulur.
İstatistik
MADDE 29 - (1) Bakanlık, tehlikeli madde taşımacılık faaliyetlerinin genel seyrinin tespiti ve politika oluşturulması bakımından bu faaliyetlere ilişkin istatistikler oluşturur.
(2) Bakanlık, taşımacılık yetki belgesi/tehlikeli madde faaliyet belgesi sahibi işletmecilerden, faaliyet konularına ilişkin yıllık faaliyet raporu isteyebilir.
Uygulanacak diğer hükümler
MADDE 30 - (1) Tehlikeli madde taşıyan bir karayolu taşıtının, taşıma zinciri içinde kalkış ve varış noktaları arasında denizyolu, iç suyolu veya demir yolunu kullanması halinde; taşımacı kısmen kullandığı bu diğer taşıma türlerinin kullanımı esnasında o türe ait tehlikeli madde taşımacılığı mevzuatına uymak zorundadır.
Alt düzenleyici işlemler
MADDE 31 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanması amacıyla, Bakanlıkça alt düzenleyici işlemler yapılabilir.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 32 - (1) 24/10/2013 tarihli ve 28801 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
Uygunluk Belgesi olmadan faaliyette bulunan taşıtlar
GEÇİCİ MADDE 1 - (1) 2014 ve öncesi model yılına sahip olup, ülke sınırlan içinde veya ADR’ye taraf olmayan ülkelere yapılan tehlikeli madde taşınmacılığında kullanılan ve bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte trafik siciline tescilli, Bakanlığın yetkilendirdiği kuruluştan araçlarına Taşıt Durum Tespit Belgesi almış ancak, ADR/Taşıt Uygunluk Belgesi bulunmayan araçlann; muayene, test ve belgelendirilmeleri, Bakanlık tarafindan yayımlanan mevzuata göre Bakanlıktan veya Bakanlığın yetkilendirdiği kurum/kuruluştan, 31/12/2019 tarihine kadar ADR/Taşıt Uygunluk Belgesini almaları zorunludur.
(2) Bakanlığın yetkilendirdiği kurum/kuruluşa başvuruda bulunarak Taşıt Durum Tespit Belgesi almayan taşımacıya, 25 inci maddenin birinci fikrasının (ğ) bendine göre idari para cezası uygulanır. Araçlara düzenlenen Taşıt Durum Tespit Belgesi, ADR/Taşıt Uygunluk Belgesi yerine geçmez.
Mevcut taşınabilir basınçlı ekipmanlar
GEÇİCİ MADDE 2 - (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilgili mevzuata göre imal edilmiş olan ve ADR 6.2 kapsamındaki taşınabilir basınçlı ekipmanlann, periyodik test ve muayene işlemlerinin ADR’de belirtildiği şekilde yapılması gerekmektedir. Bu test ve muayenelerden geçen taşınabilir basınçlı ekipmanlann kullanımlarına müsaade edilir.
Tünel kategorilerinin belirlenmesi ve işaretlenmesi
GEÇİCİ MADDE 3 - (1) Karayollan Genel Müdürlüğünce, karayollan üzerindeki tünellere ilişkin tünel kategorilerinin ADR’ye uygun olarak belirlenmesi ve işaretlenmesi 31/12/2019 tarihine kadar tamamlanır.
Yürürlük
MADDE 33 - (1) Bu Yönetmeliğin; 20 nci maddesinin dördüncü fikrası 31/12/2019 tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 34 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.

TMGD eğitim muafiyeti

GEÇİCİ MADDE 1  (1) Bu Tebliğ yayımlanmadan önce Bakanlığın düzenlemiş olduğu ADR kapsamında eğiticilerin eğitimi programına katılıp sınavda başarılı olmuş kişiler 31/12/2015 tarihine kadar 13 üncü maddedeki eğitimden muaf olarak doğrudan Bakanlık tarafından açılacak tehlikeli madde güvenlik danışmanı sınavına girebilirler.

TMGD istihdam etme muafiyeti

GEÇİCİ MADDE 2  (1) Perakende satış yapan akaryakıt, LPG, CNG ve LNG istasyon işletmeleri ile LPG, CNG tüp satışı yapan işletmelerin; TMGD istihdam etmek veya TMGD hizmet alma zorunluluğu 1/1/2018 tarihine kadar aranmaz.

(2) Liman tesisleri ile hava yolu kargo terminallerinde tehlikeli maddeleri; gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan işletmelerin tehlikeli madde güvenlik danışmanı bulundurma zorunluluğu 1/1/2018 tarihine kadar aranmaz.

(3)  Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre K1, K2, C1, C2, L1, L2, R1, R2 Yetki belgesine sahip olup, Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında faaliyet gösteren taşımacıların TMGD bulundurma zorunluluğu 1/1/2018 tarihine kadar aranmaz.

(4) Kamu kurum ve kuruluşlarında, TMGD istihdam etmek veya TMGD’den hizmet alma zorunluluğu 1/1/2018 tarihine kadar aranmaz.

Yürürlük

MADDE 33  (1) Bu Tebliğin;

a) 27 nci maddesi 1/9/2014 tarihinde,

b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 34  (1) Bu Tebliğ hükümlerini, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.

EK-1

TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI

 SERTİFİKASI

 

Sertifika numarası                                               

:

 

Sertifikayı düzenleyen Devletin ayırt edici işareti

:TR

 

Soyadı                                                               

:

 

İsim(ler)

:

 

Doğum tarihi ve yeri

:

 

Uyruğu

:

 

Sertifika sahibinin imzası

:

 

Tehlikeli maddeleri; taşıma, gönderme, paketleme, yükleme, doldurma ve boşaltma faaliyetlerini gerçekleştiren işletmelerde çalışmak için ...................tarihine kadar geçerlidir:

 

□ Karayolu ile                    □ Demiryolu ile              □ Denizyolu ile              □ Havayolu ile             

Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenmiştir.

 

Tarih:  ………………

 

İmza: ………………

 

Tarihine kadar uzatılmıştır: …………….

 

Onaylayan: Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü

 

Tarih:   ………………

 

İmza:  ……………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilindiği üzere, 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR) paralelinde hazırlanan “Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik” Bakanlığımızca revize edilerek 24/10/2013 tarihli ve 28801 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Söz konusu Yönetmeliğin İkinci Bölüm, Taşımacılık Faaliyetlerinde Genel Kurallar başlığı altındaki 5 inci maddenin  birinci fıkrasında “Tehlikeli maddeler kamuya açık karayolunda, bu Yönetmelik ve ADR hükümlerine uygun olarak ekonomik, kontrollü, seri, güvenli, insan sağlığına zarar vermeden ve çevreye olumsuz etkisi en az olacak şekilde taşınır” hükmü ile üçüncü fıkradaki “Tehlikeli maddelerin taşınmasında yer alan taraflar, hasar ve yaralanmaları önleyebilmek ve gerekirse bunların etkisini en aza indirebilmek için ön görülebilen risklerin yapısını ve boyutunu göz önünde bulundurarak bu Yönetmeliğe ve ADR hükümlerine uygun tedbirleri almak zorundadırlar.” hükmü mevcuttur.   

Bu bağlamda, tehlikeli maddelerin karayoluyla taşımasında; sertifikalı ambalajların (paketler) kullanılması;  tehlikeli madde taşımacılığı konusunda eğitim almış sürücülerin kullandığı, ADR ve Yönetmelikte belirtilen işaret, etiket ve turuncu plakalar ile donatılmış “Taşıt Uygunluk Belgesi/ADR Uygunluk Belgesi”ne sahip taşıtlarla  yapılması gerekmektedir.   

Bu itibarla, Yönetmeliğin 23 üncü maddesinde denetimle görevli ve yetkili kılınan kurum ve kuruluşlara mensup personel tarafından, Bakanlığımızca bu hususta yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar Yönetmeliğin 24 üncü maddesine göre yol kenarı denetimlerinin EK’de yer alan  kontrol listesine göre yapılması, tespit edilen ihlallerde gerekli idari para cezalarının uygulanmasına yönelik İdari Para Cezası Tutanaklarının düzenlenmesi hususunda gereğini rica ederim.     

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, tehlikeli maddelerin karayoluyla taşınmasında can, mal ve çevre açısından güvenliği temin etmek için, tehlikeli madde taşıyan ADR Bölüm 9’da tanımlanan araçların ve ADR Bölüm 6’da tanımlanan üst yapıların teknik muayenelerinin etkin ve sağlıklı bir şekilde yapılmasına yönelik usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, tehlikeli madde taşıyan araç ve üst yapıların;

a) Muayenelerinin yapılacağı muayene merkezlerine; işletme yetki belgesi verilmesi, bunların işletilmesi ve denetimi,

b) Muayenelerinin yapıldığı merkezlerde bulunacak; makine, araç/gereç, personel ve bunların nitelikleri,

c) Yıllık teknik muayeneleri, periyodik, ara, istisnai muayeneleri ve belgelendirilmeleri,

kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 10 uncu maddesi, 30/11/2005 tarihli ve 5434 sayılı Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanunla taraf olduğumuz Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasına (ADR) dayanılarak çıkarılmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) ADR: Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasını,

b) ADR Uygunluk Belgesi: ADR Bölüm 9.1.3.5’te belirlenen ve taşıtın tescil edildiği ülkenin yetkili otoritesi veya yetkili otorite tarafından yetkilendirilmiş kuruluş tarafından verilen belgeyi,

c) Araç/Taşıt: Karayolunda tehlikeli madde taşımacılığı yapılması amacıyla ilgili mevzuata uygun olarak imal edilen en az dört tekerlekli ve azami tasarım hızı 25 km/s’den fazla olan kamyon, kamyonet, tanker ve bunlar tarafından çekilmesine izin verilen römorklar ile çekici türündeki taşıtlarla çekilen yarı römork veya römork türündeki taşıtlar ile bu amaçla özel donanımı bulunan diğer taşıtları,

ç) Bakanlık: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını,

d) Eski araç/taşıt: 24/10/2013 tarihli ve 28801 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğe göre, 1/1/2015 tarihinden önce trafiğe tescil edilmiş araç/taşıtları,

e) Geçici İşletme Yetki Belgesi: Bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten önce Bakanlığın bilgisi dâhilinde Onay Kuruluşunun gözetiminde muayene faaliyetleri yürüten muayene merkezlerine Bakanlıkça verilen belgeyi,

f) Genel Müdürlük: Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünü,

g) İşletici: Muayene merkezini işleten gerçek veya tüzel kişileri,

ğ) İşletme Yetki Belgesi: Bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülükleri yerine getiren ve faaliyete geçebilecek durumda olan muayene merkezlerine Bakanlıkça verilen belgeyi,

h) Muayene hattı: Araçların ve/veya üst yapıların bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar dâhilinde muayenelerinin yapıldığı, gerekli araç ve gereç ile donatılan kanalı,

ı) Muayene merkezi: Bu Yönetmelikte belirtilen test, muayene hizmetlerini sağlayabilecek ölçüde gerekli alt yapı, teçhizat ve personele sahip olan ve Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş işletmeleri,

i) Muayene raporu: Onay Kuruluşunca düzenlenen ve araçlar için EK-1 ve üst yapılar için ise EK-2’de belirtilen bilgileri içeren ve muayene sonuçlarının yer aldığı raporu,

j) Muayene uzmanı: Muayene merkezinde, bu Yönetmelik kapsamındaki muayeneleri yapacak kişiyi,

k) Onay Kuruluşu: Bakanlık tarafından yetkilendirilen ve bu Yönetmelik kapsamında, teknik muayene ve belgelendirme işlemlerini gerçekleştirmek üzere TÜRKAK tarafından ISO 17020 kapsamında A tipi muayene kuruluşu olarak akredite edilen kurum/kuruluşları,

l) Onay kuruluşu uzmanı: Muayene işleminin düzgün şekilde yapılmasını A tipi akredite kuruluş temsilcisi olarak sağlayan, muayenelere fiilen katılan ve muayene raporlarını imzalayan kişiyi,

m) Römork: Yük taşımak için imal edilmiş motorsuz taşıtı,

n) Taşıt Uygunluk Belgesi: ADR’nin gerekliliklerini sağlayamayan ancak, yurt içinde tehlikeli mal taşımacılığında kullanılmak kaydıyla eski araçlara, Bakanlığın belirlediği usul ve esaslara göre düzenlenen belgeyi,

o) Tehlikeli madde: ADR’ye göre tehlikeli olarak kabul edilen madde ve nesneleri,

ö) Teknik yönetici ve yardımcısı: Muayene merkezinde, araçların ve üst yapıların muayenesinden, Onay Kuruluşu ile birlikte sorumlu olan kişiyi,

p) Temizleme belgesi: Katı ve sıvı tehlikeli madde taşıyıp temizlenmiş tanker tipi araçlara veya üst yapılara temizlendiklerine dair verilen belgeyi,

r) Temizleme tesisi: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Çevre Lisansı verilmiş ve 29/1/2009 tarihli ve 27125 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tanker Temizleme Tesisleri Tebliğinde tanımlanan ünite ve yeterliliğe sahip iktisadi işletmeleri,

s) TÜRKAK: Türk Akreditasyon Kurumunu,

ş) Üst yapı: Araç üstü sabit tanklar (tankerler), portatif tanklar, fiber takviyeli plastik tanklar (FRP), sökülebilir tanklar, tank konteynerleri, tank takas gövdeleri, çok elemanlı gaz konteynerleri (ÇEGK) ile ADR’de tanımlanan her türlü muayeneye tabi taşıma ünitesi ve bunlara ilişkin donanımları,

t) Üst Yapı Muayene Sertifikası: Bu Yönetmelikte belirtilen muayene kriterlerini karşıladığı tespit edilen üst yapı hakkında Onay Kuruluşu tarafından düzenlenen belgeyi,

u) Yarı römork: Bir kısmı motorlu taşıt veya araç üzerine oturan, taşıdığı yükün ve kendi ağırlığının bir kısmı motorlu araç tarafından taşınan römorku,

ifade eder.

(2) Bu Yönetmelikte kullanılıpta bu maddede yer almayan terimler veya kavramlar için, ADR’de yer alan tanımlar esas alınır.

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; deniz yoluyla taşınan tehlikeli yüklerle ilgili sınıflandırma, ambalajlama, işaretleme, etiketleme, plakalandırma, taşıma ünitesine ve gemiye yükleme, yük taşıma ünitesinden veya gemiden boşaltma, yük teklifi isteme, yük teklifini hazırlama ve kabul etme, yükü elleçleme, istifleme ve tahliye planlarını hazırlama, taşıma, depolama, ilgili sevk belgelerini hazırlama, kontrol ve denetim yapma konularında görev alacak kişilere verilecek eğitim seminerlerine, bu eğitim seminerlerinin standart programlarına ve bu programların icrası ile İdare adına bu programları icra edecek kurum ve kuruluşların yetkilendirilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, deniz yoluyla taşınan tehlikeli yüklerle ilgili faaliyetlerde bulunulan liman ve kara tesislerinde görev alan kişilere verilecek eğitimleri, bu eğitimleri verecek olan kurum ve kuruluşların yetkilendirilmesini ve eğitimin içeriğini kapsar.

(2) Bu Yönetmelik, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait olan liman ve kara tesislerini kapsamaz.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/4/1341 tarihli ve 618 sayılı Limanlar Kanunu, 10/6/1946 tarihli ve 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 6/3/1980 tarihli ve 8/522 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan 1974 Uluslararası Denizde Can Emniyeti Sözleşmesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını,

b) IMDG Kod: Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kodu,

c) IMDG Kod eğitimi yetki belgesi: Bu Yönetmelik kapsamında, üçüncü şahıslara eğitim vermek üzere eğitim kuruluşlarına ve kendi personeline eğitim vermek üzere liman tesislerine İdarece verilen yetki belgesini,

ç) IMDG Kod eğitici belgesi: Bu Yönetmelik kapsamında düzenlenen eğiticilerin eğitimi semineri sonunda yapılan sınavda başarılı olanlara İdare tarafından verilen belgeyi,

d) İdare: Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünü,

e) Kara tesisi: Deniz yoluyla taşınacak tehlikeli yüklere ilişkin olarak; sınıflandırma, ambalajlama, yükleme, boşaltma, elleçleme, taşıma evrakı hazırlama, taşıma teklifi alma, taşıma teklifini kabul etme, taşıma, depolama, planlama ve kontrol görevlerinin ifa edildiği üretici, ithalatçı, ihracatçı, gönderen, alıcı, dağıtıcı, elleçleyen, sınıflandıran, ambalajlayan ve taşıyanlara ait olan ve liman tesisi kapsamı dışındaki tesisleri,

f) Liman tesisi: Sınırları Bakanlık tarafından belirlenen, gemilerin emniyetli bir şekilde yük veya yolcu alıp verebilecekleri ya da barınabilecekleri, rıhtım, iskele, şamandıra ile buralara ilişkin demir yerleri, yaklaşma alanları, kapalı ve açık depolama alanları, idari ve hizmet amacıyla kullanılan bina ve yapıları ihtiva eden tesisi,

g) Tehlikeli yük: IMDG Kod kapsamında bulunan yükleri,

ğ) Eğitim kuruluşu: Bu Yönetmelik kapsamında üçüncü şahıslara eğitim vermek üzere İdare tarafından yetkilendirilen kuruluşu,

ifade eder.

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı; Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında; dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, alıcı, boşaltan ve tank-konteyner/taşınabilir tank işletmecisi olarak bu faaliyetlerden biri veya birden fazlasıyla iştigal eden işletmelerin, almak zorunda oldukları Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi’nin düzenlenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönerge;  

(a) Karayoluyla tehlikeli madde taşımacılığı zinciri içerisinde yer alan; dolduranları, paketleyenleri, yükleyenleri, gönderenleri, alıcıları, boşaltanları ve tank-konteyner/taşınabilir tank işletmecilerini kapsar.

(b) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre taşımacılık yetki belgesine sahip olup, Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında sadece taşımacılık faaliyetinde bulunan taşımacılık işletmeleri ile Tehlikeli Maddelerin Denizyoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesi kapsamında Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi sahibi kıyı tesislerini kapsamaz.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönerge, 26/9/2011 tarihli ve 655 Sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 24/10/2013 tarihli ve 28801 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönerge’de geçen;

a) ADR: Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasını,

b) Alıcı: Taşıma evrakı, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi veya taşıma senedinde belirtilen, eşyanın teslim edileceği işletmeyi,

c) Boşaltan: Paketli veya dökme olarak taşınan tehlikeli maddeleri taşıt, tank veya konteynerlerden boşaltan işletmeleri,

ç) Bölge Müdürlüğü: Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Bölge Müdürlüklerini,

d) Dolduran: Tehlikeli maddeleri tanklara, tankerlere, mobil tanklara ya da tank konteynerlere, tüplü gaz tankerlerine, çok bölmeli gaz konteynerlerine, bir araca veya bir konteynere dökme olarak dolum yapan işletmeleri,

e) Gönderen: Kendi adına veya bir üçüncü şahıs adına tehlikeli maddeleri gönderen işletmeyi ayrıca, taşıma işlemi bir taşıma sözleşmesine bağlı olarak yürütülüyorsa, sözleşmede “Gönderen” olarak belirtilen kişiyi,

f)   İdare: Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünü,

g) İşletme: Kamu kurum ve kuruluşları da dâhil olmak üzere, kâr amacı bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerde bulunan gerçek veya tüzel kişileri,

ğ) Paketleyen: Tehlikeli maddeleri, büyük paketler ve orta boy hacimli konteynerler de dahil olmak üzere, değişik cinsteki kaplara yerleştiren ve gerektiğinde paketleri taşınmak üzere hazır hale getiren, tehlikeli maddeleri paketlenen ya da bu maddelerin paketlerini veya etiketlerini değiştiren işletmeleri,

h) Tank-konteyner/taşınabilir-tank işletmecisi: Tank konteyner veya taşınabilir tankları, adına kayıtlı olduğu veya bunları bir sözleşmeye dayalı olarak işleten işletmecileri,

ı) Taşımacı: Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre C1, C2, K1, K2, L1, L2, M1, M2, M3, N1, N2, R1, R2 yetki belgesi sahiplerini,

i)  Tehlikeli madde: ADR Bölüm 3.2’deki Tablo A’da yer alan tehlikeli maddeleri,

j) Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB): Yönetmelik kapsamında faaliyet gösteren işletmecilerin almak zorunda oldukları ve bu Yönerge kapsamında Bölge Müdürlüklerimizce düzenlenen Ek-2’deki belgeyi,                

k) Tehlikeli madde güvenlik danışmanı (TMGD): İfa edeceği görev ve nitelikleri ADR/RID’ın 1.8.3 üncü kısmında belirlen ve Bakanlık tarafından tehlikeli madde güvenlik danışmanı sertifikası düzenlenerek yetkilendirilen gerçek kişiyi,

l) Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı kuruluşu (TMGDK): Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hizmeti vermek üzere İdare tarafından yetkilendirilmiş kuruluşu,

m) Yükleyen: Paketli veya dökme tehlikeli maddelerin içerisinde bulunduğu ambalaj, konteyner veya portatif tankları bir aracın içine veya üzerine veya bir konteynerin içine yükleyen işletmeleri,

n) Yönetmelik: 24/10/2013 tarihli ve 28801 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliği, ifade eder. 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; deniz yoluyla yapılacak tehlikeli madde taşımacılığı faaliyetlerinin ekonomik, seri, güvenli, kaliteli, çevreye olumsuz etkisi en az ve diğer taşımacılık faaliyetleri ile uyumlu şekilde yapılmasını sağlamaktır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik;

a) Gemilerde ve deniz araçlarında yük olarak taşınan tehlikeli maddeleri,

b) Tehlikeli yükün; gemide veya kıyı tesisinde, yüklenmesi, istif edilmesi, elleçlenmesi, taşınması, taşıma biriminden ve gemiden boşaltılması, bildirimi, geçici depolanması, kontrol ve denetiminin yapılması hususlarını,

kapsar.

(2) Bu Yönetmelik;

a) Savaş hali ve olağanüstü hallerde uygulanacak mevzuat hükümlerine göre yapılan taşıma işlemlerini,

b) Türk Silahlı Kuvvetlerine ait olan gemi ve deniz araçlarıyla yapılan taşıma işlemlerini ve bunlara ait kıyı tesislerini,

kapsamaz.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 618 sayılı Limanlar Kanunu ve 10/6/1946 tarihli ve 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanununa dayanılarak ve 6/3/1980 tarihli ve 8/522 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile taraf olunan Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS) ile 3/5/1990 tarihli ve 90/442 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile taraf olunan Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Uluslararası Sözleşme (MARPOL 73/78) hükümlerine paralel olarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alıcı: Taşıma sözleşmesine göre tehlikeli yükü teslim alacak olan gerçek ve tüzel kişileri,

b) Ambalaj: IMDG Kod Bölüm 6’da tanımlanan, tehlikeli yükün içine konulduğu taşıma kabını,

c) Ambalajlayan: Tehlikeli maddeleri büyük ambalaj ve ara dökme yük konteyneri dahil değişik cinsteki kaplara yerleştiren ve gerektiğinde ambalajları taşınmaya hazır hale getiren, tehlikeli yükleri paketleyen ya da bu malların paketlerini, etiketlerini değiştiren, taşıtmak amacıyla etiketleyen, gönderici veya onun talimatları ile bu işlemleri yapan gerçek ve tüzel kişileri ve fiili olarak bu işlemi gerçekleştiren kara ve kıyı tesisi personelini,

ç) Bakanlık: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını,

d) Dökme yük: Geminin yapısal bölümü olan veya geminin içinde veya üzerinde kalıcı olarak sabitlenmiş bir tank veya ambar içerisinde bulunan, doğrudan muhafaza olmaksızın taşınması planlanan katı, sıvı ve gaz halindeki maddeleri,

e) Elleçleme: Tehlikeli yükün, asli niteliklerini değiştirmeden, yerinin değiştirilmesi, büyük kaplardan küçük kaplara aktarılması, havalandırılması, ayrıştırılması, kalburlanması, karıştırılması, yük taşıma birimlerinin ve ambalajlarının yenilenmesi, değiştirilmesi veya tamiri ile taşımaya yönelik benzer işlemleri,

f) Fumigasyon: Zararlı organizmaları imha etmek amacıyla, kapalı bir yük taşıma birimine veya gemi ambarına gaz halinde etki eden katı, sıvı veya gaz formundaki kimyasal maddelerin uygulanması işlemini,

g) IBC Kod: Dökme Tehlikeli Kimyasal Yük Taşıyan Gemilerin İnşa ve Ekipmanları Hakkındaki Uluslararası Kodu,

ğ) IGC Kod: Dökme Halde Sıvılaşmış Gaz Taşıyan Gemilerin İnşa ve Ekipmanları Hakkındaki Uluslararası Kodu,

h) IMDG Kod: Deniz yoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kodu,

ı) IMO: Birleşmiş Milletler Uluslararası Denizcilik Örgütünü,

i) IMSBC Kod: Uluslararası Denizcilik Katı Dökme Yükler Kodunu,

j) ISPS Kod: Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodunu,

k) İdare: Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünü,

l) Kaptan: Gemiyi sevk ve idare eden kişiyi,

m) Kereste Kodu: Güvertede Kereste Yükü Taşıyan Gemiler Hakkında Emniyetli Uygulamalar Kodunu,

n) Kıyı tesisi: Sınırları İdare tarafından belirlenen, gemilerin emniyetli bir şekilde yük veya yolcu alıp verebilecekleri ya da barınabilecekleri, rıhtım, iskele, şamandıra, platform ile buralara ilişkin demir yerleri, yaklaşma alanları, kapalı ve açık depolama alanları, idari ve hizmet amacıyla kullanılan bina ve yapıları,

o) Konteyner: CSC Sözleşmesi kapsamında geçerli standartlara uygun belgeye sahip bir yük taşıma teçhizatını,

ö) SOLAS: 1974 tarihli Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesini,

p) Tahıl Kodu: Dökme Tahılların Emniyetli Taşınması için Uluslararası Kodu,

r) Taşıyan: Her türlü tehlikeli yükü kendi adına veya üçüncü kişiler adına taşıma işine ilişkin teklif alan, teklif veren, teklifi kabul eden fiili taşımacı, broker, gemi sahibi, taşıma işleri organizatörü, taşıma işleri komisyoncusu, gemi acentesi ile kombine taşımacılık kapsamında tehlikeli yükü karayolu veya demiryolu ile sözleşmeli veya sözleşme olmaksızın taşıma işlemini yürüten gerçek ve tüzel kişileri,

s) Tehlikeli atık: Basel Sözleşmesinde belirtildiği şekilde sınıflandırılmış ve SOLAS kapsamında taşıma sınıfı ve koşulları belirlenmiş olan, doğrudan kullanımı öngörülmeyen yükün veya tehlikeli yükün veya tehlikeli yük taşıyan ambalaj ve yük taşıma birimlerinin, yeniden işleme, çöpe atma, yakarak veya başka bir yolla bertaraf etmek üzere taşınan parçalarını, çözeltilerini, karışımları ile kullanılmış ambalaj ve yük taşıma birimlerini,

ş) Tehlikeli yük (tehlikeli madde): Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Uluslararası Sözleşme (MARPOL 73/78) Ek-I kapsamına giren petrol ve petrol ürünleri, Deniz yoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod (IMDG Kod) içinde listelenmiş paketli maddeler, Uluslararası Denizcilik Katı Dökme Yükler Kodu (IMSBC Kod) Ek-1’de verilen UN Numarasına sahip dökme maddeler, Dökme Halde Tehlikeli Kimyasalları Taşıyan Gemilerin İnşa ve Teçhizatı Hakkında Uluslararası Kod (IBC Kod) Bölüm 17’de verilen maddeler ile Dökme Halde Sıvılaşmış Gaz Taşıyan Gemilerin İnşa ve Teçhizatı Hakkında Uluslararası Kod (IGC Kod) Bölüm 19’da verilen maddeler ile henüz bu listelere girmemiş ancak fiziksel, kimyasal özellikleri veya taşınma şekli sebebi ile taşıma sırasında can, mal ve çevreye veya diğer maddelere zarar verebilme potansiyeli taşıyan maddeleri, bu maddelerin taşındığı ve gerektiği şekilde temizlenmemiş ambalajları ve yük taşıma birimlerini,

t) Yükleyen: Göndericinin talimatları doğrultusunda tehlikeli yükleri ve yükleme güvenliği bakımından tehlike arz eden yükleri gemiye ve deniz aracına, taşıta veya yük taşıma birimine yükleyen ve yük taşıma birimini etiketleyen, plakalandıran, gemi veya yük taşıma birimi içindeki tehlikeli yükler dahil yükleri elleçleyen, istifleyen, boşaltan gerçek veya tüzel kişileri,

u) Yük ilgilisi: Tehlikeli yükün göndereni, alıcısı, temsilcisi ve taşıma işleri komisyoncusunu,

ü) Yük taşıma birimi: Paketlenmiş veya dökme haldeki tehlikeli yüklerin taşınması için tasarlanmış ve üretilmiş; karayolu römorku, yarı römorku ve tankeri, taşınabilir tank ve çok elemanlı gaz konteyneri, demiryolu vagonu ve tank vagonu, konteyner ve tank konteyneri,

ifade eder.

(2) Bu Yönetmelikte yer alan, ancak bu maddede yer almayan ifadeler taraf olduğumuz ilgili uluslararası anlaşmalar veya sözleşmelerde belirtildiği şekilde tanımlanır.

Muafiyetler ve özel izinler

MADDE 5 – (1) İdare, tehlikeli malların deniz yoluyla taşınmasında, taraf olduğumuz ilgili uluslararası mevzuatta belirtilen muafiyet ve istisnaları uygulayabilir.

(2) İdare, teknik gelişmeler sonucu yeni tehlikeli maddelerin piyasaya çıkarılmasına bağlı olarak, söz konusu tehlikeli maddelerin bu Yönetmelik kapsamında taşınması ve elleçlenmesinin mümkün olmadığı durumlarda, taşıma sırasında herhangi bir emniyetsiz duruma mahal vermemek şartıyla, geçici süreli bir muafiyet veya izin verebilir.

(3) Muafiyetlerde, taşıma şekli ve elleçleme hususları ile tehlikeli yükün yapısı, sınıfı ve miktarı göz önüne alınır.

(4) İdare, kamu menfaati veya kamu güvenliğinin söz konusu olduğu durumlarda, ilgili ve yetkili kamu mercilerinin talebi üzerine, taraf olduğumuz uluslararası mevzuat ve bu Yönetmelik hükümleri ile ilgili olarak özel izin verebilir.

(5) Muafiyet ve özel izinlerin verilmesine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönerge’nin amacı; Tehlikeli Malların Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR), 31/03/2007 tarihli ve 26479 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik ve 03/09/2004 tarihli ve 25572 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği kapsamına giren tehlikeli maddeleri taşıyan araç şoförlerine yönelik mesleki yeterlilik eğitimi verecek eğitim kurumlarının sağlaması gereken asgari şartlar ile yapılacak yetkilendirmenin usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönerge; karayoluyla tehlikeli madde taşıyan araç şoförlerine yönelik mesleki yeterlilik eğitimi verecek eğitim kurumlarını, eğiticileri, eğitimin içeriğini, yapılacak sınavları, sınavlarda başarılı olanlara verilecek mesleki yeterlilik belgesini ve bu eğitim kurumlarında çalışan personeli kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönerge; 01/11/2011 tarih ve 655 Sayılı  Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddeleri, 5434 Sayılı Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun ile Tehlikeli Malların Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR), Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik ve Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönerge’de geçen;

a) Bakanlık: Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nı

b) Genel Müdürlük: Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü’nü

c) Yönetmelik: 03/09/2004 tarihli ve 25572 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği’ni,

ç) ADR: Tehlikeli Malların Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Avrupa Anlaşması’nı,

d) Tehlikeli Madde Taşımacılığı Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesi (TMTMYB): Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği kapsamında tehlikeli madde taşıyan araç şoförlerine eğitim vermek üzere faaliyette bulunacak gerçek ve tüzel kişilere Bakanlıkça düzenlenen yetki belgesini,

e) SRC 5 Belgesi: Tehlikeli mal taşıyan ve SRC 3 veya SRC 4 belgelerinden birine sahip olan şoförlerin alması gereken ve bir örneği bu Yönerge Ekinde (EK-1) yer alan Tehlikeli Mal Taşımacılığı Sürücü Eğitim Sertifikası’nı,

f) TSE: Türk Standardları Enstitüsü’nü

ifade eder.

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; tehlikeli maddelerin, insan sağlığı ve diğer canlı varlıklar ile çevreye zarar vermeden güvenli ve emniyetli bir şekilde demiryolu ile taşınmasını sağlamak ve bu faaliyetlerde yer alan tarafların hak, sorumluluk ve yükümlülüklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.        

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Türkiye sınırları içerisindeki ulusal demiryolu altyapı ağı üzerinde yabancı tren veya vagonlar dahil demiryolu ile yapılan tehlikeli madde taşımacılığını, tehlikeli maddeleri gönderenleri ve bu maddelerin alıcılarını, paketleyenleri, dolduranları, boşaltanları, demiryolu alt yapı işletmecilerini ve tehlikeli madde taşınmasında görev alan personel ile tehlikeli maddelerin taşınmasında kullanılacak ambalajlar ve yük taşıma birimlerini kapsar.

(2) Bu Yönetmelik;

a) Uluslararası anlaşmalar ile savaş hali ve olağanüstü hallerde uygulanacak mevzuat hükümlerine göre yapılan taşıma işlemlerini,

b) Her türlü emniyet ve güvenlik tedbirleri askeri birimler veya ilgili kolluk kuvvetleri (Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü) tarafından alınmak kaydıyla, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve kolluk kuvvetlerine ait tehlikeli maddelerin taşınmasını,

c) Fabrika, depo veya organize sanayi bölgeleri içinde yer alan işletmelerin kendi işyeri sınırları dâhilinde kalan iltisak hatları üzerinde yaptıkları tehlikeli madde taşımalarını,

kapsamaz.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 26/9/2011 tarih ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak, 01/06/1985 tarihli ve 18771 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uluslararası Demiryolu Taşımalarına İlişkin Sözleşmenin (COTIF) C ana eki olan Tehlikeli Eşyanın Demiryolu ile Uluslararası Taşınmasına İlişkin Yönetmeliğe (RID) paralel olarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alıcı: Taşıma evrakına göre tehlikeli maddenin alıcısı veya taşıma evrakı hükümlerine uygun olarak alıcı tarafından atananlar veya taşıma sözleşmesi olmadan yürütülen taşımalarda ise tehlikeli maddenin varış noktasında idaresini üstlenen gerçek veya tüzel kişileri,

b) Ambalaj (Paket): RID Kısım 6’da tanımlanan ve tehlikeli maddelerin taşınması için onaylanmış taşıma kaplarını, paket, kutu ve benzeri malzemeleri,

c) Ambalajlayan (Paketleyen): Tehlikeli maddeleri, büyük ambalaj ve orta boy dökme yük konteyneri dahil, değişik cinsteki kaplara yerleştiren ve gerektiğinde ambalajları taşınmaya hazır hale getiren, tehlikeli maddeleri paketleyen ya da bu madde paketlerini, etiketlerini değiştiren, taşıtmak amacıyla etiketleyen, gönderici veya onun talimatı ile bu işlemleri yapan işletmeleri,

ç) Bakanlık: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını,

d) Boşaltan: Tehlikeli madde yüklü bir konteynerin, dökme yük konteynerinin, çok elemanlı gaz konteynerinin(ÇEGK), tank-konteynerinin veya portatif tankın vagondan indirilmesi; ambalajlı tehlikeli maddelerin, orta boy dökme yük konteynerlerinin veya portatif tankların vagon veya konteynerden indirilmesi; tehlikeli maddelerin bir sarnıç vagondan, sökülebilir tanktan, portatif tanktan veya tank-konteynerden veya bir tüplü gaz tankerinden, ÇEGK’den, bir vagondan veya dökme yük taşınan bir konteynerden boşaltılmasını yapan işletmeyi,

e) CIM: Eşyanın Demiryoluyla Uluslararası Taşıma Sözleşmesine İlişkin Tek Tip Kuralları,

f) COTIF: Uluslararası Demiryolu Taşımalarına İlişkin Sözleşmeyi, 

g) CUU: Yük Vagonlarının Tek Tip Kullanım Sözleşmesini,

ğ) Çok Elemanlı Gaz Konteyneri (ÇEGK): Bir bağlantı elemanıyla birbirlerine bağlanan ve sabit bir yüzeye tutturulmuş birden fazla bölümler veya elemanlar içeren yapıyı,

h) Demiryolu Altyapı İşletmecisi: Tasarrufundaki demiryolu altyapısını güvenli bir şekilde işletmek ve demiryolu tren işletmecilerinin hizmetine sunmak hususunda Bakanlıkça yetkilendirilmiş gerçek veya tüzel kişileri,

ı) Demiryolu Tren İşletmecisi: Demiryolu şebekesi üzerinde yük ve/veya yolcu taşımacılığı yapmak üzere Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş gerçek veya tüzel kişileri,

i) Dolduran: Tehlikeli maddeleri sarnıç vagona, sökülebilir tanka sahip vagona, portatif tanka veya tank konteynere ve/veya bir vagona, dökme halinde taşımak için büyük konteynere veya orta boy dökme yük konteynerineveya tüplü gaz vagonuna veya çok elemanlı gaz konteynerine dolum yapan işletmeyi,

j) Emniyet vagonu: Taşıma sırasında kullanılan tehlikeli madde yüklü olmayan dolu veya boş yük vagonlarını,

k) Faaliyet belgesi: Bu Yönetmelik kapsamında yer alan işletmecilerin sorumluluk ve yükümlülüklerinin yerine getirilip getirilmediğini kayıt altına almak amacıyla idare tarafından düzenlenen belgeyi,

l) Gönderen: Kendi adına veya bir üçüncü şahıs adına tehlikeli malları gönderen işletmeyi, ayrıca, taşıma işlemi bir taşıma sözleşmesine bağlı olarak yürütülüyorsa, sözleşmede “gönderen” olarak belirtilen kişiyi,

m) İltisak hattı: Gerek istasyon dâhilindeki hatlardan, gerekse ana hattan ayrılmak suretiyle gerçek ve tüzel şahıs arazilerine yapılmış tesislere bağlantı sağlayan demiryolu hattını,

n) İstasyon: Trafikle ilgili hizmetler ile yolcu ve/veya yük taşımasını yapmaya yarayan demiryolu tesislerinin bulunduğu yerleri,

o) İşaret ve etiket: Tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan ambalajlardaki yüklerin; sınıfını, tehlike derecesini, muhteviyatı gibi özelliklerini ifade eden harf, rakam ve şekilleri,

ö) İşletme: Kamu kurum ve kuruluşları da dâhil olmak üzere, kâr amacı bulunup bulunmadığına bakılmaksızın bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerde bulunan gerçek ve tüzel kişileri,

p) Konteyner: Bir taşıma donanımı parçası olarak yükleme biçimi korunarak veya bozulmadan birden çok taşıma türüyle yükün taşınmasına imkân verebilen, taşıma yolunda aktarma ve istiflemeye, kolaylıkla doldurulup-boşaltılmaya, birçok kez kullanılmaya uygun ve dayanıklı malzemeden imal edilmiş yük taşıma kabını,

r) Mühimmat: Tahripler de dâhil, savunma ve saldırıyla bağlantılı olarak kullanmak için patlayıcılar, sevk barutu, fişek, başlatıcı, terkip veya nükleer, biyolojik ve kimyasal malzemelerle yüklü bir cihazı,

s) Patlayıcı madde: RID Bölüm 2.2.1’de ifade edilen maddeleri,

ş) RID: Tehlikeli Eşyanın Demiryolu ile Uluslararası Taşınmasına İlişkin Yönetmeliği,

t) RIV: Yük Vagonlarının Uluslararası Demiryolu Taşımacılığında Kullanım ve Değişimine İlişkin Yönetmeliği,

u) Sarnıç-vagon: Sıvı, gazlı, toz ya da granüllü maddelerin nakliyesi için kullanılan, bir ya da birden çok sarnıçtan oluşan bir üst yapı ile hareketli aksam, süspansiyon, tampon, çekme, fren ve benzeri gibi ekipmanlarınmonte edildiği bir şasisi bulunan vagonu,

ü) Şebeke: Altyapı işletmecisinin sahip olduğu ve/veya onun tarafından yönetilen, tüm demiryolu altyapısını,

v) Taşıma evrakı: CIM Taşıma Sözleşmesine göre taşıma senedi veya Yük Vagonlarının Tek Tip Kullanım Sözleşmesi (CUU) uyarınca vagon senedi veya RID Bölüm 5.4.1’deki bilgileri içerecek şekilde gönderen tarafından düzenlenen belgeyi,

y) Taşımacı: Tehlikeli madde yükünü taşımayı kabul eden ve bu yükün belli bir çıkış istasyonundan başka bir varış istasyonuna taşınmasını sağlayarak alıcıya teslim eden demiryolu tren işletmecisini,

z) TCDD: Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünü,

aa) Tehlikeli madde (Tehlikeli yük): RID Bölüm 3.2’deki tehlikeli maddelerin listelendiği Tablo A’da yer alan madde ve nesneleri,

bb) Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı: İfa edeceği görev ve nitelikleri RID Bölüm 1.8.3’de belirtilen ve alması gereken eğitime istinaden Bakanlıkça yetkilendirilmiş gerçek kişiyi,

cc) TEN: Trans Avrupa Ağı ya da şebekesini,

çç) Teslim alan: Taşıma evrakının alıcı hanesinde kayıtlı ve varış istasyonunda eşyayı teslim alan, tahliye eden/ettiren işletmeyi,

dd) Tren: Bir veya birkaç çeken araç ile bir veya birkaç çekilen araçtan oluşturulan diziyi,

ee) Tren görevlisi: Tehlikeli maddelerin direkt olarak nakliyesine iştirak edecek olan işletme personelini,

ff) Turuncu plaka: RID Bölüm 5.3.2.2’de özellikleri belirtilen turuncu renkli reflektörlü plakaları,

gg) Tüplü gaz vagonu (Batarya-vagon): Birbirine manifoltlarla bağlı ve bu araca kalıcı olarak sabitlenmiş 450 litreden fazla kapasiteli tanklardan oluşan bir aracı,

ğğ) Ulusal demiryolu altyapı ağı: Türkiye sınırları içerisinde bulunan il ve ilçe merkezleri ve diğer yerleşim yerleri ile limanlar, hava meydanları, organize sanayi bölgeleri, lojistik ve yük merkezlerini birbirine bağlayan, kamuya veya şirketlere ait bütünleşik demiryolu altyapısı ağını,

hh) UN numarası: RID Bölüm 3.2’de Tablo A’da yer alan tehlikeli maddeleri tanımlayan dört basamaklı Birleşmiş Milletler Numarasını,

ıı) Vagon: Demiryolu üzerinde kendi güçleri ile hareket etme yeteneği olmayan her türlü yük taşımasında kullanılan demiryolu aracını,

ii) Yazılı talimat: RID Bölüm 5.4.3’de belirtildiği şekilde, taşımacı tarafından tren görevlisine/makiniste verilmek üzere hazırlanan ve taşıma esnasında oluşabilecek bir kaza durumunda alınacak tedbirler ile taşınan maddelerle ilgili özelliklerin yazılı olduğu belgeyi,

jj) Yetki belgesi/Taşıma lisansı: Bakanlık tarafından bir işletmeciye verilen ve demiryolu ulaştırma hizmetleri sunabilmek, altyapı ve tren işletebilmek için önkoşulların sağlandığını gösteren belgeyi,

kk) Yetkilendirilmiş kuruluş: TSE ISO/IEC 17020 standardına uygun dokümantasyona sahip olduğu Bakanlıkça tespit edilen ve yetkilendirilmesine müteakip bir yıl içerisinde yetki kapsamında TSE ISO/IEC 17020 standardına göre Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen kuruluşu,

ll) Yük taşıma birimi: Tehlikeli yüklerin taşınması için tasarlanmış ve üretilmiş; sarnıç vagonları, sökülebilir tanka sahip vagonları, portatif tank veya tank konteynerleri, tüplü gaz tankerleri/vagonları, çok elemanlı gaz konteynerlerini,

mm) Yükleme/boşaltma ve depolama alanı: Demiryolu Altyapı veya Demiryolu Tren İşletmecilerine ait olan ve genel amaçlı olarak kullanılan yükleme/boşaltma tesisinden ayrı olmak üzere, demiryoluna iltisak hattı ile bağlanan, etrafı çevrilmiş, tehlikeli maddelerin yüklendiği/boşaltıldığı, depolandığı alanları,

nn) Yükleyen: Ambalajlı tehlikeli maddeleri, orta boy dökme yük konteynerleri veya portatif tankları bir vagonun veya konteynerin içine veya üzerine yükleyen veya bir konteyneri, dökme yük konteyneri, ÇEGK, tank-konteyneri veya portatif tankı bir vagon üzerine yükleyen işletmeleri,

ifade eder.

(2) Bu Yönetmelikte yer alan ancak, bu maddede yer almayan diğer terimler için RID’da belirtilen tanımlar esas alınır.

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 5/7/2008 tarihli ve 26927 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin ek-IV atık listesinde yer alan atıkların karayolu ile taşınmasına dair esasların belirlenmesidir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik ek-IV atık listesindeki yıldız (*) işaretli atık kodları ile bu Tebliğin ek-1’inde belirtilen atıkların karayolunda taşınmasına ilişkin esasları kapsar.

(2) Bu Tebliğ;

a) Ömrünü tamamlamış araçlar, maden atıkları ile radyoaktif atıkların taşınmasını,

b) Uluslararası anlaşmalar ile savaş hali ve olağanüstü hallerde uygulanacak mevzuat hükümlerine göre yapılan taşıma işlemleri ve Türk Silahlı Kuvvetlerine ait olan ya da Türk Silahlı Kuvvetlerinin temsilcilerinin eşlik ettiği araçlarla yapılan taşıma işlemlerini,

kapsamaz.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 8, 11, 12 ve 13 üncü maddeleri ile 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (i) bentleri, Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile 24/10/2013 tarihli ve 28801 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümlerine dayanılarak,

(2) 22/3/2010 tarihinden itibaren taraf olduğumuz, Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasına paralel olarak,

hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) ADR: Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşınmasına İlişkin Avrupa Anlaşmasını,

b) ADR uygunluk belgesi/Taşıt uygunluk belgesi: Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte tanımlanan belgeyi,

c) APAKY: 31/8/2004 tarihli ve 25569 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliğini,

ç) Araç takip servis sağlayıcısı (ATSS): Mobil Atık Takip Sisteminin altyapısında bulunan mobil cihazların montajını ve bakımını sağlayan ve Bakanlık tarafından belirlenmiş iletişim protokolü kapsamında Bakanlığa bilgi servis eden, Türkiye’de bulunan kurum ya da işletmeleri,

d) Atık: Herhangi bir faaliyet sonucunda oluşan, çevreye atılan veya bırakılan Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik ek-I’de yer alan sınıflardaki herhangi bir maddeyi,

e) Atık işleme tesisi: Ön işlem ve ara depolama tesisleri dâhil aktarma istasyonları hariç olmak üzere, atıkları Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik ek-II/A ve ek-II/B’deki faaliyetlerle geri kazanan ve/veya bertaraf eden tesisi,

f) Atık taşıma araç lisansı: Bu Tebliğ ile belirlenen esaslara uygun olarak ilgili il müdürlüğünce atık taşımak amacıyla faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilere ait araçlara verilen ek-3’teki belgeyi,

g) Atık taşıma firma lisansı: Bu Tebliğ ile belirlenen esaslara uygun olarak firmanın yerleşik bulunduğu ilin il müdürlüğünce atık taşımak amacıyla faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilere verilen ek-2’deki belgeyi,

ğ) ATSS yeterlik belgesi: Atık Takip Servis Sağlayıcılarının bu Tebliğ kapsamında yeterliğini göstermek üzere Bakanlıkça düzenlenen belgeyi,

h) AYGEİY: 5/7/2008 tarihli ve 26927 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliği,

ı) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,

i) BAYKY: 19/4/2005 tarihli ve 25791 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliğini,

j) Bertaraf: AYGEİY ek-II/A’da tanımlanan işlemleri,

k) Boşaltma onay numarası (BON): TKN ile TDN’nin mobil cihaza girişi yapıldığında ve numaralar eşleştiğinde MoTAT sistemince üretilen ve yalnızca atık işleme tesisleri tarafından görülen numarayı,

l) Çevre görevlisi: 21/11/2013 tarihli ve 28828 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelikte tanımlanan görevliyi,

m) Çevre lisansı: 10/9/2014 tarihli ve 29115 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinde düzenlenen lisansı, 

n) Geçici faaliyet belgesi/Çevre izin ve lisansı belgesi:  Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği’nde tanımlanan belgeleri,

o) Geri kazanım: AYGEİY ek-II/B’de tanımlanan işlemleri,

ö) İl müdürlüğü: Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünü,

p) İletişim protokolü: MoTAT Sistemi kapsamında genel tanımların yer aldığı, kullanım senaryoları, web servis metotları, erişim bilgileri ve servislerin kullanım yöntemlerini içeren protokolü,

r) Kütle Denge Sistemi: Atık işleme tesislerine kabul edilen atıkların ve bu atıklara uygulanan işlemlerin kayıt altına alındığı sistem,

s) Konteyner: Bir taşıma donanımı parçası olarak, yükleme biçimi korunarak veya bozulmadan birden çok taşıma türüyle taşınmasına imkân verebilen,  istiflemeye, kolaylıkla doldurulup boşaltılmaya, birçok kez kullanılmaya uygun ve dayanıklı malzemeden imal edilmiş kabı,

ş) Mali sorumluluk sigortası: 21/1/2010 tarihli ve 2010/190 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Sorumluluk Sigortaları Hakkında Karara göre Hazine Müsteşarlığınca belirlenen talimat ve tarife doğrultusunda yaptırılan Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasını,

t) Mobil atık takip (MoTAT) sistemi: Her bir taşıma işlemine ilişkin bilgilerin kaynağında kayıt altına alınması, atık taşıma firma ve araçların lisanslandırılması, atık yüklü araçların seyir halindeyken izlenmesi ve atık taşıma işlemlerinin etkin bir şekilde denetlenmesi amacıyla hazırlanan çevrimiçi sistemi,

u) Mobil cihaz: Atık taşıyan araçlar üzerine monte edilecek olan; araç konum bilgisi, aracın durumu, seyrine ilişkin bilgiler ile Bakanlıkça oluşturulan iletişim protokolü kapsamında belirlenen diğer bilgilerin ilgili birimlere aktarılmasını sağlayan, en az bir GPS modülü, mobil iletişim modülü ve veri giriş panelinden oluşan cihazı,

ü) Taşıma doğrulama numarası (TDN): Atık üreticileri/yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından atık transfer talebi onaylandığında MoTAT sistemince üretilen ve yalnızca lisanslı atık taşıma firmaları tarafından görülen numarayı,

v) Taşıma kontrol numarası (TKN): Atık üreticileri/yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından atık transfer talebi onaylandığında MoTAT sistemince üretilen ve yalnız atık üreticisi/yetkilendirilmiş kuruluş tarafından görülen numarayı,

y) Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı: 24/10/2013 tarihli ve 28801 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayolunda Taşınması Hakkında Yönetmelikte tanımlanan danışmanı,

z) Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği: 22/7/2005 tarihli ve 25883 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğini,

aa) Tutarlılık kontrolü: Atığın oluşumundan geri kazanım/bertarafına kadar olan süreçte; atığın miktarı, atığın kodu ve bu atığa ait Ulusal Atık Taşıma Formu bilgilerinin, taşınan atık ile uyumunun kontrolünü,

bb) Ulusal atık taşıma formu (UATF): Bu Tebliğin ek-5’inde yer alan çevrimiçi ve basılı formu,

cc) Yetki belgesi: 11/6/2009 tarihli ve 27255 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde tanımlanan belgeyi,

çç) Yetkilendirilmiş kuruluş: 2872 sayılı Çevre Kanununda belirtilen yetkilendirilmiş kuruluş/kuruluşları,

ifade eder.

Genel ilkeler

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki atıkların taşınmasında aşağıdaki kurallara uyulur:

a) Atık üreticileri, lisanslı atık taşıma firma ve araçları, geçici faaliyet belgesi veya çevre izin ve lisans belgesi almış olan atık işleme tesisleri;  karayolunda tehlikeli yük taşımacılığı faaliyetinde yer alan taraflar içerisinde olup Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik ve ADR’de yer alan hükümlere uymakla yükümlüdür.

b) Atıklar, ADR Uygunluk Belgesi/Taşıt Uygunluk Belgesi almış araçlar ile taşınır.

c) Atıkların taşınmasında kullanılacak araçlar ve bu araçların bağlı bulunduğu gerçek ve tüzel kişiler il müdürlüklerinden atık taşıma lisansı alır.

ç) Atık taşıma firma ve araçları lisanslandırma işlemleri ile atıkların taşınması işlemleri sırasında MoTAT sistemi kullanılır.

d) Atıklar, geçici faaliyet belgesi veya çevre izin ve lisans belgesi almış atık işleme tesislerine lisanslı araçlarla taşınır.

e) Lisanslı araçlarla, lisans belgesinde yer alan atıklar dışında herhangi bir atık veya malzeme/mal taşınamaz.

f) Bu Tebliğin ek-5/A’sında bir örneği verilen UATF’ler ek-5/B’de verilen açıklamalar çerçevesinde doldurulur. İlgili taraflarca imzalanır, onaylanır, taşıma süresince lisanslı araçta bulundurulur ve en az beş yıl süreyle tüm taraflarca saklanır.

g) Atığın tanımlanmasında AYGEİY ek-4’te yer alan 6 haneli atık kodları kullanılır.

ğ) AYGEİY ek-IV’te 09 01 Fotoğraf Endüstrisi Atıkları başlığı altında yer alan atıkların taşınmasında lisanslı araç zorunluluğu yoktur. Ancak bu atıkların kayıt altına alınabilmesi için UATF kullanılır.

h) Tıbbi atıklar hariç olmak üzere tek seferde 50 kg altında taşınacak olan bu Tebliğ kapsamındaki atıkların taşınmasında lisanslı araç taşıma zorunluluğu yoktur. Ancak bu atıkların kayıt altına alınabilmesi için UATF kullanılır.

ı) 50 kg altında taşınacak atıklar,  gönderilecekleri geçici faaliyet belgesi veya çevre izin ve lisansı almış  atık işleme tesislerinin istemiş olduğu uluslararası kabul görmüş standartlara uygun ambalajlama ve etiketleme yapılarak taşınır.

i) N1 ve N2 sınıfı (panelvan hariç) tıbbi atık taşıyan araçlarda il sınırı dışına çıkılmaması koşuluyla ADR şartları aranmaz, ancak lisans zorunluluğu bulunmaktadır.

j) Tıbbi atıklar diğer atıklarla birlikte aynı araçta taşınmaz. Tıbbi atık taşıma araçları diğer atıkların taşınmasında kullanılmaz.

k) Atık taşıma işlemi taşınan atığın özelliğine uygun araçlarla yapılır. Araçta aynı kap/bölme içinde taşınacak atıkların kod numaralarının aynı olması gerekir. Farklı atıklar varil/IBC gibi ambalajlar ile taşınmak koşuluyla aynı araçta taşınabilir, ancak bu atıkların tehlikelilik özellikleri risk yaratmayacak ve birbirleri ile reaksiyona girmeyecek şekilde gerekli tedbirler alınır.

l) Dökme olarak atık taşınan konteynerlerde, IBC’lerde ve tankerlerde farklı bir atığın taşınması halinde 29/1/2011 tarihli ve 27125 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tanker Temizleme Tesisleri Tebliği hükümlerine göre temizleme işlemi yapılır.

m) Tıbbi atıklar hariç olmak üzere, atıklar araca yüklendikten sonra atık işleme tesisine teslim edilme süresi en fazla on gündür. Mücbir hallerde bu süre otuz günü geçemez.

n) Atık taşıma firmalarınca, lisans başvurusu yaptığı her bir araç için mali sorumluluk sigortası yaptırılır.

o) Atığın taşınması işlemlerinde; ağırlık ölçümü sırasında ölçüm cihazlarından kaynaklanan atık ağırlığının %5’inden fazla farklılıklar, hacim olarak ölçülen atıkların daha sonra kütle olarak ölçülmesinden kaynaklanabilecek dönüşüm farklılıkları, matbu ve imzalı UATF üzerindeki bilgiler ile MoTAT sistemi üzerindeki bilgilerin eşleşmesi ve/veya atık kodunun belirlenmesindeki hataların tespiti amacıyla tutarlılık kontrolü yapılması esastır.

(2) Kontamine varil, IBC tank ve bidon atıklarının;

a) Aynı amaçla ve aynı üretici/ithalatçı tarafından tekrar aynı ürünü doldurmak üzere toplanarak taşınması üretici/ithalatçı sorumluluğunda olup, bu atıklar atık minimizasyonu olarak değerlendirildiğinden bu Tebliğ kapsamında değildir. Ancak üretici/ithalatçı, bu atıkları taşımak amacıyla kullanacağı araç bilgilerini bulundukları ilin il müdürlüklerine taşıma öncesinde yazılı olarak bildirir. Atığın taşınmasını müteakip ise sevk irsaliyesi ve kantar fişinin bir örneği üretici/ithalatçı tarafından bulunduğu ilin il müdürlüğüne gönderilir.

b) Geri kazanım veya bertaraf amacıyla toplanması ve taşınması halinde bu fıkranın (a) bendi hükümleri uygulanmaz.

(3) Atıkların taşınması sırasında aşağıdaki esaslara uyulur:

a) Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte belirtilen tehlike etiketleri ve işaretleri taşıma sırasında lisanslı araca takılır. Tankerlerde her bölmede bulunan farklı atıklar için uygun işaretlemeler bulundurulur.

b) Sıvı atıkların tanker ile taşınması durumunda, taşıma araçlarının kasa veya tanklarının sızdırmaz ve kolaylıkla temizlenebilir nitelikte olması gerekir.

c) Taşımanın variller içinde yapılması durumunda; variller palet üzerinde sabitlendikten sonra araçlara yüklenir. Tıbbi atık taşıma araçları hariç diğer araçların zemininin taşınan atığın toplam hacmine göre sızıntıyı toplayabilecek mazgal yapısı ile donatılması gerekir.

ç) Taşımanın panelvan tipi araçlarla yapılması durumunda; sürücü ile atık taşınan bölüm, atıktan kaynaklanan risklere karşı izole edilir. Bu araçlarda atığın taşındığı yük kısmının üzerinde bir havalandırma bulundurulur.

d) Atık, dökme olarak taşınması durumunda sızdırmaz konteyner türü kasa ile taşınır. Dökme olarak atığın taşınması esnasında başka bir atık taşınamaz.

e) Açık kasalı taşıma araçlarında atık yüklendikten sonra araç kasasının üzeri ağ, branda gibi malzeme ile kapatılır.

f) Tıbbi atıkların taşınmasında “O” sınıfı römorklu (dorse), panelvan, açık kasalı araçlar ile konteyner kullanılmaz. Tıbbi atıklar dökme şeklinde taşınmaz.

g) Farklı kategorilerdeki atık yağlar birbiriyle karışmayacak şekilde gerekli tedbirler alınarak taşınır.

ğ) Tehlikeli Maddelerin Karayollarında Taşınması Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda belirlenen güzergâhlar ve park yerleri haricinde park halinde iken araçta atık bulunmaz. Ancak, mücbir sebepler veya arazi durumuna göre araç atıkla yüklü iken zorunlu olarak park edilmesi gerektiğinde gerekli tedbirler alınarak mücbir sebep geçene kadar park yapılabilir. Park alanında acil durumlara karşı güvenlik önlemleri alınır.

(4) Atık taşıyan araçlar belirlenmiş olan park yerleri dışındaki alanlara ve meskûn mahallere uygunsuz şekilde park edilemez.

(5) Mobil cihazlar ve iletişim altyapı hizmetleri, Bakanlık tarafından yeterlik verilmiş ATSS’ler tarafından sağlanır. ATSS’lere verilecek yeterlik belgesi kriterleri Bakanlıkça belirlenir.

(6) Mobil cihazın kullanımına yönelik, atık taşıyan firma ve araçlara teknik ya da işletimsel destek ATSS’ler tarafından sağlanır.

(7) Mevcut mobil cihazı ve iletişim alt yapısı olan firmalar, Bakanlıkça talep edilen şartları ve gerekli entegrasyonu sağlaması durumunda bu cihazların kullanımına devam edebilir.

(8) Bu Tebliğ kapsamında atık taşıma faaliyetinde bulunan firmaların en az bir çevre görevlisi istihdam etmesi/çevre danışmanlık firmasından hizmet alması zorunludur. Bu çevre görevlisinin Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik doğrultusunda Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı belgesine sahip olması gerekir. 

(9) Lisanslı atık taşıma araçlarını kullanacak şoförlerin, Tehlikeli Mal Taşımacılığı Sürücü Eğitim Sertifikası (SRC5)/ADR Şoför Eğitim Sertifikasına sahip olmaları ve ayrıca mobil cihazın kullanımı konusunda eğitim almış olmaları zorunludur.

(10) Atık yağlar, bitkisel atık yağlar ile atık pil ve akümülatörler lisanslı atık işleme tesislerine gönderilmeden önce atıkların toplanması amacıyla yetkilendirilmiş kuruluşa veya ilgili yönetmeliklerde tanımlanan depolama alanlarına gönderilebilir. Bu alanlara il müdürlükleri tarafından izin verildikten sonra MoTAT sistemine kaydı sağlanır.

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı , tehlikeli madde taşımacılık faaliyetinde kullanılan ancak, ADR gerekliliklerini tam karşılamayan eski araç, araç üst yapıları ve bu araçlarda taşınan yük taşıma birimleri ile ulusal sınırlarımız dahilinde ve/veya ADR' ye taraf olmayan ülkelere yapılacak taşımacılık faaliyetlerinde can, mal ve çevre güvenliğini artırmak için gerekli olan tedbirlere yönelik usul ve esasları belirlemektedir.

Kapsam

MADDE 2-(1) Bu Yönerge;

a) Tehlikeli yük taşıyan 2014 model ve öncesi eski araçların ve üst yapıların tabi olacakları güvenli taşımacılık kriterlerini ,

b) Bu araçların yıllık teknik muaneleri ile üst yapı ve yük taşıma birimlerinin periyodik/ara/istisnai muayeneleri ve belgelendirmeleri, hakkında usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE-3 (1) Bu Yönerge , 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma,Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın  Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 30/11/2005 tarihli ve 5434 sayılı Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanunla taraf olduğumuz Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik ile Tehlike Madde Taşıyan  Araç ve Üst Yapıların Teknik Muayeneleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak yayımlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4-(1) Bu Yönergede geçen;

a) ADR: Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına  İlişkin Avrupa Anlaşmasını,

b)Araç/ Taşıt : Karayolunda tehlikeli madde taşımacılığı yapılması amacıyla ilgili mevzuata uygun olarak imal edilen en az dört tekerlikli ve azami tasarım hızı 25 km/s 'den fazla olan kamyon,kamyonet,tanker ve bunlar tarafından çekilmesine izin verilen römork veya römork türündeki taşıtlar  ile bu amaçla özel donanımı bulunan diğer taşıtları,

c)Bakanlık:Ulaştırma , Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını,

ç)Eski araç/ taşıt : 24/10/2013 tarihli, ve 28801 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğe göre , 1/1/2015 tarihinden önce trafiğe tescil edilmiş araç/taşıtları ,

d)İdare: Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünü,

e) Muayene Merkezi : Tehlikeli Madde Taşıyan Araç ve ve Üst yapıların Teknik Muayeneleri Hakkında Yönetmelik kapsamında araç ve üst yapıların muayenelerinin yapılacağı  Bakanlık tarafından yetkilendirilen merkezleri,

f)Onay Kuruluşu: Tehlikeli Madde Taşıyan Araç ve Üst Yapıların Teknik Muayeneleri Hakkında Yönetmelik kapsamında yapılacak teknik muayene ve belgelendirme işlemlerini gerçekleştirmek üzere , Bakanlık tarafından yetkilendirilen ve TÜRKAK tarafından  ISO 17020 Kapsamında  A tipi muayene kuruluşu olarak akredite edilen kurum/kuruluşları,

g)Taşıt Uygunluk Belgesi: Ulusal sınırlarımız dahilinde ve/veya ADR'nin gerekliliklerini tam olarak sağlamayan eski araçlara tehlikeli madde taşımacılığı faaliyetinde bulunmaları için Bakanlığın belirlediği usul ve esaslara göre düzenlenen belgeyi,

ğ) Tehlikeli Madde: ADR' ye göre tehlikeli olarak kabul edilen madde ve nesneleri ,

h)Yük Taşıma Birimi: Tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan konteyner, tank konteynerleri, tank takas gövdeleri , çok elemanlı gaz konteynerleri (ÇEGK), portatif tanklar ve IBC

1) Üst Yapı: Araç üstü sabit tanklar (tankerler), tüplü gaz tankeri, sökülebilir tank ile mobil patlayıcı taşıma birimi ve bunlara ilişkin donanımları ,

2)Bu Yönerge'de kullanılıp da bu maddede yer almayan terimler veya kavramlar için , ilgili yönetmeliklerde ve ADR'de yer alan tanımlar esas alınır.

MADDE 1 – 22/5/2014 tarihli ve 29007 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: TMKTDGM-01)’in 1 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bu Tebliğin amacı, tehlikeli maddeleri; taşıyan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan işletmelerin yaptıkları işlemleri, insan sağlığına, diğer canlı varlıklara ve çevreye zarar vermeden, güvenli bir şekilde yapmaları için, bu işletmelere yardımcı olmak amacıyla, işletmelerde istihdam edilecek tehlikeli madde güvenlik danışmanları (TMGD) veya hizmetin alınacağı tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı kuruluşları (TMGDK) ile bu kuruluşların bünyesinde görev alacak TMGD’lerin ve hizmet alıcıların nitelikleri, eğitimleri, belgelendirilmeleri, görev, yetki ve sorumluluklarına dair usul ve esasları düzenlemektir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki (d) ve (e) bentleri eklenmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan ve bir takvim yılı içerisinde net elli ton ve üstü miktarlarda işlem yapan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan olarak faaliyette bulunan ve 6 ncı maddenin üçüncü fıkrası kapsamında Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi sahibi olan işletmeler ile toplam araç taşıma kapasitesi elli ton ve üzerinde olan taşımacılık işletmeleri ile bu Tebliğ kapsamındaki tehlikeli maddeleri geçici olarak depolayan işletmeleri,”

“c) İşletmeler tarafından istihdam edilecek TMGD’ler ile danışmanlık hizmeti alınacak Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşlarını (TMGDK) ve bu kuruluşların bünyesinde görev alacak TMGD’leri,”

“d) 3/3/2015 tarihli ve 29284 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Denizyoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesi kapsamında Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi sahibi kıyı tesislerini,

e) Gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan olarak faaliyette bulunan ve 16/7/2015 tarihli ve 29418 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Demiryolu ile Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesi kapsamında Demiryolu Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi sahibi olan işletmeleri,”

“a) Türk Silahlı Kuvvetlerine ait olan taşıtlarla yapılan taşıma işlemlerini,

b) Emniyet Genel Müdürlüğüne, Sahil Güvenlik Komutanlığına ve Jandarma Genel Komutanlığına ait olan taşıtlarla yapılan taşıma işlemlerini,

kapsamaz.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 24/10/2013 tarihli ve 28801 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 33 üncü maddesi, Tehlikeli Maddelerin Demiryolu ile Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesine ve Tehlikeli Maddelerin Denizyoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesine dayanılarak,”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi yürürlükten kaldırılmış, (ı) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (m), (n), (o), (ö), (p) ve (r) bentleri eklenmiştir.

“ı) Tehlikeli madde güvenlik danışmanı sertifikası (TMGDS): Bakanlığın yetkilendirdiği eğitim merkezlerinde tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimini alarak Bakanlıkça yapılan sınavda başarılı olmuş kişilere verilen veya mütekabiliyet ilkesi esas alınarak ADR üyesi herhangi bir ülkeden alınmış tehlikeli madde güvenlik danışmanı belgesine istinaden düzenlenen sertifikayı,”

“m) Elleçleme: Tehlikeli yükün, asli niteliklerini değiştirmeden, tahmil/tahliyesi, yerinin değiştirilmesi, büyük kaplardan küçük kaplara aktarılması, havalandırılması, ayrıştırılması, kalburlanması, karıştırılması, yük taşıma birimlerinin ve ambalajlarının yenilenmesi, değiştirilmesi veya tamiri ile taşımaya yönelik benzer işlemleri,

n) Kıyı tesisi: Sınırları İdare tarafından belirlenen, gemilerin emniyetli bir şekilde yük veya yolcu alıp verebilecekleri ya da barınabilecekleri, rıhtım, iskele, şamandıra, platform ile buralara ilişkin demir yerleri, yaklaşma alanları, kapalı ve açık depolama alanları, idari ve hizmet amacıyla kullanılan bina ve yapıları,

o) Perakende satış: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) “Bayilik Lisansı” ile lisanslandırılmış Akaryakıt, LPG, CNG ve LNG satışı yapan istasyon sahibi işletmelerin istasyon çıkışlı satışları ile LPG ve LNG tüpü satışı yapan işletmelerin, işletme çıkışlı satışlarını,

ö) Taşımacı: Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre C1, C2, K1, K2, L1, L2, M1, M2, M3, N1, N2, R1, R2 yetki belgesi sahiplerini,

p) Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı kuruluşu (TMGDK): Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hizmeti vermek üzere İdare tarafından yetkilendirilmiş kuruluşu,

r) U-Net otomasyon sistemi: Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü ve Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Genel Müdürlüğünün belgelendirme, eğitim, sertifikalandırma, denetim, araç muayene, tahsilat, sınır geçiş ve izin işlemleri ile ilgili tüm iş süreçlerinin otomatik yapıldığı birçok alt bileşenden oluşan yazılım sistemini,”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c) ve (d) bentleri yürürlükten kaldırılmış, (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (e) bendi ile aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“ç) Bu Tebliğ kapsamında eğitim verebilecek en az bir eğitici ile yapılmış sözleşme,”

“e) Eğitim müfredatı.”

“(2) Başvuru sahibi adına, Bakanlıkça belirlenen yetki belgesi ücreti oluşturulan ödeme numarası ile ilgili bankaya yatırılır.

(3) Yetki Belgesi alabilmek için, ADR, RID veya IMDG Kod veya IATA DGR kapsamında İdare tarafından düzenlenen Tehlikeli Madde Taşımacılığı Eğitimi Yetki Belgesi sahibi olmak şarttır.

(4) Bakanlık kendi düzenlediği veya www.türkiye.gov.tr adresi üzerinden sorgulayabildiği belgelerin matbu çıktılarını istemeyebilir.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“b) Her kursiyere verilmek üzere birer takım güncel, ADR, RID ve IMDG Kod sözleşme dokümanları.”

“(2) Bu Tebliğ kapsamında Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimi Yetki Belgesi talebinde bulunan eğitim kuruluşları, birinci fıkradaki şartlara ilaveten, özel eğitim merkezlerine ve dersliklere ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenmiş diğer standartları da sağlamak zorundadır.”

“(3) Yangınla mücadele eğitiminin teorik kısmına ilave olarak, uygulamalı eğitimin verilebileceği ve bu konuda kabul görmüş asgari donanıma sahip emniyetli bir yerde verilmesi sağlanır.”

MADDE 7 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) İdareye yanıltıcı bilgi ve belge vererek veya belgelerde tahrifat yaparak yetki belgesi almış olanlar ile faaliyetini sürdürürken, yanıltıcı bilgi ve belge verdiği veya belgelerde tahrifat yaptığı tespit edilenlerin yetki belgeleri iptal edilir ve haklarında cumhuriyet savcılıkları nezdinde suç duyurusunda bulunulur.”

MADDE 8 – Aynı Tebliğin 10 uncu maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrasına aşağıdaki bent ile aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Eğitim kuruluşları, yeni başlatacağı eğitim dönemine ilişkin bildirimlerini (dönem güncelleme, ders ekleme/çıkarma) eğitim döneminin başlama tarihinden en az 3 takvim günü öncesinde yapar. Bu sürenin son gününün akşamı saat 20.00 itibariyle dönem kapanır ve sistem üzerinde işlem yapılamaz. Ancak, kursiyer ekleme/çıkarma işlemleri en az 1 takvim günü öncesine kadar yapılabilir.

(5) Eğitim kuruluşları tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr üzerinden bildirilmiş eğitim programlarının iptali ile ders ve eğitici değişikliğine ilişkin taleplerin karşılanabilmesi için bu talebin eğitim programı başlamadan önce Bakanlığın evrak kaydına girmiş olması gerekir.”

“ğ) Yangın eğitiminin, üniversitelerin lisans bölümünden mezun olup itfaiye teşkilatlarında itfaiyecilik yapanlar, iki yıllık Meslek Yüksek Okullarının İtfaiyecilik ve Sivil Savunma Bölümünden mezun olanlar ile Milli Eğitim Bakanlığınca yangın konusunda yetkilendirilmiş eğitim merkezlerinden veya üniversitelerin ilgili merkezlerinden en az 45 saat uygulamalı yangın eğitimi almış ve eğitici sertifikasına sahip eğiticiler ile itfaiye teşkilatlarında fiili olarak 10 yıl itfaiyecilik yapmış olanlar tarafından 8 saat süre ile teorik ve uygulamalı yangın eğitimini kursiyerlere verdirmekle,”

“(8) Eğitim kuruluşları, eğitici ve veri girişi yapacak kişilerin atamalarını veya istifalarını www.türkiye.gov.tradresi üzerinden yaparlar.”

MADDE 9 – Aynı Tebliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) TMGD olabilmek için;

a) Üniversitelerin fen ve mühendislik alanlarından lisans veya tehlikeli madde ve güvenlik programı/bölümü ön lisans mezunu olmak,

b) Kaçakçılık, dolandırıcılık, dolanlı iflas, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, kaçak insan taşımacılığı veya ticareti, hırsızlık, rüşvet suçlarından hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü bulunmadığına ilişkin beyanda bulunmak,

c) TMGDEYB sahibi eğitim kuruluşlarında, tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimine katılarak, tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimi tamamlama belgesini almak veya tehlikeli madde ve güvenlik programı/bölümü ön lisans diplomasına sahip olmak ve bu Tebliğ kapsamında açılacak sınavda başarılı olmak,

gerekir.”

MADDE 10 – Aynı Tebliğin 13 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin beşinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“(2) ADR tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimi yangın eğitimi hariç olmak üzere asgari 64 ders saati olarak uygulanır. RID veya IMDG Kod kapsamındaki faaliyetlere ilişkin olarak tehlikeli madde güvenlik danışmanı yetkisini de isteyen adaylar, ayrıca her bir mod için 21 ders saati ilaveten eğitim almaları gerekir.

(3) Eğitim kuruluşları tarafından düzenlenecek her bir eğitim programında en fazla 20 kursiyer bulunabilir. Eğitimlerde her bir ders saatinin süresi 50 dakika olacak şekilde, günlük ders programı 3 ders saatinden az, 8 ders saatinden fazla olamaz.”

“r) Tehlikeli madde kaynaklı muhtemel yangınların önlenmesi ve bu tür yangınlara müdahale yöntemleri.”

MADDE 11 – Aynı Tebliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) 12 nci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimi tamamlama belgesine sahip kişiler ile tehlikeli madde ve güvenlik programı/bölümü ön lisans mezunu kişiler, sınav ücretini yatırdıktan sonra, kişisel veya eğitim kuruluşları aracılığı ile www.türkiye.gov.tr adresi üzerinden sınav müracaatlarını yaparlar.”

MADDE 12 – Aynı Tebliğin 18 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) İtirazlar, İdare tarafından en az üç kişiden oluşturulan komisyon tarafından incelenerek sonuçlandırılır.”

MADDE 13 – Aynı Tebliğin 21 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(1) Sınavlarda başarılı olan TMGD adayları aşağıdaki bilgi ve belgeler ile İdareye başvurur;

a) Nüfus cüzdanı fotokopisi,

b) Lisans belgesinin aslının ibrazı ile birlikte fotokopisi veya noter onaylı sureti,

c) Tehlikeli madde ve güvenlik programı/bölümü ön lisans mezunu kişilerin ise ön lisans belgesinin aslının ibrazı ile birlikte fotokopisi veya noter onaylı sureti,

ç) Yabancılar için pasaport örneği ile en az lisans düzeyinde öğrenim durumunu gösterir belgenin Türkçeye tercüme edilmiş noter onaylı sureti,

d) TMGD sertifika ücretinin yatırıldığına dair banka makbuzu.

(2) ADR’ye taraf olan herhangi bir yabancı ülkenin yetkili idaresinden alınmış tehlikeli madde güvenlik danışmanı belgesine sahip olan kişilerin, başvuru dilekçesi, nüfus cüzdanı fotokopisi ile sertifikalarının Türkçe tercüme edilmiş noter onaylı suretini İdareye ibraz etmeleri gerekir. İdarece yapılacak inceleme ve değerlendirme neticesinde, durumu 12 nci maddeye uygun bulunanlara mütekabiliyet ilkesi esas alınarak mevcut sertifikalarındaki son geçerlilik tarihine kadar TMGDS düzenlenir.”

“(3) İdare, bu Tebliğin bu maddesinin birinci fıkrasında istenilen belgelerden www.türkiye.gov.tr adresi üzerinden sorgulayabildiği belgelerin matbu çıktılarını istemeyebilir.

(4) Bilgi ve belgeleri uygun olan adaylara, İdare tarafından EK-1’deki formata uygun sınav tarihinden başlamak üzere 5 yıl süre ile geçerliliği olan TMGDS düzenlenir.”

MADDE 14 – Aynı Tebliğin 22 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(4) TMGD’ler, sertifika yenileme sınavına girebilmeleri için, bilgilerin tazelenmesi ve ADR/RID/IMDG Kod’da yapılan değişiklikler ile ulusal mevzuatın takibi amacıyla, iki yıldan az olmayan aralıklarla beş yıl içerisinde en az iki sefer tazeleme eğitimine katılmak zorundadırlar.

(5) Her bir tazeleme eğitiminin süresi 16 saatten az olamaz.

(6) İdareye yapılacak olan sertifika yenileme sınavı müracaatları yetkilendirilmiş eğitim kuruluşları marifetiyle www.türkiye.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirilir.”

MADDE 15 – Aynı Tebliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrası ile ikinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (f), (g), (l), (n) ve (o) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (m) bendi yürürlükten kaldırılmış, aynı maddenin üçüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki altıncı fıkra eklenmiştir.

“(1) TMGD’ler danışmanlık hizmeti verilen işletmenin başındaki kişinin sorumluluğu altında, yapılan işin gereklilikleri kapsamında en uygun araç ve faaliyetleri belirleyip kullanımını sağlayarak, en güvenli yolla bu faaliyetlerin yönetimini kolaylaştırır. TMGD, bünyesinde görev yaptığı TMGDK’ye karşı sorumludur.”

“a) Tehlikeli maddelerin taşınmasında uluslararası anlaşma ve sözleşme (ADR/RID/IMGD Kod) ve konu ile ilgili mevzuat hükümlerine uyulduğunu izlemek.

b) Tehlikeli maddelerin ADR/RID/IMGD Kod hükümlerine göre taşınması hususunda işletmeye öneriler sunmak.

c) İşletmenin tehlikeli maddelerin taşınması ile ilgili yıllık faaliyet raporunu İdarenin belirlediği formata uygun olarak, yılsonu itibariyle ilk üç ay içerisinde hazırlamak ve talep edildiğinde www.türkiye.gov.tr adresi üzerinden İdareye göndermek üzere bünyesinde görev yaptığı TMGDK’ye ve danışmanlık hizmeti verilen işletmeye sunmak.

ç) Taşınacak tehlikeli maddelerin tespiti yapılarak, bu maddeye ilişkin ADR/RID/IMDG Kod’daki zorunluluklar ile uygunluk prosedürlerini belirlemek.”

“f) Ulusal ve uluslararası mevzuat ve bunlarda yapılan değişiklikler dâhil olmak üzere, işletme çalışanlarının görev alanına uygun eğitim almalarını ve bu eğitimin kayıtlarının tutulmasını sağlamak.

g) Tehlikeli maddelerin taşınması, yüklenmesi veya boşaltılması sırasında bir kaza veya güvenliği etkileyecek bir olay meydana gelmesi durumunda uygulanacak acil durum prosedürlerini belirlemek, çalışanlara bunlarla ilgili tatbikatların periyodik olarak yapılmasını ve kayıtlarının tutulmasını sağlamak.”

“l) Faaliyetler konusunda eğitim, denetim ve kontrol dâhil yaptığı her türlü işi tarih ve saat belirterek kayıt altına almak, bu kayıtları 5 yıl süreyle saklamak ve talep edilmesi halinde İdareye ibraz edilmek üzere bünyesinde görev yaptığı TMGDK’ye ve danışmanlık hizmeti verilen işletmeye sunmak.”

“n) Danışmanlık hizmeti verilen işletmede konusuyla ilgili bir tehlikenin söz konusu olduğu durumlarda tehlike giderilene kadar yapılan işin durdurulmasını sağlamak, tehlikenin giderildiği durumda da işi kendi onayı ile başlatmak ve tehlike giderilene kadar geçen süreçteki her türlü aşamayı danışmanlık hizmeti verilen işletmeye, bünyesinde görev yaptığı TMGDK’ye ve yetkili mercilere yazılı olarak bildirmek.

o) Taşıma aracına yüklenen yükün ADR/RID/IMDG Kod hükümlerine uygun olarak; paketlenmesi, etiketlenmesi, işaretlenmesi ve yüklenmesiyle ilgili iş ve işlemlere ilişkin prosedürleri oluşturmak.”

“(3) İşletmede sorumlu olarak görev yapan TMGD; taşıma, yükleme veya boşaltma sırasında meydana gelen bir kazanın cana, mala ve çevreye zarar vermesi durumunda; kaza hakkında bilgi toplayarak bünyesinde görev yaptığı TMGDK’ye ve danışmanlık hizmeti verilen işletme yönetimine bir kaza raporu hazırlar. TMGD tarafından hazırlanan bu rapor, bir ay içerisinde işletme veya TMGDK tarafından İdareye www.türkiye.gov.tr adresi üzerinden gönderilir. Bu rapor uluslararası veya ulusal mevzuat kapsamında işletme yönetimi tarafından yazılması gereken raporun yerine geçmez.”

“(5) Bir TMGD, istihdam edildiği işletme ile birlikte bu işletmenin temsilciliği veya şubeleri de dâhil olmak üzere en fazla beş yerde danışmanlık yapabilir. TMGDK bünyesinde hizmet veren bir TMGD, TMGDK tarafından hizmet verilen en fazla sekiz işletme için danışman olarak görevlendirilebilir.”

“(6) Tehlikeli madde güvenlik danışmanı belgesine sahip olanlar, danışmanlık hizmetini, TMGDK bünyesinde istihdam edilerek veya istihdam edildiği işletme bünyesinde verirler.”

MADDE 16 – Aynı Tebliğin 25 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(3) Ayrıca, tehlikeli maddeler konusunda iş ve işlemlerle ilgili faaliyetlerde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personele yönelik olarak İdare tarafından düzenlenen Tehlikeli Madde Danışmanlığı Eğiticileri Eğitimine katılan ve eğitimin sonunda yapılan sınavda en az 80 puan alarak başarılı olanlara, TMGDEB düzenlenerek yetkilendirilir.

(4) TMGDEB sahibi eğiticiler, 24 üncü maddenin ikinci fıkrası kapsamında İdare tarafından iki yılda bir yeterlilik sınavına tabi tutulur. Sınavda başarısız olan eğiticiler ile sınava girmeyen eğiticilerin TMGDEB’leri, daha sonraki yapılacak yeterlilik sınavlarında başarılı oluncaya kadar askıya alınır.”

MADDE 17 – Aynı Tebliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiş, aynı maddenin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“d) Eğitici olarak kayıt edildikleri eğitim dönemini, dönem kilitlenmeden www.türkiye.gov.tr adresi üzerinden onaylamak ve eğitim dönemini programa uygun vermekle,”

“(3) Bir eğitim kuruluşunda çalışan TMGDE, eğitim görevinin haricinde TMGD hizmeti verebilmesi için bir TMGDK bünyesinde veya işletmede istihdam edilme şartı aranır.”

“(4) Eğiticiler, bu Tebliğ kapsamında eğitim kuruluşları ile yapmış oldukları TMGD eğiticisi anlaşmasını www.türkiye.gov.tr adresi üzerinden tek taraflı olarak feshedebilir.”

MADDE 18 – Aynı Tebliğin 27 nci maddesinin birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları ile beşinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; aynı maddenin beşinci fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Bu Tebliğ kapsamında faaliyet gösteren işletmeler, en az bir adet TMGD istihdam etmek veya İdarece yetkilendirilen TMGDK’den hizmet almakla yükümlüdürler.

(2) Bir işletmede TMGD hizmeti, TMGDS’ye sahip olmak şartıyla; işletme sahibi veya işletmede bu amaçla istihdam edilen TMGD veya TMGDK’den hizmet alınarak yapılabilir.

(3) İdare, işletmenin işlem hacmi, faaliyet alanı sayısı, kaza yoğunluğu veya kaza riskinin artması gibi durumları dikkate alarak, gerektiğinde işletmelerin istihdam etmesi veya TMGDK’den hizmet alması gereken TMGD sayısını arttırmasını isteyebilir.

(4) TMGD, bu Tebliğde belirtilen görevleri yerine getirirken bağımsızdır ve işletmeler ve TMGDK’ler tarafından bu görevleriyle ilgili olarak etki altında bırakılamaz.”

“a) İstihdam edeceği TMGD’leri veya hizmet alacağı TMGDK’ler ile yapacağı anlaşmayı www.türkiye.gov.tradresi üzerinden bildirmekle ve yapılan bu anlaşmanın veya TMGD’nin iş akdinin fesih edilmesi durumunda ise 30 (otuz) gün içerisinde TMGD istihdam etmekle veya TMGDK ile yeni bir anlaşma yapmakla,”

“(7) Bu Tebliğ kapsamında faaliyet gösteren işletmeler, TMGD faaliyetlerinin u-net otomasyon sistemine girilmesini sağlamak zorundadır. İşletmeler;

a) TMGD tarafından u-net otomasyon sistemine girilen tespit ve tavsiyeleri işletmeye tebliğ edilmiş olarak kabul etmekle,

b) TMGD tarafından, işletmede yürütülen faaliyetlerine ilişkin tespit ve önerilerinin işlendiği u-net otomasyon sistemi üzerinde, TMGD ile işletmenin temsile ve ilzama yetkilisi tarafından birlikte veya ayrı ayrı onaylamakla,

yükümlüdürler.”

MADDE 19 – Aynı Tebliğin altıncı bölümünün başlığı “Belge Ücretleri, İdari Yaptırımlar, Belgelerin İptali” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 20 – Aynı Tebliğin 28 inci maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) TMGDS ücreti bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla, altı yüz yirmi beş TL, yenileme ücreti ise yüz TL’dir.”

“(4) Belge ücretleri, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılır.”

MADDE 21 – Aynı Tebliğin 29 uncu maddesinin altıncı fıkrasının (b) bendi ile son satırı, yedinci ve dokuzuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, sekizinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“b) Bakanlıkça bu Tebliğ kapsamında faaliyet gösteren işletmelere yapılacak denetimlerde, 23 üncü maddede belirtilen görev ve sorumlulukları yerine getirmediğinin,”

“tespit edilmesi durumunda TMGD Belgesi iptal edilir.”

“(7) TMGD’nin, altıncı fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde yer alan eylemleri nedeniyle TMGD Belgesi iptal edilenler 5 yıl süre ile İdarece verilen hiçbir belgeyi almak üzere müracaat edemez.”

“(9) 26 ncı maddedeki yükümlülükleri sehven yerine getirmeyen TMGDE yazılı olarak uyarılır. Yazılı uyarıların, aynı konuda bir yıl içerisinde 3 kez tekrarlanması halinde eğiticinin TMGDEB’si iptal edilir.”

“(11) Bu Tebliğ kapsamında yetkilendirilen TMGDE ve TMGD’lerin, bu Tebliğin 23 ve 26 ncı maddelerinde belirlenen görev ve yükümlülüklerinin yerine getirilmesinin haricinde, Bakanlık ve İdarenin faaliyetleri ile çalışanları hakkında yanlış bilgi vererek sektörü yönlendirme veya yanıltmada bulunamaz. TMGD saygınlığına zarar verecek davranış ve hareketleri yazılı, görsel basında veya sosyal medyada hiçbir şekilde paylaşamazlar.

(12) On birinci fıkraya aykırı hareket ettiği tespit edilen; TMGDE’lerin belgeleri, TMGD’lerin sertifikaları, her hangi bir uyarı yapılmadan İdarece iptal edilir. Belge ve sertifikaları iptal edilen kişilere İdarece bir daha belge düzenlenmez.

(13) www.türkiye.gov.tr adresi üzerinden onayladıkları eğitim dönemine eğitici olarak başka kişilerin girdiği tespit edilen eğiticilerin TMGDE Belgeleri ve eğitim kuruluşunun da yetki belgesi iptal edilir.”

MADDE 22 – Aynı Tebliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Aşağıda yer alan ihlallere, 655 sayılı KHK’nin 28 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendine istinaden;

a) 10 uncu maddenin birinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı fıkralarında yer alan hükümlere aykırı hareket eden TMGDEYB sahiplerine, ihlal edilen her bir fıkra için üç bin Türk Lirası idari para cezası uygulanır.

b) 10 uncu maddenin ikinci fıkrasında yer alan hükümlere aykırı hareket eden TMGDEYB sahiplerine, ihlal edilen her bir bent için altı yüz iki Türk Lirası idari para cezası uygulanır.

c) 13 üncü maddenin ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında yer alan hükümlere aykırı hareket eden TMGDEYB sahiplerine, ihlal edilen her bir fıkra için altı yüz iki Türk Lirası idari para cezası uygulanır.

ç) 23 üncü maddenin ikinci fıkrasında yer alan hükümlere aykırı hareket eden TMGD’ye, ihlal edilen her bir bent için altı yüz iki Türk Lirası idari para cezası uygulanır.

d) 23 üncü maddenin üçüncü ve beşinci fıkrasında yer alan hükümlere aykırı hareket eden TMGD’ye, ihlal edilen her bir fıkra için bin Türk Lirası idari para cezası uygulanır.

e) 26 ncı maddenin birinci fıkrasında yer alan hükümlere aykırı hareket eden TMGDE’ye, ihlal edilen her bir bent için altı yüz iki Türk Lirası idari para cezası uygulanır.

f) 26 ncı maddenin ikinci ve üçüncü fıkrasına aykırı hareket eden TMGDE’ye bin iki yüz altı Türk Lirası idari para cezası uygulanır.

g) 27 nci maddenin beşinci fıkrasında yer alan hükümlere aykırı hareket eden işletmelere, ihlal edilen her bir bent için altı yüz iki Türk Lirası idari para cezası uygulanır.

ğ) 27 nci maddenin altıncı fıkrası hükmüne aykırı hareket eden işletmelere, bin iki yüz altı Türk Lirası idari para cezası uygulanır.

h) 29 uncu maddenin altıncı fıkrasında yer alan hükümlere aykırı hareket eden TMGD’ye, ihlal edilen her bir bent için bin iki yüz altı Türk Lirası idari para cezası uygulanır.

ı) Ek-1 inci maddenin birinci fıkrasında yer alan hükme aykırı hareket eden tehlikeli madde taşımacılığına ilişkin faaliyetlerde bulunan işletmelere üç bin Türk Lirası idari para cezası uygulanır.

i) Ek-1 inci maddenin ikinci fıkrasında yer alan hükme aykırı hareket eden tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı faaliyetinde bulunan TMGDK’lere on bin Türk Lirası idari para cezası uygulanır.

j) 9 uncu maddenin birinci fıkrasında yer alan hükümlere aykırı hareket eden TMGDEYB sahiplerine beş bin Türk Lirası idari para cezası uygulanır.

k) 23 üncü maddenin altıncı fıkrasında yer alan hükme aykırı hareket eden TMGD’ye, iki bin Türk Lirası idari para cezası uygulanır.

l) 26 ncı maddenin üçüncü fıkrasına aykırı hareket eden TMGDE’ye beş bin Türk Lirası idari para cezası uygulanır.

m) 27 nci maddenin yedinci fıkrasına aykırı hareket eden işletmelere bin iki yüz altı Türk Lirası ayrıca, bu fıkranın ihlal edilen her bir bendi için işletmelere altı yüz iki Türk Lirası idari para cezası uygulanır.”

MADDE 23 – Aynı Tebliğin geçici 1 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 24 – Aynı Tebliğin geçici 2 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

TMGD istihdam etme veya TMGDK’den hizmet alma muafiyeti

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Perakende satış yapan akaryakıt, LPG, CNG ve LNG istasyon işletmeleri ile LPG, CNG tüp satışı yapan işletmelerin; TMGD istihdam etmek veya TMGDK’den hizmet alma 1/1/2018 tarihine kadar aranmaz.

(2) Tehlikeli maddelerin taşınmasına ve geçici depolanmasına ilişkin faaliyetlerde bulunan liman tesislerinden, tehlikeli madde güvenlik danışmanı kuruluşundan hizmet alma veya TMGD istihdam etme zorunluluğu 1/1/2018 tarihine kadar aranmaz.

(3) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre taşımacılık yetki belgesine sahip olan ve Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında sadece taşımacılık yapan taşımacıların, TMGD kuruluşlarından hizmet alma veya TMGD istihdam etme zorunluluğu 1/1/2018 tarihine kadar aranmaz.

(4) Kamu kurum ve kuruluşlarının TMGD kuruluşlarından hizmet alma veya TMGD istihdam etme zorunluluğu 1/1/2018 tarihine kadar aranmaz.

(5) Ancak bu Tebliğin yayımı tarihinden 1/1/2018 tarihine kadar, 33 üncü maddenin birinci fıkrası uyarınca işletmelerin, en az bir adet tehlikeli madde güvenlik danışmanı istihdam etme veya tehlikeli madde güvenlik danışmanından hizmet alma yükümlülüğü devam eder.

(6) Bu Tebliğin yayımlandığı tarihten önce TMGD olan kişiler ile TMGD eğitimi almış kişiler de bu Tebliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendindeki şartlar aranmaz.

(7) TMGD’lerin tazeleme eğitimine ilişkin olarak, 22 nci maddenin dördüncü ve beşinci fıkralarında belirtilen şartlar 1/1/2019 tarihinden itibaren aranır.”

MADDE 25 – Aynı Tebliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) 27 nci maddesinin yedinci fıkrası 1/1/2018 tarihinde,”

MADDE 26 – Aynı Tebliğe 32 nci maddeden sonra gelmek üzere “Geçici ve Son Hükümler” bölümüne aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

Yetkilendirilmiş tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı kuruluşundan (TMGDK) hizmet alma zorunluluğu

EK MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ kapsamında, tanımlanan tehlikeli madde taşımacılığına ilişkin faaliyetlerde bulunan işletmelerin TMGD istihdam etme veya İdarece yetkilendirilmiş TMGDK’den hizmet almaları zorunludur.

(2) Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı faaliyetinde bulunacak TMGDK’lerin İdareden yetki belgesi almaları zorunludur. İdareden yetki belgesi almadan tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı faaliyetinde bulunamazlar.

(3) Tehlikeli madde faaliyetinde bulunan işletmelere hizmet verecek TMGDK’nin görev, yetki, sorumlulukları ve yetkilendirilmelerine ilişkin usul ve esaslar İdare tarafından belirlenir.

(4) Bu Tebliğ kapsamında tanımlanan tehlikeli madde taşımacılığına ilişkin faaliyetlerde bulunan işletmeler ile TMGDK’ler, İdare tarafından belirlenen görev ve sorumluluklarını yerine getirmekle yükümlüdürler.

(5) Bu Tebliğ kapsamında tanımlanan tehlikeli madde taşımacılığına ilişkin eğitim faaliyetlerinde bulunan Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Eğitimi Yetki Belgesine (TMGDEYB) sahip eğitim kuruluşları TMGDK olarak yetkilendirilemezler.”

MADDE 27 – Aynı Tebliğin Ek-1’i ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 28 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 29 – Bu Tebliğ hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.

Eğitim seminerleri

MADDE 5 – (1) Tehlikeli yüklerle ilgili verilen eğitim seminerleri aşağıda belirtilen dört ana başlık altında verilir:

a) Genel farkındalık eğitimi semineri: Bu eğitim semineri, deniz yoluyla taşınan tehlikeli maddeler ile ilgili sınıflandırma, ambalajlama, işaretleme, etiketleme, plakalandırma, yük taşıma ünitesine ve gemiye yükleme, yük taşıma ünitesinden veya gemiden boşaltma, yük teklifi isteme, yük teklifini hazırlama ve kabul etme, yükü elleçleme, istifleme ve tahliye planlarını hazırlama, ayrıştırma, taşıma, depolama, ilgili sevk belgelerini hazırlama, kontrol ve denetim yapma konularında, yasal gereklilikleri ve tehlikeli yüklerin genel zararlarını tanıma ve mevcut acil müdahale belgelerinin tanımlanmasını içerir.

b) Göreve yönelik eğitim semineri: Genel farkındalık eğitim seminerine ilave olarak, kişilerin icra ettiği göreve ilişkin detaylandırılmış eğitimi içerir.

c) Emniyet eğitimi semineri: Kişilerin görevlerini icra ederken tehlikeli madde kaynaklı risklere ve bir sızıntı olması durumunda yapması gereken iş ve işlemlere yönelik alacağı eğitimi içerir.

ç) Yenileme eğitim semineri: IMDG Kodda yapılan değişiklikler ile genel bilgilendirmeyi içerir.

(2) Tehlikeli yüklerle ilgili verilecek eğitim seminerlerinin programları İdare tarafından belirlenir.

(3) Eğitim seminerleri yetkilendirilmiş eğiticiler marifetiyle İdarece yetkilendirilmiş eğitim kuruluşları ve liman tesisleri tarafından düzenlenir.

(4) Tehlikeli yüklerle ilgili faaliyetlerde bulunan kişilerin görev ve sorumluluklarına uygun olarak genel farkındalık eğitimi, göreve yönelik eğitim ile emniyet eğitimi ve iki yılda bir yenileme eğitimi seminerlerine katılmaları zorunludur.

(5) Genel farkındalık, göreve yönelik ve emniyet eğitimleri ilgili kişilere bir bütün halinde verilir.

(6) Yetkilendirilmiş liman tesisleri sadece kendi personeline yönelik eğitim semineri düzenleyebilir.

Eğitim seminerleri sınavı

MADDE 6 – (1) IMDG Kod eğitimi ve iki yılda bir alınması gereken IMDG Kod yenileme eğitimi seminerlerinin sonunda katılımcılar, yetkilendirilmiş kuruluş tarafından sınava tabi tutulur. Yapılacak sınav en az 25 sorudan oluşur. Eğitime katılan kişilerin başarılı olabilmeleri için bu sınavdan 100 üzerinden minimum 70 puan almaları gerekir.

(2) Yapılan bu sınavda başarılı olan katılımcılara katılım belgesi düzenlenir. 

Eğiticilerin eğitimi ve eğitici olabilme şartları

MADDE 7 – (1) İdare tehlikeli yüklerle ilgili düzenlenecek eğitim seminerlerinde görev alacak eğiticileri yetiştirmek amacıyla eğiticilerin eğitimi seminerlerini düzenler veya düzenletir.

(2) Eğitici seminerine katılabilmek için, lisans düzeyinde eğitim görmüş olanlardan;

a) En az uzakyol birinci zabiti veya uzakyol birinci mühendisi ehliyetine sahip olmak veya,

b) Tehlikeli maddelerin taşınması veya depolanması faaliyetlerinde bulunan kuruluşların yük ve emniyet operasyonlarında en az beş yıl çalışmış olmak veya,

c) Tehlikeli maddeler konusunda iş ve işlemlerle ilgili faaliyetlerde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarında en az beş yıl çalışmış olmak,

şartı aranır.

(3) Eğiticilerin eğitimi seminerine katılanlar, seminer sonunda yapılacak sınavda 100 üzerinden en az 80 puan almaları halinde başarılı kabul edilir ve İdare tarafından eğitici olarak belgelendirilirler. Bu belgenin geçerlilik süresi beş yıldır.

(4) Eğitici olarak belgelendirilebilmek için, yetkili bir yangın söndürme eğitim merkezinin uygulamalı yangın söndürme eğitimi katılım belgesine sahip olunması şartı aranır.

(5) Bir eğitici en fazla iki yetkilendirilmiş kuruluşta görev yapabilir.

Eğitici belgesinin yenilenmesi

MADDE 8 – (1) Eğitim semineri faaliyetlerinde aktif olarak görev yapan eğiticilerin belgeleri, belge geçerliliksüresi sonunda İdareye başvurmaları halinde yenilenir. Beş yıllık belge geçerlilik süresi içerisinde eğitim faaliyetinde bulunmayanların belgelerinin yenilenebilmesi için, bu kişilerin İdare tarafından düzenlenecek olan eğiticilerin eğitimi seminerine yeniden katılım sağlamaları gerekir.

IMDG Kod eğiticisinin görev ve yükümlülükleri

MADDE 9 – (1) IMDG Kod eğiticisinin görev ve yükümlülükleri şunlardır;

a) Bakanlık tarafından yayımlanan mevzuatta belirtildiği şekilde eğitim müfredatına uygun eğitim vermek,

b) Eğitimde, IMDG Kodun ve ulusal mevzuatın öngördüğü eğitim dokümanı, materyali ve teçhizatı ile görsel araçları kullanmak,

c) Kursiyer devam çizelgelerine devamsızlık yapan adayları işlemek ve bu çizelgeleri adını ve soyadını yazarak imzalamak,

ç) Genel mesleki saygınlık ve etik kurallar çerçevesinde eğitim vermek.

Tehlikeli Madde Taşımacılığı Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesi

MADDE 5- (1) Tehlikeli Madde Taşımacılığı Mesleki Yeterlilik Eğitimi verecek gerçek veya tüzel kişilerin Bakanlıktan “Tehlikeli Madde Taşımacılığı Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesi (TMTMYB)” almaları zorunludur.

(2) Tehlikeli Madde Taşımacılığı Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesi Sayısı aşağıda belirtilen usule göre belirlenir ve uygulanır.

  1. Toplam nüfusu 400.000’in altında olan her il’e 2 (iki) adet eğitim merkezi izni verilir.

  2. Toplam nüfusu 400.000’den fazla olan illerde ise ilk 400.000 nüfus için 2 adet ve 400.000 nüfustan fazla olan her 200.000’ lik nüfus için ilave bir adet eğitim merkezi izni verilir.

  3. Eğitim merkezlerine bağlı olarak şube açma izni verilmez.

ç) Nüfusu azalan illerde, önceki kotaya göre düzenlenmiş Eğitim Merkezlerinin faaliyetleri devam eder, ancak bu illerde Yetki Belgesinin herhangi bir nedenle iptal edilmesi halinde ise illere göre yeni belirlenen kota sayısına göre işlem yapılır.

(3) 2012 yılı nüfus sayımı esas alınarak illere göre belirlenen TMTYB kota durum tablosu Ek-2 de verilmiştir.

(4)Açılacak eğitim merkezi sayısı 4 ve daha az olan illerde; daha önce aynı ilde Tehlikeli Madde Taşımacılığı Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesi almış olan gerçek kişilerin annesi, babası, eşi, çocukları veya kardeşlerine ait Yetki Belgesi talepleri değerlendirilmez.

(5) Açılacak eğitim merkezi sayısı 4 ve daha az olan illerde; daha önce aynı ilde Tehlikeli Madde Taşımacılığı Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesi almış olan gerçek veya tüzel kişilerin yetki belgesi talebinde bulunan tüzel kişilikte pay sahibi olduğunun tespiti halinde bu tüzel kişiliğe Tehlikeli Madde Taşımacılığı Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesi verilmez. Ayrıca Yetki Belgesi alındıktan sonra tüzel kişilikte hisse devri yapılarak pay sahibi olunduğunun tespiti halinde ise devralınmış olan Yetki Belgesi iptal edilir.

Eğitim merkezlerinin nitelikleri

MADDE 6- (1) TMTMYB almak isteyen kuruluşların Eğitim Merkezlerinin aşağıdaki fiziki bölüm ve imkânlara sahip olmaları şarttır.

a) En az 3 adet derslik, en az bir adet öğretmenler odası, sorumlu yönetici odası ve büro hizmetleri odası.

b) Tuvalet.

c) Kitaplık.

ç) Kantin veya çay ocağı.

d) Sıcaktan ve soğuktan korunmuş, katılımcılar için rahat, sağlıklı ve güvenli bir ortam.

e) Katılımcıların kullanabileceği panolar ile Bakanlıkça belirlenecek konulardaki uyarı, bilgi ve duyuru levhalarının asılabileceği/bulundurulabileceği/yerleştirilebileceği uygun yerler.

f) Açık ve kapalı alanlarında yeterli yangın önleme, söndürme ve alarm ile aydınlatma sistemleri/araçları bulunan bir altyapı.

(2) Eğitim merkezinde; sorumlu yönetici, öğretmen, katılımcılar için ayrılan odalar ve derslikler, hizmetin gerektirdiği şekilde donatılmış olmalıdır.

(3) Eğitim kuruluşları ayrıca, aşağıda belirtilen hususları sağlamak zorundadırlar.

a) Yola çıkış kontrolü, yük güvenliği, hareket kontrolü, kaza bildirimi ve beklenmeyen durumlarda alınacak önlemler ve yangın konularında uygulamalı ders yapılacak en az 1000(bin) metrekarelik bir açık alanın kullanım hakkına sahip olmak.

b) Kuramsal eğitim araçları olarak; en az 10 adet farklı çeşitte tehlikeli madde ambalajı, araç tanımlama turuncu ikaz levhası ve tehlike etiketleri, şoför koruyucu donanım malzemeleri, yük güvenliği malzemeleri, 6 kg’lık ABC tozlu ve TSE belgeli/onaylı yangın söndürme tüpü, trafik işaret levhaları panosu, tehlikeli madde taşımasıyla ilgili görsel duvar resimleri ve benzeri ekipmanlar ile EN 12195-1:2010 standardına uygun olarak yükleme emniyetini sağlamada kullanılan (germe kayışı, zincir, takoz, Euro palet, sürtünmeyi artırıcı lastik veya benzeri malzemeden yapılmış ped gibi) teçhizatlara sahip olmak.  

c) Uygulamalı eğitim aracı olarak; araç üzerinde yükleme güvenliği ve hareket kontrolü uygulamasını yapmaya elverişli bir adet en az 3,5 ton yük taşıma kapasiteli ADR teçhizatlı kapalı veya örtülü kasalı araç, tank eğitimi verilecek ise ADR Uygunluk Belgesine sahip veya ADR tip onaylı tanker veya çekici ile römork/yarı römorka sahip olmak.

ç) Uygulamalı eğitim teçhizatı olarak; yangın tavası, gaz tüpü tertibatı veya çelik bidon içinde sıvı yakıt, su bidonu, CO2 veya ABC tozlu 6 Kg’lık TSE belgeli/onaylı yangın tüpü, tutuşturma çakmağı ve çubuğu, yük güvenliği ve araç tanımlama donanımları ile şoför koruyucu donanım malzemelerine sahip olmak.

d) ADR kapsamında asgari “Temel Eğitim” vermeye yetkili en az bir eğitici istihdam etmek.

e) ADR kapsamında temel eğitimin yanı sıra, ADR Tank Eğitimi, ADR Sınıf 1 ve ADR Sınıf 7 Eğitimi’ni de vermek isteyenler için bu dersleri vermeye yetkili eğitici/eğiticileri bulundurmak.

f) Eğitim kuruluşunun kitaplığında, kursiyerlerin kullanımına açık güncel olmak üzere en az 3 takım; Türkçe ADR Anlaşmasının A ve B Teknik Ekleri, tehlikeli madde taşımacılığı konusunda yayımlanmış kanun, yönetmelik, tebliğ, yönerge ve genelgeleri bulundurmak.

(4) Birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarda sıralanan yapı, araç ve gereçlerin sürekli olarak faal/çalışır ve kullanılır durumda olması şarttır.

Eğiticiler

MADDE 7- (1) Eğiticilerin,

a) En az lisans eğitiminden mezun olmaları,

b) Bakanlığın açmış olduğu Eğiticilerin Eğitimi Programı sonucunda Bakanlıkça düzenlenen veya ADR Anlaşmasına taraf ülkelerden herhangi birinin yetkili makamlarınca verilen ve Bakanlıkça kabul edilmiş; ADR Temel Eğitimi, ADR Tank Eğitimi, ADR Sınıf 1 Eğitimi veya ADR Sınıf 7 Eğitimi konularından biri için geçerli Eğitici Belgesine sahip olmaları,

c)Yetkili Yangın Söndürme Eğitim Merkezlerinden alınmış uygulamalı yangın söndürme eğitimine katılım belgesine sahip olmaları,

ç) İki yılda bir güncellenen ADR’nin Teknik Eklerini takip etmek üzere yenileme eğitimlerine katılmaları,

şarttır.

(2) Eğitici Belgesine sahip kişiler, Bakanlıktan yetki belgesi almış en fazla 2 (iki) eğitim kuruluşunda eğitim verebilirler.

Eğitici Belgesi ücreti

MADDE 8-(1) Eğitici Belgesi ücreti ve uygulama esasları aşağıdaki gibidir.

a) Eğitici Belgesi düzenleme ücreti bu Yönergenin yayımlandığı tarih itibarıyla, 519 (beşyüzondokuz) TL’dir.

b) Eğitici Belgesinin zayi olması halinde yenileme bedeli olarak, ilk düzenlemede alınan bedelin %50 si alınır.

c) Eğitici Belgesi ücreti, her takvim yılı başında geçerli olmak üzere o yıl için Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılır.

Bakanlığın görev ve yetkileri

MADDE 6 – (1) Bakanlığın görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.

a) Atık taşıma esaslarını belirlemek, bu Tebliğin uygulanmasına yönelik işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, iletişim protokolünü oluşturmak, denetim yapmak ve gerekli idari tedbirleri almak.

b) MoTAT sistemini oluşturmak ve devamlılığını sağlamak.

c) ATSS’lerin yetkilendirilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek, yeterlik belgesi vermek, ATSS yeterlik belgesine sahip firmaları denetlemek ve yükümlülüklerin yerine getirilmediğinin tespit edilmesi durumunda yeterlik belgesini iptal etmek.

İl müdürlüğünün görev ve yetkileri

MADDE 7 – (1) İl müdürlüklerinin görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.

a) Atık taşıma lisansı almak üzere başvuran firma ve araçları lisanslandırmak ve denetlemek, lisans koşullarına uymayan firma ve araçların lisansını iptal etmek.

b) Atık taşıma firma ve araçların lisanslandırma, izleme ve lisans belgelerinin iptal işlemlerini MoTAT sistemini kullanarak gerçekleştirmek.

c) UATF stok ve satış bilgilerini MoTAT sistemini kullanarak kayıt altına almak.

ç) Taraflarca bildirilen uyuşmazlığı değerlendirmek.

d) Taşıma faaliyetinde yer alan taraflar arasında oluşabilecek uyuşmazlık ve uygunsuzluğun giderilmesi amacıyla gerekli tedbirleri almak ve Bakanlığa bilgi vermek.

e) Atık taşıma lisansı almak üzere başvuran firma tarafından talep edilen atık kodlarını değerlendirmek.

f) Başvuru sırasında sunulan evraklarda değişiklik/yenileme olması halinde firma ve araç lisanslarına ilişkin bilgileri MoTAT sistemi üzerinden güncellemek.

Atık üreticisinin yükümlülükleri

MADDE 8 – (1) Atık üreticisinin yükümlülükleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Bakanlığın çevrimiçi uygulamalarının yer aldığı sisteme kayıt olmak.

b) Faaliyeti sonucu oluşan atığa ait UATF’nin ilgili bölümünü bu Tebliğin ek-5’inde yer alan esaslar doğrultusunda doldurmak, onaylamak ve uyuşmazlık durumunda bağlı oldukları il müdürlüğüne durumu bildirmek.

c) Atık taşıma lisansı olmayan veya lisans süresi biten firmalar ve araçlar ile taşıma işlemi yapmamak, bu firma/araçların tespit edilmesi durumunda il müdürlüğüne bilgi vermek.

ç) Basılı UATF’leri il müdürlüğünden temin etmek.

d) Atık işleme tesisinin atığı kabul etmemesi durumunda, taşıyıcıyı başka bir tesise yönlendirmek veya taşıyıcının atığı geri getirmesini sağlayarak, uygun bir tesiste atığın işlenmesini sağlamak.

Atık taşıma firmalarının yükümlülükleri

MADDE 9 – (1) Atık taşıma firmalarının yükümlülükleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Bakanlığın çevrimiçi uygulamalarının yer aldığı sisteme kayıt olmak.

b) İl müdürlüklerinden atık taşıma firma ve araç lisansı almak.

c) Bakanlıktan yeterlik almış bir ATSS ile çalışmak, taşıma faaliyetleri için MoTAT sistemini kullanmak.   

ç) UATF’nin ilgili bölümünü bu Tebliğ ek-5/B’de yer alan esaslar doğrultusunda doldurmak, onaylamak, uyuşmazlık durumunda atık üreticisi ile bulundukları ilin il müdürlüğüne durumu bildirmek.

d) Mali Sorumluluk Sigortasını yaptırmak.

e) Başvuru sırasında sunulan evraklarda değişiklik/yenileme olması ve/veya evrakların geçerlilik süresinin dolması durumunda 15 gün içerisinde lisansın alındığı il müdürlüğüne bilgi/belge sunmak.

Atık işleme tesislerinin yükümlülükleri

MADDE 10 – (1) Çevre lisansı almış atık işleme tesislerinin yükümlülükleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Bakanlığın çevrimiçi uygulamalarının yer aldığı sisteme kayıt olmak.

b) Bu Tebliğ kapsamındaki atıkları UATF veya mobil sistem kaydı olmadan tesise kabul etmemek.

c) Tutarlılık kontrolünü yapmak, tutarsızlık ve uyuşmazlık durumunu atık üreticisi ile bulunduğu ilin il müdürlüğüne bildirmek.

ç) Tesise kabul edilen atığın UATF’nin ilgili bölümünü bu Tebliğin ek-5/B’sinde yer alan esaslar doğrultusunda doldurmak ve onaylamak/imzalamak.

d) İlgili tüm taraflarca imzalanmış basılı UATF’leri üreticilere ve atık üreticisinin bulunduğu ilin il müdürlüğüne otuz gün içerisinde göndermek.

e) Tesise kabul edilen atıkları Bakanlıkça oluşturulan Kütle Denge Sistemi aracılığıyla bildirmek.

ATSS’lerin görev ve yükümlülükleri

MADDE 11 – (1) ATSS’lerin görev ve yükümlülükleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Bakanlıktan yeterlik belgesi almak.

b) Bakanlık tarafından hazırlanan iletişim protokolü ile belirlenen bilgilerle, araç konum ve araç seyir bilgilerini alıp iletebilecek mobil cihaz ve bileşenlerini tedarik etmek, cihazın montajını yapmak veya yaptırmak.

c) MoTAT sistemi kapsamında mobil cihazların iletişim altyapısını kurmak ve devamlılığını sağlamak.

ç) Türkiye genelinde, cihazlara teknik destek sağlayacak yeterli servis ağını kurmak.

d) Takılan mobil cihazların tanımlayıcı bilgileri ve lisanslı araç kimlik bilgilerini Bakanlık çevrimiçi uygulamalarını kullanarak girmek ve eşleştirmek.

e) Araçlardan toplanan bilgilerin gizliliğini sağlamak ve Bakanlık tarafından belirlenen kurallara uygun olarak Bakanlık sunucularına aktarmak.

f) Veri kaybı yaşanmaması için gerekli önlemleri almak.

g) 7/24 işletimsel destek hizmetlerini sunmak ve kullanıcılardan gelen talepleri cevaplandırmak.

ğ) Sahadaki mobil izleme birimi ile Bakanlık sunucusu arasında kurulan iletişim loglarını (günlük kayıtlarını) tutmak, yılsonu itibariyle bir önceki yıla ait logları Bakanlığa göndermek ve en az beş yıl süre ile saklamak, talep edildiğinde Bakanlığın incelemesine açık tutmak.

h) Bakanlığa sistem izleme raporlarını yıllık olarak sunmak.

ı) Bakanlıkça yayınlanan ATSS yeterlik usul ve esaslarında belirtilen şartları yerine getirmek.

i) Lisanslı atık taşıma araçlarını kullanacak şoförlere mobil cihazların kullanımına ilişkin eğitim vermek.

EK

24 Ekim 2013 tarihli ve 28801 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 24 üncü maddesine göre yol kenarı denetimlerinde, Yönetmeliğin 23 üncü maddesi ile denetimle görevli ve yetkili kurum ve kuruluşlara mensup personel tarafından yapılacak denetimlerde kullanılacakKontrol Listesi ile ihlallerde uygulanacak İdari Para Cezaları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Sıra No Yönetmelik Maddesi Yönetmelik maddesinin hükmü Cezai madde için dayanak 2014 yılında uygulanacak ceza miktarları  (TL) 
15- (4) “Tehlikeli maddelerin karayolu ile taşınmasında; ADR Bölüm 6’da tanımlanan ve Bakanlıkça yetkilendirilmiş kuruluş tarafından test edilip UN Numarası verilerek sertifikalandırılmış olan ambalajların kullanılması zorunludur” hükmü kapsamında, Bakanlıkça veya ADR’ye taraf olan bir ülke İdaresi veya bu İdare tarafından yetkilendirilen bir kuruluş tarafından UN Numarası verilerek sertifikalandırılmış ambalajların kullanılıp kullanılmadığı. (1) 655 Sayılı KHK’nin 28 inci maddesinin 2 nci fıkrasının (b) bendi gereğince, Yönetmeliğin 28 inci maddesinin 4 üncü fıkrasının (a) bendine istinaden; Gönderene - 1000 
25- (5) 

“Tehlikeli madde taşımacılığında ADR’de tanımlanan etiket, işaret ve turuncu plakaların kullanılması zorunludur” hükmü kapsamında; 

1. Taşımaya konu tehlikeli madde tanker içinde taşınıyor ise, taşınan yüke uygun olarak araçta tehlike ikaz işareti ve turuncu plakanın bulunup, bulunmadığı,

2. Taşımaya konu tehlikeli madde paketli (ambalajlı) olarak tenteli, kasalı veya kapalı kasalı araçlarda taşınıyor ise, taşınan yüke uygun olarak araçlarda tehlike ikaz levhası ve turuncu plakanın bulunup bulunmadığı,(3) 
 
3. Taşımaya konu tehlikeli madde araç içerisinde ambalajlı (paketli) olarak taşınıyor ise ambalaj üzerindeki tehlike ikaz etiketin bulunup bulunmadığı. (1) 
 

655 Sayılı KHK’nin 28 inci maddesinin ikincifıkrasının  (b) bendi gereğince, Yönetmeliğin 28 inci maddesinin 4 üncü fıkrasının (b) bendine istinaden;Gönderene -1000 
 
Taşımacıya - 500 
 
Sürücüye - 100 
3

8- (1)

9- (1)/b 

“Yönetmelik ve ADR hükümlerine uygun olarak ulusal ve uluslararası karayollarında tehlikeli yük taşımacılığı yapacak şoförlerin, Tehlikeli Mal Taşımacılığı Sürücü Eğitim Sertifikası (SRC5)/ADR Şoför Eğitim Sertifikasına sahip olmaları zorunludur” hükmü kapsamında, tehlikeli yük taşıyan araçların sürücülerinde geçerli SRC5 belgesinin bulunup bulunmadığı. (4)4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunun 26 ncı maddesinin 1 inci fıkrasının  (l) bendi gereğince, Yönetmeliğin 28 inci maddesinin 3 üncü fıkrasına istinaden;  Sürücüye -207 
414- (1)/i Tehlikeli madde taşıyan araçta “Tehlikeli Mal Taşımacılığı Sürücü Eğitim Sertifikasına (SRC5) sahip sürücünün istihdam edilip edilmediği. 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunun 26 ncı maddesinin 1 inci fıkrasının  (e) bendi gereğince, Yönetmeliğin 28 inci maddesinin 2 nci fıkrasına istinaden; Taşımacıya - 519
59-  (1)/a“ADR Bölüm 5.4.1’de belirtildiği şekilde düzenlenen taşıma evrakı bulundurmak” hükmüne uygun olarak tehlikeli yük taşıyan araçta, taşıma evrakının bulunup bulunmadığı. (5) 655 Sayılı KHK’nin 28 inci maddesinin 2 nci fıkrasının (b) bendi gereğince, Yönetmeliğin 28 inci maddesinin 4 üncü fıkrasının (ç) bendine istinaden; Gönderene - 500 
69- (1)/ç ADR Bölüm 5.4.3’te belirtildiği şekilde, “taşımacı tarafından sürücüye verilmek üzere hazırlanan yazılı talimat bulundurmak” hükmüne uygun olarak tehlike veya kaza durumunda araç mürettebatına yol gösterecek 3 bölümden oluşan talimatın tehlikeli madde taşıyan araçta bulunup bulunmadığı. (6) 655 Sayılı KHK’nin 28 inci maddesinin 2 nci fıkrasının (b) bendi gereğince, Yönetmeliğin 28 inci maddesinin 4 üncü fıkrasının (d) bendine istinaden; 

Gönderene - 250

Taşımacıya - 250

Sürücüye - 50 

7

7- (2)

9- (1)/e 

“Taşıtlar için geçerli ADR Uygunluk Belgesi bulundurmak” hükmü kapsamında, 2014 model; tanker tipi araçlar ile patlayıcı madde taşıyan araçlarda geçerli “ADR Uygunluk Belgesinin” bulunup bulunmadığı. (7)655 Sayılı KHK’nin 28 inci maddesinin 2 nci fıkrasının (b) bendi gereğince, Yönetmeliğin 28 inci maddesinin 4 üncü fıkrasının (e) bendine istinaden; Taşımacıya - 1000
8

7- (1)

9- (1)/f 

“ADR’de tanımlanan Sınıf 1, Sınıf 6 ve Sınıf 7 tehlikeli yüklerin taşınmasında, bu Yönetmelik kapsamında belirlenen ilgili/yetkili mercilerden alınmış taşıma izin belgesinin fotokopisini bulundurmak” hükmü kapsamında ilgili/yetkili mercilerden alınmış taşıma izin belgesinin fotokopisinin araçta bulunup bulunmadığı. (Tehlikeli maddenin sınıfına göre özel izin alınacak kurumlar (8))4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunun 5 inci maddesinin beşinci paragrafına aykırı hareket edenlere, aynı Kanunun 26ncı maddesinin (b) bendi gereğince, Yönetmeliğin 28 inci maddesinin 1 inci fıkrasına istinaden; Taşımacıya - 519 
655 Sayılı KHK’nin 28 inci maddesinin 2 inci fıkrasının (b) bendi gereğince, Yönetmeliğin 28 inci maddesinin 4 üncü  fıkrasının (f) bendine istinaden;Sürücüye - 50
99- (1)/gTehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi’nin tehlikeli madde taşıyan araçta bulunup bulunmadığı655 Sayılı KHK’nin 28 inci maddesinin 2 nci fıkrasının (b) bendi gereğince, Yönetmeliğin 28 inci maddesinin 4 üncü  fıkrasının (g) bendine istinaden; Taşımacıya - 500 

 

ADR: Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması 
Yönetmelik: Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik 
Gönderen: Eşyayı taşımacıya teslim eden, alıcıyı belirleyen taşıma evrakında ismi bulunan gerçek veya tüzel kişi  
Taşımacı:Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre  C1, C2, K1, K2, L1, L2, R1, R2 yetki belgelerinden birine sahip olan gerçek veya tüzel kişi 
Sürücü: Tehlikeli madde yüklü aracı kullanan SRC 5 belgesine sahip şoför 

 

(6) 
 
YAZILI TALİMAT 
 
Tehlike veya bir kaza durumunda araç personelinin nasıl hareket edeceğiyle ilgili hazırlanan yazılı talimat 3 bölümden oluşur ve asgari aşağıdaki bilgileri içerir. 

 
Bölüm 1 
Taşıma esnasında oluşabilecek bir kaza veya tehlike anında araç ekibi, güvenli ve elverişli bir yerde aşağıdaki adımları izlemelidir:  
 
- Fren sistemini devreye sokunuz, motoru durdurunuz ve mümkün ise şalteri kullanarak aküyü devre dışı bırakınız; 
 
- Tutuşmaya sebep olabilecek kaynaklardan kaçınınız, özellikle sigara içmeyiniz ve herhangi bir elektrikli aygıt çalıştırmayınız; 
 
- Olay, kaza veya taşınan madde ile ilgili mümkün olduğunca çok bilgi vermeye çalışarak uygun acil yardım hizmetlerini arayınız;  
 
- Uyarı yeleği giyiniz ve uygun bir şekilde ikaz işaretlerini yerleştiriniz; 
 
- Gelen yardım ekiplerine cevap vermek adına taşıma evraklarını hazırda bulundurunuz; 
 
- Dökülen maddelerin üzerinde yürümeyiniz veya dokunmayınız. Üzerinize rüzgarla gelen havaya karışmış olabilecek gazı, dumanı, tozu, buharı solumaktan kaçınınız;  
 
- Uygun ve güvenli olduğunda lastik, fren ve motor bölümlerindeki ufak ve başlangıç yangınlarını söndürmek için yangın söndürücü kullanınız. 
 
- Araç personeli, yük bölümündeki yangınların üstesinden gelmeye çalışmamalıdır.  
 
- İlgili durumlarda ve güvenliyse, kabindeki ekipmanlar kullanılarak taşınan tehlikeli maddenin su kaynaklarına, kanalizasyon sistemine sızıntısı önlenmelidir. 
 
- Kazanın veya acil durumun gerçekleştiği ortamdan uzaklaşın; olay yerinde bulunan insanlara oradan uzaklaşmalarını tavsiye ediniz ve acil yardım ekibinin tavsiyelerini dinleyip, uygulayınız.  
 
- Taşınan maddeye maruz kalan kıyafetlerinizi ve taşınan maddelere karşı kullandığınız koruyucu ekipmanları kaldırınız ve onları güvenli bir şekilde bertaraf ediniz

(8) 
İZİN ALINMASI ZORUNLU OLAN TEHLİKELİ MADDE SINIFLARI 

 

İzin Alınması Gereken Tehlikeli Madde Sınıfı İzin Alınması Gereken İlgili/Yetkili Merci 
ADR’de yer alan Sınıf 1’deki maddeler (Patlayıcı Maddeler ve Patlayıcı İçeren Nesneler İçişleri Bakanlığı
ADR’de yer alan Sınıf 6.2 olup alt gurubu  I1 olan maddeler  (Yalnızca İnsanları Etkileyen Bulaşıcı Maddeler) Sağlık Bakanlığı 
ADR’de yer alan Sınıf 6.2 olup alt gurubu  I2 olan maddeler (Yalnızca Hayvanlara             Etkileyen Bulaşıcı Maddeler)Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
ADR’de yer alan Sınıf 6.2 olup alt gurubu  I3 olan maddeler (Klinik Atık) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
ADR’de yer alan Sınıf 6.2 olup alt gurubu  I4 olan maddeler  (Biyolojik Maddeler) 
Sağlık 
Sağlık Bakanlığı 
ADR’de yer alan Sınıf 7’deki maddeler (Radyoaktif Maddeler) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (TAEK) 

 

Muayene merkezlerine ilişkin genel hükümler

MADDE 5 – (1) Tehlikeli madde taşıyan araçların ve üst yapıların muayeneleri ile belgelendirilmeleri, Onay Kuruluşlarına ait muayene merkezlerinde veya Onay Kuruluşunun atadığı Onay Kuruluşu uzmanı gözetiminde, Bakanlık tarafından işletme yetki belgesi verilen muayene merkezlerinde yapılır. Her halükarda tüm muayene merkezlerinde düzenlenen belgeler onay kuruluşu uzmanı tarafından imzalanır.

(2) Onay Kuruluşu, muayene merkezi işleticisi olarak faaliyet gösterdiği takdirde bu Yönetmelikte belirtilen bütün şartları karşılamak zorundadır.

(3) Muayene merkezleri Ek-4’te verilen asgari nitelikleri karşılamak zorundadır.

İşletme esasları

MADDE 6 – (1) İşletici aşağıdaki hususlara uymakla yükümlüdür:

a) Yetkili olduğu kapsamda, tehlikeli madde taşıyan her türlü aracın ve üst yapının muayenesini model, marka ve tür gözetmeksizin yapmak zorundadır.

b) Muayene merkezindeki çalışanların, sağlık ve güvenlikleri ile ilgili olarak 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun hükümlerine uyulması zorunludur.

c) Tank muayenelerinde testler, TS EN 12972’nin Ek-C’sinin güncel versiyonunda belirtilen güvenlik şartlarını sağlayacak şekilde yapılır.

ç) Her muayene merkezinde bir teknik yönetici ve bir teknik yönetici yardımcısı ile bir muayene uzmanı, en az bir müşteri kabul görevlisi, her bir hat için ise en az bir teknisyen/tekniker istihdam edilir.

d) Birden fazla muayene hattı ihtiva eden muayene merkezlerinde muayene hatları numaralandırılır.

e) Teçhizat çalışır vaziyette bulundurulur.

f) Kullanılan cihazların kalibrasyonu ilgili mevzuatında belirtilen aralıklarla yetkili kurum/kuruluşlarca ölçülüp kalibre edildiğine dair kayıtlar tutulur.

g) Merkezdeki aydınlatma devresi de dâhil olmak üzere bütün elektrik tesisatının yılda bir defa TÜRKAK tarafından yetkilendirilmiş A sınıfı muayene kuruluşuna kontrol ve bakımları yaptırılır ve kayıtları tutulur.

ğ) Her muayene merkezinde, yeterli kapasitede, uygun bir ortama kayıt yapan bilgi işlem sistemi kurulur ve bu sistemdeki veriler Onay Kuruluşu vasıtasıyla Bakanlığa aktarılır.

h) Muayene merkezlerinde düzenlenen her türlü rapor ve belgeler Onay Kuruluşu tarafından oluşturulan web tabanlı sisteme günlük olarak girilir.

ı) Muayene merkezi alanına giren araçların ve muayenelerin izlendiği kamera kayıt sistemi kurulur ve bu kayıtlar en az altı ay süreyle saklanır.

i) Muayene yapan her bir personel için işçi sağlığı ve iş güvenliği bakımından gerekli teçhizat bulundurulur.

j) Devamlı hizmet verebilmesini sağlamak amacıyla araç, üst yapı ve donanımlarının kontrollerinde kullanılacak tüm kontrol cihazları iyi durumda muhafaza edilir ve bu cihazların herhangi birinin arızalanması halinde, arızalı cihaz derhal tamir edilir veya yenisiyle değiştirilir.

Muayene esasları

MADDE 7 – (1) Araçların yıllık teknik muayeneleri, ADR Kısım 9’da tanımlanan araç sınıfları (EX/II, EX/III, FL, OX, AT ve MEMU) için belirlenen gereklilikler dikkate alınarak, Onay Kuruluşu tarafından hazırlanan ve Bakanlık tarafından onaylanan kontrol listelerinde yer alan kontrol ve testleri içerir. Muayeneden geçen araçlara, Onay Kuruluşu tarafından bir örneği EK-3’te verilen, ADR 9.1.3’te tarif edildiği şekilde ADR Uygunluk Belgesi düzenlenir.

(2) Yurt içinde tehlikeli mal taşımacılığında kullanılan ancak, ADR’nin gerekliliklerini sağlamayan eski araçların muayeneleri, Bakanlığın belirlediği usul ve esaslara göre yapılarak bir örneği EK-3’te verilen Taşıt Uygunluk Belgesi düzenlenir. Söz konusu belgenin açıklamalar kısmına “ADR’ye Taraf Olan Ülkelere Taşıma Yapamaz” ile varsa diğer kısıtlayıcı hükümler işlenir.

(3) ADR Uygunluk Belgesi/Taşıt Uygunluk Belgesi muayenelerine başlanılabilmesi için trafik tescil belgesinin aslı ile geçerli bir fenni muayene belgesinin ibraz edilmesi gerekir.

(4) Muayeneye başlamadan önce Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesinin ibrazı zorunludur.

(5) ADR Uygunluk Belgesi/Taşıt Uygunluk Belgesi alınabilmesi için Üst Yapı Muayene Sertifikasının ibraz edilmesi gerekir. Üst Yapı Muayene Sertifikası geçerlilik süresi biten tankı taşıyan araçların yıllık teknik muayeneleri gerçekleştirilmez.

(6) Tehlikeli madde taşıyan araçlar, çekici taşıtın arkasına yarı römork ve/veya römork eklemek suretiyle oluşturulan araç kombinasyonlarında çekici ve yarı römork/römork ayrı ayrı teknik muayeneye tabi tutulur ve her bir araç için ayrı ADR Uygunluk Belgesi/ Taşıt Uygunluk Belgesi düzenlenir.

(7) Üst yapıların ara/periyodik/istisnai muayeneleri, ADR’de belirtilen gereklilikler dikkate alınarak, Onay Kuruluşu tarafından hazırlanan ve Bakanlık tarafından onaylanan kontrol listeleri kapsamında gerçekleştirilir ve Üst Yapı Muayene Sertifikası düzenlenir.

(8) Yurt içinde tehlikeli mal taşımacılığında kullanılan ancak, ADR’nin gerekliliklerini sağlamayan üst yapıların muayeneleri, Bakanlığın belirlediği usul ve esaslara göre yapılarak Üst Yapı Muayene Sertifikası düzenlenir.

(9) Bir üst yapının ara/periyodik/istisnai muayenesinin yapılabilmesi için muayeneden önce tankın yetkili temizleme tesislerinde temizlendiğine dair temizleme belgesinin ibraz edilmesi gerekir.

(10) Bir üst yapının ara/periyodik/istisnai muayenesinin yapılabilmesi için bir önceki muayene sertifikasının ve Onay Kuruluşu tarafından talep edilecek diğer teknik belgelerin ibraz edilmesi gerekir.

(11) Tank veya donanımı; tamir, değişiklik veya kaza sonucu zarar görmesi halinde, istisnai kontrol gerçekleştirilir. İstisnai kontrol, ADR’ye göre periyodik bir muayene kapsamında yapılmışsa bu istisnai kontrol periyodik muayene olarak kabul edilir. İstisnai kontrol ADR’ye göre ara muayene kapsamında yapılmış ise o takdirde istisnai kontrol ara muayene olarak kabul edilir.

(12) Onay kuruluşu tarafından üst yapının muayenesi sırasında tasarım tip onay değişikliğine neden olabilecek tadilatların tespiti halinde Onay Kuruluşu tarafından istenecek her türlü dokümanın ibraz (üretici ile yapılmış tadilat sözleşmesi ve benzeri) edilmesi gerekir. Söz konusu dokümanın gizliliği ile ilgili husus Onay Kuruluşu tarafından sağlanır.

(13) Araçların Yıllık Teknik Muayeneleri üç ana grupta değerlendirilir;

a) UYGUN: Muayene edilen araçta herhangi bir kusurun bulunmaması halidir.

b) UYGUN DEĞİL: Muayene edilen aracın muayene kriterlerini karşılayamaması halidir. Söz konusu uygunsuzluklar, Muayene Raporuna işlenir. Muayene Raporunda belirtilen eksikliklerin tamamlanması için 30 günlük süre verilir. Aracın yeniden muayenesi sırasında tespit edilen eksikliklerin giderilip giderilmediği kontrol edilir. 30 günlük süre içinde aynı muayene merkezine gelinmesi durumunda ikinci muayeneden ücret alınmaz. 30 günlük sürenin dolmasına müteakip tekrar muayene ücreti alınır. Yıllık teknik muayene tekrarına gelinmesi için verilen 30 günlük sürenin pazar günü veya resmi tatil gününde sona ermesi halinde bu süre takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar uzatılır.

c) EMNİYETSİZ: Yapılan muayene sonucunda can, mal emniyeti ile trafik güvenliği açısından tehlikeli olacak derecede giderilemez kusurların/eksikliklerin tespit edilmesi halidir. Bu tür araçların trafikte tehlikeli madde taşıyamayacağı bir tutanak ile tespit edilir. Emniyetsiz raporu verilen araçlara ilişkin bilgiler Emniyet Genel Müdürlüğü ile paylaşılır.

Bildirim

MADDE 6 – (1) Tehlikeli yük taşıyan gemi ve deniz aracı, liman idari sahasına girmeden en az yirmi dört saat önce; liman sahasına girmesine kadarki seyir süresi yirmi dört saatten az olan gemi ve deniz araçları ise kıyı tesisinden kalkışından hemen sonra, yüklerine ilişkin detaylı bilgilerin yer aldığı bildirim belgesini ilgilileri vasıtasıyla yazılı olarak liman başkanlığına sunar.

(2) Yük ilgilisi, karayolu ve demiryoluyla gelen tehlikeli yükler ile ilgili olarak kıyı tesisine girmeden en az 3 saat önce kıyı tesisine bildirim yapmak zorundadır.

(3) Bildirim yükümlülüğüne uyulmaması veya yapılan bildirimlerin doğru bilgiler içermemesi durumunda, bildirim veren hakkında idari işlem yapılır ve varsa yanaşma, kalkma, geçiş sırasını kaybeder.

(4) Bildirimin içeriği, usul ve esasları İdare tarafından belirlenir.

Özel gereklilikler ve idarenin yetkisindeki hususlar

MADDE 7 – (1) Sınıf 1, sınıf 6.2 ve sınıf 7 kapsamında bulunan tehlikeli yükler, tehlikeli atık, yük atığı, hurda ve fumigasyon yapılmış yükler ve yük taşıma birimleri ile ilgili hususlarda diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yetki ve sorumlulukları saklıdır.

(2) Tehlikeli yüklerin taşıma için sınıflandırılması kapsamında yetkilendirmeye ilişkin usul ve esaslar İdare tarafından belirlenir.

Tehlikeli madde güvenlik danışmanı bulundurma zorunluluğu

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında, tehlikeli madde elleçleyen kıyı tesislerinin, tehlikeli madde taşınması kapsamında yapılacak tüm faaliyetlerinde Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı istihdam etmesi veya hizmet almaları zorunludur. Tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimi, sınavı, yetkilendirmesi, görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili hususlar Bakanlıkça belirlenir.

Tehlikeli madde uygunluk belgesi ve güvenlik planı

MADDE 9 – (1) 18/2/2007 tarihli ve 26438 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında izin alacak veya yenileyecek tehlikeli yük elleçleyen kıyı tesislerinin bu yüklerin elleçlenmesine ve taşınmasına uygun olduğunu onaylayan “Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi” almaları ve geçerli durumda bulundurmaları zorunludur.

(2) Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi düzenlenmesine ve geçerlilik durumuna ilişkin usul ve esaslar İdarece belirlenir.

(3) Paketlenmiş tehlikeli maddelerin taşınmasında rol alan yük ilgilileri ve kıyı tesisleri, IMDG Kod içinde belirtilen hususları içeren bir güvenlik planı oluşturur ve uygular. ISPS Kod kapsamındaki kıyı tesislerinde, bu madde gereğince istenen planda bulunması gereken hususlar, ISPS Kod “Liman Tesisi Güvenlik Planı” içerisinde bulunabilir.

Tehlikeli madde rehberi

MADDE 10 – (1) Tehlikeli madde elleçleyen kıyı tesisleri, tehlikeli maddelerle ilgili yapılan tüm işlemleri ve bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinde belirtilmiş sorumlulukların ve 12 nci maddesinde belirtilmiş tedbirlerin nasıl yerine getirildiğini açıklayan bir tehlikeli madde rehberi hazırlar ve bulundurur. Rehber, ilgili tüm tesis personeli, kamu otoriteleri ve tesis kullanıcılarının erişimine ve bilgisine açık bulundurulur. Tehlikeli madde rehberinin hazırlanması, muhteviyatı, formu, onayı ve geçerliği ile ilgili hususlar İdarece belirlenir.

Sorumluluk ve yükümlülükler

MADDE 11 – (1) Tehlikeli yük taşıma faaliyetinde bulunan tüm taraflar; taşımacılığı emniyetli, güvenli ve çevreye zararsız şekilde yapmak, kazaları engellemek ve kaza olduğunda zararı olabildiğince aza indirmek için gerekli olan tüm önlemleri almak zorundadırlar.

(2) Yük ilgilisinin sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir:

a) Tehlikeli yüklerle ilgili tüm zorunlu doküman, bilgi ve belgeleri hazırlar, hazırlatır ve bu belgelerin taşıma faaliyeti süresinde yükle birlikte bulunmasını sağlar.

b) Tehlikeli yüklerin mevzuata uygun şekilde sınıflanmasını, tanımlanmasını, ambalajlanmasını, işaretlenmesini, etiketlenmesini, plakalanmasını sağlar.

c) Tehlikeli yüklerin onaylı ve kurallara uygun ambalaj, kap ve yük taşıma birimine emniyetli bir biçimde yüklenmesini, istif edilmesini, sağlama alınmasını, taşınmasını ve boşaltılmasını sağlar.

ç) Tüm ilgili personelinin, deniz yolunda taşınan tehlikeli yüklerin riskleri, emniyet önlemleri, emniyetli çalışma, acil durum önlemleri, güvenlik ve benzer konularda eğitilmesini sağlar, eğitim kayıtlarını tutar.

d) Kurallara uygun olmayan, emniyetsiz veya kişilere veya çevreye risk oluşturan tehlikeli maddeler için gerekli emniyet tedbirinin alınmasını sağlar.

e) Acil durum veya kaza durumlarında ilgililere gerekli bilgi ve desteği sağlar.

f) Sorumluluk alanında oluşan tehlikeli yük kazalarını idareye bildirir.

g) Resmi makamlar tarafından yapılan kontrollerde istenen bilgi ve belgeleri sunar ve gerekli işbirliğini sağlar.

(3) Kıyı tesisi işleticisinin sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.

a) Gemilerin uygun, korunaklı, emniyetli şekilde yanaşma ve bağlanmasını sağlar.

b) Gemi ve kıyı arasındaki giriş-çıkış sisteminin uygun ve emniyetli olmasını sağlar.

c) Tehlikeli yüklerin yüklenmesi, boşaltılması ve elleçlenmesi faaliyetlerinde görev alan kişilerin eğitim almasını sağlar.

ç) Tehlikeli yüklerin işletme sahasında uygun nitelikli, eğitimli, iş güvenliği tedbirlerini almış personel tarafından emniyetli ve kurallara uygun şekilde taşınmasını, elleçlenmesini, ayrıştırılmasını, istif edilmesini, geçici şekilde bekletilmesini ve denetlenmesini sağlar.

d) Tehlikeli yüklerle ilgili tüm zorunlu doküman, bilgi ve belgeleri yük ilgilisinden talep eder, yükle birlikte bulunmasını sağlar.

e) İşletme sahasındaki tüm tehlikeli yüklerin güncel listesini tutar.

f) Tüm işletme personelinin, elleçlenen tehlikeli yüklerin riskleri, emniyet önlemleri, emniyetli çalışma, acil durum önlemleri, güvenlik ve benzer konularda eğitilmesini sağlar, eğitim kayıtlarını tutar.

g) Tesislerine giren tehlikeli yüklerin usule uygun şekilde tanımlandığını, sınıflandığını, sertifikalandırıldığını, ambalajlandığını, etiketlendiğini, beyan edildiğini, onaylı ve kurallara uygun ambalaj, kap ve yük taşıma birimine emniyetli bir biçimde yüklendiğini ve taşındığını teyit etmek amacıyla ilgili evrakların kontrolünü yapar.

ğ) Kurallara uygun olmayan, emniyetsiz veya kişilere veya çevreye risk oluşturan tehlikeli maddeler için gerekli emniyet tedbirini alarak liman başkanlığına bildirir.

h) Acil durum düzenlemeleri yapılmasını ve bu konularda ilgili tüm kişilerin bilgilendirilmesini sağlar.

ı) İşletme sorumluluk alanında oluşan tehlikeli yük kazalarını liman başkanlığına bildirir.

i) Resmi makamlar tarafından yapılan kontrollerde gerekli destek ve işbirliğini sağlar.

j) Tehlikeli maddeler ile ilgili faaliyetleri bu işlere uygun olarak tesis edilmiş rıhtım, iskele, depo ve antrepolarda yapar.

k) Dökme petrol ve petrol ürünleri yükleme veya boşaltma yapacak gemi ve deniz araçları için ayrılmış rıhtım ve iskeleleri, bu iş için uygun nitelikte tesisat ve teçhizat ile donatır.

l) İşletme sahasında geçici bekletilmesi mümkün olmayan veya izin verilmeyen tehlikeli maddelerin, bekletilmeksizin en kısa zamanda kıyı tesisi dışına naklini sağlar.

m) Tehlikeli maddeleri taşıyan gemi ve deniz araçlarını, liman başkanlığının izni olmadan iskele ve rıhtıma yanaştıramaz.

n) Tehlikeli madde taşınan konteynerler için ayırım ve istif kurallarına uygun bir depolama sahası oluşturur ve bu sahada gerekli olan yangın, çevre ve diğer emniyet tedbirlerini alır. Tehlikeli maddelerin gemi ve deniz araçlarına yüklenmesi, boşaltılması veya limbo edilmesinde, gemi ilgilileri ile yükleme, boşaltma veya limbo yapanlar, özellikle sıcak mevsimlerde ısıya ve diğer tehlikelere karşı gerekli emniyet tedbirlerini alır. Yanıcı maddeler, kıvılcım oluşturucu işlemlerden uzak tutulur ve tehlikeli yük elleçleme sahasında kıvılcım oluşturan araç veya alet çalıştırılmaz.

o) Gemi ve deniz araçlarının acil durumlarda kıyı tesislerinden tahliye edilmesine yönelik acil tahliye planı hazırlar.

(4) Gemi kaptanının sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.

a) Geminin, ekipman ve cihazlarının tehlikeli yük taşımacılığına uygun durumda olmasını sağlar.

b) Tehlikeli yüklerle ilgili tüm zorunlu doküman, bilgi ve belgeleri kıyı tesisinden ve yük ilgilisinden talep eder, tehlikeli yüke eşlik etmelerini sağlar.

c) Gemisindeki tehlikeli yüklerin yüklenmesi, istifi, ayrımı, elleçlenmesi, taşınması ve boşaltılması ile ilgili emniyet tedbirlerinin eksiksiz uygulanmasını ve devam ettirilmesini sağlar, gerekli denetim ve kontrolleri yapar.

ç) Gemisine giren tehlikeli yüklerin usule uygun şekilde tanımlandığını, sınıflandığını, sertifikalandırıldığını, ambalajlandığını, işaretlendiğini, etiketlendiğini, beyan edildiğini, onaylı ve kurallara uygun ambalaj, kap ve yük taşıma birimine emniyetli bir biçimde yüklendiğini ve taşındığını kontrol eder.

d) Tüm gemi personelinin, taşınan, yüklenen, boşaltılan tehlikeli yüklerin riskleri, emniyet önlemleri, güvenli çalışma, acil durum önlemleri ve benzer konularda bilgili olmasını ve eğitilmesini sağlar.

e) Tehlikeli yüklerin yüklenmesi, taşınması, boşaltılması ve elleçlenmesi konusunda uygun nitelikli ve gerekli eğitimleri almış kişilerin iş güvenliği tedbirlerini almış şekilde çalışmasını sağlar.

f) Liman başkanlığının izni olmadan kendisine tahsis edilen saha dışına çıkamaz, demirleyemez, iskele ve rıhtıma yanaşamaz.

g) Gemisinin tehlikeli yükü emniyetli şekilde taşıması için seyir, manevra, demirleme, yanaşma ve ayrılmalar sırasında tüm kural ve tedbirleri uygular.

ğ) Gemi ve rıhtım arasında güvenli giriş-çıkışı sağlar.

h) Gemisindeki tehlikeli maddelerle ilgili uygulamalar, güvenlik prosedürleri, acil durum önlemleri ve müdahale yöntemleri konusunda personelini bilgilendirir.

ı) Gemideki tüm tehlikeli yüklerin güncel listelerini bulundurur ve ilgililere beyan eder.

i) Kurallara uygun olmayan, emniyetsiz, gemiye, kişilere veya çevreye risk oluşturan tehlikeli maddeler için gerekli emniyet tedbirini alarak durumu liman başkanlığına bildirir.

j) Gemide oluşan tehlikeli yük kazalarını liman başkanlığına bildirir.

k) Resmi makamlar tarafından gemide yapılan kontrollerde gerekli destek ve işbirliğini sağlar.

Kıyı tesisi işleticilerince uyulacak kurallar ve alınacak tedbirler

MADDE 12 – (1) Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesine sahip kıyı tesisi işleticileri, aşağıdaki tedbirleri alırlar.

a) Kıyı tesisi işleticileri, tehlikeli maddelerin, iskele veya rıhtımda boşaltıldığı alana depolanması sağlanamıyorsa, liman alanında bekletilmeksizin en kısa zamanda bu maddelerin kıyı tesisi dışına naklini sağlarlar.

b) Tehlikeli maddeler, uygun şekilde ambalajlanır ve ambalaj üzerinde tehlikeli maddeyi tanımlayan bilgiler ile risk ve emniyet tedbirlerine ilişkin bilgiler bulundurulur.

c) Tehlikeli madde elleçlenmesinde görevli kıyı tesisi personeli, gemi adamları ve yüke ilişkin diğer yetkili kişilerin, yükleme, boşaltma ve depolama esnasında yükün fiziksel ve kimyasal özelliklerine uygun koruyucu elbise giyer.

ç) Tehlikeli madde elleçleme sahasında yangınla mücadele edecek kişiler, itfaiyeci teçhizatı ile donatılır ve yangın söndürücüleri ile ilk yardım üniteleri ve teçhizatları her an kullanıma hazır halde bulundurulur.

d) Kıyı tesisi işleticileri, gemi ve deniz araçlarının acil durumlarda kıyı tesislerinden tahliye edilmesine yönelik acil tahliye planı hazırlayarak liman başkanlığının onayına sunar.

e) Kıyı tesisi işleticileri, yangın, güvenlik ve emniyet tedbirlerini almakla yükümlüdür.

f) Kıyı tesisi işleticileri, bu maddede belirtilen hususları liman başkanlığına onaylatarak ilgililere duyurur.

g) Bu madde hükümlerinin denetimi, liman başkanlığı tarafından yapılır ve herhangi bir uygunsuzluk tespit edildiğinde elleçleme operasyonu durdurularak, uygunsuzluğun giderilmesi sağlanır.

ğ) 11/2/2012 tarihli ve 28201 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod Kapsamında Eğitim ve Yetkilendirme Yönetmeliğine göre gerekli eğitim ve sertifikalara sahip olmayan personelin, tehlikeli yük elleçleme operasyonlarında ve çalışmasına ve bu operasyonların yapıldığı alanlara girişine izin verilmez.

Liman sahasında ve bitişik limanlar arasında tehlikeli yüklerin taşınması

MADDE 13 – (1) Liman idari sahasında ve bitişik limanlar arasında tehlikeli yükler ve tehlikeli atıklar; özel kaplar ve ambalajlar içerisinde, vagonlara ve kamyonlara yüklenmiş olarak ve taşıyan ile taşıtan tarafından gerekli emniyet tedbirleri alınmak kaydıyla; bu işlere tahsisli yolcusuz gemi ve deniz araçları ile taşınır. Bu taşıma, Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğünce belirlenen usul ve esaslara göre ve ilgili liman başkanlığınca uygun görülen saatlerde yapılır.

Eğitim

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki yükleri elleçleyen kıyı tesislerinde çalışan personelin alması gereken eğitimler Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod Kapsamında Eğitim ve Yetkilendirme Yönetmeliği ile Bakanlıkça belirlenen mevzuat kapsamında gerçekleştirilir.

Taşıma faaliyetlerinde genel kurallar

MADDE 5 – (1) Tehlikeli maddeler demiryolunda, bu Yönetmelik ve RID hükümlerine uygun olarak ekonomik, kontrollü, seri, güvenli, insan sağlığına zarar vermeden ve çevreye olumsuz etkisi en az olacak şekilde taşınır.

(2) Tehlikeli maddeler ancak, RID Kısım 3, Bölüm 3.2 (Tablo A) ve Bölüm 3.3 uyarınca taşıma için uygun bulunmuşsa demiryolunda taşınabilirler.

(3) Tehlikeli maddelerin taşınmasında yer alan taraflar, hasar, ölüm ve yaralanmaları önleyebilmek ve gerekirse bunların etkisini en aza indirebilmek için öngörülebilen risklerin yapısını ve boyutunu göz önünde bulundurarak bu Yönetmeliğe ve RID hükümlerine uygun tedbirleri almak zorundadır.

(4) Tehlikeli maddelerin demiryolu ile taşınmasında RID Kısım 6 da tanımlanan ve Bakanlıkça veya RID’ataraf bir ülkenin yetkili otoritesince yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından UN numarası verilerek sertifikalandırılmış olan ambalajların kullanılması zorunludur.

(5) Demiryolu ile tehlikeli madde taşımacılığında, RID’da tanımlanan etiket, işaret ve turuncu plakaların kullanılması zorunludur.

(6) RID Bölüm 2.2.1.2 de belirtilen ve taşınması kabul edilmeyen maddelerin demiryolu ile taşınması, demiryoluna ait tesislerde stoklanması yasaktır.

Demiryolu ile tehlikeli maddelerin taşınmasında özel kurallar

MADDE 6 – (1) RID Bölüm 3.2 Tablo A’da yer alan tehlikeli maddelerin demiryolu ile taşınmasında, RID’ınyanı sıra bu Yönetmelikte yer alan özel kurallara uyulması zorunludur.

(2) Tehlikeli maddeleri taşıyan trenlerin manevralarında aşağıda belirtilen manevra kurallarına uyulması zorunludur.

a) Tehlikeli madde yüklü vagonların manevralarında herhangi bir tehlike ve zarar meydana gelmemesi için ilgili mevzuatın öngördüğü önlemler önceden alınacaktır.

b) Tehlikeli madde yüklü vagonların manevraları en fazla 15 km/h hızla yapılacaktır.

c) Manevralar lokomotife bağlı olarak yapılacak ve kesinlikle atma ve kaydırma manevrası yapılmayacaktır.

ç) Yükleme ve boşaltma tesisleri içerisinde vagonlara ve diğer taşıma araçlarına yükleme/boşaltma yapılırken kesinlikle manevra yapılmayacaktır.

d) Tehlikeli madde yüklü vagonların manevraları gündüz saatleri içerisinde yapılacaktır.

e) Tehlikeli madde yüklü vagonu bulunan trenler, yeterli emniyet ve aydınlatma teşkilatı olmayan istasyonlarda bekletilmeyecektir.

f) Manevrayı yapan ve manevra sahasında bulunan demiryolu işletme görevlilerinin üzerinde parlayıcı, yanıcı, yakıcı, yanmayı ve patlamayı kolaylaştırıcı madde bulunmayacaktır.

g) Manevra sırasında lokomotif ile dolu vagon arasına TEN/RIV ve RID’a uygun en az bir adet emniyet vagonu bağlanacaktır.

(3) Tehlikeli madde taşıyacak tren teşkilinin aşağıdaki şekilde yapılması zorunludur.

a) Tehlikeli madde yüklü vagonlar, yük trenleri ile gönderilmelidir.

b) Tren teşkilinde, dolu vagonların hepsinin tehlikeli madde yüklü vagon olması şartı aranmayacaktır.

c) Trende tehlikeli madde yüklü vagonlar gruplar halinde bulundurulur. Bu vagonlarla lokomotif arasına tehlikeli madde yüklü olmayan en az bir vagon bağlanacaktır. Dizinin tamamının tehlikeli madde yüklü vagonlardan oluşması halinde ise lokomotifin arkasına ek bir emniyet vagonu bağlanacaktır.

(4) Tehlikeli madde taşıyan vagonların bulunduğu trenlerin sevkinde, aşağıda belirtilen hususlara uyulması zorunludur.

a) Treni gönderen istasyon, taşıma güzergâhı üzerinde bulunan tüm istasyonlara, trende görevli personele ve hat boyunda çalışan diğer personele durumu bildirecektir. Tren personeli ile güzergâh üzerinde bulunan istasyonlar, gerekli tedbirleri alacaktır.

b) Teşkilinde tehlikeli madde yüklü vagon bulunan trenler, zorunlu haller dışında aydınlatma ve güvenlik teşkilatı olmayan istasyonlarda bekletilemez. Zorunlu hallerde bekletilmeleri durumunda ise gerekli emniyet tedbirleri alınacak ve mümkün olan en kısa sürede hareket etmeleri sağlanacaktır.

c) Tehlikeli madde yüklü vagon bulunan trenler, köprü, viyadük, tünel gibi özel yapılar ile benzeri kapalı yer ya da yolcu peronlarında hiçbir durumda bekletilemeyecektir.

ç) Feribot geçişlerinde; tehlikeli madde yüklü vagonlar, Bakanlık tarafından aksine bir düzenleme yapılmadıkça, kendi sınıflarına göre gruplandırılarak feribotla ulusal ve uluslararası mevzuat doğrultusunda yetkili merciler tarafından belirlenen saatlerde geçirilecektir.

(5) Bakanlık, gerektiğinde bu maddede belirtilenlerin yanı sıra yükleme, boşaltma ile manevra, tren teşkili ve tren sevkine ilişkin ilave düzenleme yapabilir.

Faaliyet belgesi alma zorunluluğu

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik ve RID kapsamına giren tehlikeli maddelerin demiryolu ile taşınması alanında faaliyet gösteren; dolduran, paketleyen, yükleyen, taşımacı, gönderen, alıcı, boşaltan ve tank-konteyner/portatiftank işletmecisi, sarnıç vagon sahibi/işletmecisi, demiryolu altyapı işletmecisi, bu faaliyet alanlarından biri veya birden fazlası için faaliyette bulunanların Bakanlığa başvurarak tehlikeli madde faaliyet belgesi almaları zorunludur. Faaliyet belgesinin düzenlenmesine ilişkin hususlar Bakanlıkça belirlenir.

İzin alma zorunluluğu, vagon, ambalaj ve taşıma kaplarının uygunluğu

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında taşımacılık faaliyetinde bulunacak işletmeler, bu Yönetmeliğin Ek-1 tablosunda yer alan ve sınıfları belirtilen tehlikeli maddeleri taşıyabilmek için söz konusu tabloda yer alan yetkili mercilerden izin almak zorundadırlar. İzinler, izin alma tarihinden itibaren en fazla bir yıl geçerli olacak şekilde düzenlenir.

(2) RID Kısım 3 Bölüm 3.2 Tablo A’da yer alan bir kısım tehlikeli maddelerin taşınmasında kullanılan ve ara muayene, periyodik muayene yapılması zorunlu olan yük taşıma birimlerinin (sarnıç vagonların, sökülebilir tanka sahip vagonların, portatif tank veya tank konteynerlerin, tüplü gaz tankerlerinin/vagonlarının, çok elemanlı gaz konteynerlerinin) RID Kısım 6’da belirtilen hükümlere uygun olması zorunludur.

(3) Bu maddenin ikinci fıkrasında geçen yük taşıma birimlerinin demiryoluyla tehlikeli madde taşımasına uygunluğu ile dönemsel teknik muayenelerinin, Bakanlık veya Bakanlığın yetkilendirdiği kurum/kuruluşlarca verilmiş Uygunluk/Onay Sertifikası ile belgelendirilmesi zorunludur.

Tehlikeli madde taşıyan trenlerde bulundurulması gerekli olan belgeler

MADDE 9 – (1) Tehlikeli madde taşıyan trenlerde aşağıdaki belgelerin bulundurulması zorunludur:

a) Taşıma evrakı.

b) RID Bölüm 5.4.3’te belirtildiği şekilde, taşımacı tarafından makiniste/tren görevlisine verilmek üzere hazırlanan yazılı talimat.

c) Taşımacılık zincirinde demiryolunun yanı sıra başka bir modunda kullanılacağı durumlarda RID Bölüm 5.4.5 de belirtilen Çok Modlu Tehlikeli Mal Formu.

ç) RID’da tanımlanan Sınıf 1 ve Sınıf 7 tehlikeli maddelerin taşınmasında, bu Yönetmelik kapsamında belirlenen ilgili/yetkili mercilerden alınmış özel taşıma izin belgesinin fotokopisi.

d) Tehlikeli madde taşımacılığı yapan trenlere/vagonlara ait Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi.

Tehlikeli madde faaliyet belgesi alma zorunluluğu

MADDE 5-(1) Yönetmelik kapsamındaki tehlikeli maddelerden bir takvim yılı içerisinde net elli ton ve üstü miktarlarda işlem yapan; dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, alıcı, boşaltan ve tank konteyner/taşınabilir tank işletmecisi olarak bu faaliyetlerden biri veya birden fazlasıyla iştigal eden işletmeler, Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almak zorundadırlar. (2) Sınıf 1, Sınıf 6 ve Sınıf 7 kapsamındaki tehlikeli maddelerle iştigal eden işletmeler, herhangi bir işlem miktarına bağlı olmaksızın, Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almak zorundadırlar.  

Başvuru için gerekli belgeler  

MADDE 6-(1) Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi alma, yenileme veya faaliyet değişikliği hallerinde, işletmelerin aşağıdaki bilgi ve belgelerle ilgili Bölge Müdürlüğüne başvurmaları gerekir.  

a)   Başvuru dilekçesi (EK -1),  

b) İşletmenin unvanını, adresini, iştigalini, temsile yetkili kişilerini, sermayesini, kurucularını ve ortaklarını gösteren en son yayımlanmış olan Ticaret Sicil Gazetelerinin asıllarının www.ticaretsicil.gov.tr adresinden sorgulanarak doğrulanması, adı geçen gazetelerin www.ticaretsicil.gov.tr adresinde bulunmaması halinde ise, gazetelerin noter onayına gerek duyulmadan kopyalarının veya Ticaret Sicil Müdürlüklerinden alınmış işletmenin güncel durumu gösterir yazının ibrazı,  

c) Bu Yönerge kapsamında olan bir işletmenin, Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmamış ve tescil edilmemiş merkezi ticari adreslerinin haricindeki şube, temsilcilik, bayi, fabrika, imalathane, irtibat bürosu, şantiye, maden ocağı veya atölye ve benzeri işletmelerin merkez ticari adresine ait Ticaret Sicil Gazetelerinin kabul edilmesi, bu bentte istenen Ticaret Sicil Gazeteleri için bu fıkranın (b) bendinde yer alan hükmün uygulanması,  

ç) Kamu  kurum ve kuruluşları, kuruluş mevzuatlarında kuruluşlarının Ticaret Sicil Gazetelerinde tescili  ön görülmüş ise, kamu  kurum ve kuruluşları ile ilgili bu fıkranın (b)  bendinde yer alan hükmün uygulanması,  söz konusu kuruluşlarının kuruluş mevzuatlarında Ticaret Sicil Gazetesi ile ilgili her hangi bir hüküm yok ise, bu hususun başvuru dilekçesinde belirtilmesi,  

d) Tüzel kişiliklerde; unvan, adres, kayıt tarihi, çalışma konusu ve sermayesinin yazılı olduğu Ticaret Odası Faaliyet Belgesi, gerçek kişilerde ise bağlı olduğu odadan alınan oda kayıt/faaliyet belgesi,

 e) Bu Yönerge kapsamında olan işletmenin, Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmamış ve tescil edilmemiş merkezi ticari adreslerinin haricindeki şube, temsilcilik, bayi, fabrika, imalathane, irtibat bürosu, şantiye, maden ocağı veya atölye ve benzeri işletmeler için bu fıkranın (d) bendinde istenen belgeler yerine, söz konusu işletmelerin kayıtlı olduğu sendikalardan, odalardan alınmış kayıt veya faaliyet belgesi veya bahse konu işletmeler için her hangi bir kamu kurum ve kuruluşlarından alınmış her hangi bir izin, ruhsat veya çalışanlar için düzenlenmiş Sosyal Güvenlik Kurumu Bildirimi belgesinin ibrazı,  

f)  Kamu kurum ve kuruluşları, kuruluş mevzuatlarında ticaret odasına kayıt ön görülmüş ise, bu fıkranın (d) bendinde belirtilen ilgili ticaret odasından alınmış Ticaret Odası Faaliyet Belgesinin aslının ibrazı, söz konusu kamu kurum ve kuruluşlarının kuruluş mevzuatlarında ticaret odalarına kayıt yapılmasına ilişkin her hangi bir hüküm yok ise, bu hususun başvuru dilekçesinde belirtilmesi,        

g) İşletmeler tüzel kişilik şeklinde ise, bu işletmenin temsile ve ilzama yetkili kişisi olarak; işletmenin Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmış temsile ve ilzama yetkili kişilerden birinin veya işletmenin başvuru dilekçesinde temsile ve ilzama yetkili kişisi olarak beyan edilen kişiye ait imza sirkülerinin aslının ibrazı, gerçek kişilerde ise imza beyannamesinin aslının ibrazı, işletmenin  ortaklarının tamamının yabancı olması halinde,  işletme adına başvuru yapan kişinin imza sirkülerinin aslının ibrazı,

ğ) Tüzel kişiliklerde temsile yetkili kişi/kişilerin, gerçek kişilerde ise ilgili kişinin adli sicil belgeleri,

(2) Aynı ticari unvan altında faaliyet gösteren işletmelere ait şube, temsilcilikler veya bayiler veya bu maddenin (e) bendinde sayılan diğer işletmeler, adreslerinin bulunduğu Bölge Müdürlüklerinden her bir işletme için ayrı ayrı Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almaları gerekir.          

(3)  Bu  Yönerge kapsamında Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi alma talebinde bulunan ve “Adi Ortaklık” adı altında kurulup faaliyette bulunan işletmelerin, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen ve her bir ortağa ait bilgi ve belgelere ilave olarak, adi ortaklığa ortak olan gerçek veya tüzel kişilerin noter onaylı olarak “Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik ve Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin usul ve Esaslar Hakkında Yönerge” kapsamında yükümlülük ve sorumluluğunun müteselsil olarak ortaklar arasında paylaşımının bilgisinin yer aldığı adi ortaklık sözleşmesini ibrazı. (4) Bölge Müdürlüklerimizce, Yönergenin bu maddesinin birinci fıkrasında istenilen diğer kamu kurum kuruluşları tarafından düzenlenen matbu belgeler veya basılı yayınlar www.türkiye.gov.tr adresi üzerinden sorgulanarak doğrulanması kontrol edilir, söz konusu belgelerin sorgulanıp doğrulanması halinde ise matbu belgeler istenmez.

Tehlikeli madde faaliyet belgesinin düzenlenmesi  

MADDE 7- (1) Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almak isteyen işletmeler, 6 ncı maddede belirtilen belgelerle işletmenin bulunduğu Bölge Müdürlüğüne başvururlar.  

(2) Yapılan başvurular Bölge Müdürlüğünce değerlendirilerek durumları uygun bulunanlara, faaliyet alanlarının da belirtildiği EK-2’de yer alan 5 yıl süreli Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi düzenlenir.  

(3) Bu Yönergenin Ek-1’de yer alan başvuru dilekçesi ile sadece “Alıcı”, “Tankkonteyner/taşınabilir tank işletmecisi” veya “ Alıcı + Tank-konteyner/taşınabilir tank işletmecisi” faaliyet konuları için Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almak isteyen işletmelerin başvuruları, ilgili Bölge Müdür Yardımcısı veya ilgili Şube Müdürü Başkanlığındaki en az iki 
 
kişilik bir heyetin yerinde gerekli inceleme yaptıktan sonra, ilgili Bölge Müdürlüğünün onayı ile sonuçlandırılır.  

Tehlikeli madde faaliyet belgesi ücreti

MADDE 8- (1) Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi’nin ücreti altıyüziki Türk Lirası’dır. Faaliyet Belgesinin yenilenmesinde ve faaliyet konusu değişikliği nedeniyle yeniden düzenlenmesinde bu ücretin %25’i alınır.            

(2) Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi ücreti, her takvim yılı başında geçerli olmak üzere o yıl için Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılır. 

Bilindiği üzere; tehlikeli madde taşımacılığı kapsamında gerçekleştirilen yol kenarı denetimleri 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren Bölge Müdürlüklerimizce yapılmaktadır. Söz konusu denetimler 24.10.2013 tarih ve 28801 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 01.01.2014 tarihinde yürürlüğe giren Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik ile Tehlikeli Madde Taşımacılığında Yol Kenarı Denetimi Hakkında Genelge (2014 / TMKTDGM-02 ) hükümlerine göre yapılmaktadır.  
 
Konuyla ilgili bugüne kadar uygulamada yaşanan tecrübeler ve yapılan denetimlerin Yönetmelik ve Genelgenin amaç ve hedeflerine uygun olarak uygulanmasını teminen aşağıdaki düzenlemelere ihtiyaç duyulmuştur. 
 
Buna göre; 
 
A-  Bölge Müdürlükleri arası uygulama birlikteliğinin sağlanması ve söz konusu denetimlerin sağlıklı bir şekilde yapılması için denetim personelinin, EK-1 de yer alan denetim prosedürlerine riayet etmesi gerekmektedir. Denetim personelinin, yol kenarı denetimlerinde ayrıca, aşağıdaki hususlara dikkat etmeleri önem arz etmektedir.  
 
 Yönetmeliğin 28 inci maddesi 4 üncü fıkrası (c) ve (ğ) bentleri kapsamındaki hususlar sadece firma denetimleri için olup bu neviden denetimler, yol kenarı denetimlerinde yapılmayacaktır. 
 
 Yapılan yol kenarı denetimlerinde, ADR Uygunluk/Taşıt Uygunluk Belgesine sahip olan ancak, yeterliliğinin kaybolduğu tespit edilen araçların muayene merkezine sevk edilip muayenelerinin yaptırılması gerekir. Bu durumda, denetimi gerçekleştiren yetkili personel tarafından EK-4 deki Uygunsuzluk Tespit Tutanağının düzenlenerek aracın tehlikeli madde taşıyan araçların muayene ve testleri için Bakanlığımız tarafından yetkilendirilen Muayene Merkezlerinden birine sevki yapılacaktır.  
 
B-  Tehlikeli madde taşımacılığı yol kenarı denetimlerin elektronik ortamda arşivlenmesi: 
 
 İdari para cezası tatbik edilen araçlar için bilgisayar ortamında yıllara göre bir klasör oluşturulacak ve bu klasörün içerisinde idari para cezası kesilen araç plakasına göre alt klasör oluşturularak bu araç için çekilen tüm fotoğrafların bu klasöre aktarılması sağlanacaktır.  Söz konusu elektronik arşiv minimum 5 yıl süre ile muhafaza edilecektir. 
 
C-  Tehlikeli madde taşımacılığı yol kenarı denetimi ve şirket denetimlerinin işlendiği UNET sistemindeki Denetim Modülünde revizyona gidilmiştir. Bundan sonra: 
                                                                      T.C.                   ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü 
 
Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No: 128 Maltepe – Çankaya / ANKARA Ayrıntılı bilgi için irtibat: K.ERKAN  Daire Başkanı Telefon: (0312) 203 22 96   Faks: (0312) 231 51 89  
 
 
                                                                                                                                                                                2/2 
    
 
 Tehlikeli madde yol kenarı denetimlerinde gerek uygunsuzlukları tespit edilip idari para cezası kesilen araç bilgileri gerekse de uygunsuzluk bulunmayan araç bilgileri, denetimi yapan yetkili denetim uzmanı tarafından Bakanlığımız U-NET sistemine eksiksiz olarak her bir araç için girilecektir.    Tehlikeli madde ile iştigal eden firmalara yönelik denetimler de uygunsuzluk bulunsun veya bulunmasın yine U-NET sistemine işlenecektir.   Her iki denetim hakkında, Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğüne periyodik olarak yazılı ve/veya e-posta ile gönderilen istatistiki bilgiler, revize edilen sistem üzerinden bu bilgilere ulaşılabildiğinden bundan böyle gönderilmeyecektir.   
 
D-  Yönetmeliğin 9 uncu maddesi (g) bendi gereğince araçta bulundurulması zorunlu olan Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ile yapılan Protokol sonucunda U-NET sistemi üzerinden sorgulanabilecektir. Aracın, Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının olup olmadığı Bölge Müdürlüğünüzce daha önce isimleri bildirilen (EK-5 isimleri bulunan) ve U-NET sistemi üzerinden kontrol etmeye yetkilendirilmiş personel tarafından sistem üzerinden araç plakası ile kontrol edecek ve geçerli poliçe bilgisi bulunması halinde idari para cezası uygulanmayacaktır.    
 
Bakanlığımızın, Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasına (ADR) göre denetim yükümlülüğünü yerine getirmek ve Bakanlığımız 2017-2021 yıllarını kapsayan Stratejik Planında yapılması taahhüt edilen tehlikeli madde taşımacılığı denetim sayılarına ulaşmak için denetimlerin ilgili mevzuat ve bu Genelge çerçevesinde yapılması ve bu bilgilerin U-Net Otomasyon Sisteminde bulunan "Denetim" modülüne vakitlice girilmesi gerekmektedir.  
Bilgilerinizi ve gereğinin buna göre ifasını rica ederim. 
 

Suat Hayri AKA

Bakan a.

Müsteşar


EKLER: 
 

  1. Denetim prosedürleri,
  2. Aracın 4 tarafından çekilecek fotoğraflara örnekler,
  3. Araçta bulunması zorunlu evrak, kişisel ve genel koruyucu ekipmanlar ile yangın söndürme teçhizatının fotoğraflama örnekleri,
  4. Uygunsuzluk Tespit Tutanağı,
  5. Mali Sorumluluk Sigortasını U-NET üzerinden kontrole yetkili personel listesi.

Belge sahiplerinin yükümlülükleri

MADDE 9- (1) Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi sahipleri;

a) Yönetmeliğin 10 uncu, 11 inci, 12 nci, 13 üncü, 16 ncı, 17 nci ve 18 inci maddelerinde belirtilen hak, sorumluluk ve yükümlülüklerin yerine getirilmesine yönelik gerekli önlemleri almakla,

b) Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ’i hükümleri kapsamında TMGD istihdam etmek veya TMGDK’dan hizmet almakla,

c) Bu Yönergenin 6 ncı maddesindeki başvuru evrakında bir değişiklik olması durumunda ilgili Bölge Müdürlüğüne bildirmekle,

d) Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesinde belirtilen konularda faaliyette bulunmakla,

e) Hizmetten yararlananlara kusursuz hizmet vermekle, yükümlüdürler.

Tehlikeli madde faaliyet belgesinin devri, belge sahiplerinin uyarılması ve belgelerin iptali

MADDE 10- (1) Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi adına düzenlenen gerçek veya tüzel kişiler dışındakiler tarafından kullanılamaz ve hiçbir şekilde devredilemez.

(2) Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi bulunan işletmenin satılması, sahibinin ölümü, bağışlama veya benzeri hallerde işletmenin yeni sahibi gerçek veya tüzel kişiler üç ay içerisinde, bu Tebliğ’in 6 ncı maddesindeki bilgi ve belgeler ile ilgili Bölge Müdürlüklerine müracaat ederek Tehlikeli Madde Faaliyet Belgelerini yeniden almaları gerekir.

(3) Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi bulunan işletmenin unvanının, adresinin, iştigalinin, temsile yetkili kişilerinin, sermayesinin, kurucularının ve ortaklarının değişikliğinin Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmasına müteakiben, bu değişiklikler 3 ay içerisinde ilgili Bölge Müdürlüğüne bildirilir. Bölge Müdürlükleri bildirimde bulunulan bu değişiklikleri, Bakanlığımız Tehlikeli Madde U-Net Otomasyon Sistemi üzerinden sonuçlandırır. Bu değişiklikler için başvuru sahibinden her hangi bir ücret alınmaz.

(4)Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi sahip bir işletmenin 6 ncı maddedeki şartlardan birisini kaybettiğinin tespiti halinde, Bölge Müdürlüğü tarafından yazılı olarak uyarılır ve eksikliklerini tamamlamak üzere 3 ay süre verilir. Uyarıya rağmen eksikliklerini tamamlamayan işletmelerin Tehlikeli Madde Faaliyet Belgeleri iptal edilir. Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi iptal edilen işletmeye Yönetmeliğin 28 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (c) bendi kapsamında idari yaptırım uygulanır. Bu idari yaptırım TMFB alınana kadar takip eden her ay için tekrarlanır.

(5) İşletmede yapılacak, inceleme ve denetimler sonucunda işletmelerin, belgelendirmeye esas başvuru evrakında yanıltıcı bilgi ve usulsüzlük yaptıklarının tespit edilmesi halinde, Tehlikeli Madde Faaliyet Belgeleri iptal edilir. Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi iptal edilen işletmeye Yönetmeliğin 28 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (c) bendi kapsamında idari yaptırım uygulanır. Bu işletmeler hakkında ilgili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. 5

(6) Bu Yönerge kapsamında faaliyet gösteren işletmenin faaliyetini sonlandırması veya işletmesini başka bir gerçek veya tüzel kişiliğe devretmesi halinde, işletmeci sahip olduğu Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi iptal ettirmek için; faaliyetini sonlandırdığının veya işletmenin devredildiğinin yayımlandığı Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya işletmenin bağlı olduğu vergi dairesinden alınan terki ticaret yazısının ibraz edilmesi halinde, işletmenin Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi ilgili Bölge Müdürlüğünün onayı ile iptal edilir.

(7) Bu Yönerge kapsamında kalan işletmelerin, bu Yönergenin 5 inci maddesinde belirtilen şartların dışında kaldıkları beyan ederek, sahip oldukları Tehlikeli Madde Faaliyet Belgelerini iptal ettirme talepleri; işletmecilerin müracaat tarihinden itibaren geriye doğru işletmenin kayıtlarında yer alan ve iştigale konu olan tehlikeli maddelere ait fatura bilgilerini gösterir icmal (işletmenin mali/yeminli mali müşavirince onaylı) raporunun ibraz etmeleri ve ibraz edilen icmal raporu doğrultusunda, ilgili Bölge Müdür Yardımcısı veya ilgili Şube Müdürü Başkanlığında en az iki kişilik bir heyetin, işletmede yapacağı inceleme sonucunda düzenlenen rapora göre, ilgili Bölge Müdürlüğünün onayı ile sonuçlandırılır.

(8) Bu Yönerge kapsamında Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi alan işletmeciler, belge süresinin bitiminden bir ay öncesinden veya bir sonrasında, sahip oldukları Tehlikeli Madde Faaliyet Belgelerini yenilemek zorundadırlar. Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesini yenilemeyen işletmeye Yönetmeliğin 28 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (c) bendi kapsamında idari yaptırım uygulanır. Bu idari yaptırım, Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi alınana kadar takip eden her ay için tekrarlanır

Denetimler

MADDE 15 – (1) Bakanlık yapacağı denetimleri, kendi personelinin yanı sıra 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesine göre yetkilendirilen kurum ve kuruluş personeli aracılığı ile de yapar veya yaptırır.

(2) Yetkilendirilen kurum ve kuruluşlarca yapılan denetim neticesinde, idari para cezasını gerektirecek bir fiilin tespiti durumunda, tutulan “İhlal Tespit Tutanağı” ve toplanan diğer deliller, ceza işlemi yapılmak üzere yetkili liman başkanlığına gönderilir. Liman başkanlıkları, İhlal Tespit Tutanağını uygun görmesi halinde “655 sayılı KHK İdari Para Cezası Karar Tutanağı” düzenler.

İdari para cezası

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerinin ihlali durumunda, 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendine göre aşağıdaki idari para cezaları uygulanır.

a) 6 ncı maddeye uygun bildirim yapmayanlara 1.000 TL,

b) 7 nci maddede belirtilen özel gereklilikler ve idarenin yetkisine bırakılmış hususların ihlali durumunda 1.000 TL,

c) 8 inci maddede belirtilen Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı bulundurma zorunluluğuna uymayanlara 5.000 TL,

ç) 9 uncu maddede belirtilen Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi şartlarını idame ettirmeyenlere ve Güvenlik Planına ilişkin hükümleri yerine getirmeyenlere 50.000 TL, tespit edilen uygunsuzluğu 3 ay içerisinde gidermeyenlere 75.000 TL,

d) 10 uncu madde kapsamında Tehlikeli Madde Rehberi oluşturmayan veya güncel durumda bulundurmayan kıyı tesislerine 10.000 TL,

e) 11 inci madde kapsamında sorumluluk ve yükümlülüklere ilişkin, yukarıdaki diğer yaptırım hükümleri kapsamına girmeyen ihlaller için 1.000 TL,

f) 14 üncü madde kapsamında, istihdam ettiği personele gerekli eğitimleri aldırmayanlara 10.000 TL,

g) Yukarıdaki hükümler kapsamına girmeyen, denizyoluyla taşınan tehlikeli yüklere ilişkin diğer zorunlu hükümlerin ihlali durumunda 1.000 TL.

(2) Can, mal, çevre ve seyir emniyetini ciddi olarak tehdit ettiği belirlenen veya kasti ihlaller için, bu maddenin birinci fıkrasında belirlenen ceza miktarları yüzde 100 arttırılır.

(3) Bu maddede belirtilen idari para cezaları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır.

(4) 655 sayılı KHK İdari Para Cezası Karar Tutanağı ve tebligat usulleri ve idari yaptırımların uygulanmasına ilişkin diğer hususlarda 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümleri uygulanır.

(5) Bu Yönetmelik kurallarının ihlali durumunda idarî ve cezaî müeyyide uygulanması, diğer mevzuatta öngörülen alıkoyma tedbirlerine ve diğer ceza ve tedbirlerin uygulanmasına halel getirmez.

MoTAT sisteminin genel tanımı ve atık taşıma kuralları

MADDE 12 – (1) MoTAT sistemi, atık taşıma firma lisansı ve atık taşıma araç lisansı verilmesi, basılı UATF’lerin talep, satış, stok işlemleri, UATF’lerin çevrimiçi doldurulması ve onaylanması, atıkların yüklenmesi ve boşaltılması, atık yüklü araçların seyir halindeyken mobil cihaz vasıtasıyla takip edilmesi, toplanan verinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve raporlanması aşamalarından oluşur.

(2) MoTAT sistemi, Bakanlık, il müdürlükleri, atık üreticileri/yetkilendirilmiş kuruluşlar, lisanslı atık taşıma firma ve araçları, çevre lisanslı atık işleme tesisleri ile ATSS’ler tarafından kullanılır.

(3) MoTAT sistemi kullanıcıları, Bakanlık çevrimiçi uygulamaları için verilen kullanıcı kodu ve parolasıyla sisteme giriş yapar.

(4) İl müdürlükleri tarafından sistem üzerinden;

a) Atık taşıma firma ve araçlarına lisans verilir.

b) Atık taşıyan araçların takibi yapılır.

c) UATF’lerin talep, satış, stok işlemleri yapılır.

(5) Taşıma işlemlerinde aşağıdaki aşamalar takip edilir:

a) Taşıma işlemleri başlamadan önce, atık üreticisi/yetkilendirilmiş kuruluş tarafından çevrimiçi UATF doldurularak atık transfer talebi sisteme girilir ve onaylanır. Sistem tarafından talebe ilişkin TKN ve TDN oluşturulur.

b) TKN atık üreticileri/yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından, TDN lisanslı atık taşıma firması tarafından mobil cihaz üzerinden girilerek numaraların eşleşmesi sağlanır. Eşleşme işlemi gerçekleştiğinde BON oluşur ve taşıma işlemi başlar.

c) Lisanslı atık işleme tesislerince mobil cihaz üzerinden BON girilerek eşleşme sağlanır, atık kabulü gerçekleştirilir ve taşıma işlemi tamamlanır.

ç) Bu fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerindeki işlemler tamamlandığında ilgili taraflarca onaylanmış çevrimiçi UATF oluşur.

d) Atık işleme tesisinin atığı kabul etmemesi durumunda atık reddedilir, bu durumda atık üreticisi taşıyıcının atığı geri getirmesini sağlar veya yeni takip oluşturarak taşıyıcıyı başka bir tesise yönlendirir.

(6) Taşıma işlemi başladıktan sonra mobil cihazda meydana gelebilecek teknik arızalar derhal ATSS’ye bildirilir ve arızanın yetkili servisten belgelendirilmesi şartıyla taşıma işlemi basılı UATF ile devam ettirilir.

(7) Basılı UATF’lerin ilgili alanları bu Tebliğin ek-5’inde belirtilen şekilde atık üreticileri/yetkilendirilmiş kuruluşlar, lisanslı atık taşıma firmaları ve lisanslı atık işleme tesislerince doldurulur, imzalanır ve ilgili birimlere iletilir. Gönderilen ve alınan tüm basılı UATF’ler, beş yıl süre ile saklanır ve denetimlerde yetkili idarelerce istendiğinde hazır bulundurulur.

Lisanslandırma işlemleri

MADDE 13 – (1) Atık taşıyan firma ve araçların lisanslandırılmasında aşağıdaki hususlara uyulur;

a) Atık taşıma firma lisansı ve atık taşıma araç lisansı gerçek ve tüzel kişiler için düzenlenir.

b) Bu Tebliğ kapsamında yer alan atıkları taşımak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, firmaları ve araçları için bu Tebliğin 14 üncü ve 15 inci maddelerinde listelenen bilgi ve belgelerle birlikte ilgili il müdürlüğüne başvurur.

c) İl müdürlükleri tarafından firma ve firmaya bağlı her bir araç için ayrı ayrı lisans belgesi düzenlenir. Araca verilecek lisans belgesi biri araçta biri firmada bulundurulmak üzere 2 nüsha olarak düzenlenir.

ç) Başvuru sırasında sunulan;

1) Evraklarda değişiklik/yenileme olması halinde firma tarafından değişikliğe ilişkin bilgi ve belgeler onbeş gün içerisinde il müdürlüklerine sunulur.

2) Yetki Belgesi, ADR Uygunluk Belgesi/Taşıt Uygunluk Belgesi vizeleri ve sürücülere ait SRC5 belgeleri gibi belirli bir geçerlilik süresi olan belgeler, süre bitiminden önce belgenin düzenlendiği kurum/kuruluşa müracaat edilerek yenilenir.

3) Birinci ve ikinci alt bentlerdeki değişikliklere istinaden yenilenen firma ve araç lisans süreleri uzatılmaz ve lisans belge ücreti tekrar alınmaz.

d) Mevcut lisanslarda geçerlilik süresi içerisinde yenilenmeyen belge;

1) Sürücüye ait ise o sürücü tarafından taşıma yapılamaz.

2) Araç lisansına ait ise aracın lisansı il müdürlükleri tarafından sistem üzerinden pasife alınır ve bu araçla atık taşınamaz.

3) Firmaya ait ise firma ve firmaya ait tüm araç lisansları, il müdürlükleri tarafından sistem üzerinden pasife alınır ve firma tarafından taşıma yapılamaz. 

e) Bu maddenin (ç) bendinde listelenen ve süresi dolan belgeler üç ay sonunda yenilenmezse (d) bendine istinaden sistemde pasif duruma alınan lisanslar iptal edilir.

f) Lisans başvurularının uygun bulunması durumunda araçlara, Bakanlıkça yeterlik belgesi verilmiş ATSS’ler aracılığıyla mobil cihaz taktırılır ve il müdürlüklerince lisanslandırma işlemi tamamlanır.

g) Firma lisans süresi beş yıldır. Firmaya bağlı araç lisansı geçerlilik süresi, firma lisansı geçerlilik süresini aşamaz.

ğ) Lisans yenileme başvuruları mevcut lisansın bitiş tarihinden en az kırkbeş gün öncesinde ilgili il müdürlüğüne yapılır. Lisans süresinin bitmesi halinde yeni lisans belgesi düzenlenene kadar taşıma işlemi yapılamaz.

h) Firma lisansı ve araç lisansı ücretleri her yıl Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından belirlenir. Mevcut firma lisansına sonradan eklenen her araç için araç lisans belgesi ücreti alınır. Yeni eklenen araç lisanslarıyla birlikte firma lisansı yenilenir, ancak firma lisans süresi uzatılmaz ve firma lisans ücreti tekrar alınmaz.

ı) Firma ve firmaya bağlı her bir araç için bu Tebliğin ek-2 ve ek-3’ünde örnekleri verilen lisans belgeleri il müdürlüklerince MoTAT sistemi kullanılarak ayrı ayrı düzenlenir, sistem tarafından otomatik lisans numarası üretilir, matbu lisans belgesi çıktısı sistem üzerinden alınarak imzalanır ve firmaya teslim edilir.

i) Mevzuata aykırı fiillerden dolayı firma lisansının iptal edilmesi durumunda firma lisansına bağlı tüm araç lisansları da iptal edilir. Lisansı iptal edilen firmaya iptal tarihinden itibaren altı ay süreyle yeni lisans belgesi düzenlenmez.

j) Firma lisansıyla birlikte en az bir araç için lisans alınması zorunludur. Tek başına firma lisansı ya da tek başına araç lisansı verilemez.

k) Atık taşıma firma lisansı ve atık taşıma araç lisansı devredilemez. Lisans alma şartlarında bir değişiklik olması durumunda lisans yenilenir.

l) Firma lisansı, firmanın merkez adresinin ticaret sicile kayıtlı olduğu ilin il müdürlüğünce düzenlenir. Bu lisansa bağlı olmak koşuluyla, atık taşıyacak araçlar için atık taşıma lisansı farklı bir il müdürlüğünce düzenlenebilir. Yeni düzenlenen araç lisansına ilişkin bilgiler firma lisansını veren il müdürlüğüne MoTAT sistemi üzerinden çevrimiçi olarak gönderilir. Firma lisans belgesi yeni eklenen araç lisanslarını da içerecek şekilde firma lisansının verildiği il müdürlüğünce güncellenir.

m) Atık taşıma lisansı alan firmalar, araç lisansına yeni atık kodu eklenmesi talebini, aracın lisans alımı tarihini takip eden otuz günden sonra yapabilir. Yeni atık kodu eklenmesi durumunda firma lisansı ve araç lisansı yenilenir ancak süreleri uzatılmaz ve lisans ücreti alınmaz.

n) “O” sınıfı römorklu (dorse) araçlar kullanılarak yapılacak taşıma işlemleri için römorka lisans belgesi düzenlenir. Römorku çekecek çekici için lisans belgesi düzenlenmez ancak Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yetki verilmiş olan kurum/kuruluştan uygunluk belgesi almış olma şartı aranır, çekiciye ilişkin bilgiler MoTAT sisteminde kayıt altına alınır ve plakası araç lisans belgesinde belirtilir. Kayıtlı çekiciler başka bir firmanın dorsesini çekemez ve başka firmanın lisansına kaydedilemez.

Lisans alacak firmaların araçlarında aranacak şartlar

MADDE 14 – (1) Lisans alacak araçlar için aşağıdaki şartlar aranır;

a) Lisans başvuru tarihinde atık taşıyacak araçların yaşı ilk tescil tarihinden itibaren 10’dan büyük olamaz. Karayolları Trafik Yönetmeliğinde yer alan “M” kategorisi araçlar ve “O” kategorisi araçlar hariç motorsuz araçlara lisans belgesi düzenlenmez.

b) Atık taşıma lisansı düzenlenecek olan aracın, Karayolu Taşıma Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak verilmiş geçerli yetki belgesine (C1/C2/K1/K2/L1/L2/N1/N2) kayıtlı olması gerekir.

c) Lisanslı araçlarda mobil cihaz bulunması zorunludur.

ç) Tıbbi atıkların taşınacağı araçların bu Tebliğin ek-4’ünde belirtilen teknik özelliklere sahip olması gerekir.

d) Taşınan atığın fiziksel ve kimyasal özelliğini içeren bilgi ve acil durumda kullanılacak gerekli malzeme ile acil durumlarda uygulanmak üzere alınacak tedbirlere ilişkin talimatname araçlarda bulundurulur.

e) Taşımada konteyner kullanılması halinde konteynerlerin zemini sızıntılara karşı yüksekliği en az 10 cm olan ızgara sistemi ile donatılır. Konteynerlere lisans düzenlenmemekle birlikte kayıt altına alınması amacıyla konteyner üzerine il müdürlüklerince belirlenen sıra numarası dikey yüksekliği en az 20 cm olacak şekilde firmalarca yazdırılır. Konteynerlere verilecek sıra numaraları “taşıma firma lisans numarası - konteyner sıra numarası” şeklinde düzenlenir. Konteyner taşıyan araç lisanslandırılır.

f) Araçlarda gerekli koruyucu malzeme olarak eldiven, önlük, emniyet gözlüğü, koruyucu maske, emniyet ayakkabısı, kuru kimyevi tozlu yangın söndürme cihazı, saçılma ve dökülmelere karşı temizleme kiti bulundurulur.

g) Tıbbi atık taşıma aracı hariç olmak üzere taşıma aracı kasasının veya tankerin yanlarında ve arka kısmında olmak üzere dikey yüksekliği en az 20 cm olan “Atık Taşıma Aracı” ibaresi bulundurulur. Firma logosu ve reklamları tehlikelilik işaretlerini kapatacak büyüklükte olamaz.

ğ) Tıbbi atık taşıma araçlarının dış yüzeylerinin turuncu renkli olması, sağ, sol ve arka yüzeylerinde görülebilecek uygun büyüklükte ve siyah renkli Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde örneği yer alan “Uluslararası Biyotehlike” amblemi ile siyah harfler ile yazılmış “DİKKAT! TIBBİ ATIK” ibaresinin bulunması zorunludur.

Atık taşıma firma lisansı başvurusunda istenen belgeler

MADDE 15 – (1) Aracın bağlı olduğu firmanın lisanslandırılması için il müdürlüklerine yapılacak başvurularda aşağıdaki bilgi ve belgeler bulundurulur.

a) Firmanın adı, adresi, telefon numarası, vergi numarası.

b) Firma sahibinin/sahiplerinin adı, adresi, telefon numarası.

c) Ticaret sicili gazetesi ve imza sirkülerinin noter onaylı birer örneği.

ç) Lisans alacak araçların plakalarını ihtiva eden firma yetkililerince imzalı yazı.

d) Firmaya ait olmayan araçlar için araç sahibi ile yapılan kiralama sözleşmesinin noter onaylı örneği.

e) Araç sürücülerinin adı soyadı, TC kimlik numarası, Tehlikeli Mal Taşımacılığı Sürücü Eğitim Sertifikası (SRC5)/ADR Şoför Eğitim Sertifikası, sürücü ehliyet fotokopisi, telefonu ve e-posta adresi.

f) Sürücülerin, aracın bağlı bulunduğu firmada çalıştığını gösterir sigorta kayıtları.

g) Karayolu Taşıma Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak alınmış geçerli yetki belgesinin noter onaylı örneği (C1/C2/K1/K2/L1/L2/N1/N2).

ğ) Mali Sorumluluk Sigortası.

h) ATSS ile yapılan sözleşmenin noter onaylı örneği.

ı) Çevre görevlisi/çevre danışmanlık hizmeti veren firma ile yapılan sözleşmenin örneği.

i) İl müdürlüğünce gerekli görülmesi durumunda bu belgelere ilaveten istenecek bilgi ve belgeler.

Araç lisansı başvurusunda istenen bilgi ve belgeler

MADDE 16 – (1) Araç lisansı için il müdürlüklerine yapılacak başvurularda aşağıdaki bilgi ve belgeler bulundurulur.

a) Firmanın/şahsın adı, adresi ve telefon numarası.

b) Araç ruhsat fotokopisi.

c) Taşınacak atıkların, AYGEİY ek-IV’e göre atık kodları listesi.

ç) Aracın taşıyabileceği atıkların AYGEİY ek-III/A’da yer alan tehlikelilik özellikleri.

d) Atığın taşınacağı ambalaj türü.

e) Olabilecek kazalara karşı ilk müdahale ve ilk yardımda kullanılacak malzemeler listesi ve acil müdahale planı.

f) Araçlara monte edilmiş mobil cihaza ilişkin satış sözleşmesi, çalışır durumda olduğunu gösterir test sonuçları ve kullanıcı eğitim belgesi.

g) ADR Uygunluk Belgesi/Taşıt Uygunluk Belgesi.

ğ) Mali sorumluluk sigortasının bir örneği.

h) İl müdürlüğünce gerekli görülmesi durumunda bu belgelere ilaveten istenecek bilgi ve belgeler.

Genel sorumluluklar

MADDE 10 – (1) Genel güvenlik tedbirleri olarak;

a) Tehlikeli maddelerin taşınmasında yer alan taraflar, öngörülebilir tehlikelerin doğası ve etkisine bağlı olarak zarar ve yaralanmalardan kaçınmak veya gerekirse etkilerini azaltmak için bu Yönetmelikte ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen önlemleri almakla yükümlüdürler. Taraflar, kendi alanlarıyla ilgili bütün olaylarda, RID’da yer alan şartlara uymak zorundadırlar.

b) Bu Yönetmelik kapsamında yapılan tehlikeli madde faaliyetleri esnasında kamu güvenliğini tehlikeye sokacak acil durum oluşması halinde; taraflar acil durum servislerine haber vermek ve olaya müdahale için gerekli olan bilgileri sağlamak zorundadırlar.

c) İlgili taraflar RID’da münferit şekilde belirlenen yükümlülüklere uymak zorundadırlar.

ç) Tehlikeli maddelerin yüklenmesi ve boşaltılması sırasında, bir kaza, sızıntı, patlama, yangın ve benzeri olması halinde; ilgili taraflar cana, mala, sağlığa ve çevreye verilen her türlü zarardan müteselsilen sorumludur.

Gönderenin yükümlülükleri

MADDE 11 – (1) Gönderen, taşınmak üzere sevk edilen tehlikeli yükü RID hükümlerine uygun bir biçimde taşımacıya teslim eder. Ayrıca;

a) Tehlikeli maddelerin taşınmasının, Bakanlıktan uygun yetki belgesi/taşıma lisansı almış ve özel izin gereken durumlarda bu izni almış olanlarca yapılmasını sağlamakla,

b) Tehlikeli maddelerin RID hükümlerine uygun sınıflandırılmış şekilde yüklenmesi ve taşınması konusunda gerekli önlemleri almakla,

c) Taşımacıya taşıma için gerekli sevk belgeleri ile gerekli bilgi ve verileri vermekle,

ç) RID Kısım 4’te tanımlanmış ve RID Kısım 6’ya göre imal edilmiş, onaylanmış ve sertifikalandırılmış ambalaj ve kapları kullanmakla,

d) Sevkiyata yönelik şartlara ve gönderme kısıtlamalarına uygun hareket etmekle,

e) Temizlenmemiş ve gazdan arındırılmamış boş tankların (sarnıç vagonlar, sökülebilir tanklar, tüplü gaz tankerleri, ÇEGK'ler, portatif tanklar ve tank-konteynerler) veya vagonların, büyük ve küçük dökme yük konteynerlerin uygun şekilde işaretlenmiş, etiketlenmiş ve kapalı olduklarından, sızdırmazlığından emin olmakla,

f) Diğer tarafların (paketleyen, yükleyen, dolduran ve benzeri) yükümlülüklerini üstlenerek yürütmesi halinde sevkiyatın RID şartlarına uygunluğunu sağlamak için gerekli tedbirleri almakla,

yükümlüdür.

Taşımacının yükümlülükleri

MADDE 12 – (1) Taşımacı;

a) Taşınacak tehlikeli maddelerin taşınması açısından bu Yönetmelik ve RID hükümlerine uygun olduğunu kontrol etmekle,

b) Tehlikeli maddelerin taşınması ile ilgili RID’da ve bu Yönetmelikte öngörülen tüm bilgi ve belgelerin trende eksiksiz ve doğru olarak bulundurulmasını sağlamakla,

c) Vagonlarda ve yüklerde görsel olarak belirgin bozukluk, sızıntı veya çatlak, eksik teçhizat olup olmadığını kontrol etmekle,

ç) Sarnıç-vagonların, tüplü gaz tankerlerinin, sökülebilir tanka sahip vagonların, portatif tankların, tank-konteynerlerin ve ÇEGK'lerin test, muayene ve kontrol sürelerinin geçip geçmediğini kontrol etmekle,

d) Vagonlar için RID’da tanımlanmış olan tehlike ikaz levhaları ve işaretlerin vagonlara takılmasını sağlamakla,

e) RID Bölüm 5.4.3’te tarif edilen yazılı talimatı makiniste/tren görevlisine vermekle,

f) Taşımada görev alan personelin yazılı talimatları okumasını, anlamasını ve gerektiği şekilde uygulayabilmesini sağlamakla,

g) Taşımada görev alan personel için yazılı talimatta belirtilmiş olan kişisel korunma teçhizatının makinist kabininde bulunmasını sağlamakla,

ğ) Bu Yönetmelikte belirtilen şartlardan herhangi birinin ihlal edilmiş olduğunu tespit ederse, taşımayı söz konusu ihlal giderilinceye kadar başlatmamakla,

h) Taşıma sırasında, taşımanın güvenliğini tehlikeye sokacak bir ihlal oluşursa, trafik güvenliği, gönderilen maddenin güvenliği ve kamu güvenliği bakımından, taşımayı söz konusu ihlal ortadan kaldırılıncaya kadar beklemeye uygun en yakın alanda durdurmakla, taşımayı ancak gerekli şartlar yerine getirildiği takdirde devam ettirmekle,

ı) Demiryolu altyapı işletmecisinin, bu Yönetmelikte ve RID’da belirtilen yükümlüklerini yerine getirebilmesi için, gerekli bilgileri vermekle,

i) Taşımada görev alan personelin, RID hükümlerine uygun eğitim almasını sağlamakla,

j) Yaptığı taşımalarda meydana gelen kazalarla ilgili olarak, RID hükümlerine göre hazırlanmış bir raporu kaza tarihinden itibaren en geç otuz gün içerisinde Bakanlığa vermekle,

k) Taşıma sırasında görev alan personele yangın söndürme cihazlarının kullanımı konusunda eğitim vermek ve yangın söndürücülerinin görev mahallinde bulunmasını sağlamakla,

l) Sadece taşıması yapılacak olan maddeye uygun olan sarnıç vagon ve vagonları kullanmakla,

yükümlüdür.

Alıcının yükümlülükleri

MADDE 13 – (1) Alıcı;

a) Yükün teslim alınmasına engel bir durum olmadıkça yükün kabulünü ertelememekle ve boşaltma işlemi tamamlandıktan sonra kendisiyle ilgili RID’da öngörülen şartları yerine getirmekle,

b) Vagon veya konteynerlerin, RID’ın boşaltmaya ilişkin şartlarının yerine getirilmesi halinde boşaltılmasını, bu hükümlerin yerine getirilmemesi durumunda ise iade edilmesini sağlamakla,

c) Diğer tarafların (boşaltan, temizleyici, dezenfekte hizmeti ve benzeri)  yükümlülüklerinin üstlenilerek yürütülmesi halinde ilgili RID hükümlerine uymak için uygun tedbirleri almakla,

ç) Boşaltmak üzere emrine verilen vagon ve diğer yük taşıma birimlerini süresi içinde emniyetle boşaltma yapılmasını sağlayacak ekipmana sahip olmakla veya temin etmekle,

yükümlüdür.

Yükleyenin yükümlülükleri

MADDE 14 – (1) Yükleyen;

a) Tehlikeli maddeleri, ancak RID hükümlerine uygun şartlar sağlanmış olması halinde, taşımacıya teslim etmekle, 

b) Paketlenmiş tehlikeli maddeleri ya da temizlenmemiş boş paketleri taşımacıya verirken paketlerin zarar görüp görmediğini kontrol etmekle,

c) Hasarlı veya sızdırma riski taşıyan ya da boş temizlenmemiş tehlikeli madde paketlerini hasar giderilene kadar yüklememekle,

ç) Tehlikeli maddeleri vagona, büyük ya da orta boy dökme yük konteynere yüklerken, yükleme ve elleçlemeye ilişkin özel koşullara uygun hareket etmekle,

d) Tehlikeli maddeleri doğrudan taşıma için teslim alırken vagon veya büyük konteynerlerin işaret ve etiketlenmesi ile vagon veya büyük konteynerlere turuncu plaka takılmasına ilişkin RID’da belirtilen koşullara uygun hareket etmekle,

e) Paketleri yüklerken, vagon veya konteynere daha önce yüklenmiş olan yükleri de göz önüne alarak, birlikte yükleme yasaklarına ve ayrıca; besin ve gıda maddelerinin ya da hayvan yemlerinin ayrı tutulması kurallarına uymakla,

f) Tehlikeli maddeleri yükleyecek personelin bu konuda eğitim almış olmasını sağlamak ve gerektiğinde bu eğitim belgelerini Bakanlığa ibraz etmekle,

g) Yükleme yapıldığı sırada yakın çevrede ateş yakılmasına, açık ışıklandırma yapılmasına ve sigara içilmesine izin vermemekle, kıvılcım çıkma özelliğine sahip cisimler bulundurmamakla ve bu özelliğe sahip giysiler ile çalışmamakla,

ğ) Yüklenen tehlikeli yüklerin, vagon içindeki yükleme emniyetinin ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat hükümlerine uygun olmasını sağlamakla,

h) Tehlikeli maddelerin vagonlara, konteynerlere ve diğer yük taşıma birimlerine yükletilmesi işlemlerinin mutlak suretle bu iş için ayrılmış, emniyet şartları sağlanmış alanlarda yapmakla,

ı) Tehlikeli maddeler vagonlara yüklenirken, el frenlerinin sıkılı olduğunu kontrol etmekle ve gerektiğinde vagonların takozlanmasını sağlamakla,

i) Tehlikeli madde taşımasına tahsis edilen açık vagonların üzerlerinin, yükleme yapıldıktan sonra muşamba/branda ile örtülmesini sağlamakla,

yükümlüdür.

Paketleyenin yükümlülükleri

MADDE 15 – (1) Paketleyen;

a) RID’da belirtilen ambalajlama veya karışık ambalajlama koşullarına yönelik şartlara uymakla,

b) Taşımaya hazırlanan paketlerin, ambalajların işaretlenmesi ve etiketlenmesine yönelik RID’da belirtilen şartlara, uygun hareket etmekle,

yükümlüdür.

Dolduranın yükümlülükleri

MADDE 16 – (1) Dolduran;

a) Dolum öncesinde; sarnıç vagonların, sökülebilir tanka sahip vagonların, portatif tank veya tank konteynerlerin, tüplü gaz tankerlerinin/vagonlarının, çok elemanlı gaz konteynerlerinin ve ekipmanlarının teknik olarak eksiksiz ve taşımaya uygun olduğunu kontrol etmekle,

b) Tehlikeli madde taşınmasında kullanılan ve bu maddenin (a) bendinde belirtilen yük taşıma birimlerinin test, muayene ve kontrol sürelerinin geçerliliğini kontrol etmekle,

c) Dolumu yapılacak tehlikeli maddelere uygun olan ve bu hususta Uygunluk/Onay Sertifikası bulunan ve bu maddenin (a) bendinde belirtilen yük taşıma birimlerine dolum yapmakla,

ç) Dolum esnasında doldurma kurallarına uygun hareket etmekle,

d) Doldurulan madde için izin verilen azami doldurma oranını ve azami dolum hacim oranını geçmemekle,

e) Dolumu yaptıktan sonra tankın kapatma tertibatının sızdırmazlığını kontrol etmekle,

f) Doldurulan tehlikeli maddelerin, bu maddenin (a) bendinde belirtilen yük taşıma birimlerinin dış yüzeyine bulaşmadığını kontrol etmekle,

g) Tehlikeli maddeleri taşımaya hazırlarken; bu maddenin (a) bendinde belirtilen yük taşıma birimlerine, turuncu plakanın, işaret veya etiketlerin ve manevra etiketlerinin/levhalarının RID hükümlerine uygun şekilde takılmasını sağlamakla,

ğ) RID hükümlerine göre taşınması özel kurallara veya kısıtlamalara bağlanan tehlikeli maddelerin dolumunu, yetkili mercilerden bu hususta izin almadıkça yapmamakla,

h) Dolum yaptığı sırada, yakın çevrede ateş yakılmasına, açık ışıklandırma yapılmasına ve sigara içilmesine izin vermemekle, kıvılcım çıkma özelliğine sahip cisimler bulundurmamakla ve bu özelliğe sahip giysiler ile çalışmamakla,

yükümlüdür.

Tank-konteyner/portatif tank sahibi veya işletmecisinin yükümlülükleri

MADDE 17 – (1) Tank-konteyner/portatif tank sahibi veya işletmecisi;

a) Taşıma ünitelerinin yapı, ekipman, test ve markalanmasının RID hükümlerine uygunluğunu sağlamakla,

b) Tank-konteyner/portatif tankın bir sonraki teste kadar, RID’da yer alan hükümlerin sağlaması için, gövde ve ekipman bakımını yerine getirmekle,

c) Gövde veya gövde ekipmanı emniyetinin tamir, tadilat veya bir kaza sonucunda azalma eğilimi gösterip göstermediğini ayrıca kontrol etmekle,

yükümlüdür.

Sarnıç-vagon sahibi veya kullanıcılarının yükümlülükleri

MADDE 18 – (1) Sarnıç-vagon sahibi veya kullanıcıları;

a) Vagonun yapı, ekipman, test ve işaretlemeye ilişkin olarak RID hükümlerine uygunluğunu sağlamakla,

b) Sarnıç-vagonun bir sonraki teste kadar, RID’da yer alan şartları sağlaması için, tank ve ekipman bakımını yerine getirmekle,

c) Gövde veya gövde ekipmanı emniyetinin tamir, tadilat veya bir kaza sonucunda azalma eğilimi gösterip göstermediğini ayrıca kontrol etmekle,

yükümlüdür.

Demiryolu altyapı işletmecisinin yükümlülükleri

MADDE 19 – (1) Demiryolu altyapısı işletmecisi;

a) Manevra alanlarına yönelik dâhili acil durum planlarının RID Bölüm 1.11’e uygun şekilde hazırlanmasını sağlamakla,

b) Taşıma esnasında 12 nci maddede yer alan taşımacıya ait yükümlülük kapsamında bulunan ve aşağıda yer alan;

1) Her bir vagonun numarasının ve vagon tipinin belirtilmesi suretiyle tren kompozisyonuna ait bilgilerine,

2) Her bir vagonda bulunan tehlikeli maddelerin BM numaraları veya RID Bölüm 3.4 uyarınca sadece tehlikeli maddelerin sınırlı miktarda paketlenip taşınması durumunda ise bu maddelere ait bilgilere,

3) Her bir vagonun trendeki konum bilgilerine,

sahip olmak ve gerektiğinde ilgili mercilere vermekle yükümlüdür.

Boşaltanın yükümlülükleri

MADDE 20 – (1) Boşaltan;

a) Boşaltma öncesinde paket, konteyner, tank, ÇEGK veya vagon ve benzeri üzerindeki bilgiler ile taşıma evrakındaki bilgileri karşılaştırarak doğru yükün boşaltılacağını tespit etmekle,

b) Boşaltma öncesinde ve sırasında pakette, vagonda, tankta veya konteynerde boşaltma işlemini tehlikeye sokacak ölçüde bir tahribatın olup olmadığını kontrol etmekle,

c) Bu maddenin (b) bendinde belirtilen bir durumun tespiti halinde, gerekli önlemler alınıncaya kadar boşaltma işlemine ara vermekle,

ç) Boşaltılması sırasında vagon, tank veya konteynerin dışına bulaşan tehlikeli artıkları temizlemekle,

d) Boşaltma işlemi tamamlandıktan sonra vana ve kontrol kapaklarının güvenli bir şekilde kapatılmasını sağlamakla,

e) Taşımayı gerçekleştiren vagonların veya konteynerlerin ürün değişikliği halinde öngörülen temizleme ve arındırma işlemlerinin yapılmasını sağlamakla,

f) Tehlikeli maddelerin taşınmasını takiben vagonların ve konteynerlerin tamamen boşaltılmış, temizlenmiş, gazdan arındırılmış, dezenfekte edilmiş olması durumunda, üzerindeki tehlike işaretlerini veya turuncu plakaları kaldırmakla,

g) Boşaltma alanında güvenlik önlemlerinin tam olarak alınmış olmasını sağlamakla ve boşaltma işleminde kullanılan donanımın düzgün olarak çalıştığını kontrol etmekle,

ğ) Tehlikeli maddelerin vagonlardan, konteynerlerden ve diğer yük taşıma birimlerinden boşaltılması işlemlerinin, mutlak suretle bu iş için ayrılmış, emniyet şartları sağlanmış alanlarda yapmakla,

h) Boşaltma yapıldığı sırada yakın çevrede ateş yakılmasına, açık ışıklandırma yapılmasına ve sigara içilmesine izin vermemekle, kıvılcım çıkma özelliğine sahip cisimler bulundurmamakla ve bu özelliğe sahip giysiler ile çalışmamakla,

yükümlüdür.

Akaryakıt ve bitüm tanklarının sahip olması gereken donanım ve özellikler

MADDE 8 -(1) Maksimum çalışma  basıncı 0,5 bardan az olan akaryakıt ve bitüm tankları aşağıda belirtilen donanım ve özelliklere sahip olmak zorundadır.

 a) Et kalınlıkları aşağıda bulunan tabloda belirtilen değerlerden az olmayacaktır.

b) Tankın eşdeğer çapı 1,8 metre altında ise yukarıdaki tabloda belirtilen kalınlıklar 1 mm azaltılabilir ancak hiçbir şekilde 3 mm altına inemez.

c)Tankların görülebilecek bir yerine tankın net kapasitesi yazılacaktır. Tank bölmelerden oluşuyorsa net kapasiteler her bir bölme için ayrı ayrı yazılmış olacaktır.

ç)ADR bölüm 3.2 tablo A'ya göre tankta taşınan tehlikeli maddeye ait tank kodunun 3. Harfi B olan tankların her bir bölmesinde dip vana bulunacaktır. Dip vana bulunmayan tankların diğer hususlar bakımından uygun olması durumunda tankın kullanıma 1 Ocak 2022 yılına kadar müsaade edilir.

d)Tank üstünde mevcut bulunan teçhizatlar için sertifikalı olma şartı aranmaz. Ancak yeni takılacak teçhizatların , teçhizat üretecisinin  ADR'de atıf yapılan standartlara uygunluğunu gösteren beyanı aranacaktır.

e) Bitüm taşımacılığı yapan tanklarda ısıl yalıtım mevcut olacaktır.Yüksek sıcaklıkta dolum yapılan tanklarda dolum esnasında malın noktasal olarak yığılmasını engellemek için deflektörler bulunacaktır.

f) LPG ve  Vakum izolasyonu ile soğutularak sıvılaştırılmış gazları taşıyan tankların dışında diğer gaz türlerini taşıyan tanklar içinde bu fıkra hükümleri uygulanır.Söz konusu tankların testlerinde ADR hükümleri geçerlidir.

g)Vakum izalasyonlu kriyojenik tankların muayenelerinde test için gerekli bilgilere tank plakasından veya tanka ait daha önceki muayene kayıtlarından ulaşılmadığı ve söz konusu bilgilerden şüpheye düşüldüğü durumlarda Ek-1'de istenen formatta tankın üreticisi tarafından hazırlanan beyan araç sahibi tarafından Onay Kuruluşunuza İbraz edilmelidir.

ğ)LPG ve vakum izolasyonlu kriyojenik tanklar dışında kalan diğer gaz türlerini taşıyan tankların muayenelerinden önce üretici firma tarafından Ek-1'de istenen formatta tankın üreticisi tarafından hazırlanan beyan araç sahibi tarafından Onay kuruluşuna ibraz edilmelidir.

Bu beyan esas alınarak muayene faaliyetleri yürütülür. İlgili tanklarda söz konusu beyana ulaşılamadığı durumlarda tankın iç kontrolü ve et kalınlığı ölçümü yapılmaksızın  ADR'de belirtilen test basınçlarına göre hidrostatik basınç ve sızdırmalık testleri yapılarak tankların kullanımına  1 Ocak 2022 yılına kadar müsaade edilir.

Sıvı kimyasal taşıyan tankların sahip olması gereken donanım ve özellikler

 MADDE 10 (1) Taşınan tehlikeli malın UN numarası karşılığında tank kodunun ikinci harfi ( G , 1.5 ve 4 ) olan  ve sıvı kimyasal taşıyan tanklar aşağıda belirtilen özelliklere sahip olacaktır.

a) Tankta  kullanılan contalarda herhangi bir aşınma ,yıpranma  vb. belirtiler olmayacaktır.

b) Metal tankların et kalınlıkları aşağıda  bulunan tabloda belirtilen değerlerden az olmayacak ancak, basınçlı kimyasal taşıyan tanklar sadece paslanmaz çelikten mamul olacaktır.

b) Tankın eşdeğer çapı 1,8 metre altında ise yukarıdaki tabloda belirtilen kalınlıklar  1 mm azaltılabilir ancak hiçbir şekilde 3 mm  altına inemez.

c) ADR Bölüm 3.2 tablo  A' ya göre tankta taşınan tehlikeli maddeye ait tank kodunun  3.Harfi  B olan tankların her bir bölmesinde dip vana bulunacaktır .

ç) Tankların her bir bölme üstünde sızdırmaz özellik gösteren güvenlik valfi bulunacaktır.Sızdırmaz özellik göstermeyen güvenlik ekipmanı bulunan takların diğer özellikleri uygun olması durumunda  1 Ocak  2020  yılına kadar kullanıma müsaade edilir.

d) Fiber takviyeli kompozit malzemeden yapılan tanklarda tank gövde malzemesinde herhangi  bir  aşınma  , deformasyon ve renk değişikliği belirtileri bulunmayacaktır. Bu tanklarda  et kalınlığı şartı aranmaz ancak , et kalınlığı haricinde bu fıkradaki diğer hükümler geçerlidir.

e)  Tank üstünde mevcut bulunan teçhizatlar için sertifikalı olama şartı aranmaz. Ancak yeni takılacak teçhizatların , teçhizat üretecisinin  ADR'de atıf yapılan standartlara uygunluğunu gösteren beyanı aranacaktır.

Basınçlı kimyasal taşıyan tankların sahip olması gereken donanım ve özellikler

MADDE 11 (1) 4 bar üstü hesasplama basıncına sahip sıvı kimyasalları taşıyan tanklar, ADR'de beliritlen özelliklere sahip olmak zorundadır.

a)EX II araçta örtülü /brandalı taşımacılığa izin verilir. EX III araçta  örtülü/brandalı taşımacılık  yapılamaz . EX II araçlarda kullanılacak örtünün/ brandanın yanma hızı,  ISO taşımacılık yapılamaz. EX II araçlarda kullanılacak örtünün/brandanın yanma hızı , 3795: 1989'a göre 100 mm / dakikayı geçmeyecektir.

b) Bu araçlar patlayıcıları , dış tehlikelerden ve hava koşullarından koruyacak şekilde yapılmış ve donatılmış olacaktır.

c) Bu araçlarda sürücü bölmesi aralıksız bir duvar ile yük bölmesinden ayrılmış olacaktır.

ç) Taşınan tehlikeli maddelerin yükleme yüzeyi , yüke herhangi herhangi bir şekilde zarar vermeyecek şekilde yapılmış olacak ve yükleme bölgesinde yükün kaymasını engelleyecek önlemler alınmış olacaktır.

d) Araç üstyapısında  kullanılan elektrik aksamının nominal voltajı 24 v'yi geçmeyecektir.

e)  EX II araçlarda yük bölmesindeki aydınlatma sistemi tavanda yer alacak , kabloları ya da ampülü dışarıyla temas etmeyecek şekilde kaplamış olacaktır.

f) Yük bölmesindeki  elektrik tesisatı tozdan korumalı  (IP 54 veya dengi ) ve uyumluluk grubu J için  bu değer en az IP 65 olacaktır.

g) Patlayıcı Maddenin tank içerisinde taşınması durumunda;

      1. EX III araçlarının motor kısımları otomatik yangın söndürme sistemi olmalıdır.

      2.EX III araçlarda tekerlek yanmasına karşı metal  termal kalkan ile yükün korunması sağlanmış olmalıdır.

     3. EX III araçlarda tank ile araç arasında  en az  bir adet topraklama  bağlantısı olmalıdır.

 

MPÜB'nin sahip olması gereken donanım ve özellikler

MADDE 13 - (1)  Mobil Patlayıcı Üretim Birimleri  (MPÜB) aşağıda belirtilen özelliklere  sahip olmak zorundadır.

a) Üst Yapı ile araç arasında en az topraklama bağlantısı bulunacaktır.

b) Üst Yapı araca yerleştirilirken taşıma yüzeyinin toplam genişliği yüklü aracın ağırlık merkezi yüksekliğinin en az % 90'ı kadar olacaktır.

c) Yanmalı ısıtıcılar ADR'de belirtilen şartları karşılamak zorundadır.

ç) Motor kısımları otomatik yangın söndürme sistemi ile donatılmalıdır.

d) Tekerlek yanmasına karşı metal termal kalkan ile yükün korunması sağlanmış olacaktır.

e) Yük bir basınçsız tankta  taşınıyorsa , tank kısmı ile ilgili tank koduna uygun olarak bu Yönerge'de basınçsız olarak kimyasal taşıyan tanklar için belirtilen kriterler  sağlanmak zorundadır.

f) Yükün bir  basınçlı  tankta taşınması durumunda ise tank  ADR  Bölüm  6.12 şartlarını sağlamak zorundadır.

g) MPÜB ünitesi içerisindeki konteyner , ADR'de BK2 tipi yığın konteynerler için öngörülen zorunlulukları  sağlamalıdır.

ğ)MPÜB'ler ADR Bölüm 6.12'de belirtilen ekipman ve patlayıcılara yönelik özel bölme şartlarını sağlayacaktır.

TMTMYB almak ve yenilemek için gerekli belgeler

MADDE 9- (1) TMTMYB almak ve yenilemek isteyen gerçek ve tüzel kişilerin aşağıdaki belgeleri Genel Müdürlüğe vermeleri zorunludur.

a) Başvuru dilekçesi (vergi dairesi ve numarası belirtilecektir),

b) Ticaret veya Ticaret ve Sanayi Odalarına kayıtlı gerçek ve tüzel kişilere ait (geçerli unvan, adres, ortaklar ile temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin isimlerinin yer aldığı, mesleki eğitim-öğretim hizmetleri verebileceğini de belirten) Ticaret Sicili Gazetesi,

c) Ticaret Odaları veya Ticaret ve Sanayi Odalarından birisine kayıtlı olunduğuna dair belge,

ç) Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri ile temsil ve ilzama yetkililerin, adli sicil kaydı belgesi (gerçek kişi ise sahip ve/veya temsil ve ilzama yetkili yöneticiler, anonim şirket statüsündeki tüzel kişiliklerde ise, yönetim kurulu başkan ve üyeleri, genel müdür ve temsil ve ilzama yetkili yöneticiler, diğer şirket statüsündeki tüzel kişiliklerde ise, tüm ortaklar ve bu tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili yöneticiler; kaçakçılık, dolandırıcılık, dolanlı iflas, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, kaçak insan taşımacılığı veya ticareti, hırsızlık, rüşvet, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile 4422 sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleri ile Mücadele Kanununa giren suçlardan hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü bulunmamalı, ticari alanda kötü şöhret sahibi olmamak suretiyle mesleki saygınlığa sahip olmalıdır),

d) Temsil ve ilzama yetkili kişilerin noter tasdikli imza sirküleri,

e) Bakanlıkça Eğitici olarak yetkilendirilmiş kişi veya kişiler ile yapılan sözleşme ve Eğitici Belgesi fotokopisi,

f) Geçerli olan araç trafik ruhsat fotokopisi ile çeşitli pozisyonlardan çekilmiş araç resimleri,

g) Bu Yönerge kapsamında eğitim uygulamalarında kiralamak suretiyle taşıt kullanılacak ise; taşıt sahibi ile yapılan noter onaylı (bir yıldan az olmamak üzere) kira sözleşmesi.

h) Eğitim merkezi olarak kullanılacak yer kiralık ise; bu yere ait kira kontratı ile birlikte kiralanan işyerinin kiralayana ait olduğuna dair tapu örneği,

g) Eğitim merkezinin sorumlu müdürüne ait nüfus cüzdanı örneği, en az yüksekokul diplomasının sureti, adli sicil kaydı belgesi, en az 3 yıl eğitim hizmetlerinde yönetici olarak çalıştığını gösterir belge,

ğ) Yetki Belgesi talebinde bulunan gerçek ve tüzel kişilerin eğitim faaliyeti gösterecekleri yerlere ait itfaiye raporu ve belediyeden alınmış işyeri açma belgelerinin aslı ya da onaylı sureti,

ı) Uygulama eğitim alanına ait kira sözleşmesi ve/veya tapu örneği ile alana ait resimler,

(2) Eğitim merkezi adına yapılan her türlü sözleşme veya yazışmaların temsil ve/veya ilzama yetkisi bulunan kişilerce imzalanması zorunludur.

(3) Tehlikeli Madde Taşımacılığı Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesi talebinde bulunan üniversite veya sektör kuruluşları ile özel kanunlarla kurulmuş birlik ve odalar için birinci fıkranın (b) ve (c) bentleri aranmaz ancak mesleki yeterlilik eğitimi merkezi açılmasına dair yönetim kurulu kararının aslı veya noter tasdikli suretinin ibrazı zorunludur.

Yetki belgelerinin süresi

MADDE 10- (1) Bu Yönerge kapsamında verilen veya yenilenen yetki belgelerinin süresi 5 (beş) yıldır.

Yetki belgesi ücreti

MADDE 11- (1) Bu Yönerge kapsamında düzenlenen TMTMYB ücreti bu Yönergenin yayımlandığı tarih itibarıyla, 17.594 (onyedibinbeşyüzdoksandört) TL’dir. TMTMYB yenileme ücreti ise tam ücretin %5’i olarak alınır.

          (2) TMTMYB ücreti, her takvim yılı başında geçerli olmak üzere o yıl için Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılır.

Faaliyete başlama

MADDE 12- (1) Eğitim kuruluşu, yetki belgesinin düzenlenme tarihinden itibaren 6 (altı) ay içinde faaliyete başlamak zorundadır.

 

İdari müeyyideler ve yetki belgesinin iptali

MADDE 13- (1) Yetki belgeleri, Yönetmelik’te belirlenen idari müeyyideler ile iptal hükümlerine tabidir.

(2) Bu Yönergeyle getirilen şartları kaybedenler, 60 (altmış) gün içerisinde kaybedilen şartları sağlamazlar ise yetki belgeleri iptal edilir. 

 

Yetkilendirilecek kuruluşlar ve liman tesisleri

MADDE 10 – (1) İdare, bu Yönetmelik kapsamında belirlenen gerekli şartları sağlayan kuruluşları üçüncü şahıslara eğitim vermek üzere, liman tesislerini ise kendi personeline eğitim semineri düzenlemek üzere yetkilendirir.

Eğitim yetki belgesi almak için ibrazı zorunlu belgeler

MADDE 11 – (1) Yetkilendirme talebinde bulunan kuruluşlar ve liman tesisleri aşağıdaki bilgi ve belgelerle İdareye başvurur;

a) Başvuru dilekçesi,

b) Faaliyet alanı içerisinde denizcilik ile ilgili konuların yer aldığı dernek ve vakıflar için kuruluş tüzüğü, ticari kuruluşlar için Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi,

c) Temsil ve ilzama yetkili olanlardan en az iki kişinin adli sicil kaydı,

ç) Temsil ve ilzama yetkili olanlardan en az iki kişinin imza sirkülerinin onaylı sureti,

d) Vergi levhası fotokopisi,

e) Eğitim kuruluşları için IMDG Kod eğitici belgesi almış en az biri kadrolu olmak kaydıyla iki eğitici,  liman tesisleri için ise kadrolu en az bir eğiticinin;

1) IMDG Kod eğitici belgeleri,

2) Eğiticilerin istihdam edildiğine dair yapılan sözleşme,

3) Kadrolu eğiticinin SGK bildirgesi,

4) Eğiticinin T.C. kimlik numarasını gösteren kimlik belgesi fotokopisi,

f) ISO 9001-2008 kalite belgesi. Kendi personeline yönelik olarak eğitim semineri düzenleme yetkisi talebinde bulunan liman tesislerinden bu belge aranmaz.

(2) İdare tarafından eğitim yetki belgesi talebinin uygun görülmesini müteakip eğitim yetki belgesi ücretinin yatırıldığına dair belge/dekont İdareye ibraz edilir.

Eğitim yetki belgesinin düzenlenmesi ve yenilenmesi

MADDE 12 – (1) İdare tarafından başvurular 30 gün içerisinde değerlendirilir. Uygun bulunan başvurular için eğitim yetki belgesi ücretinin yatırıldığına dair makbuzun İdareye ibraz edilmesini müteakip, başvuruları uygun bulunan kuruluşlara, liman tesislerine eğitim yetki belgesi beş yıl süreyle düzenlenir.

(2) Yetkilendirilmiş kuruluş, yetki belgesinin geçerlilik süresinin dolmasından üç ay önce İdareye başvurması ve 11 inci maddede belirtilen başvuru şartlarını sağladığının tespit edilmesi halinde, İdare tarafından yetki belgesi beş yıl süre ile yenilenir.

Yetkilendirilmiş eğitim kuruluşları ile liman tesislerinin yükümlülükleri

MADDE 13 – (1) Yetkilendirilmiş eğitim kuruluşları ile liman tesisleri;

a) Eğitim seminerlerini, eğiticilere yazılı ve görsel anlatım imkânları veren, katılımcıların rahat edebileceği şekilde iklimlendirilmiş temiz bir ortamda vermekle,

b) Katılımcıların ve eğiticilerin derslere devamlarını sağlamak ve bu hususta günlük yazılı kayıt tutmakla,

c) Gerekli ve yeterli eğitim araç ve gereçlerini temin etmek ve faal durumda bulundurmakla,

ç) Eğitim seminerlerini 30 kişiyi geçmeyecek şekilde düzenlemekle,

d) Bu eğitimleri, İdare tarafından yetkilendirilen eğitimcilere verdirmekle,

e) Eğitim programlarını bitirenlere, alınan eğitimin niteliğini belirten katılım sertifikası vermekle,

f) Verilen eğitimlere ilişkin kayıtları en az üç yıl süreyle saklamakla,

g) Eğitim faaliyetleriyle ilgili olarak bilgileri eğitim başlama tarihinden en az üç gün önce e-Devlet sistemi üzerinden UDHB Eğitim Kurumları Hizmetleri aracılığıyla İdareye bildirmekle,

ğ) Eğitimin düzenli ve disiplinli bir şekilde yürütülmesini ve sonuçlandırılmasını sağlamakla,

h) Eğitime ilişkin kitap, CD ve benzeri yazılı ve görsel malzemeleri hazırlamakla ve istenmesi halinde İdareye göndermekle,

ı) Yapılacak iş ve işlemlerde ilgili kanunlara, bu Yönetmelik hükümlerine ve Bakanlıkça yayımlanan genelge ve talimatlara uymakla,

i) Denetim ve inceleme yapmakla görevli olan Bakanlık personeline, istenilen bilgi ve belgeleri vermekle,

j) Unvan, adres, ortak (halka açık sermaye şirketlerinde hamiline yazılı hisse devirleri hariç), hisse devri, yönetici, temsile yetkili şahıs, eğitici kadrosu ve benzeri her türlü değişikliği, değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren 15 gün içinde İdareye bildirmekle,

yükümlüdür.

Yetkilendirme

MADDE 8 – (1) Bakanlık tarafından yetkilendirilen Onay Kuruluşu, bu Yönetmelikte belirtilen araç ve üst yapı muayenelerini, kendi kuracağı muayene merkezlerinde yapabileceği gibi Ek-4’te belirtilen kriterleri karşılayan diğer muayene merkezlerinde de yapabilir. Bu durum Onay Kuruluşunun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

(2) Söz konusu muayene merkezlerinin işletilebilmesi için, Bakanlıktan, İşletme Yetki Belgesi alınması gerekir.

(3) Onay Kuruluşu yapacağı iş ve işlemleri yayımlanan ilgili ulusal mevzuata ve taraf olduğumuz uluslararası sözleşmelere göre yapmak zorundadır.

(4) Onay Kuruluşu, bu Yönetmelik kapsamında teknik muayene ve belgelendirme işlemlerini gerçekleştirmek üzere TÜRKAK tarafından ISO 17020 kapsamında A tipi muayene kuruluşu olarak akredite olmak zorundadır.

(5) Bakanlık birden fazla kurum/kuruluşa muayene merkezi kurma ve işletme yetkisi verebilir.

İşletme süresi

MADDE 9 – (1) Bakanlık tarafından muayene merkezleri için düzenlenen işletme yetki belgeleri beş yıl süre için geçerlidir. İşleticilerin belgelerini yenilemek istemeleri halinde İşletme Yetki Belgesinin geçerlilik süresinin bitimine 90 gün kala müracaat etmeleri gerekir.

Ücretler

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında düzenlenen İşletme Yetki Belgesi ücreti, bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten itibaren yirmibindörtyüzelliiki Türk Lirası’dır. İşletme Yetki Belgesi yenileme ücreti ise tam ücretin %5’idir.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında olup tehlikeli madde taşıyan araçların yıllık teknik muayenesi, araç üst yapılarının ara/periyodik/istisnai muayeneleri ile ilgili olarak Onay Kuruluşu ve muayene merkezi tarafından alınacak ücretler, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesine müteakip Bakanlıkça yayımlanır.

(3) Bakanlıkça tespit ve ilan edilmiş olan ücret tarifesi, muayene merkezlerinde herkesçe görülebilecek uygun yerlere asılır.

(4) Bakanlıkça tespit ve ilan edilen muayene ücretleri, her yıl 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranlarında arttırılır.

Belge ücretleri

MADDE 14 – (1) Eğiticilere düzenlenen IMDG Kod eğitici belgesi ücreti bu Yönetmeliğin yayımı tarihi itibarıyla 571 (beşyüzyetmişbir) TL’dir. Söz konusu belgenin yenileme ücreti ise belge ücretinin %50’si kadardır.

(2)  IMDG Kod eğitim yetki belgesinin ücreti bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarih itibarıyla, 19372 (ondokuzbinüçyüzyetmişiki) TL’dir. Söz konusu belgelerin yenileme ücreti ise tam ücretin %5’i olarak alınır.

(3)  Belge ücretleri, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak tahsil edilir.

Denetim

MADDE 15 – (1) Yetkilendirilmiş kuruluşlar ile liman tesislerinin bu Yönetmelik kapsamında yer alan faaliyetleri Bakanlığın denetimine tabidir.

(2) Bakanlık yapacağı denetimleri, Liman Başkanlıkları personeli aracılığıyla yapar.

(3) İdare, kendi personeliyle de denetim yapabilir.

(4) Denetimler yılda en az bir kere olmak üzere İdarenin uygun gördüğü tarihte ve periyodlarda yapılır.

(5) Denetimle ilgili diğer mevzuat hükümleri saklıdır.

Eğitim yetki belgesi sahiplerinin uyarılması ve belgelerin askıya alınması

MADDE 16 – (1) Bakanlık personeli tarafından yapılan denetimler neticesinde, yetkilendirilmiş kuruluş ve liman tesisinin 13 üncü maddedeki yükümlülüklerini yerine getirmediği veya başvuru şartlarındaki yeterliliğini kaybettiğinin tespit edilmesi halinde, 18 inci maddede belirtilen idari para cezası uygulanır. Ayrıca, yetkilendirilmiş kuruluş ve liman tesisinin tespit edilen eksikliklerini tamamlamak üzere bir ay süre verilir.

(2) Bu süre sonunda, yetkilendirilmiş kuruluş ve liman tesisi eksikliklerini tamamlamaz ise eğitim yetkisi üç ay süreyle askıya alınır.

(3) Yetkileri askıya alınan yetkilendirilmiş kuruluş ve liman tesisi, eğitim yetkilerinin askıya alındığı süre içinde eğitim seminerleri düzenleyemez.

(4) Yetkileri kısıtlanan veya askıya alınan kuruluşlar, İdare tarafından duyurulur.

Eğitim yetkisinin iptali

MADDE 17 – (1) Yetkilerin askıya alındığı üç aylık süre sonunda, eksikliklerin devam ettiğinin tespiti halinde veya takip eden iki yıl içerisinde askıya alınmayı gerektirecek sebeplerin tekrarı halinde yetkilendirilmiş kuruluşun tüm yetkileri iptal edilir.

İdari yaptırımlar

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik gereklerini yerine getirmeyen yetkilendirilmiş kuruluşlar ile liman tesislerine 618 sayılı Kanun, 4922 sayılı Kanun ve 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili maddeleri gereğince idari yaptırım uygulanır.

(2) Aşağıda yer alan ihlallere, 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendine göre:

a) 13 üncü maddede yer alan hükümlere aykırı hareket eden yetkilendirilmiş kuruluşlara, her bir fıkra için 300 (üçyüz) Türk Lirası,

b) 9 uncu maddede yer alan hükümlere aykırı hareket eden IMDG Kod eğiticilerine, her bir fıkra için 100 (yüz) Türk Lirası,

idari para cezası uygulanır.

(3) Birinci fıkra kapsamında idari para cezasıyla cezalandırılan gerçek veya tüzel kişiler ile IMDG Kod eğiticilerine, aynı ihlali tekrar işlemeleri halinde iki katı idari para cezası uygulanır.

(4) Verilen idari para cezaları tebliğini müteakip bir ay içerisinde ödenir.

(5) Verilen idari para cezaları ödeme süresi içerisinde muhasebe yetkilisi mutemetleri veya muhasebe birimlerine (merkez muhasebe birimi, mal müdürlükleri ve defterdarlık muhasebe müdürlükleri) ödenmemesi halinde, kesinleşmesini müteakip yedi işgünü içerisinde vergi dairesine bildirilir. Vergi dairelerince bu idari para cezaları 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre takip ve tahsil edilerek genel bütçeye gelir kaydedilir.

(6) Bu maddede belirtilen idari para cezaları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Kanun uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır.

İdari para cezası karar tutanağının düzenlenmesi

MADDE 19 – (1) 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede öngörülen ve bu Yönetmelikte belirtilen hususlara uymayanlar hakkında, Bakanlık personeli tarafından “655 sayılı KHK İdari Para Cezası Karar Tutanağı” düzenlenir.

Tutanak düzenleyenlerin yükümlülükleri

MADDE 20 – (1) Tutanak düzenleyenler, tutanaklarla ilgili olarak;

a) Tutanaklara, Bakanlığın adı bulunan kaşe veya damgayı basmak,

b) Tutanaklara, kendi adını, soyadını, görev unvanını ve sicil numarasını yazarak veya bu bilgiler bulunan kaşe veya damgayı her nüshasına basarak imza etmek,

c) Tutanakları, tebliğ yerine geçmek üzere, hakkında işlem yapılana veya temsilcisine imza ettirmek ve bir nüshasını vermek,

ç) Tutanakları imza etmekten kaçınanlar için “imza etmedi” kaydı koymak,

d) Zorunlu hallerde resmi ve özel kurum veya kuruluşların sorumluları için “gıyabında” yazarak kayıt koymak,

e) Tutanakları düzenlendiği andan itibaren 48 saat içerisinde bağlı olduğu birime teslim etmek,

f) İdari para cezası karar tutanaklarını, kararın kesinleşmesini takip eden yedi iş günü içinde takip ve tahsil edilmek üzere borçlunun ikametgâhının, tüzel kişilerin kanuni ikametgâhının veya iş merkezlerinin bulunduğu yerdeki vergi dairesine, birden fazla vergi dairesi bulunması halinde süreksiz vergileri tahsil ile görevli vergi dairelerine göndermek,

g) Tutanakların birer örneğini değerlendirme için İdareye göndermek,

ile yükümlüdürler.

Diğer Hususlar

MADDE 14 (1)  Eski tankların olumlu sonuçlanan muayeneleri sonrası toplam tank ve bölme brüt hacimleri , göz sayısı, test basınçları , muayene tarihi ve onay kuruluşu tarafından verilecek tank seri numarası bilgilerini içeren tank plakası hazırlanarak tankın görünür bir yerine yerleştirilir. Muayene tarihi  ( ay ve yıl ) işaretlenip, tarihin yanısoğuk damga ile onay kuruluşu tarafından mühürlenir.

(2) Tank Muayene Kapsamı ilk/periyodik muayene ise muayene tarihi yanına "P" harfi , ara muayene ise "L" harfi eklenir.

(3) 7500 litreden fazla brüt hacme sahip göz bulunan tanklarda söz konusu bölme dalga kıranla 7500 litreden daha küçük brüt hacimlere ayrılmışsa, Tank plakasında ilgili gözün brüt hacminin yanına "S" harfi konulur.

(4) Gerek eski araçlar  gerekse de yeni araçlarda iki bölme veya dalgakıran arasındaki brüt hacmi 7500 litreyi aşan tank bulunması durumunda  ADR/Taşıt Uygunluk Belgelerinin açıklama kısmına ilgili bölme  için "%20 den fazla ve  % 80'den az dolum oranıyla taşımacılık faaliyeti yapılamaz" şerhi düşürülür.

(5) Üstünde imalat tarihi bulunmayan plastik  IBC'lerin  ( orta boy dökme  yük konteynır ) tehlikeli madde taşımacılığında kullanılmasına 1 Ocak 2019 yılına kadar müsaade edilir.

Üstünde imalat tarihi belirtilen plastik IBC'lerin kullanım süresi 5 yıldır.  Söz konusu IBC'lerin ara muayenesi 2,5 yılda  ( 3 ay) bir IBC işletmecisinin tesisinde onay kuruluşu denetiminde yapılır.

 Muayene tarihi (ay / yıl)  ve onay kuruluşunun mührü IBC plakasına işlenir.

(6) ADR mevzuatına uygun üretilmemiş eski metal IBC'ler  ( 2014  yılından önce üretilmiş  olanlar ) ile yeni metal IBC'lerin  ( 2014 yılından sonra üretilmiş olanlar , )  ara / periyodik  muayenesi  2,5 / 5  (ikibuçuk/ beş )  yılda  ( 3 ay ) bir  IBC işletmecisinin tesisinde onay kuruluşu denetiminde yapılır. Muayene tarihi ( ay / yıl ) ve onay kuruluşunun mührü IBC plakasına işlenir.

(7) ADR mevzuatına uygun üretilmemiş eski çok elemanlı gaz konteynerlerinin ara ve periyodik muayeneleri  ile bu yapıya ait basınçlı ekipmanlarının muayeneleri ADR 6.8.3.4.15 e göre  Onay Kuruluşu gözetiminde  ÇEGK 'nin işletmecisinin gösterdiği uygun bir yerde ADR mevzuatında belirtilen sürelerde gerçekleştirilir.

(8) 2014 yılından sonra üretilmiş tank / konteyner  çok elemanlı gaz konteyneri / tank takas gövdesi  ara ve periyodik muayeneleri ile bu yapıya ait basınçlı ekipmanlarının muayeneleri , ADR' ye uygun bir şekilde onay kuruluşu gözetiminde işletmecisinin gösterdiği uygun bir yerde gerçekleştirilir.

(9) İdare , Yönerge hükümleri ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat değişikliklerine  göre ilave şartlar isteyebilir ve bu Yönergenin uygulanmasına yönelik genelge veya talimatlar yayımlanabilir.

Plastik Tanklar

GEÇİCİ MADDE 1- (1) ADR'de taşımacılıkta kullanılmasına müsaade edilmeyen ancak , ülkemizde sıvı kimyasal maddelerin taşınmasında kullanılan plastik tankların olduğu eski araçların, Taşıt Durum Tespit Belgesi almaları şartıyla 31 Araık  2017 yılına kadar  kullanılmalarına müsaade edilir. Bu tarihten  sonra söz konusu maddelerin plastik tanklarda taşınmasına müsaade edilmez.

Yürürlülük

MADDE 15 - (1)  Bu Yönerge  yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 - (1) Bu Yönerge hükümlerini Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürü Yürütür.

Denetim esasları

MADDE 17 – (1) Karayolunda atık taşıyan araçlara yapılacak yol denetimlerinde aşağıdaki belgeler ile araçta bulunması zorunlu malzemeler kontrol edilir.

a) İl müdürlüğü tarafından araca verilen lisans belgesi.

b) İlk yardım ve müdahaleye ilişkin bilgileri içeren acil durum talimatnamesi.

c) Taşınan atığın adı ve özelliğine göre kaza anında yapılacak ilk yardım ve müdahalede gerekli olan malzeme ve gereçler.

ç) Aracı kullanan sürücünün atık taşımacılığına ilişkin yetkili kurum/kuruluşlardan almış olduğu Tehlikeli Mal Taşımacılığı Sürücü Eğitim Sertifikası (SRC5)/ADR Şoför Eğitim Sertifikası.

d) Taşınan atık için düzenlenen basılı UATF.

e) Aracın, Karayolu Taşıma Yönetmeliği hükümlerine uygun yetki belgesi kaydı.

İdari yaptırım

MADDE 18 – (1) Bu Tebliğ hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında 2872 sayılı Çevre Kanununda öngörülen müeyyideler uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 19 – (1) 18/1/2013 tarihli ve 28532 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Mevcut atık taşıma firma ve araç lisansları

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Mevcut atık taşıma lisansı olan/yeni lisans alacak firmalar, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde araçlarına mobil cihaz taktırarak lisanslarını Tebliğe uygun olarak yeniler/alır. Yenileme işlemi sırasında mevcut firma ve araç lisans süreleri uzatılmaz ve lisans ücretleri tekrar alınmaz.

Güvenlik danışmanı

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Tebliğin 5 inci maddesinin sekizinci fıkrasında belirtilen çevre görevlilerinin istihdamı/çevre danışmanlık hizmeti alınması şartı ile Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı belgesine sahip olmaları şartı bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl süreyle aranmaz.

Basılı UATF kullanımı

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Basılı UATF’ler bu Tebliğin yürürlük tarihi itibari ile mobil sistemle birlikte iki yıl boyunca kullanılmaya devam edilir. Bu süre içerisinde basılı UATF olmadan atık taşınamaz ve atık işleme tesisleri tarafından kabul edilemez.

Yürürlük 

MADDE 20 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 21 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

İstatistik

MADDE 17 – (1) İdare, tehlikeli madde taşımacılık faaliyetlerinin genel seyrinin tespiti ve politika oluşturulması bakımından bu faaliyetlere ilişkin istatistikler oluşturur.

(2) Tehlikeli madde taşımacılık faaliyetinde bulunanlar, talep edilen verileri İdareye sunmakla yükümlüdürler.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ulusal ve taraf olduğumuz uluslararası mevzuat hükümleri uygulanır.

(2) Tehlikeli yükler ile ilgili taraf olduğumuz uluslararası mevzuatta, İdarenin veya yetkili kurumun kararına, takdirine veya düzenlemesine bırakılmış hususlar İdare tarafından belirlenir.

(3) Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanması amacıyla, Bakanlıkça her türlü alt düzenleme yapılabilir.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmeliğin 9, 10, 11 ve 12 nci maddeleri 1/1/2016 tarihinde, 8 inci maddesi 1/1/2018 tarihinde, diğer maddeleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.

Muafiyetler ve özel izinler

MADDE 21 – (1) Bakanlık, tehlikeli maddelerin demiryoluyla taşınmasında, taraf olduğumuz ilgili uluslararası mevzuatta belirtilen muafiyet ve istisnaları uygulayabilir. 

(2) Bakanlık, teknik gelişmeler sonucu yeni tehlikeli maddelerin piyasaya çıkarılmasına bağlı olarak, söz konusu tehlikeli maddelerin bu Yönetmelik kapsamında taşınması ve elleçlenmesinin mümkün olmadığı durumlarda, taşıma sırasında herhangi bir emniyetsiz duruma mahal vermemek şartıyla, geçici süreli bir muafiyet veya izin verebilir.

(3) Muafiyetlerde, taşıma şekli ve elleçleme hususları ile tehlikeli yükün yapısı, sınıfı ve miktarı göz önüne alınır.

(4) İkinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen durumlarda, muafiyet veya özel izin verilebilmesi için başvuru sahibi; Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı tarafından hazırlanmış tehlikeli madde/maddelerin taşınması sırasında alınması gereken güvenlik tedbirlerini içeren bir rapor ibraz etmek zorundadır. Güvenlik Danışmanı tarafından hazırlanan raporda, aynı zamanda oluşabilecek riskler de belirtilmeli ve muafiyet veya özel iznin neden gerekli olduğu gerekçelerle açıklanmalıdır. Bakanlık başvuru sahibinden daha kapsamlı rapor sunmasını isteyebilir.

(5) Bakanlık, kamu menfaati veya kamu güvenliğinin söz konusu olduğu durumlarda, ilgili ve yetkili kamu mercilerinin talebi üzerine, bu Yönetmelik hükümleri ile ilgili olarak özel izin verebilir.

(6) Muafiyet ve özel izinlerin verilmesine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

İzlenecek güzergâhlar, yükleme, boşaltma ve stoklama alanları

MADDE 22 – (1) Demiryolu şebekesi üzerinde yapılacak tehlikeli madde taşımacılığında izlenecek güzergâhlar ile istasyon içinde stoklama, yükleme ve boşaltma yapılacak yerler ilgili Demiryolu Altyapı İşletmecisi tarafından belirlenir.

(2) Demiryolu üzerinden yapılacak askeri mühimmat ve patlayıcı madde taşımacılığında izlenecek güzergâhlar ile istasyon içinde yükleme ve boşaltma yapılacak yerler, ilgili garnizon komutanlıkları ile koordine edilerek o ilin valiliğince tespit edilir.

(3) Demiryolu sahasında tehlikeli maddenin stoklama, yükleme ve boşaltılması için ayrılan özel yer olmaması halinde, stoklama, yükleme ve boşaltma yapılamaz.

(4) Karayolu/denizyolu ile gelip demiryolu ile gidecek ya da demiryolu ile gelip karayolu/denizyolu ile gidecek tehlikeli madde yüklü dolu konteynerler, ilgili Demiryolu Altyapı İşletmecisi veya ilgili Demiryolu Tren İşletmecisine ait alanlarda bu iş için ayrılmış özel alanlarda, en çok 24 saat süre ile bekletilebilir. Ancak, bu yerlerde konteynerlerin içindeki yükün başka konteynerlere, vagonlara ve araçlara boşaltılması işlemleri yapılamaz.

(5) Limana gidecek olan tehlikeli madde taşıyan vagonların liman tesisine varışından en az 3 saat önce bildirim yapması zorunludur.

(6) Sınıf 1 Patlayıcı maddeler ve nesneler, Sınıf 6.1 Zehirleyici maddeler, Sınıf 6.2 Bulaşıcı maddeler, Sınıf 7 Radyoaktif malzemeler sınıfına giren tehlikeli maddelerin taşınmasında kullanılanlar hariç olmak üzere, tehlikeli madde taşımasında kullanılan temizlenmemiş boş taşıma kapları, boş konteynerler gibi taşıma birimleri; istasyonlarda yükleme boşaltmaları etkilemeyecek bir alanda en çok 48 saat bekletilebilir.

(7) Demiryolu ile yapılan tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan tren ve vagonların Türk Boğazlar bölgesindeki asma köprülerden ve tüp geçitlerinden geçişlerine müsaade edilmez.

Personelde aranacak nitelikler

MADDE 11 – (1) Muayene merkezlerinde çalıştırılacak personelde aşağıdaki şartlar aranır.

a) Teknik yönetici/teknik yönetici yardımcısında, üniversitelerin mühendislik, teknoloji fakülteleri, 4 yıllık teknik okul veya teknik eğitim fakültelerinden mezun olma şartı aranır.

b) Onay Kuruluşu uzmanı/muayene uzmanında, üniversitelerin mühendislik, teknoloji fakülteleri, 4 yıllık teknik okul veya teknik eğitim fakültelerinden mezun olma şartı aranır. Üst yapı ile ilgili kaynak kontrolü gerektirecek istisnai muayenelerde görev alacak muayene uzmanı, muayene için gerekli olan metotlardan en az birinden tahribatsız muayene seviye II sertifikasına sahip olmak zorundadır.

c) Muayene teknisyeni/teknikerinde, meslek yüksek okullarının makine, otomotiv, motor, tesviye, elektrik, iklimlendirme ve soğutma, kontrol ve otomasyon, mekatronik, elektronik bölümü veya meslek liselerinin makine, motor, tesviye, otomotiv, kontrol ve enstrümantasyon, bilgisayarlı nümerik kontrol, makine ressamlığı, metal işleri, döküm, elektrik, proses kontrol, elektro-mekanik, elektro-mekanik taşıyıcılar, elektronik, soğutma ve iklimlendirme, hidrolik pnömatik, tesisat teknolojisi, iş makineleri veya mekatronik bölümlerinden birinden mezun olması ve her vardiyada en az birinin CE sınıfı sürücü belgesine sahip olması gerekir.

ç) Teknik yönetici ve yardımcısı, onay kuruluşu uzmanı, muayene uzmanı, tekniker ve teknisyenlerin, ADR Genel Bilgilendirme, ADR Tank Muayeneleri ve ADR Araç Uygunluk Muayeneleri konularında, minimum 20 saat, Onay Kuruluşundan eğitim almaları gerekmektedir. Ayrıca söz konusu personelin her iki yılda bir ADR güncellemeleriyle ilgili sekiz saat yenileme eğitimi almaları zorunludur.

(2) Muayene merkezlerinde görev alacak her kademedeki personelin, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kaçakçılık, dolandırıcılık, dolanlı iflas, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, hırsızlık, rüşvet ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü bulunmamaları şarttır.

Çalışma gün ve saatleri

MADDE 12 – (1) İşletici, muayene merkezini, günde en az yedi buçuk (7,5) saat, haftada en az kırk beş (45) saat açık ve hizmet sağlamaya hazır halde bulundurmak zorundadır. Bakanlık, söz konusu süreleri ihtiyaçlara göre değiştirebilir.

(2) Yeterli personelin sağlanması ve Onay Kuruluşunun izni ile muayene merkezleri, vardiya sistemi ile çalışabilir. Ayrıca işletici talebi olmaksızın, Genel Müdürlük tarafından talep edilmesi halinde, gerekli görülen muayene merkezlerinde en geç bir ay içerisinde vardiya sistemine geçilir.

(3) Bu maddedeki düzenlemeler muayene merkezinin faaliyet gösterebileceği çalışma gün ve saatlerini düzenlemekte olup, işçilerin çalışma, dinlenme ve izin süreleri 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili mevzuata tabidir.

Tehlikeli madde taşımacılığı eğitiminin içeriği

MADDE 14- (1) Tehlikeli madde taşımacılığı eğitimi;

a) ADR Temel Eğitimi: ADR Temel Eğitimi en az 18 saat teorik, 1 saati uygulama olmak üzere toplam 19 ders saati olarak asgari aşağıdaki hususları içerir:

1) Tehlikeli malların taşınmasına ilişkin genel hükümler,

2) Başlıca tehlikeli madde sınıfları,

3) Atık naklinin denetlenmesinde çevrenin korunmasına ilişkin bilgiler,

4) Farklı tehlikeli madde sınıfları için geçerli olan önleyici ve güvenlik tedbirleri,

5) Kaza sonrasında yapılması gerekenler (ilk yardım, yol güvenliği, koruyucu donanımın kullanımına dair temel bilgi, yazılı talimat vb.),

6) İşaretleme, etiketleme, levhalama ve turuncu renkli ikaz levhası kullanımı ve özellikleri,

7) Tehlikeli malların taşınması esnasında şoförün yapması ve yapmaması gerekenler,

8) Taşıt üzerindeki teknik teçhizatın çalıştırılma yöntemleri ve amaçları,

9) Aynı taşıtta veya konteynerde karışık yüklemeye ilişkin yasaklar,

10) Tehlikeli malların yüklenmesi ve boşaltılması esnasında alınacak tedbirler,

11) Hukuki sorumluluklara ilişkin genel bilgiler,

12) Çok-Modlu taşımacılık faaliyetlerine ilişkin bilgiler,

13) Deniz ve Hava Limanlarına tehlikeli yük getiren veya limanlardan yük alan araç sürücülerine yönelik ilgili Uluslararası sözleşmeler kapsamında genel bilgiler,

14) Paketlerin elleçlenmesi ve istiflenmesi,

15) Tünellerde trafik kısıtlamaları ve tünellerde davranış talimatları (kazaların önlenmesi, güvenlik, yangın veya diğer acil durumlarda alınması gereken önlemler vb.),

16) Güvenlik bilinci (özellikle terör olaylarına ilişkin),

17) Yükleme emniyetine ilişkin genel hükümler,

18) Yükleme emniyetini sağlayan ekipmanların tanıtımı,

19) Tehlikeli mal taşımacılığı yapan araçlarda bulunması gereken evrakların tanıtımı,

b) ADR Tank Eğitimi: ADR Temel Eğitimini tamamlayanların katılabileceği ADR Tank Eğitimi en az 12 saat teorik, 1 saati uygulama olmak üzere toplam 13 ders saati olarak asgari aşağıdaki hususları içerir.

  1) Yükün hareketleri de dahil olmak üzere, yolda bulunan taşıtların davranışları,

2) Taşıtların özel gereklilikleri,

3) Çeşitli ve farklı doldurma ve boşaltma sistemleriyle ilgili genel teorik bilgi,

4) Bu taşıtların kullanımında uygulanabilir ilave özel şartlar (tip onay belgeleri, onay işareti, levhalama ve turuncu renkli ikaz levhası vb).

c) ADR Sınıf 1 Eğitimi: ADR Temel Eğitimini tamamlayanların katılabileceği ADR Sınıf 1 Eğitimi en az 8 ders saati olmak üzere asgari aşağıdaki hususları içerir.

1) Patlayıcı ve piroteknik maddelere ve nesnelere ilişkin özel tehlikeler,

2) Sınıf 1’e giren maddelerin ve nesnelerin birlikte yüklenmesine ilişkin özel gereklilikler.

ç) ADR Sınıf 7 Eğitimi: ADR Temel Eğitimini tamamlayanların katılabileceği ADR Sınıf 7 Eğitimi en az 8 ders saati olmak üzere asgari aşağıdaki hususları içerir.

1) İyonlaştırıcı radyasyona ilişkin tehlikeler,

2) Radyoaktif malzemelerin ambalajlanması, elleçlenmesi, birlikte yüklenmesi ve istiflenmesine ilişkin özel gereklilikler,

3) Radyoaktif malzeme taşıyan araçların karıştığı bir kaza durumunda alınacak özel tedbirler.

(2) Tehlikeli madde taşımacılığı Yenileme Eğitimleri:

a) Yenileme Eğitimleri düzenli aralıklarla devam edilen bilgi yenileme programları olup, şoförlerin bilgilerini güncelleştirme amacına hizmet edecek, yeni teknik, yasal düzenleme ve tehlikeli maddelerle ilgili gelişmeleri kapsar.

b)Yenileme Eğitimleri, bu maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen ilk temel veya ilk uzmanlık eğitimleri için belirlenen sürelerin en az yarısı kadar olacaktır.

Eğitim ücreti

MADDE 15- (1) Kursiyerlere verilecek eğitimlerde alınacak ücretler eğitim kurumlarınca belirlenir.

(2) Eğitim ücretlerinin ülke ekonomisi ve kamu yararı aleyhine sonuç vermesi ve aşırı ücret uygulanması veya rekabet ortamının bozulması halinde ve gerektiğinde taban ve tavan eğitim ücretleri Bakanlıkça tespit edilebilir.

Eğitim dönemi

MADDE 16 -(1) Eğitim kurumlarınca, her eğitim döneminin başlama ve bitiş tarihlerine ilişkin bildirimler ile kursiyerlere ait bilgiler http://kamu.turkiye.gov.tr ‘sistemi üzerinden yapılır.

(2) Eğitim kurumları, yeni başlatacağı eğitim dönemine ilişkin bildirimlerini (dönem güncelleme, ders ekle/çıkar, kursiyer ekle/çıkar ) eğitim döneminin başlama tarihinden en az 7 (yedi) takvim günü öncesinde yapar. Bu sürenin son gününün akşamı saat 20.00 itibariyle dönem kapanır ve sistem üzerinde işlem yapılamaz.

(3) Kursiyerlere ait bilgilerin kaydı sırasında kursiyerlere ait taranacak resimlerin renkli, en çok 6 ay önce çekilmiş ve 4x6 ebadında vesikalık resim olacak, bu resimler Mesleki Yeterlilik Eğitimi Tamamlama Belgesinde ve kursiyerin sınav giriş belgesinde de kullanılacaktır.

(4) Mesleki Yeterlilik sınav giriş belgelerinde farklı kişiye ait fotoğraf olduğunun tespit edilmesi halinde bu belge ile sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılır.

(5) Her eğitim döneminin bitiş tarihini takip eden 10 takvim günü içerisinde eğitime katılan kursiyerlere eğitim merkezi tarafından sınav yapılır ve 100 puan üzerinden 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılır, 60 puanın altındakiler başarısız kabul edilir ve bu kişilerle birlikte devamsızlıktan kalan kursiyerler kurumların yetkililerince http://kamu.turkiye.gov.tr üzerinden bildirilir.

(6) Eğitim programı sonunda yapılan sınavı kazananlara Bakanlık onayını müteakiben eğitim kurumlarının yetkililerince http://kamu.turkiye.gov.tr üzerinden “Mesleki Yeterlilik Eğitimi Tamamlama Belgesi” düzenlenir.

Alt düzenlemeler

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanması amacıyla Bakanlıkça alt düzenleyici işlemler çıkartılabilir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 22 – (1) 11/2/2012 tarihli ve 28201 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslar Arası Kod Kapsamında Eğitim ve Yetkilendirme Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Uygulamaya geçiş durumu

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce, İdare tarafından yetkilendirilen eğitim kuruluşlarının, liman tesislerinin ve eğiticilerin belgeleri sürelerinin sonuna kadar geçerlidir.

(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce, İdare tarafından düzenlenen eğiticilerin eğitimi seminerine katılım sağlamış kişilerde 7 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen şartlar aranmaz.

Yürürlük

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.

Güvenlik danışmanı

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki taşımacı, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan olarak faaliyet gösteren işletmelerin, RID Bölüm 1.8.3’te yer alan hükümlere göre tehlikeli madde güvenlik danışmanı istihdam etmesi veya tehlikeli madde güvenlik danışmanından hizmet alması zorunludur.

Acil eylem planı

MADDE 24  – (1) Bir kaza ya da ihlalin, insan hayatı ve çevre üzerinde oluşacak olumsuz sonuçlarını mümkün olduğu kadar minimize etmek üzere, tehlikeli madde taşımacılığı yapan Demiryolu Altyapı İşletmecisi ve/veya Demiryolu Tren İşletmecileri tarafından, manevra hizmetleri ile tehlikeli madde yükleme, boşaltma ve taşımacılığı sırasında olabilecek kaza ya da ihlal durumlarında, uygulanmak üzere “Acil Eylem Planı” hazırlaması zorunludur.

(2) Acil eylem planına ilişkin talimatlar işyerlerinde ilgili personele tebliğ edilir ve görülecek yerlere asılır.

Eğitim

MADDE 25 – (1) Tehlikeli maddelerin demiryoluyla taşınmasında yer alan kişiler, RID Bölüm 1.3’tebelirtilen eğitimleri almak zorundadırlar. Tehlikeli maddelerin demiryoluyla taşınmasında yer alan kişilerin eğitimi ve bu eğitimleri verecek kurum ve kuruluşlara ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça düzenlenir.

Muayene periyodu

MADDE 13 – (1) ADR Kısım 9’un öngördüğü gerekliliklere uygun üretilmiş araçlar ile yurt içinde tehlikeli mal taşımacılığında kullanılmak kaydıyla izin verilen eski araçlar her yıl dönemsel teknik muayeneye tabi tutulurlar.

(2) Bir sonraki yıllık teknik muayene, belgenin son bulma tarihinden önceki ya da sonraki 30 gün içerisinde yapılabilir. Bu durumda düzenlenecek belgenin bitiş tarihi muayenenin yapıldığı tarihe göre yazılır.

(3) Tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan üst yapılara ilişkin ara ve periyodik muayeneler, ADR’de verilen zaman aralıkları dikkate alınarak gerçekleştirilir. Üst yapıya ilişkin bir sonraki ara muayene; üst yapı muayene sertifikasında belirtilen son bulma tarihinden önceki ya da sonraki 90 gün içerisinde yapılabilir. Bu süreyi aşanlar periyodik muayeneye tabi tutulurlar.

(4) Kontrol süresi dolmasa bile herhangi bir kaza neticesinde, tank onarımı, teçhizatının onarımı veya değiştirilmesi, tankta değişiklik yapılması, yapısal bir donanımın onarımı veya değiştirilmesi, koruma kaplaması veya astarının onarımı veya değiştirilmesi gibi durumlar ile tüketici-firma şikâyeti, firma talebi, Bakanlık talebi gibi durumlarda araç ve üst yapıların istisnai muayenelerinin yapılması zorunludur.

(5) Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesinde görev verilen kurum ve kuruluşların denetimle görevli personeli tarafından yapılan yol kenarı denetimlerinde, ADR Uygunluk/Taşıt Uygunluk Belgesine sahip olan ancak, yeterliliğinin kaybolduğu tespit edilen araçların muayene merkezine sevk edilip muayeneleri yaptırılabilir. Bu durumda denetimi gerçekleştiren yetkili personel tarafından bir Uygunsuzluk Tespit Tutanağı düzenlenir. Bu tutanak olmaksızın muayene merkezine sevk yapılamaz.

Muayenelerin kaydı

MADDE 14 – (1) Tehlikeli madde taşıyan araçların muayeneleri, Onay Kuruluşu tarafından Ek-1’de yer alan bilgileri de içerecek şekilde Muayene Raporuna işlenir. Bu rapor sonucunda uygun bulunan taşıtlara ADR Uygunluk Belgesi/Taşıt Uygunluk Belgesi düzenlenir veya mevcut belgeleri uzatılır.

(2) Üst yapılara ait muayene sonuçları Onay Kuruluşu tarafından Ek-2’de yer alan bilgileri de içerecek şekilde Muayene Raporuna işlenir. Bu rapor sonucuna göre, uygun bulunan üst yapılara Onay Kuruluşu tarafından Üst Yapı Muayene Sertifikası düzenlenir. Ayrıca ara ve periyodik muayene tarihleri, onaylanmış kuruluş tarafından tank üzerindeki tank levhasına işlenir.

(3) Muayene Raporları, ADR Uygunluk Belgesi/Taşıt Uygunluk Belgesi ve Üst Yapı Muayene Sertifikaları, Onay Kuruluşu tarafından 10 yıl süre ile bir sureti basılı olarak süresiz olarak da bilgisayar ortamında arşivlenir.

(4) Üçüncü fıkradaki söz konusu edilen raporlar, belge ve sertifikalar, Onay Kuruluşu tarafından gerçek zamanlı olarak Bakanlığın bilgisine sunulur. Söz konusu bilgiler istenmesi halinde Bakanlığın onayı ile ilgili kamu kurum/kuruluşların bilgisine açılabilir.

(5) Bilgisayar sistemlerine kayıt hususunda aşağıdaki şartlar aranır:

a) Bilgisayar sisteminde/ağında tutulan bilgilerin; doğruluğu, gizliliği ve güvenliği her seviyede sağlanır.

b) Bu Yönetmelikte kaydedilmesi ve saklanması istenen bilgilerin (veri tabanının) güncelliği, anlık yedekleme tekniği ile sağlanır.

c) Her bir muayene merkezinde yapılan işler söz konusu muayene merkezi başlığı altında Bakanlık tarafından gerçek zamanlı olarak bilgisayar ortamında görülür.

ç) Muayene Raporuna işlendikten sonra kaydedilen bilgiler üzerinde değişiklik yapılamaz.

d) Muayene merkezlerinde düzenlenen her türlü rapor, belge ve sertifikalar Bakanlık U-Net otomasyon sisteminde kayıtlı olmaması halinde geçerli sayılmaz.

(6) Bilgisayar sistemlerinde meydana gelebilecek arızalar en fazla iki iş gününde giderilir.

Bilgilerin gizliliği

MADDE 15 – (1) Araçlara ve muayene raporuna ilişkin Onay Kuruluşu tarafından oluşturulan veri tabanında yer alan her türlü veriler ile Bakanlık, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Maliye Bakanlığı tarafından Onay Kuruluşunun kullanımına açılan araçlara ilişkin veriler Bakanlığın onayı alınmadan üçüncü kişilere verilemez.

(2) Bakanlık, Onay Kuruluşunun, Maliye Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünden aldığı bilgilerin açıklanmasına ilişkin taleplerde, adı geçen kurumlardan izin alır.

(3) Onay Kuruluşuna ibraz edilen araç ve üst yapılara ait tip onay belgelerinin gizliliğini temin etmek Onay Kuruluşunun sorumluluğundadır.

SRC 5 Belgesi sahibi olma zorunluluğu

MADDE 17- (1) Tehlikeli madde taşıyan tüm araç şoförlerinin, taşıyacakları yük sınıfına uygun olarak, bu Yönerge kapsamındaki eğitimlere katılıp ve sınavda başarılı olarak uygun SRC 5 Belgesi sahibi olmaları zorunludur.

(2) Bu Yönerge kapsamında 19 saat “ADR Temel Eğitimi ” alarak, Bakanlığın açmış olduğu SRC 5 Mesleki Yeterlilik Eğitimi Sınavında başarılı olan sürücüler, sahip oldukları SRC 5 Belgesi ile tehlikeli maddelerin dökme veya paketli olarak taşınması için ön görülen araçları kullanabilirler.

(3) Bu Yönerge kapsamında ilave 13 saat “ADR Tank Eğitimi “ alarak, Bakanlığın açmış olduğu SRC 5 Mesleki Yeterlilik Eğitimi Sınavında başarılı olan sürücüler, sahip oldukları SRC 5 Belgesi ile tehlikeli maddelerin tank içinde taşınması için ön görülen araçları da kullanabilirler.

(4) Bu Yönerge kapsamında ilave 8 saat “ADR Sınıf 1 Eğitimi ” alarak, Bakanlığın açmış olduğu SRC 5 Mesleki Yeterlilik Eğitimi Sınavında başarılı olan sürücüler, sahip oldukları SRC 5 Belgesi ile Sınıf 1 kapsamındaki maddelerin (patlayıcı maddelerin veya nesnelerin) taşınması için öngörülen araçları da kullanabilirler.

(5) Bu Yönerge kapsamında ilave 8 saat “ADR Sınıf 7 Eğitimi ” alarak, Bakanlığın açmış olduğu SRC 5 Mesleki Yeterlilik Eğitimi Sınavında başarılı olan sürücüler, sahip oldukları SRC 5 Belgesi ile Sınıf 7 kapsamındaki maddelerin (radyoaktif malzemelerin ) taşınması için öngörülen araçları da kullanabilirler.

SRC 5 Belgesinin süresi

MADDE 18- (1) SRC 5 Belgesinin geçerlilik süresi 5 (beş) yıldır.

SRC 5 Belgesinin yenilenmesi

Madde 19- (1) SRC 5 Belgesi sahiplerinin, belgelerinin geçerlilik süresinin bitiminden önceki 6 (altı) ay içinde yenileme eğitimine katılmaları ve bu eğitimler sonunda Bakanlıkça düzenlenecek sınavda başarılı olmaları halinde mevcut belgenin geçerlilik tarihinin bitiminden itibaren beş yıl süreyle geçerli olmak üzere yeni SRC 5 Belgesi verilir.

SRC 5 Belgesinin yeniden düzenlenmesi

MADDE 20- (1) Kaybedilen veya yıpranması nedeniyle kullanılamayacak hale gelen SRC 5 Belgeleri, ilgilinin talep etmesi halinde ücreti karşılığında yeniden düzenlenir.

Denetim yetkisi ve kullanımı

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan faaliyetler Bakanlık denetimine tabidir.

(2) Bakanlık yapacağı denetimleri, kendi personelinin yanı sıra, 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesi çerçevesinde yetkilendirilen ve bu Yönetmeliğin 27 nci maddesinde belirtilen kamu kurum veya kuruluşları eliyle de yapar.

(3) Yetkilendirilen kurum ve kuruluşlar Bakanlıkla her zaman işbirliği içinde olmak ve Bakanlık tarafından bu Yönetmeliğe ilişkin olarak verilecek yazılı talimatları yerine getirmek zorundadırlar.

(4) Yetkili kılınan kurum ve kuruluşlar, Kanun ve bu Yönetmeliğin kendilerine yüklediği görev ve yetkileri doğrudan yerine getirir ve kullanırlar.

(5) Denetimlerde uygulanacak usul ve esaslar Bakanlıkça düzenlenir.

Denetimle görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları

MADDE 27 – (1) Bakanlık ve Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının sınır kapılarındaki birimleri ile Belediye Başkanlıklarının denetimden sorumlu zabıta birimleri bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerle ilgili olarak denetimle görevli ve yetkilidirler.

(2) Denetim yapmakla görevlendirilenler; 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, bu Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat esaslarına göre denetim görevlerini yerine getirmekle ve denetimler sırasında tespit ettikleri kusur ve ihlaller için tutanak düzenlemekle yükümlüdürler.

(3) Bakanlık, uyarılmasına rağmen denetim görevini aksatanları ilgili ve yetkili mercilere bildirir.

(4) Denetim yapacak personelin en az lise veya dengi okul mezunu olanlar arasından seçilmesi şarttır.

Denetim

MADDE 21- (1) Denetimler, Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

(2) Bakanlıkça yapılacak denetimleri engelleyen veya denetim yapılmasına imkân vermeyen eğitim merkezlerinin söz konusu denetim tarihindeki eğitim programları geçersiz sayılır ve o eğitim programlarında isimleri bildirilen kursiyerler yapılacak sınavlara alınmaz.

 

Çeşitli hükümler

MADDE 22- (1) Eğitim Merkezleri tarafından düzenlenecek her bir eğitim programında en az 10 (on) kursiyerin bulunması zorunludur. Eğitimlerde bir dersin süresi 50 dakika, günlük ders programı ise en fazla 7 ders saati olarak uygulanır.

(2) Eğitim programları saatlerinin en geç saat 21.00’de sonlandırılacak şekilde düzenlenmesi zorunludur. Uygulama eğitimi gün ışığında yapılır.

(3) Başka bir kurumda fiilen görev yapan kişi/kişiler eğitim merkezinde sorumlu müdür olamaz.

(4) Eğitim merkezlerinde görev alacak olan sorumlu müdürlerin, en az yüksekokul mezunu olması, mesleki saygınlığa sahip olması ve en az 3 yıl eğitim hizmetlerinde yönetici olarak görev yapmış olması gerekir.

(5) Eğitim kurumlarındaki kursiyer devam çizelgeleri, eğitim dönemi içerisinde sabah ve öğleden sonra olmak üzere günde iki kere kursiyerler tarafından imzalanacaktır. Yoklama çizelgelerinde eğiticinin adı soyadı ve imzası da bulunacaktır. Devam çizelgeleri eğitim kuruluşunca en az 1 yıl süreyle saklanacaktır.

(6) Eğitim kurumları tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr üzerinden bildirilmiş eğitim programlarının iptali, ders/eğitici değişikliğine ilişkin taleplerin karşılanabilmesi için bu talebin eğitim programının başlama tarihinden önceki resmi iş gününde Bakanlığımız evrak kaydına girmiş olması gerekir.

(7) Sınav başvurusu başlangıç tarihine kadar eğitimini tamamlamış olan kursiyerlerin o dönemdeki sınava kabul edilir, sınav başvurusu başlangıç tarihinden sonra düzenlenen/biten eğitim programlarını tamamlayan kursiyerler ise bir sonraki sınava kabul edilir.

(8) Eğitim kurumlarında eğitici olarak görev yapan eğiticilerin bu görevlerinden istifa etmeleri halinde istifa talebinin Bakanlığımız evrak kaydına giriş tarihinden itibaren 30 gün süreyle başka bir eğitim kuruluşunda görev alamaz.

(9) Mesleki yeterlilik eğitimi tamamlama belgeleri; veriliş tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde yapılacak 4 sınav için geçerli sayılır.

(10) Tehlikeli Madde Taşımacılığı Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesi sahibine ait eğitim merkezinin yerinin değiştirilmesinin istenmesi halinde; adres değişikliği idareye bildirilir ve idare tarafından Yönerge’nin 6 ncı maddesi kapsamında inceleme yapılarak uygun görülmesi halinde yeni adreste faaliyetine izin verilir.

(11) Bu Yönergede yer almayan konularda Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

(12) Bu Yönergenin geçici madde hükümleriyle ilgili olarak gerektiğinde düzenleme yapmaya Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürü yetkilidir.

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönergenin yürürlüğe girmesinden önce ADR üyesi ülkelerden alınmış Tehlikeli Madde Taşımacılığı Sürücü Eğitim Sertifikasına (SRC 5 Belgesine) eşdeğer düzeyde belgeye sahip olan kişilerin belgeleri, belgenin son kullanım tarihine kadar geçerlidir. ADR üyesi ülkelerden alınmış ADR Sürücü Eğitim Sertifikasına sahip sürücüler, geçerlilik süresinin bitiminden önce, bu Yönerge hükümlerine göre yenileme eğitimine katılarak, Bakanlıkça yapılacak sınavda başarılı olmaları halinde, kendilerine beş yıl süreyle geçerli olmak üzere yeni SRC 5 belgesi verilir.

 

Yürürlükten kaldırma

MADDE 23 -19/06/2013 tarihli “Karayoluyla Tehlikeli Madde Taşıyan Araç Şoförlerine Yönelik Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönergesi” yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 24- (1) Bu Yönerge imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 25- (1) Bu Yönergeyi Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürü yürütür.

Denetim

MADDE 16 – (1) Muayene merkezleri, yılda en az bir kez Bakanlık tarafından aşağıda yer alan hususlar bakımından denetlenir:

a) Bu Yönetmelikte yer alan araç ve üst yapı muayenelerinin yapılmasıyla ilgili muayene merkezlerinde bulunması gereken minimum teçhizat ve cihazların varlığı, nitelik ve niceliğinin uygun olup olmadığı.

b) İlgili mevzuata uygun muayene yapılıp yapılmadığı.

c) Çalıştırılan personelin, nitelik ve niceliğinin uygun olup olmadığı.

ç) Muayene merkezlerinde kullanılan cihazların kalibrasyonunun ilgili mevzuatında belirtilen aralıklarla yetkili kurum/kuruluşlarca ölçülüp kalibre edilip edilmediği ve bununla ilgili kayıtların tutulup tutulmadığı.

d) Araç ve üst yapıya ilişkin muayene kayıtlarının usulüne uygun tutulup tutulmadığı.

e) Mevzuat kapsamındaki diğer hususların yerine getirilip getirilmediği.

(2) Bakanlıkça gerekli görülmesi halinde, muayene merkezlerinde, ilave denetim yapılabilir.

(3) Muayene merkezi yöneticisi veya yardımcısı, denetime gelen yetkililere her türlü kolaylığı sağlar, istenen bütün bilgi ve belgeleri verir.

(4) Denetim sonucunda, muayene merkezinin bu Yönetmelikte belirtilen şartlara uymadığı veya muayenelerin gerekli şekilde yapılmadığı tespit edilen muayene merkezi işletenleri hakkında 17 nci maddede belirtilen yaptırım hükümleri uygulanır.

İdari müeyyide, yetki belgesinin askıya alınması ve iptali

MADDE 17 – (1) Herhangi bir muayene merkezinde bu Yönetmeliğe aykırı bir durumun tespiti halinde, ilk seferinde Onay Kuruluşu yazılı olarak uyarılır. Bundan sonraki uygunsuzluklarda Onay Kuruluşuna her seferinde 10 bin TL idari para cezası işlemi uygulanır ve 15 gün içerisinde eksikliklerini düzeltme süresi yazılı olarak ilgiliye bildirilir. Bu süreler içerisinde aynı ihlal nedeniyle yeniden ceza uygulanmaz.

(2) Birinci fıkrada belirtilen uygunsuzluğun bir yıl içinde üçüncü tekrarında ise Onay Kuruluşuna 10 bin TL idari para cezası uygulanır ve söz konusu muayene merkezinin İşletme Yetki Belgesi askıya alınır.

(3) İşletme Yetki Belgesi askıya alınan muayene merkezi ile ilgili belirlenen kusur/ihlaller askıya alma tarihinden itibaren 30 gün içerisinde giderilmez veya işleticinin infisahı veya iflası hallerinde Bakanlık tarafından verilen İşletme Yetki Belgesi iptal edilir.

(4) İşletme Yetki Belgesi iptal edilen muayene merkezinde, bu Yönetmelik kapsamında olan tüm faaliyetler durdurulur.

(5) Para cezaları tebliğ edildiği tarihi takip eden bir ay içerisinde ödenir. Süresinde ödenmeyen ve kesinleşen idari para cezaları 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre vergi dairelerince takip edilir.

(6) Onay Kuruluşu gözetiminde muayene faaliyeti yürütülen muayene merkezlerinde Onay Kuruluşunca, muayene faaliyetinin durdurulmasını gerektirecek bir eksikliğin tespiti halinde Bakanlık bilgilendirilir ve işletme yetki belgesinin askıya alınması ve/veya iptali talep edilir.

(7) Bakanlık tarafından muayene merkezlerine 16 ncı madde kapsamında yapılacak denetimlerde bu Yönetmeliğe aykırı bir durumun tespiti halinde, 17 nci maddenin ilgili hükümlerinin uygulanması nedeni ile Onay Kuruluşu ve muayene merkezi arasında çıkabilecek ihtilaflardan Bakanlık sorumlu değildir.

(8) İşletme şartlarına uyulmaması ve/veya araç ve üst yapı muayenelerinin 7 nci maddeye uygun bir şekilde yapılmaması durumunda üçüncü şahısların uğrayacağı zararlar konusunda emniyeti suistimal veya kasıt yönünden ilgili mevzuat ve kanun hükümleri uygulanır.

İdari para cezası tutanaklarının düzenlenmesi ve tebliği

MADDE 18 – (1) Muayene merkezine yapılacak denetimler sonucunda, bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edildiğinin tespiti halinde durum yazılı olarak Genel Müdürlüğe bildirilir. Genel Müdürlük tarafından konunun değerlendirilmesi neticesinde, gerekli görülmesi halinde 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında “655 sayılı KHK İdari Para Cezası Karar Tutanağı” düzenlenir.

(2) İdari para cezası karar tutanağının aslı 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilir. Kesinleştiği halde ödenmemiş olan idari para cezalarına ilişkin idari yaptırım karar tutanağı Onay Kuruluşunun merkezinin bulunduğu yerdeki vergi dairesine gönderilir.

Diğer hususlar

MADDE 19 – (1) Araç ve üst yapı muayeneleriyle ilgili olan ve mevzuatta açıkça belirtilmeyen hususlara ilişkin talepte bulunan kişi/kurum/kuruluşlar, taleplerini Bakanlığa bildirirler. Onay Kuruluşu, Bakanlığın talimatları olmadan bu talepleri karşılamaz.

(2) Muayene merkezi hizmet binası, idari bina ve park alanından bağımsız olmak kaydıyla muayene merkezlerinde; kafeterya, taşıt hizmet noktaları (oto koruma, temizlik, yıkama ve benzeri) ile ATM ve ankesörlü telefon için özel alan tahsisi yapılabilir. Muayene merkezine kuru yiyecek ve içecek otomatları konulabilir.

(3) Muayene merkezi alanına temizleme tesisi kurulması halinde bu alan, araç ve/veya üst yapı muayenesinin yapıldığı yerden güvenli bir uzaklıkta olmak ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığından, Çevre İzin ve Lisans Belgesi alınmak zorundadır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 20 – (1) Yönetmelik hükümlerinin uygulanması amacıyla Bakanlık her türlü alt düzenleyici işlem yapabilir.

Geçici işletme yetki belgesi

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten önce Onay Kuruluşunun gözetiminde muayene faaliyeti yürüten işletmelere, Bakanlıkça, Geçici İşletme Yetki Belgesi düzenlenir. Söz konusu işletmelerin, bu Yönetmeliğe göre varsa eksikliklerini en geç bir (1) yıl içinde tamamlayarak İşletme Yetki Belgesini almaları gerekir.

ADR/Taşıt Uygunluk Belgesi

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Onay Kuruluşu, bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten sonra muayene merkezi bulunmayan yerlerde, Bakanlığın uygun görüşünü almak şartıyla geçici sürelerde iş sağlığı ve iş güvenliği şartlarını sağlamak kaydıyla uygun yerlerde araçlara, ADR/Taşıt Uygunluk muayenesi yaparak ADR/Taşıt Uygunluk Belgesi düzenleyebilir.

Elektronik veri aktarımı

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Onay Kuruluşu, muayene merkezlerinde yapılan tüm uygulamaları ve bu Yönetmelik kapsamında düzenlenecek her türlü rapor ve belgeyi bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten itibaren altı ay içerisinde merkezi web tabanlı bir sistem üzerinden gerçek zamanlı olarak Bakanlık bilgi işlem sistemine entegre etmek zorundadır.

Yürürlük

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.

Tutanakları düzenlemeye görevli ve yetkili kılınanlar

MADDE 28 – (1) İdari para cezası karar tutanağı düzenlemeye yetkili ve görevli personel aşağıda belirtilmiştir:

a) Yetkilendirilmiş Bakanlık personeli,

b) Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının ilgili personeli,

c) Gümrük ve Ticaret Bakanlığının sınır kapılarında görev yapan Gümrük Muhafaza ve Gümrük Muayene Memurları ve bunların amirleri,

ç) Belediye Başkanlıklarının denetimden sorumlu zabıta memurları ve bunların amirleri.

Tutanakların düzenlenmesi

MADDE 29 – (1) 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede öngörülen ve bu Yönetmelikte belirtilen hususlara uymayanlar hakkında, 28 inci maddede belirtilen personel tarafından idari para cezaları için idari para cezası karar tutanağı düzenlenir.

Tutanak düzenleyenler ile bağlı oldukları kurum ve kuruluşların yükümlülükleri

MADDE 30 – (1) Tutanak düzenleyenler, tutanaklarla ilgili olarak aşağıdaki hususları yerine getirmekle yükümlüdürler:

a) Tutanaklara, bağlı olduğu kurumun veya birimin adı bulunan kaşe veya damgayı basmak veya bu kurumun veya birimin adını yazmak.

b) Tutanaklara, kendi adını, soyadını, görev unvanını ve sicil numarasını yazarak veya bu bilgiler bulunan kaşe veya damgayı her nüshasına basarak imza etmek.

c) Tutanakları, tebliğ yerine geçmek üzere, hakkında işlem yapılana veya temsilcisine imza ettirmek ve bir nüshasını vermek.

ç) Tutanakları imza etmekten kaçınanlar için "imza etmedi" kaydı koymak.

d) Zorunlu hallerde resmi ve özel kurum veya kuruluşların sorumluları için "gıyabında" yazarak kayıt koymak.

(2) Tutanak düzenleyenlerin bağlı olduğu kurum ve kuruluşlar tutanaklarla ilgili olarak aşağıdaki işlemleri yerine getirmekle yükümlüdürler:

a) Yargı ile ilgili suç tutanaklarının bir örneği yedi iş günü içinde ilgili Cumhuriyet Savcılığına gönderilir ve suç tutanaklarının birden fazla olması halinde bir tutanak listesi tanzim edilir.

b) Verilen idari para cezaları tebliğini müteakip bir ay içerisinde ödenir.

c) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından verilen idari para cezaları ödeme süresi içerisinde muhasebe yetkilisi mutemetleri veya muhasebe birimlerine (merkez muhasebe birimi, mal müdürlükleri ve defterdarlık muhasebe müdürlükleri) ödenmemesi halinde, kesinleşmesini müteakip yedi işgünü içerisinde vergi dairesine bildirilir. Vergi dairelerince bu idari para cezaları 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre takip ve tahsil edilerek genel bütçeye gelir kaydedilir.

ç) Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı birimler tarafından verilen ve ödeme süresi içerisinde ödenmeyen idari para cezaları kesinleşmesini müteakip Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı birimler tarafından 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre takip ve tahsil edilerek genel bütçeye gelir kaydedilir.

d) Belediyeler tarafından verilen ve ödeme süresi içerisinde ödenmeyen idari para cezaları belediyeler tarafından 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre takip ve tahsil edilerek belediye bütçesine gelir kaydedilir.

e) Tutanakların birer örneği değerlendirme için Bakanlığa gönderilir.

İdari para cezası

MADDE 31 – (1) 655 sayılı KHK’nin 28 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi çerçevesinde bu Yönetmeliğin;

a) 5 inci maddenin dördüncü fıkrasına aykırı hareket eden gönderene onbin Türk Lirası, taşımacıya onbin Türk Lirası,

b) 5 inci maddenin beşinci fıkrasına aykırı hareket eden gönderene her bir yük taşıma birimi için bin Türk Lirası, taşımacıya her bir yük taşıma birimi için bin Türk Lirası, vagon/tren üzerindeki işaretleme eksiklikleri için, sorumlu tren personeline her bir yük taşıma birimi için yüz Türk Lirası,

c) 5 inci maddenin altıncı fıkrasına aykırı hareket eden gönderene ellibin Türk Lirası, taşımacıya ellibin Türk Lirası,

ç) 6 ncı maddenin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkrasında yer alan her bir bende aykırı hareket eden demiryolu tren işletmecisine, ihlal ettiği her bir bent için bin Türk Lirası,

d) 7 nci maddenin birinci fıkrasına göre “Faaliyet Belgesi” almadan faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişilere, binellibir Türk Lirası,

e) 8 inci maddenin birinci fıkrasına aykırı hareket edenlere beşbin Türk Lirası idari para cezası uygulanır, söz konusu ihlal giderilinceye kadar vagon ve/veya tren güvenli bir alanda bekletilir ve seferin devamına müsaade edilmez,

f) 8 inci maddenin ikinci ve üçüncü fıkrasına göre, RID Kısım 6’da belirtilen hükümlere göre yetkilendirilmiş kuruluş tarafından test, muayene ve sertifikalandırılması yapılmamış yük taşıma birimlerinin tehlikeli madde taşımacılığında kullanılmasının tespiti halinde her bir yük taşıma birimi için; gönderene beşbin Türk Lirası, taşımacıya beşbin Türk Lirası, doldurana beşbin Türk Lirası,

g) 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendine aykırı hareket eden gönderene, beşbin Türk Lirası, taşımacıya beşbin Türk Lirası,

ğ) 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (b) bendine aykırı hareket eden gönderene ikibin Türk Lirası, taşımacıya ikibin Türk Lirası, tren sorumlusuna beşyüz Türk Lirası,

h) 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (ç) bendine aykırı hareket eden gönderene beşbin Türk Lirası, taşımacıya beşbin Türk Lirası, tren sorumlusuna bin Türk Lirası,

ı) 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (d) bendine aykırı hareket eden gönderene ikibin Türk Lirası, taşımacıya ikibin Türk Lirası, tren sorumlusuna beşyüz Türk Lirası,

i) 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20 nci maddelerin birinci fıkralarındaki bentlerde yer alan sorumluluk ve yükümlülüklere aykırı hareket eden gerçek veya tüzel kişilere, ihlal ettikleri her bir bent için beşyüzTürk Lirası,

j) 22 nci maddenin üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı fıkralarına aykırı hareket eden gerçek veya tüzel kişilere, ihlal ettikleri her bir fıkra için bin Türk Lirası,

k) 22 nci maddenin yedinci fıkrasına aykırı hareket eden gönderene ikiyüzellibin Türk Lirası, taşımacıya ikiyüzellibin Türk Lirası,

l) 23 üncü maddenin birinci fıkrasına aykırı hareket ederek Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı istihdam etmeyen veya Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı hizmeti almayan işletmelere onbin Türk Lirası,

m) 24 üncü maddenin birinci ve ikinci fıkrasına aykırı hareket eden işletmelere beşbin Türk Lirası,

n) 25 inci maddenin birinci fıkrasına aykırı hareket eden işletmelere beşbin Türk Lirası,

idari para cezası uygulanır.

(2) Bu maddede belirtilen idari para cezaları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır.

(3) İdari para cezası karar tutanağı ve tebligat ve idari yaptırımların uygulanması usulüne ilişkin hususlarda, 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümleri uygulanır.

Tehlikeli maddelerin taşınmasında sigorta yaptırma zorunluluğu

MADDE 32 – (1) Demiryolu tren işletmecileri sahip oldukları tehlikeli madde taşıyan demiryolu araçlarına, Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası yaptırmak zorundadır.

(2) Demiryolu Tren İşletmecileri kayıtlı özmal ve sözleşmeli tüm tren ve/veya vagonlar için Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası yaptırmadan tehlikeli madde taşımacılığı yapamazlar.

(3) Denetimler sırasında bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen sigortanın yapılmadığı tespit edilirse, taşımanın başlamış olması halinde, taşımanın devamına en yakın istasyona kadar izin verilir.

Güncelleme

MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelik, ilgili uluslararası anlaşmalar ve standartlardaki değişmeler dikkate alınarak güncel tutulur.

Sorumlu hizmet birimi

MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında, Yönetmeliğin 21 inci ve 35 inci maddeleri hariç  Bakanlıkçayerine getirilmesi gereken iş ve işlemler Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirilir.

Yetkilendirme

MADDE 35 – (1) Bakanlık, gerektiğinde teknik ve idari kapasite, teşkilat imkânları, hizmetin hızlı/etkin/yaygın olarak üretilmesi ilkelerini gözeterek, bu Yönetmelik kapsamında yerine getirmekle yükümlü olduğu iş ve işlemlerin bir kısmını aşağıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yürütmek üzere; kamu kurum/kuruluşlarını, üniversiteleri, 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu kapsamına giren birlik ve odalar ile TÜRKAK tarafından TSE ISO/IEC 17020 standardına göre muayene kuruluşu olarak akredite edilen ve Bakanlık tarafından tasnif kuruluşu olarak yetkilendirilen ve yetkilendirildikleri Birleşmiş Milletlerin ilgili örgütleri tarafından ilan edilen kuruluşları yetkilendirebilir.

a) Yetkilendirme, düzenlenecek bir protokol/sözleşme ile yapılır. Bu protokol/sözleşmede yetkilendirmenin konusu, süresi ve mutabakata varılan hususlar açıkça belirtilir.

b) Yetkilendirme, yetkilendirmenin konusu ve niteliği gözetilmek suretiyle en az 1 yıl en fazla 5 yıl süreyle yapılabilir. Yetkilendirme, süresinin sonunda yenilenebilir.

c) Bakanlık, yetkilendirmenin konusuna, niteliğine ve özelliğine göre aynı konuda birden fazla kamu kurum/kuruluşu, üniversite veya muayene kuruluşunu yetkilendirebilir.

ç) Yetkilendirme kapsamında üretilecek hizmetler için alınacak/ödenecek ücretler Bakanlık tarafından onaylanır.

d) Yetkilendirilmiş olanlar ilgili mevzuata ve Bakanlıkça yayımlanan idari düzenlemelere uymakla yükümlüdürler. Bakanlık, yetkilendirmenin kullanımı ile ilgili olarak gerektiğinde her türlü denetimi yapar.

e) Yetkilendirilmiş olanların ilgili mevzuata ve Bakanlıkça yayımlanan idari düzenlemelere uymaması halinde yapılmış olan yetkilendirme, Bakanlık tarafından iptal edilir.

f) Yetkilendirme, Bakanlığın bu konudaki görev, sorumluluk ve yetkisini ortadan kaldırmaz.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ulusal ve tehlikeli maddelerin demiryoluyla taşıması hususunda taraf olduğumuz uluslararası mevzuat hükümleri uygulanır.

(2) Tehlikeli madde ile ilgili taraf olduğumuz uluslararası mevzuatta idarenin veya yetkili kurumun kararına, takdirine veya düzenlenmesine bırakılmış hususlar Bakanlıkça belirlenir.

(3) Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanması amacıyla, Bakanlıkça tebliğ, yönerge, genelge veya talimatla düzenleme yapılabilir.

Diğer hükümler

MADDE 37 – (1) Tehlikeli madde taşıyan bir trenin, kalkış ve varış noktaları arasında denizyolu veya karayolunu kullanması halinde; taşımacı kısmen kullandığı bu diğer taşıma türlerinin kullanımı esnasında o türe ait tehlikeli madde taşımacılığı mevzuatına uymak zorundadır.

Mevcut vagonların onay sertifikası

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Tehlikeli maddelerin yurtiçinde taşınmasında kullanılan ve bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce imal edilmiş ve vagon uygunluk/onay sertifikası bulunmayan sarnıç vagon ve vagonlara Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre vagon uygunluk belgesi düzenlenir.

Sertifikalandırılmamış ambalajların kullanılması

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin yayım tarihinden önce üretilmiş olan ambalajlar için bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin 4 üncü fıkrası hükmü uygulanmaz. Bu ambalajların yurtiçinde tehlikeli madde taşımacılığında kullanımına 31/12/2017 tarihine kadar müsaade edilir.

Yürürlük

MADDE 38 – (1) Bu Yönetmeliğin;

a) 1 inci, 2 nci, 3 üncü ve 4 üncü maddeleri yayımlandığı tarihte,

b) Diğer hükümleri 1/1/2016 tarihinde,

yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.

 

TC.

ULAŞTIRMA DENNİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI

  Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü

 

   Sayı: 14511534 - 010.06/ 43589

   Konu : Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi

  (TMFB) Alınması

      GENELGE

(2016/TMKTDGM-02/TMFB)

Bilindiği üzere, 09/05/1987 tarihli ve 3348 sayılı Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanununa dayanılarak ve Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması  (ADR) doğrultusunda hazırlanan ve ilk olarak 31/03/2007 tarihli ve  26579 sayılı  Resmi Gazete'de yayımlanan " Tehlikeli Maddelerin Karayolu Taşınması Hakkında Yönetmelik" , 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye dayalı olarak yenilenip ikinci kez   24/10/2013 tarihli ve 28801 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Yönetmeliğin Yetki belgesi sahibi olma zorunluluğu başlıklı  6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında; dolduran, paketleyen , yükleyen , gönderen , alıcı , boşaltan , ve tank-konteyner / taşınabilir tank işletmecisi olarak bu faaliyetlerden biri veya birden fazlasıyla  iştigal eden işletmecilerin Yönetmelikte yer alan sorumluluk ve yükümlülüklerin yerine getirilip getirmediğinin tespit etmek ve söz konusu işletmecileri " Tehlikeli Madde Faaliyet  Belgesi "  ile belgelendirerek kayıt altına almak için hazırlanan. " Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge"  , Bakanlık Makamının 10/04/2014 tarihli ve 15341 sayılı Olur'u ile yayımlanarak yürürlüğe konmuştur.

 

Yönergenin Tehlikeli madde faaliyet belgesi alma zorunluluğu başlıklı 5 inci maddesinin birinci fıkrası " Yönetmelik kapsamındaki tehlikeli maddelerden bir takvim yılı içeresinde net elli ton ve üstü miktarlarda işlem yapan; dolduran,paketleyen,yükleyen,gönderen, alıcı, boşaltan, ve tank konteyner/taşınabilir tank işletmecisi olarak bu faaliyetlerden biri veya birden fazlasıyla iştigal eden işletmeler, Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almak zorundadırlar." hükmü ile aynı maddenin ikinci fıkrası "Sınıf 1 Sınıf 6 ve Sınıf 7 kapsamındaki tehlikeli maddelerle iştigal eden işletmeler,herhangi bir işlem miktarına bağlı olmaksızın Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almak zorundadırlar." hükümlerine amirdir.

 

Bu bağlamda , ADR Sınıf  6.2' ye tabi bulaşıcı maddeler ile iştigal eden gerçek veya tüzel kişilerin Yönerge'nin 5inci maddesinin ikinci fıkrasını farklı yorumlamasının önüne geçilmesi ve Yönergenin amaç ve hedeflerine uygun olarak uygulanmasının teminen, bu Genelgenin yayımlamasına ihtiyaç duyulmuştur.

Bu itibarla, ADR Sınıf 6.2 Bulaşıcı Maddeler ile iştigal eden yataklı tedavi hizmeti veren hastane statüsündeki sağlık kuruluşları , diyaliz merkezleri ve Kızılay Kan Merkezi Müdürlükleri ile Kan Bağışı Merkezi Müdürlüklerinin " Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi " alması gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğinin buna göre ifasını rica ederim.

TC.

ULAŞTIRMA DENNİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI

  Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü

 

   Sayı: 14511534 - 010.06/ 43589

   Konu : Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi

  (TMFB) Alınması

      GENELGE

(2016/TMKTDGM-02/TMFB)

Bilindiği üzere, 09/05/1987 tarihli ve 3348 sayılı Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanununa dayanılarak ve Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması  (ADR) doğrultusunda hazırlanan ve ilk olarak 31/03/2007 tarihli ve  26579 sayılı  Resmi Gazete'de yayımlanan " Tehlikeli Maddelerin Karayolu Taşınması Hakkında Yönetmelik" , 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye dayalı olarak yenilenip ikinci kez   24/10/2013 tarihli ve 28801 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Yönetmeliğin Yetki belgesi sahibi olma zorunluluğu başlıklı  6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında; dolduran, paketleyen , yükleyen , gönderen , alıcı , boşaltan , ve tank-konteyner / taşınabilir tank işletmecisi olarak bu faaliyetlerden biri veya birden fazlasıyla  iştigal eden işletmecilerin Yönetmelikte yer alan sorumluluk ve yükümlülüklerin yerine getirilip getirmediğinin tespit etmek ve söz konusu işletmecileri " Tehlikeli Madde Faaliyet  Belgesi "  ile belgelendirerek kayıt altına almak için hazırlanan. " Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge"  , Bakanlık Makamının 10/04/2014 tarihli ve 15341 sayılı Olur'u ile yayımlanarak yürürlüğe konmuştur.

 

Yönergenin Tehlikeli madde faaliyet belgesi alma zorunluluğu başlıklı 5 inci maddesinin birinci fıkrası " Yönetmelik kapsamındaki tehlikeli maddelerden bir takvim yılı içeresinde net elli ton ve üstü miktarlarda işlem yapan; dolduran,paketleyen,yükleyen,gönderen, alıcı, boşaltan, ve tank konteyner/taşınabilir tank işletmecisi olarak bu faaliyetlerden biri veya birden fazlasıyla iştigal eden işletmeler, Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almak zorundadırlar." hükmü ile aynı maddenin ikinci fıkrası "Sınıf 1 Sınıf 6 ve Sınıf 7 kapsamındaki tehlikeli maddelerle iştigal eden işletmeler,herhangi bir işlem miktarına bağlı olmaksızın Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almak zorundadırlar." hükümlerine amirdir.

 

Bu bağlamda , ADR Sınıf  6.2' ye tabi bulaşıcı maddeler ile iştigal eden gerçek veya tüzel kişilerin Yönerge'nin 5inci maddesinin ikinci fıkrasını farklı yorumlamasının önüne geçilmesi ve Yönergenin amaç ve hedeflerine uygun olarak uygulanmasının teminen, bu Genelgenin yayımlamasına ihtiyaç duyulmuştur.

Bu itibarla, ADR Sınıf 6.2 Bulaşıcı Maddeler ile iştigal eden yataklı tedavi hizmeti veren hastane statüsündeki sağlık kuruluşları , diyaliz merkezleri ve Kızılay Kan Merkezi Müdürlükleri ile Kan Bağışı Merkezi Müdürlüklerinin " Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi " alması gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğinin buna göre ifasını rica ederim.

TC.

ULAŞTIRMA DENNİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI

  Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü

 

   Sayı: 14511534 - 010.06/ 43589

   Konu : Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi

  (TMFB) Alınması

      GENELGE

(2016/TMKTDGM-02/TMFB)

Bilindiği üzere, 09/05/1987 tarihli ve 3348 sayılı Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanununa dayanılarak ve Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması  (ADR) doğrultusunda hazırlanan ve ilk olarak 31/03/2007 tarihli ve  26579 sayılı  Resmi Gazete'de yayımlanan " Tehlikeli Maddelerin Karayolu Taşınması Hakkında Yönetmelik" , 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye dayalı olarak yenilenip ikinci kez   24/10/2013 tarihli ve 28801 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Yönetmeliğin Yetki belgesi sahibi olma zorunluluğu başlıklı  6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında; dolduran, paketleyen , yükleyen , gönderen , alıcı , boşaltan , ve tank-konteyner / taşınabilir tank işletmecisi olarak bu faaliyetlerden biri veya birden fazlasıyla  iştigal eden işletmecilerin Yönetmelikte yer alan sorumluluk ve yükümlülüklerin yerine getirilip getirmediğinin tespit etmek ve söz konusu işletmecileri " Tehlikeli Madde Faaliyet  Belgesi "  ile belgelendirerek kayıt altına almak için hazırlanan. " Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge"  , Bakanlık Makamının 10/04/2014 tarihli ve 15341 sayılı Olur'u ile yayımlanarak yürürlüğe konmuştur.

 

Yönergenin Tehlikeli madde faaliyet belgesi alma zorunluluğu başlıklı 5 inci maddesinin birinci fıkrası " Yönetmelik kapsamındaki tehlikeli maddelerden bir takvim yılı içeresinde net elli ton ve üstü miktarlarda işlem yapan; dolduran,paketleyen,yükleyen,gönderen, alıcı, boşaltan, ve tank konteyner/taşınabilir tank işletmecisi olarak bu faaliyetlerden biri veya birden fazlasıyla iştigal eden işletmeler, Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almak zorundadırlar." hükmü ile aynı maddenin ikinci fıkrası "Sınıf 1 Sınıf 6 ve Sınıf 7 kapsamındaki tehlikeli maddelerle iştigal eden işletmeler,herhangi bir işlem miktarına bağlı olmaksızın Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almak zorundadırlar." hükümlerine amirdir.

 

Bu bağlamda , ADR Sınıf  6.2' ye tabi bulaşıcı maddeler ile iştigal eden gerçek veya tüzel kişilerin Yönerge'nin 5inci maddesinin ikinci fıkrasını farklı yorumlamasının önüne geçilmesi ve Yönergenin amaç ve hedeflerine uygun olarak uygulanmasının teminen, bu Genelgenin yayımlamasına ihtiyaç duyulmuştur.

Bu itibarla, ADR Sınıf 6.2 Bulaşıcı Maddeler ile iştigal eden yataklı tedavi hizmeti veren hastane statüsündeki sağlık kuruluşları , diyaliz merkezleri ve Kızılay Kan Merkezi Müdürlükleri ile Kan Bağışı Merkezi Müdürlüklerinin " Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi " alması gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğinin buna göre ifasını rica ederim.

TC.

ULAŞTIRMA DENNİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI

  Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü

 

   Sayı: 14511534 - 010.06/ 43589

   Konu : Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi

  (TMFB) Alınması

      GENELGE

(2016/TMKTDGM-02/TMFB)

Bilindiği üzere, 09/05/1987 tarihli ve 3348 sayılı Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanununa dayanılarak ve Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması  (ADR) doğrultusunda hazırlanan ve ilk olarak 31/03/2007 tarihli ve  26579 sayılı  Resmi Gazete'de yayımlanan " Tehlikeli Maddelerin Karayolu Taşınması Hakkında Yönetmelik" , 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye dayalı olarak yenilenip ikinci kez   24/10/2013 tarihli ve 28801 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Yönetmeliğin Yetki belgesi sahibi olma zorunluluğu başlıklı  6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında; dolduran, paketleyen , yükleyen , gönderen , alıcı , boşaltan , ve tank-konteyner / taşınabilir tank işletmecisi olarak bu faaliyetlerden biri veya birden fazlasıyla  iştigal eden işletmecilerin Yönetmelikte yer alan sorumluluk ve yükümlülüklerin yerine getirilip getirmediğinin tespit etmek ve söz konusu işletmecileri " Tehlikeli Madde Faaliyet  Belgesi "  ile belgelendirerek kayıt altına almak için hazırlanan. " Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge"  , Bakanlık Makamının 10/04/2014 tarihli ve 15341 sayılı Olur'u ile yayımlanarak yürürlüğe konmuştur.

 

Yönergenin Tehlikeli madde faaliyet belgesi alma zorunluluğu başlıklı 5 inci maddesinin birinci fıkrası " Yönetmelik kapsamındaki tehlikeli maddelerden bir takvim yılı içeresinde net elli ton ve üstü miktarlarda işlem yapan; dolduran,paketleyen,yükleyen,gönderen, alıcı, boşaltan, ve tank konteyner/taşınabilir tank işletmecisi olarak bu faaliyetlerden biri veya birden fazlasıyla iştigal eden işletmeler, Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almak zorundadırlar." hükmü ile aynı maddenin ikinci fıkrası "Sınıf 1 Sınıf 6 ve Sınıf 7 kapsamındaki tehlikeli maddelerle iştigal eden işletmeler,herhangi bir işlem miktarına bağlı olmaksızın Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almak zorundadırlar." hükümlerine amirdir.

 

Bu bağlamda , ADR Sınıf  6.2' ye tabi bulaşıcı maddeler ile iştigal eden gerçek veya tüzel kişilerin Yönerge'nin 5inci maddesinin ikinci fıkrasını farklı yorumlamasının önüne geçilmesi ve Yönergenin amaç ve hedeflerine uygun olarak uygulanmasının teminen, bu Genelgenin yayımlamasına ihtiyaç duyulmuştur.

Bu itibarla, ADR Sınıf 6.2 Bulaşıcı Maddeler ile iştigal eden yataklı tedavi hizmeti veren hastane statüsündeki sağlık kuruluşları , diyaliz merkezleri ve Kızılay Kan Merkezi Müdürlükleri ile Kan Bağışı Merkezi Müdürlüklerinin " Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi " alması gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğinin buna göre ifasını rica ederim.

MADDE 11- (1) Bu Yönerge kapsamında Bölge Müdürlüklerince yapılacak tüm iş ve işlemler (belge düzenleme, uyarma, belgelerin iptali vb.), Bakanlıkça oluşturulan Tehlikeli Madde Otomasyon Sistemi üzerinden yapılır. (2) Bölge Müdürlükleri 6 ncı madde kapsamında ibraz edilen bilgi ve belgeleri muhafaza etmekle yükümlüdürler.

Yürürlükten kaldırılan yönerge

MADDE 12 – (1) 10/04/2014 tarihli ve 15341 sayılı Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge. Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönerge imzalandığı tarihte yürürlüğe girer. Yürütme

MADDE 14– (1) Bu Yönergeyi Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürü yürütür.

1.Üretici Firma Adı:

2. Tankın Üretim Yılı :

3. Tank Üretim  Seri No :

4. Taşınabilir  Basınçlı Ekipmanlar  Direktifine  Göre Belgelendirme  İşlemi Yapılmış mı ?  

5. Tasarım Standardı2
6. Tankın  İmalinde Kullanılan Malzemeler 3 :

7. Et Kalınlıkları :

    7.1.  Ön ve  Arka  Bombe  Et Kalınlığı

    7.2. Gövde  Et Kalınlığı

8. Basınç ve Sıcaklık  Bilgileri

    8.1. Maksimum Çalışma  Basıncı 

    8.2. Doldurma / Boşaltma  (Pompa) Bsıncı :

    8.3. Test Basıncı :

    8.4. İŞletme Sıcaklığı:

9. Güvenlik Valfleri / Patlatma Diskleri :

   9.1.  Adet :

   9.2.  Marka, Model :

   9.3. Açma / Kapama Basıncı:

   9.4. Boşaltma  Kapasitesi :

 10. Tankta  Taşınabilecek  Tehlikeli Maddeler 

     UN numarası                       ADR 3.2 Tablo A' ya Göre Adı                                                     ADR 4.3'e Göre  Test Basıncı (Mpa)                                             ADR 4.3'e Göre  Azami  Kapasite  ( kg/litre)

 

Üretici Firma Sorumlusu ;

                          Ad/ Soyad  :

                          Unvan         :

                           Firma Kaşesi / İmza  :

 

 1. İlgili sertifika  ve Raporlarını Beyana Ekleyiniz.

 2. Tasarım standardının yılı mutlaka belirtilmelidir.

 3. İmalat malzemeleri ilgili standartta belirtilen malzeme kodu ile beliritlmelidir.

 4. Vakum izolasyonlu kriyojenik tanklarda bu beyanın 6 ve 7 Maddelerinin doldurulması zorunlu değildir.

 5.Tanka ait ilk kontrol ve testlere ilişkin raporlar varsa dosyaya eklenmelidir.

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

İşletmemiz, tehlikeli madde faaliyetlerinde bulunmaktadır. Bakanlığınız tarafından yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası gereği alınması zorunlu olan Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi’nin, söz konusu Yönetmeliğe bağlı olarak Bakanlıkça yayımlanmış olan “Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge” çerçevesinde aşağıda işaretli faaliyet konusuna/konularına uygun olarak düzenlenerek tarafıma verilmesi ve dilekçe ekinde sunulan imza sirküsü/beyannamesi sahibi kişinin, işletmemizin temsil ve ilzama yetkili kişisi olarak www.türkiye.gov.tr adresinde işlem yapma konusunda yetkilendirilmesi hususunda, bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

Temsile yetkili kişinin

Adı soyadı

İmza/Kaşe

 

Adres: ……………… İletişim(tel./faks/e-posta):

EK : (Yönergenin 6 ncı maddesinde istenen belgeler.)

Faaliyet Konuları (işletmenin her bir faaliyeti işaretlenecektir)

Denetim personeli, denetime başlamadan önce araç sürücüsüne kendilerini tanıtmaları ve denetimin kapsamı konusunda bilgi verip aracı müsait bir alana çektirip kontağı kapattırdıktan sonra; aşağıdaki prosedürleri sırasıyla uygulayacaklardır.  
 
1 Sürücüden; ehliyet, aracın ruhsatı, SRC5 belgesi, Taşıma Evrakı, Yazılı Talimat, Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi, ADR/Taşıt Uygunluk Belgesi veya Taşıt Durum Tespit Belgesi gibi evrakları hazırlamasını isteyecektir. 
 
2 Sürücü istenen evrakı hazırlarken kendilerinin aracın; önden, arkadan ve her iki yandan tehlike ikaz levhaları, araç plakası ve turuncu renkli plakaları gösterecek şekilde fotoğraflarını çekecektir. (EK-2 de gösterildiği gibi uygun açılardan ve görülür bir şekilde fotoğraflaması) 
 
3 Sürücüden istenen evrak kontrol edildikten sonra fotoğrafları çekilecektir. (EK-3 de bazı örnekler verilmiştir) 
 
4 Aracın etiketleme ve işaretleme kontrolleri yapılacaktır.  
 
5 Taşınan tehlikeli maddenin özelliğine ve miktarına göre araçta bulunması zorunlu olan kişisel ve genel koruyucu ekipmanlar ile yangınla mücadele ekipmanının sürücüden teker teker istenmesi ve toplu olarak fotoğraflamak için aracın ön tarafına bunların koydurulması. En son aracın plakası da görülecek şekilde bu ekipmanların fotoğrafı çekilecektir. (EK-3 de gösterildiği gibi) 
 
6 Araçta eğer sürücünün yanında başka bir yardımcı personel varsa söz konusu kişisel ekipmanlar her ikisi için de istenecektir.  
 
7 Araçta bulunması zorunlu olan yangın söndürme tüplerinin özellik, sayı ve kapasitelerinin kontrol edilmesi. Bu tüplerin, test tarihlerinin geçip geçmediği, mührünün açılıp açılmadığı ve tüpün üzerindeki basınç göstergesindeki ibrenin yeşil alanda olup olmadığı kontrol edilecektir.  
 
8 Taşınan yükün tehlikeli madde olup olmadığının şüphelenildiği durumlarda, taşınan ürün için hazırlanan Güvenlik Bilgi Formunun (MSDS Form) kontrol edilecektir. Söz konusu Form araçta bulunmuyor ise sürücü tarafından ilgililerden temin edilmesinin sağlanacaktır.  
 
9 Ambalajlı taşımacılıkta kullanılan ambalajların UN onaylı olup olmadığı, tehlike ikaz işaretleriyle işaretlenip işaretlenmediği ve kargo emniyetinin sağlanıp sağlanmadığı kontrol edilecektir.